پایان نامه با کلید واژه های مدیریت ریسک، نوسازی شهری، بافت فرسوده

دانلود پایان نامه ارشد

سپس مؤلفههای ریسک و انواع ریسکهای موجود در این پروژهها بیان و در نهایت بهطور خاص ریسکهای اقتصادی این گروه از پروژهها مورد بررسی قرار گرفت.
فصل چهارم تحقیق هم دربردارنده معرفی راهکارهای مدیریتریسک موجود و تجزیهتحلیل آنها میباشد و در نهایت هم سعی شده راهکارهای جدیدی معرفی شود. در فصل پنجم پژوهش نیز علاوه بر مروری بر فصول گذشته، پیشنهاداتی مانند برگزاری مسابقه نقاشی بین کودکان، تأسیس بانک اختصاصی، بیمه کردن سرمایهگذاری، سرمایهگذاران خارجی ارائه گردیده است.

فصل اول
مقدمه و کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
بافت فرسوده، به عرصههایی از محدوده قانونی شهرها اطلاق میشود که به دلیل فرسودگی کالبدی، فقدان دسترسیهای مناسب و کمبود خدمات و زیرساختهایشهری، آسیبپذیر بوده و ارزش مکانی، محیطی و اقتصادی نازلی برخوردارند (نایبی، فهندری،91 ). فرایند مداخله در بافتهای فرسوده شهری به سه شکل صورت میگیرد:
الف) بهسازی یعنی بهبود بخشیدن به وضعیت بافت و عناصر درونی آن. در واقع بهسازی زمانی صورت میگیرد که فرسودگی نسبی فضا از لحاظ عملکردی رخ داده باشد.
ب) نوسازی زمانی انجام میشود که فضای شهری، مجموعه یا بنا از کارکردی مناسب برخوردار بوده ولی فرسودگی نسبی کالبدی فضایی موجب کاهش کارایی و بازدهی آن شده است.
ج) بازسازی یعنی از نوساختن. بازسازی زمانی صورت میگیرد که در بنا، مجموعه و یا فضای شهری، فرسودگی بهصورت کامل ایجاد شدهباشد.
بافتهای فرسوده یکسری مشخصهها و خصوصیاتی دارند که از این طریق می توان محدوده این بافتها را شناسایی نمود شامل:
عدم استحکام ساختمانها در برابر زلزله
ناکارآمدی شبکههای تأسیساتی موجود
ناکارآمدی شبکه دسترسیها
عدم امنیت
پایین بودن ارزش زمین
تراکم بالا
با توجه به این خصوصیات فوق الذکر، شناسایی و مدیریت ریسک این دسته از پروژهها از اهمیت بالایی برخوردار است.
1-2- بیان مسئله
مدیریت ریسک یک روش فعال و پویش گرانه است که به اگرها پاسخ می دهد. در واقع مدیریت پروژه اگرهای مختلف هر بخش کاری را مطرح کرده، تأثیرات انجام رخداد و اگرها را بررسی کرده و در نهایت پاسخی منطقی در تبادل اگرها اتخاذ می نماید، تا بدین وسیله بر اهداف پروژه تأثیر مثبت بگذارد. پر واضح است که وقایع پیش بینی نشدهای که طبق تعریف ریسک نامیده می شوند؛ در طول دوره عمر پروژه رخ داده و برخی از آنها میتوانند آسیبهای جدیدی به پروژه وارد نمایند. بنابراین نظریه مدیریت ریسک به عنوان تکنیکی در مقابل رخدادهای غیرقابل پیش بینی و کنترل این گونه رخدادها مطرح می شود. (حسینعلیپور، جهرمی، محبیفر، 89)
پروژههای نوسازی بافتهای فرسوده با توجه به پیچیدگی زیاد، تنوع حوزههای اجرایی و ذینفعان متعدد تحت تأثیر عدم قطعیتهای فراوانی است که تحقق اهداف پروژه را تهدید مینماید. در این نوع پروژهها با توجه به هزینههای زیاد و محیط متغیر که به علت وابستگی به محدودیتها و ذینفعان متعدد، نیازهای عملکردی ممکن است چندین بار تغییر کند، مدیریت صحیح ریسکهای پروژه از نکات کلیدی است. ریسک پروژههای نوسازی شهری ابعاد مختلفی دارد شامل: ریسک اقتصادی، ریسک مدیریت مشتریان قدیمی تر، ریسک قوانین و مقررات و ریسک تکنولوژی ساختمان که در این پژوهش ما به مدیریت ریسک، ریسک های اقتصادی این گونه پروژهها میپردازیم.
