پایان نامه با کلید واژه های مدل مفهومی، روش‌شناسی، تعمیم‌پذیری

دانلود پایان نامه ارشد

حالت فردی افزایش می یابد.

کاستانیاس و هلفات (1991)
بررسی مهارتهای سه گانه مدیریتی
سطوح مهارتی کاتز (مهارت‏ های فنی، انسانی و ادراکی)‏ سازمان‏ها و محیط های گوناگونی که این مهارت در آنها به‏ کار می‏روند، از یکدیگر مجزا نشده‏اند. و در نهایت عملکرد و اثربخشی فعالیت های سازمانی به طور همزمان متأثر از به کارگیری سه مهارت نشان داده شد.

2-4 جمع بندی فصل دوم

در این فصل به بررسی مهارتهای مدیریتی پرداخته شد و سپس اثربخشی مدیران را بررسی و ارزیابی شد و در انتهای فصل به مرور پیشینه داخلی و خارجی متناسب با پژوهش پرداختیم و این پیشینه را در قالب جدولی آمده است، در کل، مهارت های مدیریتی، توانایی هماهنگ کردن و وحدت همه فعالیت های سازمان را به مدیر می دهند تا بتواند به صورت یک کل در محیطی که آن را احاطه کرده است مشاهده و روابط متقابل بخش های مختلف و چگونگی تأثیر تغییر هر قسمت در کل سازمان را پیش بینی کند. مهارت های ادراکی توانایی تحلیل موقعیت و تعیین ریشه مسائل و تدوین برنامه مناسب را به مدیر می دهند. این مهارت ها خصوصاً برای مدیران عالی سازمان که باید اهداف وسیع و برنامه های بلند مدت سازمان را برای آینده طرح ریزی کنند ضروری است بر اساس تحقیقات انجام شده، مدل مفهومی تحقیق به شرح زیر می باشد:
شکل 1-1 : مدل مفهومی تحقیق :

مدل مفهومی تحقیق: برگرفته از (بریکلی و همکاران، 2009، بازرمن و مور، 2012)

فصل سوم
(روش تحقیق)

3-1 مقدمه

جهت رسيدن به هر هدفي دانستن راه رسيدن به آن و چگونگي رسيدن به آن از مهمترين مراحل کار در مورد آن هدف مي‌باشد. که انجام کارهاي پژوهشي نيز از اين قاعده مستثني نيست. در روش پژوهش منظور از روش، مجموعه فعاليت‌هايي است که براي رسيدن به هدف يا اهداف خاصي صورت مي‌گيرد (دلاور، 1385). روش پژوهش در واقع ابزار دستيابي به واقعيت به شمار مي‌رود. در هر پژوهش، پژوهشگر تلاش مي‌کند تا مناسب‌ترين روش را برگزيند و آن روشي است که دقيق‌تر از ساير روش‌ها واقعيت را کشف کرده و روابط موجود بين متغيرها را تبيين مي‌کند. در واقع مي‌توان گفت اثربخشي يک کار پژوهشي موکول به انتخاب درست روش پژوهش است که مناسب با آن نوع خاص پژوهش باشد.
یک تحقیق خوب ایجاب می‌کند که نوع اطلاعات مورد نیاز، روش‌هایی که برای حصول آن‌ها به کار می‌رود و فنونی که در تجزیه و تحلیل آن‌ها کاربرد دارد، قبلاً به طور منظم و دقیق تعیین شود (دلاور، 1385).
پژوهش به چهار دلیل حائز اهمیت است: 1- به دانش ما می‌افزاید 2- نحوه عمل را بهبود می‌دهد 3- خط‌مشی‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و 4- مهارت‌های پژوهشی را ارتقا می‌دهد (دانایی فرد، الوانی و آذر، 1391).
در اين قسمت تحت عنوان روش پژوهش مواردي درباره نوع و روش پژوهش، جامعه و نمونه آماري، ابزار و روش گردآوري داده‌ها و همچنين آزمو‌ن هاي آماري ارائه مي‌گردد.
3-2 نوع مطالعه و روش پژوهش

