پایان نامه با کلید واژه های مدیریت کیفیت، قابلیت اطمینان، مصرف کننده، تولیدات صنعتی

دانلود پایان نامه ارشد

فرآيند،انتقال برنامه ها به نيروهاي عملياتي
• ارزيابي عملكرد واقعي
• مقايسه عملكرد واقعي با اهداف كيفي
• اقدام روي اختلافات (انحرافات) بوجود آمده
• اثبات نياز
• ايجاد زيرساخت مورد نياز
• تعريف پروژه هاي بهبود دهنده
• شكل دادن تيم هاي پروژه
• تامين اين تيم ها با منابع مورد نياز آموزشي و انگيزشي
• تشخيص عوامل تقويت بهبود
• ايجاد كنترل هاي مورد نياز جهت بقاي دستاوردهاي بهبود كيفيت

2-2-8- بازرسی85
فعالیتی است مانند اندازه گیري،بررسی،آزمایش یا آزمون با شاخص (شابلون گیري) در مورد یک یا چندویژگی یک مقوله و مقایسه نتایج با نیازمندي هاي مشخص شده به منظور تعیین اینکه براي هر
ویژگی،انطباق حاصل شده است يا خير.به تعبیري می توان بازرسی را فعالیتی دانست که حاصل آن تعیین وضعیت محصول از نظر قابل قبول بودن یا غیر قابل قبول بودن می باشد اما کنترل کیفیت فعالیتی است که اطلاعاتی مقایسه اي براي بازخورد فرآیند پدید می آورد تا آن را تنظیم کند.با این تعریف قلمرو کنترل کیفیت و بازرسی را می توان تنها در فرآیندهاي ساخت محصول دانست.
در حالیکه هدف در تضمین کیفیت پیشگیري از وقوع حوادثی است که کیفیت محصول را تحت تاثیر منفی قرارمی دهند. (بخشي،1386)
2-2-9- سیستم کیفیت86
عبارتست از ساختار سازمانی،روش هاي اجرايي،فرآیندها و منابع مورد نیاز براي به اجرا در آوردن
مدیریت کیفیت.سیستم کیفیت یک سازمان اساساً به منظور برآورده کردن نیازهاي مدیریتی درون
سازمان طراحی می شود و دامنه آن وسیع تر از نیازهاي یک مشتري خاص است که تنها قسمت
مربوط به خود را از سیستم کیفیت ارزیابی می کند.سیستم کیفیت بایستی فقط تا آن حد گسترده و
مشروح باشد که براي برآورده کردن اهداف کیفیت لازم است.در مواردي که ارزیابی کیفیت مبتنی بر
قرارداد است و یا انجام آن اجباري است ممکن است اثبات به اجرا در آمدن اجزاء تعیین شده اي از
سیستم کیفیت الزامی باشد.همانطوري که در تعریف تضمین کیفیت ذکر شده براي تضمین کیفیت
نیازمند فعالیت هاي طرح ریزي شده و نظام گرا هستیم.از آنجا که بنا به ماهیت این فعالیت ها و تاثیر
متقابل آن ها بر یکدیگر در واحدهاي مختلف نیاز به چارچوبی است که این تعامل را با نظمی منطقی
در جهت اهداف مدیریت کیفیت در آورد، وجود سیستمی با هدف تامین این اهداف ضروري می باشد.به قولی می توان سیستم کیفیت را به منزله ماشین و مدیریت کیفیت را راننده آن ،که وظیفه
هدایت تا مقصد را دارد فرض کرد. (بخشي،1386)
2-2-10- مفاهیم حاصل از کیفیت
2-2-10-1- قابلیت اطمینان87، قابلیت تعمیر پذیري88
ارتباط و وابستگی رفاه انسانی به تولیدات و خدمات صنعتی به طور قابل توجهی استفاده از برخی
مفاهیم قدیمی را افزایش داده است.این افزایش به حدي است که لغات جدیدي جهت نشان دادن
تغییرات مفاهیم ابداع شده اند. یک مثال از چنین تغییراتی در استفاده از مفاهیم « قابلیت اطمینان»
می باشد که چنین تعریف می گردد: احتمال انجام بدون وقفه و شکست کاري مشخص، تحت شرایط مشخص و معلوم، در دوره زمانی مشخص.با اینکه کاربرد مفهوم قابلیت اطمینان در دستگاه -هاي پیشرفته می تواند واقعاً پیچیده باشد، در عین حال یک مفهوم قدیمی است.به عنوان مثال می- توان جمله زیر را که در روي یک تابلوي گلی نوشته شده و مربوط به 429 سال قبل از میلاد می- باشد، شاهد آورد. (بخشي،1386)
«در مورد حلقه طلائی که زمردي بر روي آن نصب شده است، ضمانت می کنیم که براي 20 سال آینده زمرد از روي حلقه طلائی نمی افتد .اگر چنانچه قبل از پایان 20 سال زمرد از روي حلقه بیفتد ما بابت آن به میزان …نقره به آقاي … غرامت خواهیم پرداخت».
