پایان نامه با کلید واژه های مددکاری اجتماعی، کیفیت زندگی، جامعه آماری، گروه درمانی

دانلود پایان نامه ارشد

مالی در مقطعی خاص تا حدی تعدیل کننده بحران است.این نظریه به اعضای گروه اجازه داده فعالانه از رشد گروهها استفاده کنند تا بتوانند با برخی از مشکلات خود کنار بیایند که این موارد جهت حمایت و درمان افراد درگیر با سرطان بسیار مهم است.این نظریه جهت گروه درمانی افراد درگیر با سرطان مناسب است.
11-2- پرسش های پژوهش:
1-11-2- سوال اصلی:
آیا اقدامات مددکاری اجتماعی بر کیفیت زندگی افراد درگیر با سرطان تاثیردارد؟
2-11-2- سوالات فرعی :
1- آیا میان وضعیت سنی در دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد؟
2-آیا میان وضعیت تاهل در دو گروه تفاوت معنی داری دارد؟
3-آیا میان وضعیت اشتغال در دو گروه تفاوت معنی داری دارد؟
4-آیا میان وضعیت جنسیت در دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد؟
5-آیا میان وضعیت تحصیلات در دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد؟
6-آیا میان وضعیت محل سکونت در دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد؟
12-2- فرضیات پژوهش
1-12-2- فرضیه اصلی:
بین کیفیت زندگی افراد درگیر با سرطان که خدمات مددکاری اجتماعی دریافت نموده اند و کیفیت زندگی افراد درگیر با سرطان که خدمات مددکاری اجتماعی دریافت ننموده اند تفاوت وجود دارد.
2-12-2- فرضیه های فرعی:
میان وضعیت سنی در دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد .
میان وضعیت تاهل در دو گروه تفاوت معنی داری دارد .
میان وضعیت اشتغال در دو گروه تفاوت معنی داری دارد .
میان وضعیت جنسیت در دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد.
میان وضعیت تحصیلات در دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد.
میان وضعیت محل سکونت در دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد.
13-2- مدل نظری تحقیق

