پایان نامه با کلید واژه های مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، اثربخشی سازمانی، سلامت سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

هاي شخصيتي و نگرش و بينش مديران با اثربخشي همبستگي معناداري مشاهده نگرديد، اولويت بندي تأثير هر كدام از زير شاخص هاي متغيرها نيز مشخص شده است.

2-4-1-1-7-“بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اثربخشی در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان”عنوان پایان نامه ای است که در سال 1391 توسط سعادت و به راهنمایی و مشاوره رضایی صوفی، دوستار صورت پذیرفته است، هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین سلامت سازمانی با اثربخشی در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان می باشد. جامعه آماري پژوهش حاضر را کلیه پرسنل اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان تشکیل می دهند. در این پژوهش براي جمع آوري داده ها از دو پرسشنامه سلامت سازمانی که محقق ساخته بوده و از 50 سوال تشکیل شده و داراي 11 بخش می باشد و پرسشنامه اثربخشی با 42 سوال در هشت بخش استفاده شد. ثبات درونی هر دو پرسشنامه در یک مطالعه راهنما و با استفاده ازآلفاي کرونباخ به ترتیب 94/0 درصد و 90/0درصد به دست آمده براي تجزیه و تحلیل یافته هاي پژوهش از آزمون هاي آماري کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین تمامی ابعاد سلامت سازمانی شامل ارتباط، مشارکت، تعهد، اعتبار، روحیه، اخلاقیات، عملکرد،تعیین هدف، رهبري حمایتی، کارایی و منابع با اثربخشی سازمان ارتباط مثبت و معنی داري وجود داشت و در نهایت بین سلامت سازمانی با اثربخشی رابطه مثبت و معنی داري مشاهده شد. همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که ابعاد رهبري حمایتی، عملکرد و تعیین هدف پیش بینی کننده مناسبی براي اثربخشی سازمان هستند. در کل نتایج پژوهش از این موضوع حمایت کردند که سلامت سازمانی و ابعاد آن به عنوان یک پیش بینی کننده قوي تا حد زیادي اثربخشی را تحت تأثیر خود قرار می دهند (سعادت،1381).

2-4-1-2- مقالات داخلی مرتبط
2-4-1-2-1-” مخاطب وابستگی یا رضایت مندی” ، عنوان مقاله ای است که توسط قاسمی در سال 1386 نوشته شده است. در این مقاله از دو رویکرد”وابستگی” و “استفاده و رضایتمندی” یاد شد. درحالی که رویکرد وابستگی معتقد به‌ وابسته بودن مخاطبان به رسانه‌ها به علت دو نیاز دانستن اطلاعات و گریز از واقعیت است،رویکرد رضایتمندی و بهره‌وری برفعال بودن‌ مخاطب و استفاده از رسانه برمبنای مقاصد و نیازهای روانی و اجتماعی‌ تاکید دارد.با توجه به اینکه رویکرد وابستگی به تاثیر مخاطب از رسانه‌ تاکید دارد؛امروزه با وجود تفاوت بین تاثیر و استفاده و رضامندی از رسانه‌ها می‌توان ادعا کرد نوعی همگرایی بین این دو به وجود آمده، تاثیر رسانه‌ها از آثار غیرمستقیم، بلند مدت و پراکنده رسانه‌ها می‌گوید و مخاطب را از منفعل بودن به فعال می‌گیرد و همگرایی این دو سبب‌ شده از رویکرد جدیدی با عنوان”استفاده و تاثیر” یاد شود(قاسمی،1386) .

