پایان نامه با کلید واژه های محیط زیست، ابتلا به بیماری، محصولات کشاورزی

دانلود پایان نامه ارشد

مکعب) به دست میآید) .
λ: ثابت واپاشی فیزیکی برای رادیونوکلوئید مورد بررسی (واحد بر روز).
λ1: ثابت توصیف کننده انتقال از لایه ی شخم زده شده (واحد بر روز).
Tend: پایان دورهی برآورد.
ثابتی که توصیف کنندهی زدایش رادیونوکلوئیدها از خاک است، از رابطه (1-3) به دست می آید ]12[:
(1-3) λ_l= (W_R+W_I+W_E)/(θ.h.(1+(k_d.ρ)/θ))
WR+WI+WE: تعادل آب، بارش باران (R) به علاوه آبیاری (I) منهای تبخیر (E) می باشد (متر در روز).
θ: میزان حجمی آب در خاک (بدون بعد).
h: ضخامت لایه شخم (متر).
kd: میزان جذب رادیونوکلوئید توسط خاک (متر مکعب بر کیلوگرم).
ρ: چگالی خاک (کیلوگرم بر متر مکعب).
از آن جائی که مدت زمانی که ایزوتوپ ها در گیاهان رسوب میکنند، بسیار کمتر از زمان رشد گیاهان است، آلودگی متوسط در حین رشد و نمو، قابل ملاحظه است. غلظت رادیونوکلوئید در گیاهان بستگی مستقیم با رسوب دارد و به وسیله رابطه (1-4) محاسبه می شود [12]:
(1-4) C_P=(O_A.F_ip.(1-e^(-(λ+λ_w ).t_ap )))/(Y_P.(λ+λ_w))+C_S.B_v
CP: غلظت هسته های رادیواکتیو در گیاهان (Bq.kg-1.day).
OA: رسوب کلی بر واحد سطح (Bq.m-2).
Fip: کسر رهگیری مستقیم برای محصول نوعP .
λ: ثابت واپاشی فیزیکی (day-1).
λw: کاهش غلظت ماده رسوب کرده روی پوشش گیاهی به دلیل فرآیندهایی غیر از واپاشی رادیولوژیکی (day-1).
tap: مدت زمان فصل رشد که محصولات میتوانند از طریق جلوگیری مستقیم از رسوب، آلوده شوند (day).
YP: بازدهی کشاورزی (محصول) یا بخش خوراکی محصول (Bq.kg-1.day).
Cs: غلظت انتگرالگیری شده نسبت به زمان رادیونوکلوئیدها در خاک (خشک).
Bv: ضریب غلظت برای جذب رادیونوکلوئیدها از خاک به وسیله بخشهای خوراکی محصولات کشاورزی، برای بافت گیاه در خاک خشک.
آلودگی شیر گاو از رابطه (1-5) به دست می آید:
(1-5) C_milk=F_milk.(I_(cow,grass).C_grass+I_(cow,soil).C_s )
Cmilk: غلظت انتگرالگیری شده نسبت به زمان برای شیر (Bq. Kg-1.day).
Fmilk: ضریب انتقال به شیر (day.kg-1).
Icow,grass: مصرف علف برای گاو (kg.day-1).
Cgrass: غلظت انتگرالگیری شده نسبت به زمان در کیلوگرم علف تازه (Bq.kg-1.day).
Icow,soil: مصرف خاک برای گاو (kg.day-1).
با جایگزینی زیرنویس شیر با گوشت، همان معادله برای محاسبه غلظت در گوشت گاو به کار می رود [12].
دز کل بلع انسان با استفاده از رابطه (1-6) به دست میآید [12]:
(1-6) A_I=∑_(P=1)^5▒〖(I_P.F_(b,P).C_P.e^(-λ.t_d ) 〗)

1-7-3- مسیرهای پرتوگیری خارجی
مواد پرتوزا در هوا حتی اگر تنفس نشده و توسط غذاهای آلوده بلعیده نشوند، میتوانند به صورت مستقیم بر روی افراد تاثیر گذار باشند. این مورد به پرتوگیری خارجی مواد بر میگردد و میتواند هم به صورت یک توده پرتوزا و هم به صورت ته نشست بر روی سطح زمین موجب پرتوگیری گردد. هر دوی این روشها یک دز کل ناشی از مواد پرتوزا را به بدن انسان وارد می کنند.