هنوز تعداد اینگونه مفاهیم به موازات پیشرفت صنعت در حال افزایش است.به طورمثال امروزه دستگاه هاي الکترونیکی و مکانیکی به تعداد زیادي در اختیار افراد عامی یا بي تخصص گذاشته می- شود.نگهداري این دستگاه ها در وضیعت کار و سرویس دهی، مسئله تازه و مهمی است.عبارت «قابلیت تعمیر پذیري» جهت بیان مسئله فوق ابداع شده است.زبان و تکنیک هاي جدیدي جهت پاسخگوئی مؤثرتر به نیازهاي تازه در حال رشد است.
بعضی از عبارت هائی مانند موارد فوق که مشتق از کیفیت هستند، عبارتند از: (بخشي،1386)
-1تجزیه و تحلیل ارزش یا مهندسی ارزش:89 مطالعه طرحها به منظور حصول اطمینان ازاینکه کارکرد اساسی با حداقل هزینه براي مصرف کننده فراهم گردیده است.
-2قابلیت تولید:90 نیاز به طراحی وسیله ا ي (دستگاهی (كه با ماشین آلات و ابزار موجود ، تولید را
سهل تر می سازد.
-3قابلیت استفاده:91 طراحی دستگاهها به نحوي که استفاده از آن ها براي مصرف کننده مناسب و راحت و دور از خطا باشد.
4- شاخص هاي كيفي:92 شاخص هاي عملكردي قابل اندازه گيري هستند كه سازمان با ارزيابي آنها وضعيت خود را در بازار رقابتي سنجيده و نسبت به بهبود آنها جهت ارتقاء خود تلاش مي كند.
برخي از اين شاخص ها عبارتند از:كاهش ميزان ضايعات،كاهش ميزان برگشتي از مشتريان،افزايش رضايت مشتريان،ارتقاء وضعيت تامين كنندگان،كاهش ميزان توقفات،تحويل به موقع محصولات، ارتقاء وضعيت آموزش پرسنل،ارتقاء تحويل به موقع محصولات به مشتريان،افزايش رضايت شغلي كاركنان و……

2-3- تاریخچه و سیر تحولات کیفیت
مدیریت کیفیت تا کنون تحولات گوناگونی را پشت سر گذاشته است در حقیقت دامنه این تحولات
از زمانی که انسان براي اولین بار وسیله اي را ساخت شروع شده وامروزه با مفاهیمی نظیر TQM همچنان به سیر خود ادامه می دهد.