مدل شماره یک –تاثیر برخی از اقدامات مددکاری اجتماعی بر کیفیت زندگی

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

1-3- مقدمه
در این فصل به روش پژوهش و طرح تحقیق پرداخته شده است،که در بر گیرنده برنامه ریزی برای پژوهش علمی است.پژوهش علمی متضمن فرایندی است که در فصل یک ،موضوع مورد مطالعه و تبدیل آن به مسئله و سوال پژوهش مشخص شد.در فصل دوم به بررسی مبانی نظری تحقیق وتاریخچه مطالعات اشاره شد.فصل حاضر به منظور بررسی دقیق موضوع و دستیابی به نتایج دقیق،راهبردی را برای توصیف،تبیین ارتباط بین اقدامات مددکاری اجتماعی و تاثیر بر کیفیت زندگی افراد درگیر با سرطان دارای پرونده در بیمارستان سید الشهداء اصفهان می باشد.در این پژوهش با دو متغیر (اقدامات مددکاری اجتماعی،متغیر مستقل و کیفیت زندگی افراد درگیر با سرطان متغیر وابسته )به دنبال ،نخست توصیف اقدامات مهم مددکاری اجتماعی و سپس به بررسی تغییرات کیفیت زندگی افراد درگیر با سرطان به عنوان متغیر وابسته اصلی بر حسب متغیر مستقل (اقدامات مددکاری اجتماعی)پرداخته شده است.
2-3- جامعه آماری:
“جمعیت آماری در هر تحقیق ،به آن گروهی گفته می شودکه می بایست درباره ایشان نتایجی به دست آید و افراد آن دارای یک یا چند صفت مشترک هستند.”جمعیت آماری در این پژوهش افراد درگیر با سرطان هستند که در مرکز کنترل سرطان اصفهان دارای پرونده می باشند.که تعداد این افراد برابر است با 400نفر.
3-3- روش تحقیق:
عوامل متعددی در نوع روشی که پژوهشگر در تحقیق خود به کار می برد دخالت دارد.مقتضیات مسئله و امکانات علمی از جمله این عوامل هستند.تحقیق حاضر از نوع علی مقایسه ای است.در این پژوهش بنا به پرسش اصلی تحقیق (چیستی رابطه بین اقدامات مددکاری اجتماعی و کیفیت زندگی افراد درگیر با سرطان) و برای فراهم نمودن داده های مورد نظر جهت پاسخ دادن به فرضیه های تحقیق از روش پیمایش از نوع توصیف و تبیین استفاده شده است.
4-3- تعریف مفاهیم تحقیق
در این بخش به تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق پرداخته می شود.
1-4-3- تعاریف نظری تحقیق و تعاریف عملیاتی تحقیق:
1) کیفیت زندگی
اصطلاح کیفیت زندگی ،برای ارزیابی نیک بود عمومی افراد و جوامع استفاده می شود.این اصطلاح در طیف وسیعی از زمینه ها از جمله حوزه های توسعه بین الملل،بهداشت،و سیاست مورد استفاده قرار می گیرد.کیفیت زندگی نباید با مفهوم استاندارد زندگی که عمدتا بر در آمد استوار است اشتباه گرفته شود. در عوض ،شاخص های استاندارد کیفیت زندگی نه تنها شامل ثروت و استخدام هستند،بلکه شامل محیط زیست،سلامت جسمی و روانی،تحصیلات ،تفریح و اوقات فراغت و تعلق اجتماعی نیز می شود.(به نقل از سایت سازمان بهداشت جهانی).
2) اقدامات مددکاری اجتماعی
مجموعه اقدامات و برنامه هایی که جهت افزایش توانمندی و خود اتکایی مراجع توسط مددکار اجتماعی انجام می پذیرد.
تعریف نظری ابعاد اقدامات مددکاری اجتماعی مطرح شده در این پژوهش:
الف) گروه درمانی:ارائه خدمات به افراد(مراجع) به منظور رشد استعدادها، ظرفيت‌ها و قابليت‌ها، بهره‌گيرى از روابط و فعل و انفعالات گروهى است، تا اعضاء قادر شوند بر مسائل و مشکلات خود فائق آمده به ‌نحو مطلوب‌ترى از عهده وظايف و مسئوليت‌ها فردى و اجتماعى خود برآيند.
ب) خدمات ارجاع وراهنمایی مددکاری اجتماعی: به مجموعه خدماتی گفته می شود که هدف از آن جلوگیری از سر در گمی و کاهش استرس ناشی از آن است.در طی این فرایندهدف راهنمایی تخصصی مراجع جهت دسترسی و استفاده از منابع و خدمات تخصصی دیگر با کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان است.
ج) خدمات تفریحی مددکاری اجتماعی ،مجموعه اقدامات و خدماتی است که توسط مددکار اجتماعی جهت افزایش روحیه مراجعین و گذراندن با نشاط تر و هدفمند تر اوقات فراغت صورت می گیرد.
د) کمک های مالی مددکاری اجتماعی به مجموعه کمک های نقدی و غیر نقدی گفته می شود که مددکار اجتماعی در صورت صلاحدید وبسته به شرایط فرد به صورت موقت یا دائم جهت کمک به بهبود شرایط اقتصادی و یا مادی مراجع در اختیار او قرار می دهد.