1-7-3-1- پرتوگیری خارجی از توده پرتوزا
دز معادل موثر کل ناشی از پرتوگیری خارجی از یک تودهی پرتوزا، توسط رابطه (2-9) محاسبه می گردد[12] :
(1-7) D_ectcl=C_A*DC_ectcl*(1-F_ind+F_ind*F_builcl)
که در این رابطه:
Dextcl: دز ناشی از پرتوگیری خارجی از توده ای از هسته پرتوزای خاص (سیورت).
CA: غلظت هوا برای هسته پرتوزای خاص (بکرل بر متر مکعب در ثانیه).
DC extcl: ضریب تبدیل دز برای واحد غلظت هوا برای دز تابشی خارجی برای توده ای نامحدود (سیورت بر ثانیه بر بکرل بر متر مکعب).
Find: کسری از زمان که در داخل گذرانده میشود (برابر با 7/0 ]12[).
Fbuildcl: ضریب کاهش متوسط داخل ساختمان از تابش خارجی از تودهها (که 7/0 در نظر گرفته می شود).
1-7-3-2- پرتوگیری خارجی از پرتوزایی ته نشست شده
دز تابشی خارجی ناشی از پرتوزایی نشست شده بر روی زمین برای سه بازه زمانی مجزا محاسبه میگردد:
الف: برای یک دوره یک ماهه پس از تهنشست
ب: بازه زمانی 11 ماهه از ماه دوم تا یک سال پس از تهنشست
ج: یک سال پس از تهنشست تا پایان دوره محاسبه
در محاسبات انجام شده در این مطالعه تنها موارد الف و ب به کار میروند. اگر محاسبه دز در بازه های زمانی طولانی تر (مثلا 70 سال) مورد نظر باشد، از قسمت ج نیز استفاده خواهد شد.
در طول ماه اول پس از ته نشست، دز خارجی با این فرض محاسبه گردید که آلودگی سطحی و حفاظ ناشی از ساختمانها برای زمانهای حضور در ساختمان در نظر گرفته شدهاند. مدل سازی برای دورههای پس از یک ماه مشابه دوره اول میباشد، با این تفاوت که دو ضریب اضافی وارد شدهاند که حفاظ ناشی از نفوذ مواد در زمین و کاهش آلودگی سطحی در نواحی شهری ناشی از جریان آب را در نظر میگیرد. به صورت تقریبی 50 درصد از هستههای پرتوزای تهنشست شده با یک نیمه عمر 7 روزه از دست رفتهاند ]13[. در این جا در دیدگاه دنبال شده 50 درصد کاهش پس از یک ماه در نظر گرفته شد. دز خارجی از فعالیت تهنشست شده توسط رابطه (1-8) محاسبه میگردد [12]:
(1-8) D_extso=DC_exso*O_A*[1-F_ind*(1-F_build )]* (e^(-λ*t_(i-1) )-e^(-λ*t_i ))/λ*F_runoffi*F_penei
در این رابطه:
Dextso: دز ناشی از پرتوگیری خارجی از هسته پرتوزای خاص که روی زمین تهنشست شده در دوره ی iام.
DCextso: ضریب تبدیل دز برای پرتوگیری خارجی سطح آلوده برای هسته پرتوزای خاص، وقتی هیچ حفاظتی در نظر گرفته نشده است (سیورت بر ثانیه بر بکرل بر متر مربع).
QA: ته نشست کل برای هسته پرتوزای خاص بر واحد سطح (بکرل بر متر مربع).
Find: کسری از زمان که در داخل گذرانده میشود (7/0 مورد استفاده قرار گرفت).
Fbuild: ضریب کاهش برای حفاظسازی داخل ساختمان (3/0 استفاده شد).
Frunoffi: تصحیحی برای جریان آب در نواحی شهری (این ضریب برای ماه اول در نواحی شهری و روستایی برابر با 1 در نظر گرفته میشود).
Fpenei: ضریب حفاظسازی ناشی از نفوذ هستههای پرتوزا در زمین. این ضریب برای ماه اول برابر 1، برای دوره بین ماه دوم تا آخر یک سال برابر 5/0 و برای دوره سوم برابر 37/0 در نظر گرفته می شود.
Ti-1,ti: زمان های شروع و پایان دوره iام.
ضریب تصحیح برای جریان آب با رابطه (1-9) محاسبه میگردد:
(1-9 ) F_runoffi=1-F_popurban*(1-F_urbani)
که در این رابطه:
Fpopurban: کسری از جمعیت است که در نواحی شهری زندگی میکنند.
Furbani: کسری از جریان آب آلوده در نواحی شهری (بعد از ماه اول برابر 5/0 می باشد) [12].