1-3- تعریف کلمات کلیدی
مدیریت ریسک: کاربرد سیستماتیک سیاست‌هایمدیریتی، رویه‌ها و فرایندهای مربوط به فعالیت‌های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک می‌باشد. مدیریت ریسک عبارت از فرایند مستندسازی تصمیماتنهایی اتخاذ شده و شناسایی وبه‌کارگیری معیارهایی است که می‌توان از آنها جهت رساندن ریسک تا سطحی قابل قبول استفاده کرد.
ریسک: رویدادهای غیرمنتظره که معمولاً به صورت تغییر در ارزشداراییها یا بدهیها میباشد.
نوسازی شهری: بهمعنی تجدید بنای کامل مناطق موجود برای ارتقاء کیفیت زندگی در آنها (که تا حدی تنزل یافته که دیگر قابل اصلاح نیست) و نیز، بنای مناطق جدید شهری. نوسازی شهری ترکیبی است از عناصری مانند: کاربری زمین، جمعیت، وضعیت اقتصادی، برنامهی جامع، برنامهریزی و ملاحظات مربوط به رفاهاجتماعی.
1-4- اهمیت و ضرورت موضوع
همانگونه که مستحضرید بافتهای فرسوده شهری موجب بروز یکسری مشکلات و ناهنجاریهای اجتماعی اقتصادی می شود از جمله: بالا رفتن سطح بیکاری، پایین بودن منزلت اجتماعی ساکنان محله، ناامنی، فقر، پایین بودن سطح بهداشت. از طرفی یکی از اهداف جامعه اسلامی بالا بردن سطح رفاه و اجرای عدالت اجتماعی در جامعه میباشد. در همین راستا پروژههایی تحت عنوان پروژههای نوسازی بافتهای فرسوده شهری تعریف شدهاند.
از دیگر سو هر پروژه یکسری اهدافی دارد که عدم تحقق آن به منزله شکست پروژه است. عوامل شکست پروژه هم مشکلات و ریسکهایی میباشد که در طی مراحل پروژه با آن مواجه میشویم. به همین دلیل شناسایی و مدیریت ریسک این دسته از پروژهها اهمیت والایی دارد.
1-5- اهداف تحقیق
بررسی و معرفی ریسکهای اقتصادی پروژههای نوسازی شهری
بررسی و ارزیابی راهکارهای مدیریت ریسک موجود
معرفی راهکارهای مدیریت ریسک جدید
1-6- سؤالات تحقیق
آیا علاوه بر ریسکهای بیان شده در سایر پژوهشها مانند ریسکهای کمبود سرمایهگذار و شریک سرمایهگذاری، عدم تمایل بخشخصوصی جهت سرمایهگذاری در این بافتها و غیره، ریسکهای دیگری هم در پروژههای نوسازی شهری وجود دارد؟
آیا علاوه بر راهکارهای موجود مدیریتریسک، راهکارهای دیگری نیز برای پوشش ریسک پروژههای نوسازی شهری وجود دارد که هم کاربردی باشد و هم مطابق با معیارهای اسلامی؟
1-7- فرضیه های تحقیق
علاوه بر ریسکهای شناخته شده این پروژهها ریسکهای دیگری هم دارد.
ارائه روشی جدید، کاربردی و اسلامی برای پوشش ریسک پروژههای نوسازی شهری امکان پذیر است.
