پایان نامه با کلید واژه های محیط آموزشی، میانگین مجذورات، تحلیل اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

از حقوق شرکت کنندگان در پژوهش.
49/2
88/0
180
4
1
3
31/0-
91/0-
تدوین صحیح منابع و مآخذ
13/2
1
180
4
1
3
19/0
27/1-
طراحی برنامهی زمان بندی و بودجهبندی بر اساس فعالیتهای خود.
58/2
78/0
180
4
1
3
43/0-
23/0-
استفاده از پیشنهادات پژوهشی تحقیقات قبلی.
68/2
92/0
180
4
1
3
064/0-
064/1-
کاربرد یافتههای پژوهشهای آموزشی در فعالیتهای آموزشی.
48/2
99/0
180
4
1
3
02/0-
05/1-
برخورداری از ویژگیهای فردی برای انجام پژوهش
37/2
61/0
180
75/3
25/1
2
38/0-
8/0-
نگرش مثبت به استفاده از پژوهش و به کار بستن یافتههای پژوهشی در آموزش
86/2
66/0
180
4
1
3
19/0-
55/0-
مقیاس نیازهای آموزش پژوهش به معلمان
27/2
34/0
180
22/3
61/1
60/1
48/0
030/0

در جدولهای فوق ابتدا شاخص‌های آمار توصیفی نمرات آزمودنی‌ها، در مؤلفه های ظرفیت پژوهشی نشان داده شده است. بر اساس نتایج مندرج در جدول 4-1، در رابطه با مؤلفهی انگیزهی پژوهشی، خرده مؤلفههای انگیزهی درونی، انگیزهی بیرونی و بیانگیزگی به ترتیب، بیشترین تا کمترین میانگین را دارا می باشند. و در رابطه با مؤلفهی فرصتها و امکانات پژوهش در محیط آموزشی معلمان نیز، خرده مؤلفههای کاربردی کردن علم، توجه به علایق معلم در یافتن ایدههای پژوهشی، جستجوی علم و دانش به عنوان یک تجربه اجتماعی، تقویت مثبت و حمایت از معلم، الگوها و رفتارهای مناسب تحقیقاتی، تمرکز بر سبکهای متنوع پژوهشی، به ترتیب از بیشترین تا کمترین میانگین برخوردارند. همچنین در جدول 4-2، اطلاعات توصیفی نمرات آزمودنی‌ها در مورد مقیاس تعیین نیازهای آموزش پژوهش به معلمان، آورده شده است. بر اساس نتایج مندرج دراین جدول، مؤلفهی توانمندی در تشخیص و انتخاب مسئلهی پژوهشی دارای بیشترین میانگین و مؤلفهی توانایی در تجزیه و تحلیل اطلاعات پژوهشی از طریق آزمونهای معناداری آماری و نرم افزارهای آماری و نتیجه گیری از تحلیل ها دارای کمترین میانگین میباشد.

4-2) یافتههای استنباطی
4-2-1) ظرفیت پژوهشی معلمان
به منظور پاسخگویی به سؤال اول پژوهش که بررسی ظرفیت پژوهشی معلمان بر حسب سه مؤلفهی انگیزهی پژوهشی و فرصتها و امکانات پژوهشی و دانش و تخصص پژوهشی از آزمون t تک نمونهای استفاده شد.
به منظور بررسی مؤلفهی انگیزهی پژوهشی در پرسشنامهی ظرفیت پژوهشی از آزمون t تک نمونهای استفاده شد. یافتههای حاصل از بررسی مؤلفههای پرسشنامه، نشان داد که معلمان از نظر مؤلفهی بیانگیزگی به طور معنادار در سطح پایینتری از میانگین مورد نظر قرار دارند. در رابطه با مؤلفهی دوم پرسشنامهی انگیزه پژوهشی، یافتهها نشان داد که معلمان از نظر انگیزهی درونی به طور معنادار بالاتر از میانگین مورد نظر جامعه قرار دارند. همچنین در رابطه با مؤلفهی انگیزهی بیرونی بین میانگین بدست آمده و میانگین مورد نظر تفاوت معناداری وجود نداشت، بنابراین معلمان از نظر انگیزهی بیرونی تفاوت معناداری با میانگین مورد نظر ندارند. در مجموع نتایج نشان داد که معلمان از نظر انگیزهی پژوهشی به طور معنادار بالاتر از میانگین مورد نظر قرار دارند.
جدول4-3 : نتایج آزمون t تکنمونهای برای بررسی انگیزهی پژوهش
مؤلفه

میانگین متوسط هر مؤلفه
انحراف معیار
t
درجه آزادی
مقدار معناداری
بیانگیزگی
53/7
8
95/2
14/2-
183
033/0
انگیزه درونی
65/32
20
70/5
07/30
183
000/0
انگیزه بیرونی
39/12
12
99/2
79/1
183
074/0
کل مقیاس انگیزه پژوهشی
57/52
40
06/6
11/28
183
000/0

