پایان نامه با کلید واژه های مددکاری اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

پیامد کار آنچنان مثبت نخواهد بود به عنوان مثال اگر ما به عنوان مددکار اجتماعی بیماری سرطان را فقط بیماری دوران سالمندی بدانیم ویا از این نکته غافل باشیم و به علت افزایش گرایش به الگوی زندگی و تغذیه نا سالم بیماری سرطان را فقط بیماری شهرهای بزرگ بدانیم واز شهر های کوچک و یا روستا غافل شویم و یا از نیازهای بیماران فراخور شرایط زندگی که دارند اطلاع درستی نداشته باشیم و نسخه ای واحد برای همه بپیچیم قطعا به اهداف مطلوب مددکاری اجتماعی نخواهیم رسید.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های کیفیت زندگی، مددکاری اجتماعی، جامعه شناسی، روان شناختی Next Entries تحقیق رایگان درباره آزمايش، اسلامپ، الياف، جريان