2) کیفیت زندگی:
برای سنجش کیفیت زندگی از پرسشنامه QLQ-C-30ا ستفاده شده این پرسشنامه شامل 30 گویه است که برای پاسخ به گویه ها از گزینه به هیچ وجه تا بسیار زیاد و در مورد سولات29 و 30 از یک(خیلی بد) تا هفت (عالی)متغیراست.حداقل نمره در این پرسشنامه 0 و حداکثر نمره 96است.گرفتن نمره کم نشانه کیفیت زندگی بالا و گرفتن نمره بالا نشانه کیفیت زندگی پایین است.
2) اقدامات مددکاری اجتماعی:
میزان نمره ای است که فرد از پرسشنامه اقدامات مددکاری اجتماعی به دست می آورد.جهت سنجش اقدامات مددکاری اجتماعی از پرسشنامه سنجش اقدامات مددکاری اجتماعی که توسط خود محقق طراحی شده است استفاده گردیده است.این پرسشنامه دارای 12 گویه است که کمترین میزان نمره به دست آمده 12وبیشترین میزان آن 48 است. گرفتن نمره کم نشان دهنده رضایت کم نسبت به اقدامات مددکاری اجتماعی است و نمره زیاد بیانگر میزان رضایت بالا از اقدامات مددکاری اجتماعی است.
تعاریف عملیاتی ابعاد اقدامات مددکاری اجتماعی مطرح شده در این پژوهش:
الف)گروه درمانی ،میزان نمره ای است که فرد از سوالات 1تا4پرسشنامه اقدامات مددکاری اجتماعی به دست می آورد.کمترین میزان نمره در این بعد 4 و بیشترین میزان نمره 16 است.
ب) خدمات ارجاع و راهنمایی مددکاری اجتماعی، میزان نمره ای است که فرد از سوالات 5و6و7پرسشنامه اقدامات مددکاری اجتماعی کسب می کند.کمترین میزان نمره در این بعد 3 و بیشترین میزان نمره 12 است.
ج) خدمات تفریحی مددکاری اجتماعی،میزان نمره ای است که فرد از سوالات 8و9پرسشنامه اقدامات مددکاری اجتماعی کسب می کند.کمترین میزان نمره در این بعد 2 و بالاترین آن 8 است.
د) کمک های مالی مددکاری اجتماعی، میزان نمره ای است که فرد از سوالات 10و11و12پرسشنامه اقدامات مددکاری اجتماعی کسب می کند.کمترین میزان نمره در این بعد 3 و بیشترین میزان نمره 12 است.

5-3- حجم نمومه و روش نمونه گیری:
در این پژوهش روش نمونه گیری تصادفی ساده و خوشه ای است و حجم نمونه توسط فرمول کوکران تعیین شده است. جامعه آماری 400نفر و حجم نمونه 196 نفر می باشد.جامعه آماری شامل افراد در گیر با سرطان چه مرد و یا زن در هر رده سنی(بیماران مبتلا به سرطان در مرکز کنترل سرطان اصفهان)جامعه آماری به دو گروه تقسیم شده است، شامل 196 نفر اول،گروهی که خدمات مددکاری اجتماعی دریافت می کنند(گروه آزمایش) 196 نفر دوم ، گروهی که خدمات مددکاری اجتماعی دریافت نمی کنند(گروه گواه)وسپس کیفیت زندگی این دو گروه توسط پرسشنامه محاسبه شده و بعد نتیجه با هم مقایسه خواهد شد.روش تحقیق در این پژوهش کمی و پیمایشی است و نحوه جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه می باشد.
n=(〖Nt〗^2. P(P-1))/(〖Nd〗^2+t^2 P(P-1))-d

n=(〖Nt〗^2. P(P-1))/(〖Nd〗^2+t^2 P(P-1)) =(〖400(1.96)〗^2. ./5(./5))/(〖400(0/.5)〗^2+〖1.96〗^2. ./5(./5)) =(384/16)/(1/9604)=195/960
6-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها:
در سطح استنباطی ازآزمون تی استیودنت استفاده می شود.درسطح توصیفی از میانگین،واریانس،انحراف استاندارد و جدول توزیع فراوانی استفاده شده است.
7-3- واحد تحلیل:
فرد است و شامل هر فرد درگیر با سرطان است که در مرکز کنترل سرطان اصفهان در سال 1394 دارای پرونده می باشد.
8-3- اعتبار و پایایی ابزار سنجش:
روش اعتبار در این پژوهش صوری است،در این پژوهش نظریات استاد راهنما و استاد مشاور مد نظر قرار گرفته است و پس از توافق نظر پرسشنامه اجرایی گردیده است.
پایایی ابزار سنجش:
جدول شماره 1-3 میزان پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی
نام مقیاس
تعداد گویه ها
میزان آلفای بدست آمده
مقیاس کیفیت زندگی
30
951/.