بررسی و تحلیل نقادانه‌ی شیوه‌ خاص تطبیق تئوری در هر یک از متون ویژه علمی، وظیفه شاخه‌ای از سلسله علوم است که روش‌شناسی نامیده می‌شود. دستیابی به هدف‌های تحقیق میسر نخواهد بود مگر زمانی که جستجو و شناخت با روش‌شناسی درستی صورت پذیرد و انتخاب روش علمی، تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول علمی است (خاکی، 1382). روش تحقیق مجموعه‌ای از قواعد، ابزار و راه‌های معتبر و نظام‌یافته برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه‌حل مشکلات است (خاکی، 1382). در طی فرآیند تحقیق با به کارگیری ابزارهای جمع‌آوری، داده‌ها به طور عینی و معتبر، مشاهده، بررسی و استخراج می‌شوند و سپس با استفاده از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی به طور کمی و غیرکمی سعی می‌شود که ادعاها و حدس‌های علمی اولیه (فرضیه)، آزمون شده و در نهایت فرضیه‌ها “رد” یا “پذیرفته” می‌شوند و نتیجه‌گیری نهایی صورت می‌پذیرد (خاکی، 1382). نتایج پژوهش معمولاً شامل موارد زیر می‌شود: دستیابی به تئوری جدید، آزمون یک تئوری، مقایسه تئوری‌ها با یکدیگر، تأثیر دو یا چند تئوری در مکانی ویژه، پل زدن بین چندین پژوهش، ادامه راه پژوهشگران پیشین (خلیلی شورینی، 1389).
تحقیقات را بر اساس معیارها و مبناهای مختلفی می‌توان دسته‌بندی کرد. این معیارها و مبناها شرایطی را فراهم می‌کنند که بتوان بر اساس آن‌ها تحقیقات را طبقه‌بندی کرد، اما انواعی از تحقیق به علت ماهیت چندبعدی و پیچیده‌ای که دارند، در چندین طبقه قرار می‌گیرند (خاکی، 1382).
با توجه به این که در این تحقیق از مطالعه مقالات، پایان‌نامه‌ها و کتاب‌های مختلف استفاده شده و همچنین توزیع پرسشنامه به منظور شناسایی تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان مجتمع صالح انجام پذیرفته است، این تحقیق از نوع کاربردی است و در آن رابطه منطقي بين کار پژوهشي و جامعه پديد مي آيد که پژوهشگر در انديشه کاربردي کردن دستاوردها در جامعه آماری مورد مطالعه خود مي‌باشد.
با توجه به اينکه در اين پژوهش براي جمع آوري اطلاعات علاوه بر پرسشنامه از اسناد و مدارک، کتب، مقالات، پاياننامهها و نيز پايگاه اطلاعاتي اينترنتي جهت جمع آوري اطلاعات در خصوص فصلها و بخش هاي مختلف استفاده شده است، لذا پژوهش حاضر از نظر شيوه بررسي از نوع پژوهشهاي توصيفي و از شاخه پيمايشي مي‌باشد. پژوهش پيمايشي شاخه اي از پژوهشهاي اجتماعي مي‌باشد که در آن نمونه اي منتخب از جامعه مطالعه مي گردد، زيرا که مطالعه کل جامعه دشوار بوده و از سوي ديگر نمونه مي‌تواند تصويري دقيق از جامعه آماري مورد مطالعه به‌دست دهد (کرلينجر،1382). استفاده از اين روش به ‌دليل ميزان پاسخ دهي بالا، اجراي آسان، کنترل بر محيط و … کمک بيشتري به اجراي بهتر پژوهش مي‌نمايد. همچنین اين پژوهش از نظر ارتباط بين متغيرها از نوع پژوهش هاي همبستگي مي‌باشد چرا که مي خواهد روابط بين متغيرهاي مستقل و وابسته را بررسي نمايد.
3-3 جامعه و نمونه آماري مورد بررسي

