پایان نامه با کلید واژه های مدیریت آموزش، مدیریت آموزشی، مدیریت دولتی

دانلود پایان نامه ارشد

مديريت . ترجمه محمد صائبي و محمود شيرازي . نشر موسسه عالي آموزش و پرورش مديريت و برنامه ريزي. چاپ پنجم
سلجوقی، سیدمحمد، (1385)، مبانی و اصول سرپرستی، کرمان، خدمات فرهنگی کرمان، چاپ چهارم، ص22
سلطانی، ا، (1382)، مدیریت بر شاخص های منابع انسانی در سازمان، نشریه مدیریت، ش 79 – 80
سیدجوادین، سیدرضا، (1385)،مدیریت و اصول سرپرستی، تهران، نگاه دانش، چاپ اول، ص10
شبگو منصف، محمود،(1383)، اصول سرپرستی و مدیریت، رشت، کتیبه گیل، چاپ اول، ص3
شریعتمداری، علی، (1364)، اصول و فلسفة تعلیم و تربیت، انتشارات امیرکبیر
شریعتمداری، مهدی، (1384)، اصول و مبانی مدیریت ، تهران، انتشارات کوهسار
شعاری‌نژاد، علی‌اکبر،(1377)، فلسفة آموزش و پرورش، انتشارات امیرکبیر
شعبانی، حسن، (1371)، مهارت‌های آموزشی و پرورشی، انتشارات سمت
شکوهی، غلامحسین، (1368)، مبانی و اصول آموزش و پرورش، به‌نشر(انتشارات آستان قدس رضوی)
شیرازی، علی، (1373)، مدیریت آموزشی، مشهد، جهاد دانشگاهی مشهد
صافی، احمد(۱۳۸۴)، سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش،چاپ هشتم-تهران، انتشاران
طاهری، شهنام، (1384)، بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها ، تهران
علاقه بند، علی، (1375)، دلاور، 1385 مدیریت آموزشی، تهران، نشر روان
علاقه بند، علی، (1386)، مدیریت عمومی. تهران، نشر روان
علاقه‌بند، علي(1388)، مديريت عمومي، ‌تهران، روان، چاپ بيستم، ‌ويرايش دوم، ص 13 تا 17
فتاح، ناظم، (1378)، رابطة سبك رهبري و فضاي سازماني با بهره وري خدمات مديران آموزشي به منظور ارائة الگوي مديريت آموزشي، مجلة اقتصاد و مديريت، شمارة 43
فردي آذر، عليرضا، (1380)، بررسي تطبيقي مدل AHP با مدل Topsis در اندازه گیری مهارت های فني، ادراكي و انساني مديران، پايان نامة كارشناسي ارشد، دانشكدة مديريت، دانشگاه تهران
فیضی، طاهره، (1383)، مبانی سازمان و مدیریت، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور
کازمایر، لئونارد،(1370)، اصول مدیریت، اصغر زمردیان و آرمن مهروژان، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ چهارم
کتز، رابرت، (1375)، مهارتهای یک مدیر موفق، مجموعه مقالاتی درباره مدیریت، توتونچیان، تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی
کرلینجر، ف، (1382)، پژوهش در علوم رفتاری، ترجمه حسن پاشا شریفی و همکاران، جلد دوم، تهران، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
کریتنر، بوندی، (1386)، نوآوری در مدیریت مدرسه محور، چاپ اول، مترجم: فاطمه فقیهی،تهران، انتشارات مدرسه
کوهستانی،علی(۱۳۷۶)،مهارت انسانی-فصلنامه ی مدیریت آموزش و پرورش- شماره مسلسل۱۶
گل افشانی، ناهید و زینب مظفری، (1385)، روایی و پایایی در پژوهش کیفی، مجله مدیریت فردا، شماره 13 و 14، صص 33 تا 42
گل صنم لو، صفر، (1378)، بررسی ارتباط و سبک رهبری و اثربخشی رفتار مدیران مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر ارومیه، مرکز مدیریت دولتی شمال غرب، ارومیه
گودرزی، محمود، (1381)، طراحی و تبیین الگوی مهارت های سه گانه مدیریتی مدیران سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی
لطف‌آبادی، حسین، (1384)، روان‌شناسی تربیتی، انتشارات سمت
مجد، زهره، (1380)، ارزشیابی مهارت های مدیریتی مدیران دبیرستان های دولتی چهارگانه شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده دانشگاه آزاد، واحد شیراز
محمدی، غلامرضا، (1377)، بررسی مهارت های مدیران بیمه مرکزی ایران و تأثیر آن بر بهره وری آن سازمان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت
مقیمی، م. (1384)، رفتار شهروندی سازمانی ازتئوری تاعمل، فرهنگ مدیریت، سال سوم، شماره11
مهدی زاده، (1375)، بررسی رابطه مهارت های انسانی مدیران و اثربخشی آنها از دیدگاه دبیران در مدارس راهنمایی شهرستان بیرجند، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی
موسوی سریزدی، (1386)، سیده‌جمیله؛ اصول سرپرستی، تهران، ترمه، چاپ اول، ص8
ميرسپاسي، ناصر، (1370)، لزوم تقويت مهارت مديريت، مجلة مطالعات مديريت، دانشكدة حسابداري و مديريت دانشگاه علامه طباطبايي، شماره 8، ص 23
نائلی،علی(۱۳۶۴)، مدیریت آموزشی و رفتار سازمانی، چاپ اول-تهران، مرکز انتشارات و چاپ دانشگاه شهید چمران
نقیب‌زاده، میرعبدالحسین، (1374)، نگاهی به فلسفة آموزش و پرورش، انتشارات طهوری
نیکو، جلیل، (1373)، بررسی مهارت های فنی و انسانی و ادراکی مدیران متخصص و غیر متخصص مدارس سمنان، پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده دانشگاه رودهن
وفايي، حسين،(1385)، مديريت استراتژيك، تهران، مجله ی الكترونيكي مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، شماره ی اول، دوره ی چهارم، ص 45