2-4-1-3-تحقیقات داخلی مرتبط
2-4-1-3-1-“بررسی ارتباط بین سبک شخصیت و اثر بخشی مدیریت در مدیران سازمان های دولتی” عنوان تحقیق است که توسط مقیمی ، خنیفر، عربی خوان در سال 1387 صورت گرفته در این‌ تحقیق تمرکز روی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی مدیران بر اثربخشی آنها می‌باشد.امروزه در استخدام و به کارگیری منابع انسانی،مهم ویژگی‌های روانی و شخصیتی متقاضی شغل با پست و شغل مورد نظر می‌باشد.که در ماده 9 آئین‌نامه اصلاح نظام‌های مدیریتی و اداری تصریح شده‌ است.از بین مدل‌های شخصیتی، چهار سبک حل مسأله یونگ انتخاب شد که شامل عمل‌گرا، عقلانی،گروه دوست،و نوآور می‌باشد.شاخص‌های اثربخشی نیز براساس مؤلفه‌های کریتنر و کرینسکی می‌باشد. نتایج تحقیق، فرضیه اهم یعنی ارتباط بین انواع خاصی از سبک‌های شخصیت‌ با اثربخشی مدیریتی را مورد تأیید قرار داد.در نتایج جانبی تحقیق نشان می دهد که اثربخش‌ترین سبک‌ شخصیت در مدیران ارشد،سبک شهودی – عاطفی (گروه دوست) و در مدیران عملیاتی،سبک‌ شهودی-منطقی (عمل‌گرا) است.
2-4-1-3-2-“بررسي رابطه سلامت سازماني با اثربخشي مدارس پسرانه دولتي مناطق 2و3 آموزش و پرورش شهر تهران ” عنوان تحقیق دیگری است که توسط میرکمالی ، در سال 1387صورت گرفته است. تحقيق از نوع كاربردی است و به روش توصيفي- همبستگي انجام شده است. ويژگي‌هاي هفت‌گانه يگانگي نهادي، نفوذ مدير در مقامات مافوق، مراعات، ساخت‌دهي، حمايت منابع و تأكيدعلمي به عنوان مؤلفه‌هاي اصلي در سنجش سلامت سازماني مدارس بوده است. همچنين جهت سنجش اثربخشي مدارس از مدل اثربخشي تالكوت پارسونز استفاده شده است؛ كه در اين مدل اثربخشي سازماني داراي چهار مولفه اصلي (انطباق، تحقق‌هدف، انسجام و پايداري در حفظ الگوها) و شانزده شاخصه مي‌باشد. جامعة آماري اين پژوهش شامل معلّمان مدارس پسرانه دولتي مناطق 2 و3 شهر تهران در سه مقطع ابتدايي، راهنمايي و متوسطه است. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد كه بين سلامت سازماني و اثربخشي مدارس پسرانه دولتي مناطق 2و3 آموزش و پرورش شهر تهران رابطة مثبت و معني‌داري وجود دارد . ميزان سلامت سازماني و همچنين اثربخشي در هر دو منطقه به طور معني‌داري بالاتر از ميانگين و رضايت‌بخش است. مدارس منطقه2 از سلامت سازماني و اثربخشي مطلوب‌تري نسبت به مدارس منطقه 3 برخوردار هستند. بين سلامت سازماني و هر چهار مولفه اثربخشي مدارس رابطه معني‌داري مشاهده شد. مدارس مقطع ابتدايي از سلامت سازماني و همچنين اثربخشي بهتري نسبت به مقاطع راهنمايي و متوسطه برخوردار هستند. تحليل رگرسيون نيز نشان مي‌دهد كه از بين مؤلفه‌هاي سلامت سازماني، تأكيدعلمي بيشترين قابليت پيش بيني اثر بخشي مدارس را دارا است(میر کمالی ،1387).