دو مجموعه عوامل در تعريف و تعيين حدود جمعيت مورد توجه هستند: مجموعه اول از مقتضيات مسأله ناشي مي‌شود، زيرا پاسخگويي به هر مسأله معين، انتخاب يک جامعه مناسب با آن را ايجاب مي‌کند. مجموعه دوم از محدوديت‌هاي عملي ناشي مي‌شود، زيرا دامنه شمول پژوهش متأثر از امکاناتي است که در اختيار پژوهشگر قرار مي گيرد (سرايي،1372).
جامعه آماری عبارت است از گروهی از افراد یا اشیاء که در خاصیت یا خاصیت‌های مورد تحقیق مشترک باشند و با هدف و موضوعات ارتباط داشته باشند (خلیلی و دانشوری، 1378). جامعه آماری با توجه به هدف بررسی نوع واحد مورد مشاهده می‌تواند به گونه‌های مختلف تعبیر شود (سرمد وهمکاران، 1390).
تعریف جامعه آماری باید جامع و مانع باشد یعنی این تعریف باید چنان بیان شود که از نقطه نظر زمانی و مکانی همه واحدهای مورد مطالعه را در برگیرد و در ضمن، با توجه به آن، از شمول واحدهایی که نباید به مطالعه آن‌ها پرداخته شود، جلوگیری به عمل آید. با توجه به این که هدف از تحقیق، شناسایی جامعه و تعیین پارامترهای مربوط است و با توجه به حجم زیاد جامعه آماری، عملاً انجام این کار امکان‌پذیر نمی‌باشد و باید تعدادی از افراد را مورد بررسی قرار داد و از طریق حجم کوچکتر و با روش معینی به صفات و ویژگی‌های جامعه پی برد. بدیهی است که اگر حجم جامعه مورد نظر کوچک و حجم و تعداد آن کم باشد، می‌توان آن را به طور کامل مطالعه نمود ولی با توجه به این که جامعه مورد نظر بزرگ می‌باشد باید از بین افراد جامعه، تعداد مشخصی به عنوان نمونه برگزیده و با مطالعه این حجم محدود، ویژگی‌ها و صفات جامعه را مطالعه کرده و شاخص‌ها و اندازه‌های آماری آن محاسبه شود ( ایران نژاد پاریزی، 1378).
انجام هر تحقیق علمی مستلزم صرف هزینه و زمان است و به همین دلیل، امکان بررسی کامل جمعیت (جامعه آماری) به صورت سرشماری وجود ندارد. بنابراین انتخاب نمونه و روش نمونه‌گیری برای تحقیق ضروری است تا اطلاعات به دست آمده از تحلیل داده‌های نمونه آماری را به جامعه تعمیم داد.
هنگامی که اعضای جامعه آماری را به صورت تصادفی ساده انتخاب می‌کنیم احتمال بسیار دارد که الگوهای پراکنش ویژگی‌هایی که در پژوهش خود به آن علاقه‌مند هستیم، به همان صورت، در عناصری که برای نمونه‌گیری انتخاب می‌کنیم، توزیع شده باشند.
نظر به این‌که نمونه‌گیری تصادفی ساده، بزرگ‌ترین تعمیم‌پذیری نتایج را به کل جامعه آماری ارائه می‌دهد، هنگامی که هدف پژوهش، تعمیم‌پذیری یافته‌ها به کل جامعه آماری باشد، روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بهترین طرح نمونه‌برداری به شمار می‌آید (سکاران، 1386).
جامعه مورد مطالعه این تحقیق، شامل کارکنان مجتمع آموزشی صالح واقع در شهر تهران می باشد که به دلیل محدودیت زمان و هزینه، نمونه‌ای از آن‌ها مورد مطالعه قرار گرفته است. برای تعیین حجم نمونه، مقیاس داده‌ها و شناخت کمی یا کیفی بودن آن‌ها بسیار مهم است. بر اين اساس، جامعه آماري در پژوهش حاضر شامل 300 مي‌باشد.
نمونه‌برداری، فرآیند گزینش و انتخاب تعدادی از اعضای جامعه است به طوری که پژوهشگر با بررسی نمونه و درک خصوصیات یا ویژگی‌های آزمودنی‌های نمونه، قادر به تعمیم خصوصیات یا ویژگی‌ها به عناصر جامعه خواهد شد (دانایی فرد و همکاران، 1391). با توجه به این که حجم جامعه در این پژوهش مشخص می‌باشد. به عبارت دیگر، نمونه بخشی از افراد جامعه است که به منظور انجام برنامه ها مورد بررسی قرار می گیرد (خاکی،1382). از آنجا که معمولاً تعداد اعضای جامعه های آماری زیاد است و بعضاً دست نیافتنی هستند محقق تعدادی از این جامعه را به عنوان نمونه انتخاب می کند به صورتی که نمونه اختصاص یافته معرف جامعه آماری باشد. نمونه آماری این مطالعه در مرحله مطالعه میدانی شامل 169 نفر می باشد. از آنجايي كه جامعه آماري در اين پژوهش محدود مي باشد، حجم نمونه با استفاده از روش كوكران براي جامعه محدود محاسبه شده است:
n=( Z∝/2 2 p×q)/((N-1)ε2 Z∝/2 2 p×q)