جدول 1-2. ثابت واپاشی و ضرایب تبدیل دز ]10[
ثابت واپاشی

s-1
پرتوگیری خارجی از توده ته نشست شده
Svs-1/(Bqm-3)
استنشاق

Sv/Bq
پرتوگیری خارجی از توده پرتوزا
Svs-1/(Bqm-2)
بلع
Sv/Bq

رادیونوکلوئید
4.3e-05
7.23e-15
0
1.68e-16
0
Kr-85m
1.51e-05
3.96e-14
0
7.71e-16
0
Kr-87
8e-05
9.86e-14
0
1.56e-15
0
Kr-88
1.53e-06
3.89e-16
0
2.06e-17
0
Xe-131m
6.78e-7
1.37e-15
0
4.07e-17
0
Xe-133m
3.66e-6
1.55e-15
0
4.44e-17
0
Xe-133
7.5e-4
2.4e-14
0
4.24e-16
0
Xe-135m
2.11e-05
1.10e-14
0
2.53e-16
0
Xe-135
8.2e-4
5.77e-14
0
1.03e-15
0
Xe-138
9.98e-7
3.68e-16
8.1e-109
3.52e-16
1.3e-8
I-131
8.37e-05
1.04e-13
9.7e-11
2.04e-15
1.7e-10
I-132
9.26e-6
2.69e-14
1.5e-09
5.74e-16
2.6e-09
I-133
2.20e-04
1.20e-13
3.5e-11
2.31e-15
6.5e-11
I-134
2.01e-05
7.26e-14
3.10e-10
1.29e-15
5.6e-10
I-135
8.02e-5
3.82e-16
2.41e-11
8.13e-18

Br-83
3.5e-4
9.41e-14
2.27e-11
1.6e-15

Br-84
1.07e-08
1.13e-13
1.30e-08
1.37e-15
2.00e-08
Cs-134
6.1e-7
6.98e-14
2-09
1.86e-15
3e-09
Cs-136
7.35e-10
7.17e-17
8.6e-09
2.35e-18
1.4e-08
Cs-137
4.3e-07
4.72e-15
1.8e-9
1.55e-16
2.5e-09
Rb-86
7.36e-08
1.4e-16
5.8e-9
6.09e-18
2.2e-09
Te-127m
2.06e-05
3.17e-16
8.6e-11
9.61e-18
1.9e-10
Te-127
2.39e-07
1.64e-15
6.5e-9
5.61e-17
2.9e-09
Te-129m
1.66e-04
2.96e-15
2.4e-11
1.06e-16
5.4e-11
Te-129
6.42e-06
6.47e-14
1.6e-9
1.23e-15
2.4e-09
Te-131m
4.6e-4
2.04e-14
1.24e-10
4.1e-16

Te-131
2.46e-06
9.51e-15
2.4e-9
2.15e-16
2.4e-09
Te-132
2.1e-4
1.14e-13
1.1e-10
2.22e-15

Te-133m
2.76e-4
4.24e-14
3.23e-11
8.67e-16
2.5e-09
Te-134
6.27e-07
2.66e-14
1.00e-09
1.89e-16