2-4-1-3-3-” بررسی رسانه های جمعی و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه” عنوان پژوهشی است که توسط براری در سال 1387 انجام پذیرفته است که در این تحقیق منظور از رسانه ها “وسایل ارتباطی جمعی” رادیو، تلویزیون و مطبوعات هستند همچنین در این تحقیق عنوان گردیده که فرآیند ارتباط همگانی در حال افزایش است و پژوهش هایی پیرامون نظام ارتباطی را به عنوان یکی از ارگان های مهم اجتماعی که با دیگر نظام های موجود در جامعه روابط و مبادلات متقابلی دارد و به نیازهای گوناگون جامعه انسانی پاسخ می دهد مورد بررسی قرار گرفته است. محقق معتقد است از آنجا که نیازهای بشر گوناگون است و پیچیدگی های جامعه انسانی روز افزون می باشد نقش وسایل ارتباطی اشکال و جنبه های مختلفی به خود می گیرد. و یکی از تأثیرات رسانه ها، تأثیرات فرهنگی آن بر جامعه می باشد و در پایان نتیجه می گیرد که امروزه عمده ترین نقش وسایل ارتباط جمعی بر عهده دارند عبارت اند از فرهنگ سازی، آموزش، اطلاع رسانی و ایجاد مشارکت.

2-4-1-3-4-“ارتباط فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی دربرخی سازمان هاي ورزشی ایران” عنوان پژوهشی است که توسط امیدي، تندنویس و مظفري، در سال 1389صورت گرفته است. هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در برخی سازمان هاي ورزشی ایران بود. بدین منظور 169 مدیر و 209 کارشناس با استفاده از نمونه گیري تصادفی به عنوان نمونه آماري تحقیق انتخاب شدند. ابزار اندازه گیري شامل پرسشنامه هاي استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون، اثربخشی مدیریت دانش گولد و همکاران ، اثربخشی سازمانی چاین بودند.جهت تعیین روایی صوري و محتوایی(از نظرات متخصصان) روایی سازه (از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدي) و پایایی )از آلفاي کرونباخ (استفاده شد، در جهت تعیین روابط علی و ارائه مدل نیز از روش معادلات ساختاری (SEM) استفاده گردید.در نهایت، یافته های تحقیق ضمن تایید مدل استخراج شده نشان دادند که فرهنگ سازمانی به ترتیب تاثیر مستقیم و غیر مستقیم مثبت و معنادار ی بر اثر بخشی سازمان دارد. اثر بخشی مدیریت دانش نیز تاثیر مثبت و معناداری بر اثربخشی سازمانی دارد و در نهایت فرهنگ سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر اثربخشی مدیریت دانش دارد. بنابراین سازمان های موجود جهت دستیابی به حداکثر اثربخشی سازمانی نیازبه تقویت هر چه بیشتر ابعاد ماموریت و یکپارچگی فرهنگ سازمانی دارند تا زمینه مساعدی برای رشد فعالیت ها خلق کنند و تسهیم دانش به وجود آورند.

