پایان نامه با کلید واژه های مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت، سیستم مدیریت کیفیت، بهبود مستمر

دانلود پایان نامه ارشد

آن را محصولی صد در صد ژاپنی دانست. به تعبیري TQMداراي سه مشخصه اصلی می باشد:
مشتري گرایی، بهبود مستمر و مشارکت افراد.

-4-2 معرفی استاندارد و مبانی آن
استاندارد یعنی پیدا کردن مشخصه هائی براي همگن کردن نوع تولید.انواع استاندارد مورد استفاده را می توان به چهار دسته تقسیم کرد: (انصاري،1386)
-1استانداردهاي ملی
2-استانداردهاي بین المللی: ISO , IEC, OIML و….
-3استانداردهاي منطقه اي: کمیته استاندارد اروپائی ، کمیته استاندارد آسیائی و …
4- استانداردهاي کارخانه اي : استانداردهاي QS 9000و….
2-4-1- معرفی ISO
علامت اختصاري سازمان بین المللی استانداردهاي جهانی در زبان انگلیسی”ISO” برگرفته از عبارت International Organization for Standardization است.امروزه در هر کشوري و با هر زبانی این سازمان را با نام ISOمی شناسند.
هدف ایزو ارتقاء توسعه استاندارد و فعالیت هاي جهانی بین المللی و توسعه همکاري هاي بین -المللی در زمینه هاي اقتصادي، تکنولوژی،علمی و فرهنگی توام است.نتایج تلاش هاي فنی ایزو، تحت عنوان استانداردهاي بین المللی، چاپ و منتشر می شوند.
در سال ۱۳۰۴ شمسی اولین حرکت مدون در ارتباط با استاندارد و استاندارد نویسی در ایران با تصویب قانون اوزان و مقیاس ها آغاز گردید.در سال ۱۳۳۲ بصورت یک اداره آزمایشگاهی زیر نظر اداره بازرگانی تاسیس گردید که در زمینه کنترل کالاهای وارداتی، صادراتی و تولیدات داخل کشور فعالیت نماید.در سال ۱۳۳۹ قانون «اجازه تاسیس موسسه‌ استاندارد ایران» در شش ماده به تصویب مجلس وقت رسید.در این سال ایران رسماً به عضویت سازمان بین‌المللی استاندارد پذیرفته شد.
در سال ۱۳۴۹ قانون مواد الحاقی به قانون موسسه ‌استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شامل هفده ماده و دو تبصره به تصویب مجلسین وقت رسید.در سالهای ۱۳۵۳تا ۱۳۷۱تنها مورد با اهمیت انتقال موسسه ‌استاندارد از وزارت اقتصاد و دارایی به وزارت صنایع و معادن می‌باشد. در سال ۱۳۷۱ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه ‌استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شامل ۳۰ ماده و ۲۲ تبصره ازتصویب مجلس شورای اسلامی‌گذشت که جایگزین کلیه قوانین و مقررات قبلی موسسه شد و در حال حاضر نیز قانون اصلی این سازمان می‌باشد.سازمان ملی استاندارد ایران تنها سازمانی در ایران است که بر طبق قانون می‌تواند استانداردهای رسمی را تعیین و تدوین و اجرای آنها را با کسب موافقت شورای عالی استاندارد اجباری اعلام نماید.(سازمان ملي استاندارد ايران)
سازمان ملی استاندارد ایران در سال 1960 به عضویت سازمان بین المللی ISO درآمد. این سازمان خود در سال 1946 در ژنو تشکیل شده است. سازمان ایزو تاکنون داراي بیش از 187 کمیته فنی اصلی(TC)118 ،552 کمیته فرعی119(SC) و 2100گروه کاري120(WG) و 19 گروه مطالعاتی ویژه 121(AHG)بوده است.سازمان ملی استاندارد ایران در کمیته هاي فنی بین المللی(ISO) حضور فعال دارد و در 101 کمیته فنی و فرعی عضو فعال و در 111 کمیته فنی اصلی و فرعی عضو ناظر است. (ویکی پدیا)
2-4-2- معرفی ISO 9000
