پایان نامه با کلید واژه های مدل کسب و کار، زنجیره ارزش، کسب و کار الکترونیکی، کسب و کار الکترونیک

دانلود پایان نامه ارشد

ارائه شده آمده است. برخی از تعاریف، بیان کننده اهدافی هستند که یک مدل کسب و کار دنبال می‏کند برخی دیگر بر اجزای اصلی مدلهای کسب و کار و شاید به نوعی بر ارتباطات درونی این اجزاء، متمرکز شده‏اند. جدول زیر برخی از پراستفاده‏ترین تعاریف مدل‏های کسب و کار را نشان می‏دهد.

جدول 2-2 تعاریف مدلهای کسب و کار الکترونیکی

2-5 ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻣﺪﻝ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮏ
ﻭﺍﮊﻩ ﻣﺪﻝ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮏ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ ﺭﺍﻳﺞ ﺷﺪ. ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﻣﺪﻝ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮏ ﺑﺎ ﺩﻗـﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷﻮﺩ، ﻣﻲ‏ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻬﺎﻱ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﻲ‏ﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ، ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﮐﻨﻨﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺣﺘﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﻣﺪﻝ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:
1. ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻣﺪﻟﺴﺎﺯﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ‏ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺎ ﻳﮏ ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ ﻣﺪﻝ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮏ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻌﻴﻦ ﻭ ﺩﺭﮎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻲﮐﻨﺪ.
2. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺪﻟﻬﺎﻱ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮏ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪﻩ، ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﮐﻤﮏ ﻣﻲ‏ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭﮐـﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻳـﮏ ﮐـﺴﺐ ﻭ ﮐـﺎﺭ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮏ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﺫﻳﻨﻔﻌﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ.
3. ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺪﻟﻬﺎﻱ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻭ ﺗﺤـﻮﻝ ﻋﻤـﻞ ﻣﻲ‏ﮐﻨـﺪ. ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻣﺪﻝ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﻲ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺟﺰﺍﺀ ﻳﮏ ﻣﺪﻝ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮏ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻫﻨﺪ.
4. ﻳﮏ ﻣﺪﻝ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮏ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪﻩ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﮕﺮﺵ “ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ” ﺑﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷﺎﺧـﺼﻬﺎﻳﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
5. ﻣﺪﻟﻬﺎﻱ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮏ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﮐﻤﮏ ﻣﻲ‏ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴـﮏ ﺭﺍ ﺷـﺒﻴﻪ ﺳـﺎﺯﻱ ﻛﻨﻨـﺪ ﻭ ﺑـﻪ ﺍﻳـﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺭﻭﺷﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻳﺴﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄـﻮﺭ ﮐـﻪ ﭘﺘﺮﻭﻭﻳﮏ، ﮐﻴﺘﻞ ﻭ ﺗﮑﺴﺘﻦ (2001) ﺷﺮﺡ ﻣـﻲ‏ﺩﻫﻨﺪ: ﻣﺪﻝ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺑـﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ، ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻳﺶ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻖ ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻠﻖ ﺍﺭﺯﺷﻲ ﻣﻌﻴﻦ، ﺍﺳـﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻨـﺮﻭ ﻣـﺪﻝ ﮐـﺴﺐ ﻭ ﮐـﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﺸﺄﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﮕﻮﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

شکل 2-2 مثلث منطق تجاری
طي چند سال گذشته با توسعه روزافزون كاركرد فناوري اطلاعات در كسب و كار، مطالعاتي در خصوص بررسي سطح تأثير رويكرد كسب و كار الكترونيك در سازمان انجام شده است. زيروگينيس و گيلكاس (2007) ابعاد بلوغ سازمان را در حوزه كسب و كار الكترونيك را در 7 حوزه چنین معرفی می‏کنند: ماليات و قوانين، سازمان و شايستگي‏هاي دروني، كانال‏هاي ارتباطي، مديريت عملكرد، عملكرد مربوط به تحويل محصول، سيستم و فناوري و استراتژي‏هاي سازماني دسته بندي كرده‏اند و با استفاده از مدل‏هاي شناختي فازي به ترسيم مدل بلوغ كسب و كار الكترونيك پرداخته‏اند.