2-4-1-3-5- “نقش و کارکرد وسایل ارتباط جمعی” نوشته شده توسط طالبزاده (1390) می باشد. در این مقاله می خوانیم که ، اهميت و نقش آموزشي رسانه هاي ارتباط جمعي در ميان رسانه هاي جمعي، راديو و تلويزيون از لحاظ آموزش غير رسمي، جايگاه ويژهاي دارند. اين وسايل به دليل برد وسيعشان، يکي از بهترين وسايل آموزشي و فرهنگي هستند. کشورهاي مختلف، بر اساس نيازهاي آموزشي خود مي توانند افزون بر آموزش مواد درسي، استفاده‌هاي ثمربخشي از راديو و تلويزيون در زمينه آموزش غير رسمي به عمل آورند.آموزش غير رسمي از طريق امواج راديو وتلويزيون، مي تواند در تمام ساعات شبانه روز شيوه هاي صحيح کشاورزي، دامداري، بهداشت، حمل ونقل و ترافيک و… را در بر گيرد و در بهبود وضع جامعه مؤثر افتد. دانش آموزان امروزي، بيش از پانزده هزار ساعت از وقت خود را در کنار تلويزيون و باتصاوير تلويزيون مي گذرانند، اين در حالي است که تنها حدود هزار ساعت از وقت خود را در کلاس در س و با معلم هستند. و اين مي تواند اهميت اين مساله را دو چندان کند. کاربرد راديو وتلويزيون در آموزش غير رسمي کشورهاي مختلف، شديدا״ تابع هدف هاي توسعه و رشد آن کشورهاست و از اين رو، تفاوتهاي چشمگيري که در کاربرد و محتواي آموزشي راديو و تلويزيون در جوامع گوناگون يافت مي شود، کاملاً منطقي به نظر مي آيد.
2-4-2- پیشینه خارجی
2-4-2-1- مقالات خارجی مرتبط
2-4-2-1-1-” سبک رهبری مدیران و اثربخشی”عنوان تحقیقات کوئین و اسپرتیزر (1977)است، این تحقیق نشان داد که بین سبک رهبری مدیران و اثربخشی آن ها تفاوت معنی داری وجود دارد. هم چنین اظهار کرده بودند مشارکت کارکنان در تصمیمات مهم باید از طریق مرزبندی شفاف و واگذاری مسئولیت به طور دقیق انجام گیرد، موجب افزایش کنترل مدیریت می شود.
2-4-2-1-2- “رابطه بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی”عنوان پژوهشی است که تیوانا در سال (2004) در مورد رابطه بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی انجام داده است و به این نتایج دست یافته است که بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. ایجاد دانش و به اشتراک گذاری سبب بهبود عملکرد و نوآوری می شود. یکپارچه سازی دانش موجب اثربخشی، توسعه محصول، کاهش حجم محصولات معیوب، کاهش نقص های ضمانت شده و افزایش کارایی می شود.
2-4-2-1-3-“نقش مدیریت دانش اثربخش در عملکرد سازمانی” مک اویلی و چاکراوارسی در سال 2005 در بررسی نقش مدیریت دانش اثربخش در عملکرد سازمانی به این نتیجه رسیدند که خلق و تسهیم دانش، با تقویت توان خلاقیت و نوآوري افراد در سازمانها عملکرد سازمانی را افزایش می دهند. طی تحقیقات اخیر، نقش مشارکت مؤثر سیستم هاي مدیریت دانش اثربخش در موفقیت کلی سازمان تأیید شده است.
2-4-2-1-4-“فرهنگ سازمانی و اثربخشی شخصی و رهبری” وانت و همکارش (2007) در پژوهش خود بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی شخصی و رهبری ارتباط مستقیمی مشاهده کردند. در این تحقیق آمده ،فرهنگ سازمانی یک مزیت رقابتی پایدار می باشد و فرهنگ سازمانی عامل کلیدی در اثربخشی سازمانی است.

2-4-2-1-5- “مدیریت اثربخش” عنوان مقاله ای است که توسط فرانسیس مارگارت در سال 2007 به نگارش در آمده است. در این مقاله آمده است توسعه مهارت های مدیریت اثربخش برای مقابله با چالش ها و برنامه های خاص هر سازمان به عنوان یک نیاز فوری در بسیاری از شرکت ها و سازمان ها در رقابت های جهانی ، تغییرات سریع تکنولوژی و محیط به شمار می رود. امروزه تمایل به آموزش و توسعه در سازمان های موفق در سرتا سر جهان و مهارت های موثر در مقابله با چالش های خاص در سازمان برای دستیابی به اهداف و ماموریت ها در سازمان مبحث جدیدی است که در شبکه سازمان جهانی، انعطاف پذیر، یکنواخت و متنوع مشخص می شود. مهارت های مدیریت اثربخش به کارکنان و سازمان کمک می نماید تا آنان کارایی و اثربخشی خویش را بهبود

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سیستم اطلاعات مدیریت، نظریه نظم، مدیریت مشارکتی، شاخص های مالی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های ارزیابی کیفی، مهارت های ارتباطی، استفاده و رضامندی، ساختار سازمانی