1-8- روش تحقیق
این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است. با استفاده از مطالعات کتاب خانه ای و مطالعات اینترنتی ریسک پروژههای نوسازی شهری و روشهای مدیریت ریسک آنها بررسی شدهاند.
1-9- جمعبندی
در این فصل به بیان مسأله و ضرورت تحقیق پرداخته شد. دیدیم که دلیل ضرورت انجام این تحقیق چیست و نوآوری تحقیق در چه میباشد. در ادامه در فصل دو به بیان مباحث نظری مطرح در زمینه بافت فرسوده و نوسازی بافتهای فرسوده میپردازیم. همچنین در این فصل مروری بر پیشینه تحقیق مرتبط با موضوع بافت فرسوده، تأمین مالی آن و مدیریت ریسک این پروژهها خواهیم داشت. در فصل سه ریسکهای مطرح در این پروژهها معرفی خواهد شد. در فصل چهارم نیز راهکارهای مدیریت ریسک موجود بیان و سپس تجزیه و تحلیل میشود. در فصل پنجم نتیجهگیری و ارائه پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارائه میشود.

فصل دوم
ادبیات موضوع

این فصل شامل دو بخش مبانی نظری و تجربی میباشد. در بخش مبانی نظری سعی شده است تئوریها و مبانی نظری نوسازی گنجانده شود و در بخش دوم به مباحث تجربی نوسازی در ایران و جهان میپردازیم.
2-1- مبانی نظری
2-1-1- مقدمه
دهه 1990 میلادی با بازنگری در همه زمینههای علمی، فلسفی و هنری همراه است، به همین علت نگاه نوسازی و مرمت شهری نسبت به دهههای پیش که نگاه جزئی نسبت به مسائل مرمت شهری داشتهاند، تغییر کرده و با در نظر گرفتن گذشته و هویت تاریخی دورههای متفاوت، هویت جدید متناسب با شرایط زندگی امروز را در دستور کار خود قرار داده است. بر این اساس مرمت شهری مفهومی جامع پیدا میکند، مفهومی که بهبود و توان بخشی بافتهای کهن، در تمام ابعاد اقتصادی، کالبدی، اجتماعی- فرهنگی را مدنظر قرار میدهد و چارچوبی نو در فرایند دگرگونی شهری تدارک میکند. ( عندلیب و همکاران، 92)
مبحث بهسازی و نوسازی بناها ابتدا در اوایل قرن نوزدهم در اروپا مطرح شد و سپس در نیمه دوم قرن نوزدهم مداخله در این بافتها به دو شکل متفاوت صورت گرفت. کشور انگلستان از طریق تصویب قوانین خاص شهری برای رفع پارهای از مشکلات شهرهای صنعتی و فرانسه نیز از طریق سیاستگذاریها و فراهم نمودن امکانات اجرایی وارد عمل شدند.