2-6 اجزا اصلی مدل کسب و کار
شش جزء اصلی یک مدل کسب و کار عبارتند از:
جایگاه ارزشی: بعد از توصیف مشکل مشتري، محصول یا خدماتی که میتواند پاسخگوي این مشکل باشد، جایگاه ارزشی نامیده میشود. ارزش این محصول و یا خدمات از دیدگاه مشتري، در تعیین این جایگاه ارزشی ملاك قرار می‏گیرد.
بخش بازار: گروه مشتریان که مورد هدف قرار گرفته‏اند. باید توجه داشت که بخشهاي مختلف بازار نیازهاي متفاوتی دارند. گاهی نوآوري در یک مدل کسب و کار بعد تغییر در بخش بازار شکوفا می‏شود.
ساختار زنجیره ارزش: جایگاه فعالیتهاي شرکت در زنجیره ارزش و نحوه به دست آوردن بخشی از ارزش تولید شده در زنجیره توسط شرکت، ساختار زنجیره ارزش را تشکیل میدهد.
تولید سود و حاشیه: چگونه سود حاصل میشود؟ (از طریق فروش، اجاره، عضویت، پشتیبانی و…) ساختار هزینه‏هاي چگونه است و حاشیه سود مورد نظر چگونه به دست می‏آید؟
جایگاه در شبکه ارزش: شناسایی رقبا، شرکتهاي مکمل و اثراتی که شبکه همکاري میتواند براي مشتریان ایجاد کند. این تعاریف جایگاه شرکت در شبکه ارزش را توصیف میکند.
استراتژي رقابت: چگونه شرکت سعی میکند یک “مزیت رقابتی” ماندگار براي خود بسازد. این مزیت ممکن است در نوع مدیریت نمودن هزینهها باشد و یا در Niche Strategyو یا همان بازار پنهان و دنج و غیرقابل دسترس توسط رقبا. در هر صورت وجود این مزیت رقابتی الزامی است. (امیررضا مهربان و همکاران، 1386)

2-7 نحوه طراحی مدل کسب و کار
یک مدل کسب و کار میتواند با یکی از روشهاي زیر طراحی شود:
نوآوري: یک مدل کسب و کار براي اولین بار با فکر و ایدهاي نوآورانه طراحی گردد.
احیاء: یک مدل کسب و کار قدیمی مجدد احیاء گردد.
تغییر: یک مدل کسب و کار موجود با کمی تغییر در یکی از شش اصل فوق به مدل کسب و کار جدیدی تبدیل گردد.
اتخاذ: یک مدل کسب و کار به صورت کامل براي شغل دیگر و یا کشوري دیگر مورد استفاده قرار گیرد. (امیررضا مهربان و همکاران، 1386)

2-8 مدل‏هاي کسب و کار الکترونیکی
مدلهاي کسب و کار در حوزه وب، از مفاهیمی هستند که بیشترین بحث و تبادل نظر و کمترین درك و اتفاق نظر روي آنان صورت گرفته است.
مدل کسب و کار به بیان ساده عبارت از متدي است که شرکت در فعالیتهاي تجاري در پیش گرفته و با کسب درآمد ثبات خود را حفظ مینماید. در این مدل با توجه به منابع در دسترس و نیاز مشتري، پیشنهادي براي عرضه ارزش مورد نظر مشتري ارائه شده و منافع و درآمد نصیب شرکت میسازد. به تعبیري دیگر “مدل کسب و کار چگونگی کسب درآمد توسط بنگاه را با مشخص کردن جایگاه آن در زنجیره ارزش مشتري تشریح میکند. “
در قسمت قبل ویژگیهاي منحصر به فرد فضاي وب و منافع و دستاوردهاي این فضا را براي کاربران/ مشتریان و همچنین سازمانهاي تجاري بیان کردیم. حال باید ببینیم که از چه راههایی میتوان در این فضا براي بنگاهها و شرکتهاي تجاري online درآمد کسب نمود و در نهایت با ترکیب منافع مشتري و منافع بنگاه و روش کسب درآمد بتوانیم انواع مدلهاي کسب و کار را بررسی و تحلیل نماییم. (امیررضا مهربان و همکاران، 1386)
جدول 2-3 روش‏های کسب درآمد الکترونیکی (امیررضا مهربان و همکاران، 1386)