ب) منابع لاتین

A. Rauch, M. Frese and A. Utsch. (2009). “Effects of human capital and long – term human resources development on employment growth of small – scale businesses: a causal analysis”, entrepreneurship theory and practice 29, PP: 681- 698
Bazerman, M., & Moore, D. A. (2012). Judgment in managerial decision making
Bridges, E. M. (2013). The incompetent teacher: Managerial responses (Vol. 15). Routledge
Brickly, P & Goodmang & Fadnt, P, (2009). Management. London: prentice hall, international Inc
Child, J., & Kieser, A. (2013). Organizational and managerial roles in British and West German companies: An examination of the culture-free thesis. Organizations Alike and Unlike (RLE: Organizations): International and Inter-Institutional Studies in the Sociology of Organizations, 17, 251
Craft, John M and Matteson, Michael T (1994). Organizational Behavior and Management. Published .By: Mc Graw. Hill Irwin
Damanpour, F. & Aravind, D. (2012). Managerial innovation: Conceptions, processes, and antecedents. Management and Organization Review, 8(2)
Dubrin , A, (1994), Essential of Management, cincinati, south-Western publishing
Furst, S. A. & Cable, D.M. (2008). Employee resistance to organizational change
Graham, J. R., Harvey, C. R., & Puri, M. (2013). Managerial attitudes and corporate actions. Journal of Financial Economics, 109(1), 103-121
Henri, Jerald and Baron, Robert A (2004), Behavior in Organizations. Prentice – Hall, Inc
Horngren, C. T. (2012). Cost Accounting: A Managerial Emphasis, 13/e. Pearson Education India
Ibid,Richard M and Luthans fred (1997). International Management. Published by the McGraw- Hill International Editions
Jens M. Unger, andreas rauch, Michael frees and nina rosenbusch. (2009). “Human capital and entrepreneurial success: a meta – analytical review”. Journal of business venturing.Inpress, Corrected Proof, P: 18
Katz Robert, (1974), Skills of an effective administrator, Harvard Business Review
Kehoe, R, & Wright, P.M, (2013). The impact of high performance Human Resource Practices on Employees’ Attitudes and Behaviours
Luthans, Fred (1989). Organizational Behavior. Mc Graw- Hill In ternational Editions
Malmendier, U., Tate, G., & Yan, J. (2011). Overconfidence and earlylife experiences: the effect of managerial traits on corporate financial policies. The Journal of finance, 66(5), 1687-1733
Mart, Gary (2001) Management “leading people and organizations in the 21ST century” . prentice Hall
Meredith, J. R., & Mantel Jr, S. J. (2011). Project management: a managerial approach. John Wiley & Sons
Peterson, Tim.D. (2004). “The ongoing legacy of R.L. Katz”. Journal of management Decision, Vol. 42. No. 10. PP:1297-1308
Pratz ner. F., and Norton, R. (1988), Trans ferable skill: Ohio state univesity, clumbus: national for research in vocational education
Robbins Stephen p. (2000). Organizational behavior. New jersey: prentice hall
V.A. Gilsing and G.M. Guysters. (2008). “Understanding novelly creation in exploration networks structural and relational embeddedness jointly considered”, technovation 28, PP: 693-708
Wbrig, A, (1992), “ Management: A Global perspective”, Englewood Cliff N. J. Mac Grow Hall
Woodall, J & winStanly, D, (1998), Management development, Blackwell
Zheng, W, Yang, B & McLean, G.N, (2010), Linking organizational culture, structure, strategy, and organizational effectiveness, Journal of Business Research, Vol63