برای بررسی پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی از روش پایداری درونی استفاده شده و مقدار آلفای به دست آمده در جدول فوق نشان دهنده آن است که پایایی پرسشنامه در سطح بالا و قابل قبول است.
جدول شماره 2-3 میزان پایایی پرسشنامه اقدامات مددکاری اجتماعی
زیرمقیاس های اقدامات مددکاری اجتماعی
تعداد گویه ها
میزان آلفای بدست آمده
میزان رضایت ازگروه درمانی
4
837/.
میزان رضایت ازخدمات ارجاع و راهنمایی
3
759/.
میزان رضایت ازخدمات تفریحی
2
927/.
میزان رضایت ازکمک های مالی مددکاری اجتماعی
3
767/.
اقدامات مددکاری اجتماعی در کل
12
736/.

برای بررسی پایایی پرسشنامه اقامات مددکاری اجتماعی از روش پایداری درونی استفاده شده و مقدار آلفا های به دست آمده در نرم افزار spssدر جدول فوق نشان دهنده آن است که پایایی پرسشنامه در سطح قابل قبول است.

فصل چهارم
یافته های تحقیق

1-4- مقدمه
در تمامي تحقيقات و به ويژه تحقيقات ميداني، جمع‌آوري اطلاعات در ارتباط با هدف مورد پژوهش و تجزيه و تحليل آن‌ها، بخش اصلي پژوهش در هر تحقيقي محسوب مي‌گردد. پس از گردآوري داده‌ها و اطلاعات در تحقيقات ميداني، مرحله‎ي جديد از فرايند تحقيق که به مرحله‎ي تجزيه و تحليل داده‌ها معروف است، آغاز مي‌شود. اهميت اين بخش از پژوهش تا اندازه‌اي است که ساير بخش‌هاي ديگر را در جهت انجام بهتر و اثربخش‌تر آن‌ها تحت الشعاع قرار مي‌دهد. از اين رو تجزيه و تحليل اطلاعات جمع‌آوري شده جزء ناگسستني از تحقيقات ميداني محسوب مي‌گردد که بدون انجام آن، پژوهش ناقص خواهد بود. به طور کلي، تجزيه و تحليل عبارت از روشي است که از طريق آن بتوان کل فرآيند پژوهش، از انتخاب مسأله تا دسترسي آن به يک نتيجه مطلوب را هدايت نمود. در اين مرحله محقق با استفاده از روش‌هاي متفاوت داده‌ها را در جهت آزمون فرضيه‌ها و ارزيابي آن مورد بررسي قرار دهد.
2-4- داده های توصیفی پژوهش
همانطور که قبلا هم بیان گردید تعداد پاسخ دهندگان مورد بررسی در این پژوهش 392 نفر از افراد درگیر با سرطان هستند که در مرکز کنترل سرطان اصفهان دارای پرونده می باشند.این افراد به دو گروه 196، نفری شامل گروه اول افرادی که خدمات مددکاری اجتماعی دریافت نکرده بودند و گروه دوم که خدمات مددکاری اجتماعی دریافت کرده بودند تقسیم می شدند.ذکر این آمار و توجه به آن از این روی دارای اهمیت است که جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری مناسب برای رسیدگی و کمک به بهبود کیفیت زندگی بیماران بدون در نظر گرفتن این موارد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های کیفیت زندگی، مددکاری اجتماعی، جامعه شناسی، روان شناختی Next Entries تحقیق رایگان درباره آزمايش، اسلامپ، الياف، جريان