2-9 بررسی چند مدل کسب و کار الکترونیکی
1ـ مدلهاي اولیه
اسلاکتر در سال 1995 با بهره گیري از روشهاي سنتی کسب و کار 5 مدل درآمدي براي سازمانها در فضاي الکترونیکی پیشنهاد کرد. این پنج مدل شامل موارد: دريافت حق عضویت، راه اندازي فروشگاه، تبلیغات، خدمات کامپیوتري و فعالیت‏هاي تجاري متفرقه میباشد.
فدوا در سال 1996 دو نوع مدل درآمد دیگر به مدلهاي اسلاکتر افزود. این دو مدل شامل: پشتیبانی(sponsorship) و timed usage بود. ولی روشهاي فوق تمام حوزه کسب و کار تحت وب را پوشش نمیدهند. تیمر در سال 1998 روشی ارائه کرد که بوسیله آن 11 مدل مختلف از درآمدزایی تحت وب را با تأکید بر دو پارامتر میزان خلاقیت و عملکرد یکپارچه عرضه نمود که توصیف بهتري از کسب و کار در فضاي الکترونیکی ارائه میداد.

1. E-Shop: رأي پیاده سازي بازاریابی بر روي وب بکار رفته و به فروشگاه یا کمپانی این امکان را میدهد تا بتواند عملیات سفارش و پرداخت خود را برروي وب انجام دهد.
2. E-Procurement: مزایده و مناقصه الکترونیکی کالا و خدمات را پشتیبانی میکند.
3. E-Mall: براي پیاده سازي مکانیزم حراج بصورت الکترونیکی بکار میرود.
4. E-Auction: شامل مجموعهاي از فروشگاههاي الکترونیکی بوده که معمولاً ارائه دهنده خدمات میباشند.
5. Virtual communities: این مدل اجتماعات مجازی که محیط آن بوسیله اپراتور اجتماع مجازي آماده شده را گرد هم میآورد. درآمدزایی در این روش توسط تبلیغات عضویت صورت میگیرد. همچنین میتواند به عنوان یک قابلیت درعملیات بازاریابی براي دادن بازخورد به مشتري یا وفاداري مشتري مورد استفاده قرار گیرد.
6. Collaboration Platform: کمپانیهاي این گروه مجموعهاي از ابزارها و محیطهاي اطلاعاتی را براي همکاري بین شرکتها مهیا می‏کنند.
7. Third PartyMarketplace: مدلی که براي هنگامیکه کمپانی میخواهد بازار وب را به جزء سوم واگذار کند، مناسب است. بازار جز سوم، رابط کاربری را به منظور نمایش کاتالوگ محصولات فروشنده ارائه میدهد.
8. Value Chain Integrator: کمپانی را در موقعیتی به منظور تمرکز بر روي مراحل چندگانه یکپارچه سازي زنجیره ارزش با بهرهگیري از جریان اطلاعاتی بین این مراحل با اضافه کردن ارزش افزوده قرار میدهد.
9. Value Chain Service Provider: کمپاني‏ها را در موقعیت خاصی به کمک عملیات خاص زنجیره ارزش نظیر حمل و نقل یا پرداخت الکترونیکی میباشد، قرار میدهد.
10. Information brokerage: شامل تمامی سرویسهاي اطلاعاتی که به منظور اضافه کردن ارزش به حجم عظیم داده‏هاي قابل دسترسی در شبکه‏هاي بدون محدودیت یا عملیات یکپارچه سازي کسب و کار بکار میروند، میباشد.
11. Trust and other Third-Party Services: ارائه خدمات اعتماد سازي نظیر تصدیق هویت و اسناد الکترونیکی و دیگر خدمات اعتماد سازي جز سوم.