پیوست 1 – پرسشنامه

«بسمه تعالی»
با سلام
پاسخدهنده گرامی، پرسشنامهای که خدمت شما ارائه شده است، به منظور انجام تحقیقی تحت عنوان «بررسی رابطه بین توانمندیهای مدیریتی(فنی، انسانی و ادراکی) و اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح شعبه غرب استان تهران» طراحی و تدوین شده است. از آنجا که اطلاعات و تجارب ارزنده شما در حوزه شغلی، تدریس و پژوهش می تواند کمک شایان توجهی به تکمیل این پژوهش نماید، لذا خواهشمند است تا با پاسخگویی صحیح به سؤالات، ما را در انجام مطلوب این تحقیق یاری فرمایید.
با تشکر فراوان از همکاری شما، حنیفه
جنسیت: زن مرد
تحصیلات: کاردانی و پایین تر کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
سمت سازمانی: کارمند کارشناس مدیر

گزینه مورد نظر را به صورت زیر انتخاب نمایید:
1
2
3
4
5
کاملاً مخالفم
مخالفم
بی نظرم
موافقم
کاملاً موافقم

بعد
شماره
سؤال
1
2
3
4
5
توانمندی های مدیریتی
توانمندی فنی

1
هنگامی که باید وظایفی را انجام دهم، کارها را بر اساس زمانی که دارم، اولویت بندی و سازماندهی می‌کنم.

2
بیشتر افراد، من را به عنوان یک شنونده خوب می شناسند.

3
هنگامی که تصمیم می‌گیرم کارهای شخصی ام را انجام دهم، یک دوره زمانی بلند مدت (3 سال یا بیشتر) را برای انجام کارهایم در نظر می‌گیرم.

4
من بیشتر کارهای فنی یا کمّی را ترجیح می‌دهم تا کارهای مربوط به ادبیات، روانشناسی و جامعه شناسی را.

5
هنگامی که با فردی مخالفت جدی دارم، بعداً با او صحبت می‌کنم.

6
هنگامی که باید پروژه یا کاری را انجام دهم، آن را به پروژه ها و بخش های کوچکتر تقسیم می‌کنم.

توانمندی انسانی

7
ترجیح می‌دهم زمانم را با افراد سپری کنم تا اینکه بخواهم پشت کامپوتر صرف کنم.

8
تلاش می‌کنم تا دیگران را در فعالیت‌ها مشارکت دهم.

9
هنگامی که من یک واحد درسی را می گیریم، تلاش می‌کنم تا این واحد را با سایر واحدهای درسیم مرتبط کنم (یا مطالب دیگری که در جای دیگر آموخته ام).

10
هنگامی که فردی اشتباه می‌کند، از او می خواهم تا اشتباه خود را اصلاح کند و به او اجازه می‌دهم پاسخ یا رویکرد صحیح را بداند.

11
من فکر می‌کنم هنگامی که نزد شخص دیگری هستم، به جای آنکه نگران نیازهای طرف مقابل باشم، بهتر است از زمانم بهتر استفاده کنم تا بتوانم کار واقعی ام را انجام دهم.

12
من چشم انداز بلندمدتم را درباره مسیر شغلی ام، خانواده ام و سایر فعالیت‌هایم می دانم و درباره آنها با دقت فکر کرده ام.

توانمندی ادراکی

13
هنگام حل مسائل، ترجیح می‌دهم داده ها یا آمار را تحلیل کنم تا با گروهی از افراد ملاقات کنم.

14
هنگامی که من بر روی یک پروژه گروهی کار می‌کنم و فردی در گروه هست که کار زیادی انجام نمی‌دهد، من به دوستانم درباره او شکایت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های اصول مدیریت، معادلات ساختاری، انگیزش کارکنان Next Entries پایان نامه با کلید واژه های نظام ارزشیابی، نظام ارزشی، عملکرد کارکنان