کمیته فنی 176 سازمان جهانی استاندارد در سال 1979 براي هماهنگی فعالیت هاي بین المللی در
زمینه مدیریت کیفیت واستانداردهاي تضمین کیفیت تاسیس گردید.زیر کمیته یک ،جهت توافق زبان و اصلاحات مشترك تاسیس گردید.این کمیته در سال 1989 استاندارد بین المللی 8402 را که واژه- نامه کیفیت می باشد تحت عنوان واژه نامه سیستم هاي کیفیت تدوین و منتشر نمود.در طی همین دوره، زیر کمیته شماره دو، بر اي تدوین استانداردهاي سیستم هاي کیفیت نیز تاسیس گردید که نتیجه آن سري استانداردهاي ISO 9000 بود که به چاپ رسید.استاندارد ISO 9000 به کنترل فرآیند تولید توجه می کند.در واقع ISO 9000 استانداردي براي مدیریت کیفیت است و نه مدیریت محصول.در مدیریت کیفیت دیدگاه نوینی بر مبناي اصول و معیارهاي پایه اي مدیریت کیفیت شکل گرفته و معیارهایی تعیین شده است. این معیارها در سري استانداردهايISO 9000:2000 به شکل موثري در نظر گرفته شده اند که عبارتند از: سازمان مشتري گرا، تفکر فرآیند گرا، تفکر سیستم- گرایانه مدیریت، بهبود مستمر، تصمیم گیري مبتنی بر موضوع و ارتباط با تامین کنندگان به منظور منافع متقابل.
در الگوي اجراي ISO 9000:2000قوانینی به منظور تحقق اصول یاد شده در یک سازمان تدوین
شده است.(فارسيجاني،1386)
استانداردهاي ISO 9000 یک مرجع بین المللی در تمرینات خوب براي کمک به اعتماد و اطمینان از وقت و زمان تحویل محصول یا خدمات با کیفیت مورد نیاز به مشتري را نشان می دهد.این تمرینات خوب یک مجموعه اي از نیازهاي استاندارد شدة سیستم مدیریت کیفیت، صرف نظر از اینکه سازمان شما چه کاري می کند، چه اندازه است، یا اینکه آیا خصوصی است یا عمومی، می- باشد.بنابر این ISO 9000 نیازهائی که سیستم مدیریت کیفیت شما بایستی برآورده سازد را طراحی می کند.
کسب موفقیت براي حضور پیوسته، نه مقطعی در بازارهاي داخلی و همچنین بازارهاي منطقه اي و
بین المللی تحت تاثیر رقابت هاي فشرده و فزونی عرضه بر تقاضا همواره به دو عامل اساسی یکی
«کیفیت»و دیگري «قیمت» بستگی داشته، و خواهد داشت، گرچه عوامل مهم دیگري همچون حفظ
محیط زیست، دوام، ایمنی، خدمات بعد از فروش، بهنگام بودن و احترام به مشتریان را نیز نمی توان
نادیده گرفت.استانداردهاي سري ISO 9000 نیز در زمینه کیفیت گفتگو می کند، ولی نه فقط کیفیت محصول نهایی، بلکه کیفیت عملکرد صحیح تمامی بخش هاي یک سازمان که درمجموع در کیفیت محصول یا خدمت عرضه شده توسط یک سازمان یا به عبارتی دیگر در کیفیت کل سازمان تجلی می یابد. (فارسيجاني،1386)
2-4-3- طبقه بندي استاندارد سري ISO 9000
مجموعه استانداردهاي ISO 9000 شامل مجموعه اي از 5 قسمت مجزا ولی مرتبط از مستندات است که استاندارد جهانی را براي سیستم کیفیت تعریف می کنند.این مجموعه با هدف مستندسازي عناصرسیستم کیفیت ،به منظور اجراي آن ها در سازمان ها و نگهداري و بقاي یک سیستم کیفیت اثر بخش بوجود آمده اند.استانداردهاي سري ISO 9000تکنیک یا تکنولوژي خاصی را که باید در سیستم کیفیت بکارگرفته شود،مشخص نمی کند.این استانداردها چه آن هایی که تا بحال منتشر نشده اند و چه آن هایی که در حال تهیه هستند به دو قسمت عمده تقسیم می شوند: (فارسيجاني،1386)
1- استانداردهاي مربوط به نیازمندي ها
2- استانداردهاي مربوط به رهنمودها

