پایان نامه با کلید واژه های مدل اندازه گیری، توزیع فراوانی، ساختار سازمانی، نیروی انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

ت ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………
131

جدول هاي تحقيق

جدول1-1) متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………
9
جدول 2-1) انواع تغییرات سازمانی…………………………………………………………………………………………………………….
18
جدول3-1) تشریح پرسش نامه……………………………………………………………………………………………………………………
64
جدول 3-2) جامعه آماری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….
62
جدول 3-3 مقادیر آلفای کرونباخ ……………………………………………………………………………………………………………….
66
جدول 4-1 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنسیت آنها…………………………………………………………….
72
جدول 4-2 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سن آنها…………………………………………………………………
73
جدول 4-3 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات آنها………………………………………………………..
74
جدول 4-4 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب نوع استخدام آنها……………………………………………………..
74
جدول 4-5 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت آنها…………………………………………………….
75
جدول 4-6 نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف جهت بررسی پیروی داده ها از توزیع نرمال………………………….
76
جدول 4-7 نتایج آزمون KMO-Bartlett در بعد مشتری…………………………………………………………………………….
78
جدول 4-8 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون مشتری……………………………………………………………………………
79
جدول 4-9 ماتريس همبستگي باز توليد شده بر مبناي بارهاي عاملی……………………………………………………………….
80
جدول 4-10 شاخصهاي برازش مدل اندازه گیری بعد مشتری………………………………………………………………………
81
جدول 4-11 نتایج آزمون KMO-Bartlett عامل مکنون تکنولوژی…………………………………………………………….
82
جدول 4-12 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون تکنولوژی ………………………………………………………………………..
82
جدول 4-13 ماتريس همبستگي باز توليد شده بر مبناي بارهاي عاملی…………………………………………………………….
83
جدول 4-13 ماتريس همبستگي باز توليد شده بر مبناي بارهاي عاملی…………………………………………………………….
83
جدول 4-14 شاخصهاي برازش مدل اندازه گیری تکنولوژی………………………………………………………………………..
84
جدول 4-15 نتایج آزمون KMO-Bartlett عامل مکنون ساختار سازمانی……………………………………………………
85
جدول 4-16 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون ساختار سازمانی…………………………………………………………………
85
جدول 4-17 ماتريس همبستگي باز توليد شده بر مبناي بارهاي عاملی…………………………………………………………..
86
جدول 4-18 شاخصهاي برازش مدل اندازه گیری ساختار سازمانی ……………………………………………………………
88
جدول 4-19 نتایج آزمون KMO-Bartlett عامل مکنون نیروی انسانی……………………………………………………
89
جدول 4-20 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون نیروی انسانی……………………………………………………………….
89
جدول 4-21 ماتريس همبستگي باز توليد شده بر مبناي بارهاي عاملی…………………………………………………………….
90
جدول 4-22 شاخصهاي برازش مدل اندازه گیری نیروی ا نسانی………………………………………………………………….
91
جدول 4-23 نتایج آزمون KMO-Bartlett عامل مکنون محیط داخلی……………………………………………………
92
جدول 4-24 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون محیط داخلی ………………………………………………………………….
92
جدول 4-25 ماتريس همبستگي باز توليد شده بر مبناي بارهاي عاملی…………………………………………………………
93
جدول 4-26 شاخصهاي برازش مدل اندازه گیری محیط داخلی …………………………………………………………………..
93