2-3-1- عصر بازرسی محصول93
تا قبل از قرن نوزدهم میلادي تولیدات صنعتی معمولا در حجمی کم صورت می گرفت.هر قطعه پس از ساخته شدن،توسط سازنده مورد بازرسی قرار می گرفت و اگر ایرادی داشت بر طرف می گردید تا در مرحله مونتاژ سازنده را دچار زحمت نکند.سالهاي 1800 به بعد مقارن تخصصی تر شدن کارها و تولید انبوه محصولات بود. دراین سالها بازرسی محصولات براي یافتن نمونه هاي معیوب و جدا کردن محصول خوب از بد مورد توجه جدي تر قرار گرفت.در سال1992شخصی به نام رادفورد94 مفهوم کیفیت را به گونه اي امروزي بیان کرد: (فارسيجاني،1386)
«كیفیت یعنی تطابق با خواسته هاي از پیش تعیین شده».در این دوران بازرسی وظیفه اي مستقل به شمار می آمد اما هیچ گاه از بازرسان خواسته نشد که به دنبال ریشه و علل بروز عیب بگردند.همراه با بلوغ سیستم تولید امریکایی، ابزار اندازه گیري، دقیق تر شده و بازرسی، مهم تر می شد. در اوایل دهه 1900میلادي، فردریک دبلیو تیلور95، پدر مدیریت علمی، بازرسی را از طریق تفکیک و تخصيص آن به عنوان یکی از 8 وظیفه ضروري هر سرپرست براي اعمال مدیریت اثربخش کارگاهی، قانونمند کرد:
«بازرس،مسئول کیفیت کار است و کارکنان و رؤسا باید مراقب باشند که کار تمام شده را بازرسی كنند»
2-3-2- عصر کنترل کیفیت آماري96
سال 1931، نقطه عطفی براي جنبش هاي کیفیت بود.آقاي شوارت97 با انتشار کتابی به نام «کنترل اقتصادي کیفیت محصولات تولیدي» تعریفی دقیق و قابل اندازه گیري، از کنترل تولید ارائه کرده و
تکنیک هاي قدرتمندي براي پایش و ارزشیابی تولیدات روزانه معرفی کرد. وي روش هاي متنوعی
براي بهبود کیفیت پیشنهاد کرد.شوارت، در واقع عضوي از گروه بزرگ تري در لابراتوارهاي تلفن بل بود که افراد دیگري نظیر هارولد داچ98، دمینگ و جوران نیز در آن عضو بودند. این گروه، در ایجاد کنترل کیفیت آماري نقشی ویژه، ایفا کرد.(فارسيجاني،1386)
جنگ جهانی دوم تأثیر بسزایی در توسعه SQC گذاشت.در دسامبر1940 ، کمیته اي توسط دپارتمان جنگ امریکا تشکیل شد تا استانداردهاي کیفیت را بنویسند.این استانداردها که تمرکز اولیه آن ها برتوسعه و استفاده از چارت هاي کنترلی99 بود،در سال هاي1941و 942منتشر شد.همان زمان، دپارتمان اردنانس100 ارتش امریکا با مشکل نحوه تحویل تسلیحات و مهمات جنگی از عرضه کنندگان متنوع روبه رو بود.به منظور حصول اطمینان از دستیابی به سطح قابل قبولی از کیفیت، دو راه حل را دردستور کار قرار داد:
1-آزمون هاي فشرده پیمانکاران براي استفاده از نمودارهاي کنترل فرآیند
2-توسعه سیستم قابل قبول نمونه گیري و استفاده از آن توسط بازرسان دولتی
راه حل دوم، بسیار مؤثر افتاد به نحوي که درسال 1942، بخش کنترل کیفیت در دپارتمان جنگ ایجاد شد.
این گروه که از آماردانان بودند جدول هاي جدید نمونه گیري را مبتنی بر مفهوم سطح قابل قبول
کیفیت101 (AQL) توسعه دادند.سطح قابل قبول کیفیت ضعیف ترین کیفیت قابل قبول یا به عبارتی، حداکثر درصد معیوبی قابل قبول از یک عرضه کننده می باشد.مبتنی بر این رویکرد دو نوع بازرسی مرسوم شد:
1- بازرسی نرمال براي محصولاتی که نرخ معیوبی آن ها پایین تر از AQL باشد.
2- بازرسی بسیار سخت براي محصولاتی که نرخ معیوبی آن ها بیش از AQLباشد.
عمده افرادي که در این دوران، آموزش هاي فشرده تکنیک هاي آماري را گذرانده بودند تلاش کردند تا آن ها را به کار بندند.در اکتبر 1945،13نفر از این افراد، گروهی را به نام جامعه مهندسین کیفیت تشکیل دادند. یک سال بعد با فدراسیون دیگري ادغام شدند و جامعه امریکایی کنترل کیفیت(ASQC)102 را به وجود آوردند که هنوز هم وجود دارد.
