پایان نامه با کلید واژه های مدیریت سود، بورس اوراق بهادار، ورشکستگی، درماندگی مالی

دانلود پایان نامه ارشد

رقابتی‌تر جهت دستیابی به متوسط سودآوری صنعت، مدیریت سود افزایشی را بیشتر به کار گرفته‌اند.

جدول 2-2. خلاصه تحقیق‌های داخلی
نتیجه
سال تحقیق
محقق
(محققان)
ردیف
بین متغیرهای ساختار مالکیت، ویژگی هیات مدیره و اظهار نظر حسابرس با احتمال وقوع بحران مالی رابطه معنادار آماری وجود ندارد.
1386
پورزمانی
1
نسبت‌هاي مالي در هر دو گروه نمونه‌گيري، توانايي طبقه‌بندي شرکت‌ها به دو گروه موفق و ناموفق را دارند اما دقت مدل تدوين شده بر اساس شرک‌هاي ورشکسته طبق ماده 141 قانون تجارت نسبت به شرکت‌هاي حذف شده از بورس اوراق بهادار بالاتر است.
1388
پورزمانی و همکاران
2
مديران واحدهاي تجاري در مراحل مختلف درماندگي مالي، براي بهتر نشان دادن وضعيت مالي و عملکرد شرکت‌شان، جهت حفظ خود در بازار سرمايه از طريق ابزارهايي که در اختيار دارند دست به اقداماتي مي‌زنند که به هموارسازي سود منجر مي‌گردد.
1388
جبارزاده كنگرلويي و همکاران
3
بين هموارسازي سود و ورشكستگي شركت‌ها در مرحله نهفتگي ارتباط معناداري وجود ندارد، اما بين هموارسازي سود و ورشكستگي شركت‌ها در مرحله كسري وجه نقد و عدم قدرت پرداخت ديون مالي و تجاري ارتباط معناداري وجود دارد و همچنين بين هموارسازي سود و ورشكستگي شركت‌ها در مرحله عدم قدرت پرداخت ديون كامل (ورشكستگي كامل) ارتباط معناداري وجود دارد.
1389
خدايار يگانه
4
شاخص محافظه کاري حسابداري با بحران مالي شرکت‌ها داراي رابطه معني دار و مستقيم است.
1390
اسلامي بيدگلي و همکاران
5
در کل دوره و در تک تک سال‌های پژوهش رابطه معنادار و منفی بین درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره و درماندگی مالی وجود دارد. این یافته‌ها همچنین رابطه قابل توجه و معناداری را بین درصد مالکان نهادی و نوع حسابرس با درماندگی مالی نشان نداد.
1390
عثمانی و همکاران
6
کيفيت گزارشگری مالی در شرکت‌های غيردرمانده مالی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مقايسه با شرکت‌های درمانده مالی پايين‌تر و از پايداری کمتری برخوردار است. از يافته‌های به دست آمده مي‌توان نتيجه گرفت که يا شرکت‌های غيردرمانده مالی فعال در بورس اوراق بهادار تهران مبادرت به دستکاری سود مي‌کنند و يا شرايط نامساعد اقتصادی در کشور، پيش‌بينی جريان‌های نقد آتی را دچار مشکل کرده و باعث کاهش کيفيت گزارشگری مالی در شرکت‌های غيردرمانده مالی فعال در بورس طبق نتايج اين پژوهش شده است.
1391
خواجوی و همکاران
7
محافظه‌کاری مشروط و غیرمشروط حسابداری توان کاهش ریسک درماندگی مالی شرکت‌های ایرانی را دارد اما این ارتباط از لحاظ آماری معنادار نیست. بنابراین،‏ شناسایی سریع‌تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب (محافظه‌کاری مشروط) و اعمال رویه‌هایی که ذاتاً محافظه‌کارانه است (محافظه‌کاری غیرمشروط) تغییرات چشم‌گیر و قابل ارزیابی در میزان ریسک درماندگی مالی شرکت‌ها ایجاد نکرده است.
1392
ستایش و کریمی پور
8
مدل تعدیل نشده آلتمن بیش از 50 درصد شرکت‌هاي درمانده که در سال‌هاي قبل از ورشکستگی قرار دارند، و 18 درصد از شرکت‌هاي سالم را ورشکسته معرفی می‌کند. در حالی که الگوي تعدیل شده آلتمن، ورشکستگی شرکت‌ها را در سال ورشکستگی با دقت 95 درصد، و در مجموع مراحل درماندگی مالی در یک، دو و سه سال قبل از ورشکستگی، به ترتیب با دقت 63، 91 و 96 درصد پیش‌بینی می‌نماید.
1393
کردستانی و همکاران
9