استانداردهاي مربوط به نیازمندي ها،مشخصات کلی یک سیستم کیفیت را ارائه می کنند و استانداردهاي خطوط راهنما یا رهنمود ها جهت پیاده سازي و اجراي سیستم کیفیت مورد نظر
ISO 9000راهنمایی هاي لازم را به کاربران ارائه می دهند.در سال1987 ،بعد از 8 سال کار و مرور،سري هاي استاندارد ISO 9000 شامل پنج سند اصلی منتشر شدند که عبارتند از:
1- : ISO 9000 استاندارد هاي تضمین کیفیت و مدیریت کیفیت :راهنمایی جهت انتخاب و استفاده.
2- ISO 9001: سیستم هاي تضمین کیفیت جهت طراحی،توسعه تولید،نصب و خدمات پس از فروش
3- ISO 9002: سیستم هاي تضمین کیفیت جهت تولید،نصب و خدمات پس از فروش
4- ISO 9003: سيستمهاي تضمین کیفیت جهت بازرسی نهایی و آزمون
5- ISO 9004: راهنماي سیستم کیفیت و مدیریت کیفیت
مجموعه هاي ISO 9000 بوسیله مجموعه اي از تعاریف منتشر شده در استاندارد تحت عنوان واژه -نامه تضمین کیفیت و مدیریت کیفیت پشتیبانی می شود.
ساختار سری هاي ISO 9000 در شکل زیر نشان داده شده است.

شكل 2-1: ساختار سري ISO 9000

2-4-4- اصول مدیریت کیفیت ISO 9000
استانداردهاي سیستم مدیریت کیفیت سري ISO 9000:2000براساس هشت اصل زير پایه گذاري
شده اند:(فارسيجاني،1386)
اصل 1 : تمرکز بر مشتري122 : هر سازمانی به مشتري خود متکی است و بایستی نیازهاي جاري و آتی آن را بفهمد،آن ها را برآورد ساخته و بیش از انتظار مشتري تلاش نماید.
اصل : 2 رهبری123: رهبری یعنی تعیین اهداف و ایجاد انگیزه در افراد برای تلاش در جهت دستیابی به اهداف سازمان.
اصل : 3 مشاركت کارکنان124: کارکنان «هستی» یک سازمان هستند و دخالت آنها توانائی آنها را در بهره مندي سازمان نشان می دهد.
اصل : 4 نگرش فرآیندي125: اگر فعالیت ها و منابع مربوطه بعنوان یک فرآیند اداره شوند نتایج مطلوب و مؤثري حاصل خواهد شد.
اصل : 5 نگرش سیستمی به مدیریت126: شناسائی، درك، اداره کردن فرآیندهاي متقابل بعنوان یک سیستم به مؤثر بودن سازمان در نیل به اهداف کمک می کند.
اصل : 6 بهبود مستمر127: تمایل به بهبود مداوم و ارتقای در همه جوانب و اقدام به تحقق آن، یکی از گرایش ها و نمودهای برجسته جامعه ها و سازمان های اقتصادی – اجتماعی در همه زمان ها بوده است.
اصل 7 : تصمیم گیری بر مبنای واقعیت ها128: برای تصمیم گیری مبتنی بر واقعیات وجود داده های اندازه گیری بسیار حائز اهمیت است. لذا برای اطمینان از عملکرد سازمان و جلب رضایت طرف های ذینفع، مدیریت ارشد باید از اندازه گیری،جمع آوری داده ها و صحه گذاری بر آنها اطمینان حاصل کند.
اصل : 8ارتباط دو جانبه سودمند با تأمین کننده129: خشنود کردن مصرف کننده ی نهایی هدف مشترک سازمان ها و تأمین کنندگان است. بنابر این هر چه کیفیت کار تأمین کننده بالاتر باشد قادر به حفظ بهتر و طولانی تر موقعیت خود بوده و کیفیت سازمان نیز، با افزایش کیفیت تأمین کننده بهتر می شود.