Osterwalder Framework. 2
در این Framework سه پارامتر اساسی هر مدل کسب و کار عبارتند از: مدیریت زیر ساختها، نوآوري در محصولات و ارتباط پیوسته با مشتري که ترکیب عوامل فوق موجب سودآوري و کسب درآمد سازمان میشود.

Rayport Framework. 3 و Jaworski
این Framework یکی از بهترین و در عین حال پیچیده ترین تقسیم بندیها را ارائه میکند و تمامی عوامل و پارامترها را به دقت تحلیل و راهکار عملی براي هر کدام ارائه میکند. در این روش 4 پارامتر دخیل در تشکیل مدل کسب و کار عبارتند از :زنجیره ارزش، پیشنهاد، سیستم منابع و روش کسب درآمد.
در این روش ابتدا نیازهاي برآورده نشده مشتري و فرايند خرید مشتري بررسی و شناسایی شده و در هرکدام از مراحل فرآیند خرید و هر یک از نیازهاي برآورده نشده، خدماتی که شرکت ارائه میدهد معرفی شده و در قسمت بعد منابع لازم براي ارائه این خدمات مشخص گردیده و در نهایت روش کسب درآمد شرکت از ارائه خدمات انتخاب میگردد. بر همین اساس 7 مدل را به عنوان مدلهاي کسب و کار در فضاي online به شرح زیر مطرح گردید: (امیررضا مهربان و همکاران، 1386)
Model Metamarket Switchboard, and Traditional Reverse Auction Models, Freshest-Information Model, Highest-Quality Model, Widest- Assortment Model, Lowest-Price Model, Most-Personalized Model.

2-10 یکپارچه سازي مدل کسب و کار
در قسمت گذشته مدلهاي مختلف پیشنهادي frameworkمبتنی بر خواستههاي مشتري را بیان کردیم. در ادامه ابتدا باید حوزه کسب و کار و فعالیت و بخش بندي مشتریان را مشخص نمود و سپس با ترکیب حوزه‏هاي فعالیت و مدلهاي کسب و کار چارچوب یکپارچه کسب و کار شرکت در تمامی حوزه‏ها را تهیه نمود.
1. انواع مشتریان و حوزه‏هاي فعالیت
معروفترین تقسیم بندي حوزه فعالیتها و انواع مشتریان تقسیم بندي جامع بر حسب دو عامل بنگاه (B) و مشتري (C) به صورت 4 گانه B2B, B2C, C2B , C2C میباشد. در اینجا به جاي استفاده از این چارچوب معروف، از چارچوبی دقیقتر و با جزئیات بیشتر و با دخالت دو عامل دیگر کارمند (Employee) و عامل (Agent) استفاده مینماییم. باید توجه داشت که منظور از Agent در اینجا ” عوامل هوشمندي است که از طرف مشتري براي انجام اتوماتیک فرایند قیمت گذاري و خرید به کار گرفته میشوند. ”

به عنوان مثال، B2E به عرضه خدمات و محصولات از طرف شرکت براي کارکنان خود، نظیر ارائه خدمات بیمه online اشاره میکند. دلیل استفاده از این چارچوب استفاده از نهایت ظرفیت سازمانها و اشخاص در ارائه خدمت به بخشهاي خاص مشتریان، به جاي بخشهاي کلی تصریح شده در چارچوب معروف بنگاه/ مشتري می‏باشد.

2. چارچوب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های کسب و کار الکترونیک، تجارت الکترونیک، کسب و کار الکترونیکی، مدل کسب و کار Next Entries پایان نامه با کلید واژه های کسب و کار الکترونیک، کسب و کار الکترونیکی، مدل کسب و کار، نیروی انسانی