جدول 4-27 نتایج آزمون KMO-Bartlett عامل مکنون محیط میانی………………………………………………………….
94
جدول 4-28 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون محیط میانی………………………………………………………………………
94
جدول 4-29 ماتريس همبستگي باز توليد شده بر مبناي بارهاي عاملی…………………………………………………………….
95
جدول 4-30 شاخصهاي برازش مدل اندازه گیری محیط میانی…………………………………………………………………….
96
جدول 4-31 نتایج آزمون KMO-Bartlett عامل مکنون محیط خارجی………………………………………………………
96
جدول 4-32 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون محیط خارجی……………………………………………………………………
97
جدول 4-33 ماتريس همبستگي باز توليد شده بر مبناي بارهاي عاملی…………………………………………………………….
97
جدول 4-34 شاخصهاي برازش مدل اندازه گیری محیط خارجی………………………………………………………………..
99
جدول 4-35 نتایج آزمون KMO-Bartlett عامل مکنون نگرش نسبت به تغییر و تحول ……………………………….
100
جدول 4-36 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون نگرش نسبت به تغییر و تحول……………………………………………..
100
جدول 4-33 ماتريس همبستگي باز توليد شده بر مبناي بارهاي عاملی…………………………………………………………..
101
جدول 4-34 شاخصهاي برازش مدل اندازه گیری نگرش نسبت به تغییر و تحول …………………………………………
102
جدول 4-35 نتایج آزمون KMO-Bartlett……………………………………………………………………………………………..
103
جدول 4-36 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون تمایل به استفاده…………………………………………………………….
103
جدول 4-37 ماتريس همبستگي باز توليد شده بر مبناي بارهاي عاملی…………………………………………………………
104
جدول 4-38 ) شاخصهاي برازش مدل اندازه گیری تمایل به استفاده ……………………………………………………………
105
جدول 4-39 نتایج آزمون KMO-Bartlett……………………………………………………………………………………………..
105
جدول 4-40 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون بازنگری در قوانین و مقررات………………………………………………
106
جدول 4-41 ماتريس همبستگي باز توليد شده بر مبناي بارهاي عاملی…………………………………………………………….
106
جدول 4-42 ) شاخصهاي برازش مدل اندازه گیری بازنگری در قوانین و مقررات……………………………………….
108
جدول 4-43 نتایج آزمون KMO-Bartlett……………………………………………………………………………………………..
108
جدول 4-44 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون آموزش همگانی…………………………………………………………………
109
جدول 4-45 ماتريس همبستگي باز توليد شده بر مبناي بارهاي عاملی……………………………………………………………
109
جدول 4-46 ) شاخصهاي برازش مدل اندازه گیری آموزش همگانی…………………………………………………………….
111
جدول 4-47 شاخصهاي برازش مدل معادلات ساختاری……………………………………………………………………………..
112
جدول 4-48 بررسی فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری………………………………………………….
112
جدول4-49 ماتریس همبستگی بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته تحول در بانکداری الکترونیکی…………………..
113
جدول 4-50 تحلیل رگرسیون چند متغیره برای متغیر وابسته تحول در بانکداری الکترونیکی و متغیرهای مستقل.

114
اشکال تحقيق

نگاره شماره 1-1)مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………….
9
شکل 2-1) : انواع تغییر از دیدگاه بالاگان و هیلی…………………………………………………………………………………………
18
شکل 2-2) : انواع تحول سازمانی از دیدگاه نادلر و توشمن…………………………………………………………………………..
18
شکل2-3) مراحل فرایند تحول………………………………………………………………………………………………………………….
20
شکل2-4) بازیگران تغییر و رفتار آنان…………………………………………………………………………………………………………
28
شکل2-5) تعیین کننده بودن استراتژی در تعیین ساختار سازمان………………………………………………………………….
40
شکل2-18) مدل جامع فرایند تحول……………………………………………………………………………………………………..
45
شکل 4-1) مدل اندازه گیری متغیر بعد مشتری در حالت تخمین استاندارد……………………………………………………..
80
شکل 4-2) مدل اندازه گیری متغیر بعد تکنولوژی در حالت تخمین استاندارد…………………………………………………
84
شکل 4-3) مدل اندازه گیری متغیر بعد ساختار سازمانی در حالت تخمین استاندارد………………………………………….
88
شکل 4- 4) مدل اندازه گیری متغیر بعد نیروی انسانی در حالت تخمین

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تاییدی، تحلیل عاملی اکتشافی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های مدل اندازه گیری، بانکداری الکترونیک، ساختار سازمانی، مدیریت تغییر