Ba-140
2e-5
3.45e-14
4.49e-10
6.77e-16

Sr-91
4.34e-05
3.52e-14
1.2e-10
7.36e-16
2.9e-10
Ru-105
2.18e-08
0
1.3e-07
0
7.4e-09
Ru-106
5.45e-06
3.46e-15
2.6e-10
7.36e-17
4e-10
Rh-105
3.2e-05
5.77e-15
8.8e-12
1.28e-16
1.7e-11
Tc-99m
2.92e-06
7.17e-15
1.10e-9
174e-16
1.4e-09
Mo-99
2.08e-06
2.96e-14
1.6e-9
6.09e-16
1.9e-09
Sb-127
4.38e-05
6.53e-14
1.7e-10
1.25e-15
4.8e-10
Sb-129
7.31e-07
5.9e-15
1.80e-9
1.38e-16
1.2e-9
Nd-147
4.79e-06
1.07e-13
1.3e-9
1.91e-15
2.3e-9
La-140
2.47e-07
8.31e-15
2.4e-9
7.67e-17
7.8e-10
Ce-141
5.83e-06
3.39e-15
9.2e-10
2.85e-16
1.2e-9
Ce-143
2.82e-08
1.17e-14
1.00e-7
1.88e-17
1.9e-8
Ce-144
1.25e-07
3.33e-14
6.5e-9
6.50e-16
1e-09
Zr-95
1.14e-05
8.63e-15
1.2e-9
2.31e-16
2.3e-9
Zr-97
2.29e-7
3.46e-14
1.6e-9
6.72e-16
6.9e-10
Nb-95
1-8- ضرورت حفاظت در برابر تابش

متخصصان بهداشت صنعتی و بهداشت همگانی، معمولاً محیط زیست را از لحاظ اثرات غیر تصادفی تابش، بر اساس دز آستانه کنترل میکنند. اگر مقدار یک ماده سمی از حد آستانه دز بیشتر نباشد میتوان فرض کرد که ساز و کارهای فیزیولوژیکی معمولی برای مقاومت در برابر آثار زیانبار آن کافی هستند. دز آستانه معمولاً بر اساس ترکیبی از دادههای آزمایشگاهی مربوط به جانوران و دادههای کلینیکی انسانی، تعیین و سپس با ضریب ایمنی مناسب به بیشینه تراکم مجاز تبدیل میشود. سپس این مقدار بیشینه تراکم مجاز به عنوان معیار ایمنی کنترل محیط به کار میرود. سازمان بینالمللی بهداشت شغلی در سال 1959 بیشینه تراکم مجاز را به این صورت تعریف کرده است که بیشینه تراکم مجاز هر ماده، آن تراکم متوسط در هواست که بر اساس حساسترین آزمونهای پذیرفته شده بینالمللی در طول کار مداوم روزانه نتواند هیچ گونه نشانی از آسیب بدنی یا علامت بیماری در هیچ یک از کارکنان، به استثنای کسانی که حساسیت خیلی زیادی دارند، ایجاد کند. کنترل عوامل وابسته به محیط زیست، چون تابش یوننده و ایزوتوپهای پرتوزا که احتمال ابتلا به بیماری سرطان و نارساییها را افزایش می دهند، فلسفه دیگری دارد [14].
مفهوم دز آستانه برای جمعیت خیلی بزرگ به کار نمی رود. بنابراین در تنظیم بیشینه تراکم مجاز برای یک جمعیت خیلی بزرگ باید از قضاوت ارزشی استفاده کرد. در این جا لازم است که مرجعی در مورد کسر قابل قبولی از جمعیت که ممکن است از یک ماده زیانبار آسیب ببیند، تصمیم بگیرد و حد آن را مشخص کند تا بر اساس آن بیشینه تراکم مجاز برای کاربرد مفید آن، تعیین شود. معمولاً بیشینه تراکم مجاز با چنان دقت و احتیاطی تعیین میشد که برای پیدا کردن شخص فوقالعاده حساس باید عده فوقالعاده زیادی را در این سطح تابش قرار داد.
همین استدلال درباره کسانی که با حدود دز تابش سروکار دارند، صادق است. در پرتوگیری شغلی، مسئله تعیین حدود دز به عنوان راهنمای حفاظت در برابر تابش نسبتاً ساده است. مقدار زیاد از تجارب مربوط به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های مواد غذایی، آلاینده ها، سلامت عمومی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های محیط زیست، سیستم های خبره، عوامل اجتماعی