جدول 2-3. خلاصه تحقیق‌های خارجی
نتیجه
سال تحقیق
محقق
(محققان)
ردیف
شركت‌هاي مزبور به انجام تغييرات حسابداري براي متورم كردن سودها در يك سال قبل از ورشكستگي (1-t) نمي‌پردازند.
2001
اسميت و همكاران
1
تعهدی‌های سود در زمانی که مدیریت سود افزایشی (کاهشی) است و مدیران اقدام به فروش (خرید) سهام کرده‌اند، سود از پایداری کمتری (بیشتری) برخوردار است. همچنین، قیمت‌گذاری مقادیر تعهدی به صورت نادرستی انجام می‌شود و این قیمت‌گذاری نادرست را می‌توان به مدیریت سود افزایشی منتسب کرد.
2002
بنیش و وارگوس
2
شركت‌هاي مذكور سودهاي خودشان را به طور غيرمستمر و به شكل افزايشي مديريت مي‌كنند.
2003
راسنر
3
مدیریت سود تاثیر زیانباری بر سودمندی سود در ارزش‌گذاری شرکت دارد، که این تاثیر در شرکت‌های درمانده بیشتر است، زیرا از محتوای اطلاعاتی سود می‌کاهد.
2007
تیان
4
هیئت مدیره یک دست‌تر و مستقل با درصد بیشتری از اعضای غیرموظف و همچنین در اختیار قراردادن بخش بزرگی از سهام شرکت در اختیار مدیران داخلی بیشترین تاثیر را در جلوگیری از ورشکستگی دارد.
2008
ایلیزر و همکاران
5
شركت‌هاي ورشكسته در چهار سال قبل از ورشكستگي سودهاي خود را به شكل افزايشي مديريت مي‌كنند. آنان در بررسي خود نشان دادند كه اين مديريت سود به هر دو طريق مديريت سود حسابداري و مديريت فعاليت‌هاي واقعي انجام مي‌شود و در نتيجه اين مديريت‌ها، قابليت اطمينان سود حسابداري كاهش مي‌يابد.
2009
گارسیا و همکاران
6
شرکت‌های دارای بحران مالی نسبت به شرکت‌های سالم، شاخص‌های سلامت مالی و تجاری پایین‌تری دارند.
2010
لاجیلی و زگال
7
بین محافظه‌کاری مشروط و غیرمشروط و ریسک ورشکستگی ارتباط منفی وجود دارد.
2010
بیدل و همکاران
8
ارزش‌های اخلاقی و موقعیت‌های فردی افراد، تصمیم‌گیری آن‌ها را در بحران‌های مالی تحت تاثیر قرار می‌دهد.