نام اولین مجله امریکایی درخصوص کیفیت «کنترل کیفیت صنعتی» بود که در ژوئن 1944 توسط مهندسین کنترل کیفیت جامعه بوفالو103 منتشر شد و بعدها با نام Progress Qualityبه عنوان مجله- ای رسمی منتشر گشت.تا پایان دهه 1940 ، کنترل کیفیت به عنوان رشته آموزشی شناخته شده اي، توسعه یافت که روش هاي آن در ابتدا آماري بود. (فارسيجاني،1386)
2-3-3- عصر تضمین کیفیت104
کیفیت در طی دوره تضمین کیفیت، از قاعده تولیدي محدود به قاعده اي با کاربرد گسترده مدیریتی،
رشد کرد و پیشگیري مشکل و مسئله به عنوان هدف اولیه باقی ماند، اما ابزارهاي حرفه اي، بسیار
فراتر از مسائل آماري، گسترش یافت. چهار عامل مجزاي این دوره عبارتند از: (فارسيجاني،1386)
1- كمي شدن هزینه کیفیت
2- کنترل کیفیت فراگیر
3- مهندسی قابلیت اطمینان
4- تولید محصول بی عیب
2-3-4- عصر مدیریت کیفیت آماري105
این تفکر از سال هاي 1970 میلادي، آغاز شد.سابقه آن به شرکت 106HPبر می گردد. مدیر بخش سیستم هاي اطلاعاتی این شرکت، افشاء کرد که تست 300 هزار قطعه چیپ هاي کامیپوتري (RAM:16k)از سه تولیدکننده ژاپنی و امریکایی در سال 1980 نشان داده است که نرخ شکست در چیپ هاي ژاپنی صفر بوده و این نسبت براي محصولات امریکایی بین11% و 19% بوده است.همین نرخ پس از 100 ساعت استفاده، به ترتیب براي محصولات ژاپنی بین 0/01 و 019/0 درصد و براي چیپهاي امریکایی بین 0 و 1 درصد بوده است. این اختلاف، شوك عجیبی به صنعت امریکا وارد کرد. مشابه این اتفاق براي صنعت لاستیک سازي، ابزارسازي، تلویزیون و… اتفاق افتاد و شرکت ها و مدیران آن ها احساس خطر کردند. براي آن ها کیفیت، داراي ارزش و اهمیتی ویژه شده بود، زیرا شهرت شرکت ها، سهم بازار، سود و ریسک آن ها اجازه نادیده گرفتن این مقوله مهم را نمی- داد.نگرانی مدیران ارشد در این شرایط، به نحوي بود که قابل انتقال به سطوح پایین تر سازمان نبود. علت اصلی این امر،وفاداري وظیفه اي واحدهاي زیرمجموعه بود.حاصل تفکرات، براي حل این مشکلات، رویکرد استراتژیک به کیفیت بود.به این ترتیب، کیفیت باز تعریف شد، زیرا تولید بی- عیب، آن طور که تضمین کیفیت و کنترل کیفیت آماري تعریف می کرد، بسیار محدود بود.راه- حل،این بود که کیفیت از دیدگاه و نقطه نظر مشتري، تعریف شود.در این حالت، کیفیت به جاي استانداردهاي ثابت داخلی، به طور مقایسه اي (در قیاس با رقبا) تعریف شد. در این حالت، مشتریان بودند که نظر نهایی را در خصوص قابل قبول بودن محصول، ارائه می دادند نه بخش هاي داخلی .(فارسيجاني،1386)
کیفیت، با این تعریف، به سلاح رقابتی قوي تبدیل شد؛ تحقیقات بازاریابی، اهمیتی ویژه یافت و نقش
متخصصان کیفیت در سازمان باز تعریف شد. متخصصان کیفیت، امروزه، شباهت کمتري به گذشته
دارند.آن ها مدیر هستند نه بازرس؛ برنامه ریز هستند نه کنترلر ، نسبت به بازار حساس هستند.
همان طور که به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های مدیریت کیفیت، قابلیت اطمینان، مصرف کننده، قیمت تمام شده Next Entries پایان نامه با کلید واژه های مدیریت کیفیت، کیفیت جامع، مدیریت کیفیت جامع، مدیریت استراتژیک