N حجم جامعه آماری، n حجم نمونه آماری، Z متغیر نرمال استاندارد است که در سطح اطمینان 95/0 برابر با 96/1 است. p نسبت موفقیت است که برابر با q و به میزان 5/0 در نظر گرفته می شود و این به منظور برآورد حداکثر حجم نمونه است که به منظور تعمیم پذیری بیشتر نتایج آماری به جامعه به این میزان در نظر گرفته می شود. ε دقت محقق است که به میزان 05/0 در نظر گرفته می شود. برآورد فرمول فوق 169 نفر مي‌باشد که در نهايت تعداد 220 پرسشنامه میان نمونه آماری توزیع شده است و از این تعداد، 200 پرسشنامه با اطلاعات کامل تکميل گرديده و اطلاعات آنها در تجزيه و تحليل‌هاي بعدي مورد استفاده قرار گرفته است.

3-4 روش گردآوری داده ها و اطلاعات

جمع‌آوری اطلاعات برای هر نوع پژوهش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اطلاعات را می‌توان به روش‌های گوناگون، در مکان‌های مختلف و از انواع منابع مختلف گردآوری کرد. روش‌های گردآوری اطلاعات مشتمل بر مصاحبه حضوری، مصاحبه تلفنی، مصاحبه رایانه‌ای، پرسشنامه حضوری، پستی یا الکترونیکی، مشاهده افراد یا رویدادها (با ضبط یا بدون ضبط)، صوتی یا تصویری و سایر فنون انگیزشی همچون آزمون‌های برون‌فکنی است (سکاران، 1386).
نظر به اهمیت جمع‌آوری داده‌ها در پژوهش و با توجه به ویژگی‌های جامعه آماری مورد پژوهش و به دلیل مزایای پرسشنامه (ارزان بودن، سریع بودن، دقت بیشتر، حذف اعمال نظرهای شخصی و … ) به منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده می‌شود.
سؤال‌های مطرح شده در پرسشنامه را می‌توان با مقیاس‌های متفاوتی سنجید. مهم‌ترین مقیاس‌ها عبارتند از: لیکرت، افتراق معنایی، ثرستون، گاتمن و فاصله اجتماعی بوگاردوس. با توجه به این که مقیاس لیکرت یکی از رایج‌ترین مقیاس‌ها بوده و قابلیت پرسش غیرمستقیم را نسبت به متغیر مورد نظر دارا بوده و از طرفی دیگر، امکان اندازه‌گیری تفاوت‌ها، میزان یا شدت یک خصیصه را نیز فراهم آورده و ساخت آن نیز نسبت به بقیه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های مدیران گروه های آموزشی، کیفیت آموزش، کیفیت آموزشی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های تحلیل داده، تحلیل عامل، توزیع فراوانی