2011
بواتنگ
9
به صورت کلی مدیریت سود سبب می‌شود، قدرت پیش‌بینی کنندگی سود کاهش یابد
2013
چانگ و شیوا
10
کیفیت اقلام تعهدی، پیش‌بینی سود، و هموارسازی سود بین شرکت‌های سالم و ورشکسته طور قابل توجهی متفاوت است، اما تداوم سود متفاوت نیست. تجزیه و تحلیل اضافی انجام شده نشان می‌دهد که دسته‌بندی‌ها شرکت‌ها بر اساس وضعیت مالی (سالم، از لحاظ مالی مضطرب، و ورشکسته) تفاوت مشخصی را در ویژگی‌های کیفیت سود نشان نمی‌دهد.
2014
لی و همکاران
11
شرکت‌های ورشکسته بیشتر از شرکت‌های سالم اقدام به مدیریت سود از طریق دستكاري اقلام تعهدي و فعاليت‌هاي واقعي می‌کنند.
2014
کامپا و کاماچو
12
مدیریت سود افزایشی تعهدی و واقعی در شرکت‌هایی است که تطابق اندکی با متوسط سودآوری صنعت دارند. همچنین، نتایج نشان می‌دهد که شرکت‌ها در صنایع رقابتی‌تر جهت دستیابی به متوسط سودآوری صنعت، مدیریت سود افزایشی را بیشتر به کار گرفته‌اند.
2015
یاماگوچی
13
2-4. خلاصه فصل
در این فصل، ابتدا مبانی نظری تحقیق ارائه شد. این بخش به تشریح موضوعاتی از قبیل وضعیت مالی، درماندگی مالی و مباحث مربوط به کیفیت سود و همچنین، رابطه بین متغیرهای تحقیق اختصاص داشت. پس از تشریح مبانی نظری تحقیق، تحقیق‌های انجام شده در داخل و خارج از کشور در ارتباط با موضوع تحقیق، مورد بررسی قرار گرفت.
فصل بعد، به تشریح روش اجرای تحقیق اختصاص دارد.