در ایران تجربه نوسازی بافتهای فرسوده به سال 1300 بر میگردد.قبل از پیروزی انقلاب و در دهه 1350 با برگزاری سمینارها و چاپ کتب و مقالات متعدد در این زمینه، بافت تاریخی شهرها بیشتر مورد توجه قرار گرفت و بعد از پیروزی انقلاب نیز فعالیتهای نوسازی با سرعت بیشتری انجام گرفت. در همین راستا اقدامات دیگری نیز انجام گرفت مانند تأسیس دفتر نوسازی و بهسازی در وزارت مسکن و شهرسازی، اضافه کردن فصلی تحت عنوان تهیه و اجرای طرحهای نوسازی و بهسازی برای بافتهای مسئلهدار شهری به بخش عمران شهری در طول برنامه دوم توسعه اقتصادی- اجتماعی و در نهایت ایجاد شرکت مسکن سازان در وزارت مسکن و شهرسازی. از سال 1312 نیز با تدوین و تصویب قوانینی در مورد احداث و توسعه خیابانها، نوسازی بافتهای فرسوده وجه قانونی پیدا کرد. و بعد آن در سال 1320 شهرسازان با بولدوزر به جان بافتهای فرسوده افتادند و اقدام به نوسازی آنها نمودند. در دوران حکومت پهلوی دوم نیز این سیاستها مورد استقبال قرار گرفت و علیرغم اینکه در برنامه اول عمرانی اعتباراتی جهت این امر تدارک دیده شده بود ولی به علت کمبود بودجه و مشکلات موجود ناشی از جنگ جهانی دوم این برنامه هیچ وقت اجرایی نشد. در هنگام تدوین برنامه دوم نیز قوانین مربوط به تملک و آزادسازی زمین جهت اجرای این طرحها و پروژهها تصویب شد اما شواهد و اسناد موجود حکایت از بیتوجهی به این قانون دارد. اقدامات مطالعاتی در زمینه نوسازی بافتهای فرسوده در برنامه چهارم عمرانی (51-1347) صورت گرفته است. در این برنامه، نوسازی محلات قدیمی و غیر سالم در قالب طرحهای جامع دیده شد. همچنین در این برنامه مقرر میگردد تا به منظور تأمین تمام و یا قسمتی از هزینة اجرائی طرحهای حفاظتی، تأسیسات و وسایل آتشنشانی، خیابانسازی و آسفالت نمودن آنها، نوسازی و تجدید بنای محلّههای قدیمی و غیر بهداشتی، ایجاد پارکهای عمومی و فضای سبز شهری و مؤسسات وابسته به آنها و مؤسسات عمومی و عامالمنفعه که طبق قوانین کشور تشکیل و عهدهدار تأمین نیازمندیهای عمومی هستند، بتوانند وام بگیرند.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به منظور بهبود بافتهای تخریب شده ناشی از جنگ، سیاست نوسازی مورد توجه دولتمردان قرار گرفت. اقدامات و سیاستهای اتخاذ شده بعد از پیروزی انقلاب به شرح ذیل میباشد:
الف. تهیه طرحهای تفضیلی، تأسیس دفتر بهسازی بافت شهری و شرکت مسکنسازان در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ب. تأسیس شرکت عمران و بهسازی شهری جهت مدیریت اجرای عملیات نوسازی، آزادسازی اراضی و بهرهگیری از منابع داخلی و خارجی برای تأمین مالی طرحها در طول برنامه دوم
ج. ایجاد انگیزه در مردم جهت حفظ و نگهداری بافتها، حمایت از طرحهای پژوهشی در زمینه بافتهای فرسوده و … در برنامه سوم.
2-1-2- بافتهای فرسوده
بر اساس ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری، نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارکها و پارکینگها و …….و تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات از جمله وظایف اساسی شهرداریها بر شمرده شده است ( آئینی، 90). همانطور که مشاهده میکنید در حال حاضر بخش عمدهای از سطح شهرهای ایران، دچار فرسودگی و ناکارآمدی شده است. روزگاری این مناطق محیطی امن و سرشار از آرامش برای ساکنان خود بوده است ولی در حال حاضر مهاجرتهای بی رویه، توسعه افقی شهرها، عدم خدمات رسانی جدید به هسته های قدیمی شهر، موجب شده محلههای خوب شهری به محلههایی پست تبدیل شود. در طرح جامع تهران بافتهای فرسوده به محدودههای آسیبپذیر شهر در برابر مخاطرات طبیعی اطلاق میشود که نیازمند برنامهریزی و مداخله هماهنگ برای سامانیابی آنها میباشد ( داودی، جلالی، 89 ).
2-1-3- عوامل و زمینههای تأثیر گذار بر بافتهای فرسوده شهری
بر طبق نظر عندلیب و همکارا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های نوسازی شهری، مدیریت ریسک، تجهیز منابع Next Entries پایان نامه با کلید واژه های نوسازی شهری، محله سیروس، تجهیز منابع