-5-2 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و خدمات خودروسازي مبتنی بر
استاندارد ISO/TS 16949:2000
در تاریخ1/3/1999 اولین ویرایش از استانداردهاي بین المللی خودروسازي تحت نام: ISO/TS 16949 توسط سازمان جهانی استاندارد (ISO)منتشر شد و در چارچوب نیازمندي هاي استاندارد بین المللیISO 9000 با ارائه نیازمندي هاي خاص صنعت خودروسازي که تلفیقی تخصصی از استانداردهاي آمریکائی VDA 6.1 ، QS9000می باشد، زبان مشترکی را ایجاد نموده که از خاور تا باختر بزرگترین شرکتهاي تولیدکننده خودرو و قطعه ساز آن را لازم الاجرا دانسته و اجراي آن را به پیمانکاران و قطعه سازان خود توصیه نمودند. (نياوراني،1384)
در سال 2002 ویرایش دوم ISO/TS 16949توسط گروه کاري بین المللی خودرو130 و انجمن تولیدکنندگان خودرو ژاپن131با حمایت کمیته فنی176 سازمان ISO،مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت، گردآوري شد.با شروع فعالیت هاي واحدهاي تولیدي و صنعتی کشور در همسوئی و مطابقت با خواسته هاي مورد نظر مشتري،صنایع خودروسازي کشور ناگزیر به جهت گیري به سمت جدیدترین خواسته ها و الزامات این صنعت شده و براي برآوردن نیازها و خواسته هاي کیفیتی مشتري باید به سمت استانداردهاي تکمیل کننده اي که در تمام دنیا با استقبال گسترده اي روبرو شده است گام بردارند، این استاندارد بر اساس استاندارد ISO 9001 نوشته شده است و در هر بند خواسته هاي مکملی که از سطح بالاتري نسبت بهISO 9001 برخوردار است بیان شده و بهبود مستمر علاوه بر رضایت مشتري از مهمترین اهداف آن می باشد.
صنعت خودرو نمونه اي از صنایعی است که مجموعه اي از ویژگی ها نظیر پیچیدگی محصول، اهمیت بالاي کیفیت، الزامات ایمنی، بازار گسترده فروش و … را همزمان دارا می باشد. بدون شک و با در نظر گرفتن تمام ویژگی ها، سیستم مدیریت کیفیتی که براي یک مجموعه تولید کننده خودرو و یا قطعات آن گزینش می گردد،باید حائز شرایط و الزاماتی باشد که توانایی پاسخگویی به تمامی موارد فوق را دارا باشد. شرکت هاو مجموعه هاي معتبر سازنده خودرو در سراسر جهان، از سال ها قبل به صورت مستقل گام د ر تدوین این استاندارد ها و قواعد فنی نهاده اند. (نياوراني،1384)
سازگاري با سایر سیستم هاي مدیریت
• این استاندارد با استاندارد ISO 14001:1996هم راستا شده است تا به لحاظ منافع استفاده -کنندگان،سازگاري بین این دو استاندارد افزایش یابد. (نياوراني،1384)
• این استاندارد سازمان را قادر می سازد تا سیستم مدیریت کیفیت خود را با الزامات ذیربط سایر سیستمهاي مدیریت از قبیل مدیریت زیست محیطی،مدیریت بهداشت وایمنی کار و مدیریت مالی یا ریسک ، هم راستا یا یکپارچه نماید. (نياوراني،1384)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های مدیریت کیفیت، کیفیت جامع، مدیریت کیفیت جامع، مدیریت استراتژیک Next Entries پایان نامه با کلید واژه های مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت، نیازمندی ها