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

3-1. مقدمه
هدف از انجام هر نوع تحقیق و پژوهش علمی کشف یک واقعیت است و واقعیت بر مبنای کاوش و کشف روابط منطقی مربوط به ویژگی‌های اجزای موضوع قرار دارد.
منظور از یک تحقیق علمی، متابعت از رویه‌های منظم و منطقی است که در جریان استفاده از روش‌ها و ابزارهای علمی و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق باید رعایت گردد.
معرفت هر کسی نسبت به هر مورد بستگی به چگونگی دریافت‌های او از محیط دارد که ممکن است روا یا ناروا باشد. شناختی که بوسیله تحقیق نسبت به محیط ایجاد می‌شود، در واقع شناختی است که متکی به مشاهده و تجربه انسانی است که وقتی صحت آن مورد آزمون واقع شود می‌تواند به تحقیقی مقرون به واقعیت تبدیل گردد که به آن دانش یا علم انسانی گویند.
شناخت یا معرفت نسبت به محیط و مخصوصا در رشته‌های علوم انسانی هر کدام با روش خاص خود انجام می‌گیرد که به آن متدولوژی یا روش شناسی تعبیر می‌گردد.
یک محقق پس از انتخاب موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق به هدف‌ها و ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرایی آن بستگی دارد. بنابراین هنگامی می‌توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت، موضوع و اهداف آن مشخص باشد. به عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را آغاز کند تا او را هر چه دقیق‌تر، آسان‌تر و سریع‌تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ‌هایی که برای پرسش تحقیق در نظر گرفته شده، یاری نماید. با عنایت به این امر اتخاذ یک روش منطقی دارای روح علمی و انتظام و واقعیت‌گرا برای دستیابی به نتایج مطلوب ضروری است.
در این فصل روش شناسي تحقیق را بیان می‌کنیم. برای این کار ابتدا به تشریح روش تحقیق، قلمرو تحقیق، جامعه و نمونه آماری، ابزارهای گردآوری داده‌ها، فرضيه‌های تحقيق و ارائه مدل به همراه تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق خواهیم پرداخت. در نهایت به بیان آزمون‌های آماری لازم به منظور آزمون فرضیهها خواهیم پرداخت.
3-2. روش تحقیق
از لحاظ طبقهبندي تحقيق بر مبناي هدف اين تحقيق از نوع تحقيقات کاربردي است. هدف تحقيق کاربردي توسعه دانش کاربردي در يک زمينه خاص است. به عبارت ديگر تحقيق کاربردي به سمت کاربرد عملي دانش هدايت ميشود. تحقيق حاضر از لحاظ طبقهبندي برحسب روش، از نوع تحقيقات توصيفي است. تحقيق توصيفي شامل مجموعه روشهايي است که هدف آن‌ها توصيف کردن شرايط يا پديدههاي مورد بررسي است. از بين تحقيقات توصيفي اين تحقيق از نوع تحقيقات پس رويدادي ميباشد.
از ديگر سو اين تحقيق از لحاظ تئوريک از نوع تحقيقات اثباتي و از لحاظ استدلال از نوع استقرايي ميباشد. همچنين اين تحقيق ازنوع تحقيقات شبه‌تجربي در حوزه تحقيقات حسابداري مالي مي‌باشد. در واقع تحقيقات شبه‌تجربي به منظور نزديک ساختن تحقيق به شرايط تجربيات حقيقي، در مواردي بهکار گرفته مي‌شود که امکان کنترل يا به‌کارگيري تمام متغيرهاي مربوط وجود ندارد. در اين نوع از تحقيقات، محقق بايد پژوهش خود را با توجه به همه محدوديت‌ها به انجام برساند. کليه تحقيقات مشهور به تحقيقات ميداني، تحقيقات عملي و اجرايي و نيز اشکال پيچيده‌تر تحقيق کاربردي که کنترل متغيرها به طور نسبي امکان دارد جزء تحقيقات شبه تجربي قرار ميگيرند.
3-3. قلمرو تحقيق
در بحث قلمرو تحقیق، سه نوع قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی مطرح است.
3-3-1. قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این تحقیق شامل بررسی تاثیر وضعیت مالی بر کیفیت سود می‌باشد.
3-3-2. قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق شامل شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
3-3-3. قلمرو زمانی
اغلب موضوعات مالي مانند ساير موضوعات علمي ‌كه از روشهاي آماري در پژوهشها و تحقيقات خود استفاده مي‌نمايند، نيازمند داده‌ها و اطلاعاتي مي‌باشند كه در طول يك دوره زماني ايجاد مي‌شوند. بديهي است كه هر اندازه تعداد داده‌هاي مورد نياز، مربوط به دوره زماني طولاني‌تر باشد، نتايج بدست آمده از روش‌هاي آماري با دقت و صحت بيشتري توام خواهد بود. دوره زماني مورد مطالعه در اين تحقيق، دوره پنج ساله 1388 تا 1392 مي‌باشد.
3-4. جامعه آماری
جامعه آماری، آزمودنیهایی هستند که دارای تعدادی ویژگی‌های همگون و قابل اندازهگیری می‌باشند. حدود هر جامعه پژوهشی بر پایه تعریف آن مشخص می‌شود. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که از سال 1388 تا پایان سال 1392 در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت داشته‌اند. کیفیت اطلاعات و سهولت دسترسی به اطلاعات صورت‌های مالی و سایر اطلاعات، از مهم‌ترین دلایل انتخاب این جامعه آماری است.
3-5. نمونه آماری
نمونه، گروهی از اعضای یک جامعه تعریف شده است که اطلاعات مورد نیاز پژوهشی به کمک آن حاصل می‌شود. معمولا در تحقیقات علمی امکان پژوهش درباره کلیه اعضای جامعه وجود ندارد، زیرا جمع آوری اطلاعات برای کل جامعه آماری مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی می‌باشد، لذا ناچار به استخراج نمونه می‌باشیم، هر چند نمونه‌گیری موجب کاهش قطعیت و اطمینان نتایج بدست آمده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های کیفیت سود، مدیریت سود، قابلیت مقایسه، صورتهای مالی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های کیفیت سود، وجوه نقد، بورس اوراق بهادار، پایداری سود