به منظور بررسی مؤلفهی سوم پرسشنامهی ظرفیت پژوهشی یعنی فرصتها و امکانات پژوهشی در محیط آموزشی نیز از آزمون t تکنمونهای استفاده شد. یافتههای حاصل از بررسی مؤلفههای پرسشنامه، نشان داد که مؤلفههای توجه به علایق معلم در یافتن ایدههای پژوهشی و کاربردی کردن علم به طر معنادار در سطح بالاتری از میانگین مورد نظر قرار دارند. در رابطه با مؤلفهی جستجوی علم و دانش به عنوان یک تجربه اجتماعی، یافته ها نشان داد که بین میانگین بدست آمده و میانگین مورد نظر تفاوت معناداری وجود ندارد، همچنین یافتههای حاصل از بررسی مؤلفهی تمرکز بر سبکهای متنوع پژوهشی، الگوها و رفتارهای مناسب تحقیقاتی و تقویت مثبت و حمایت از معلم نشان داد که این مؤلفهها به طور معنادار در سطح پایینتری از میانگین مورد نظر قرار دارند. در مجموع نتایج نشان داد که معلمان از نظر فرصتها و امکانات پژوهشی در محیط آموزشی تفاوت معناداری با میانگین مورد نظر ندارند.
جدول4-4: نتایج آزمون tتکنمونهای برای بررسی فرصتها و امکانات پژوهش
مؤلفه
میانگین
میانگین متوسط هر مؤلفه
انحراف معیار
t
درجه آزادی
مقدار معناداری
الگوها و رفتارهای مناسب تحقیقاتی
58/9
10
58/2
17/2-
183
031/0
تقویت مثبت و حمایت از معلم
41/13
14
29/3
41/2-
183
017/0
توجه به علایق معلم در یافتن ایدههای پژوهشی
54/14
14
9/2
48/2
183
014/0
جستجوی علم و دانش به عنوان یک تجربه اجتماعی
13/10
10
44/2
75/0
183
45/0
تمرکز بر سبکهای متنوع پژوهشی
40/9
10
18/2
70/3-
183
000/0
کاربردی کردن علم
06/14
12
70/2
37/10
183
000/0
کل مقیاس فرصتها و امکانات پژوهش در محیط آموزشی
30/71
70
54/9
85/1
183
065/0

مقایسهی میزان مؤلفههای ظرفیت پژوهشی با یکدیگر: برای مقایسهی مؤلفههای ظرفیت پژوهشی از آزمون اندازهگیریهای مکرر استفاده شد. قبل از انجام این آزمون برای ایجاد شرایط مقایسه، نمرهی هر مؤلفه بر تعداد سؤالات تقسیم گردید.
به منظورمقایسهی خرده مؤلفههای انگیزه پژوهشی، برطبق یافتهها شرط کرویت برای استفاده از آزمون اندازهگیری مکرر برقرار نیست، بنابراین از آزمون Greenhouse-Geisser استفاده شد (جدول 4-5).

جدول4-5: آزمون اندازهگیری مکرر برای مقایسهی مؤلفه های انگیزه پژوهشی
مؤلفه
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
مقدار F
معناداری
انگیزه پژوهشی معلمان
221/207
27/1
41/162
25/216
000/0

نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر نشان داد که حداقل بین دو خرده مؤلفهی انگیزهی پژوهشی تفاوت معناداری از لحاظ برتری وجود دارد (25/216F(1.27)=). به منظور مقایسهی خرده مؤلفههای انگیزه پژوهشی با همدیگر از آزمون مقابله های هلمرت استفاده شد (جدول 4-6). نتایج نشان داد انگیزه درونی با سایر مؤلفهها و انگیزه بیرونی با بیانگیزگی به لحاظ آماری تفاوت معناداری دارد.
جدول4-6: مقایسهی مؤلفه های انگیزه پژوهشی با استفاده از آزمون اندازهگیری مکرر
مؤلفه ها
میانگین مجذورات
درجه آزادی
مقدار F
معناداری
انگیزه درونی با سایر مؤلفه ها
44/47
1
71/142
000/0
انگیزه بیرونی با بیانگیزگی
18/351
1
38/238
000/0

به منظورمقایسهی خرده مؤلفههای فرصتها و امکانات پژوهشی، برطبق یافتهها شرط کرویت برای استفاده از آزمون اندازهگیری مکرر برقرار نیست، بنابراین از آزمون Greenhouse-Geisser استفاده شد (جدول 4-7).
جدول4-7: آزمون اندازهگیری مکرر برای مقایسهی مؤلفههای فرصتهای پژوهشی
مؤلفه
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
مقدار F
معناداری
فرصتها و امکانات پژوهشی معلمان در محیط آموزشی
42/27
51/4
07/6
83/29
000/0

نتایج تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر نشان داد که حداقل بین دو خرده مؤلفهی فرصتها و امکانات پژوهشی در محیط آموزشی تفاوت معناداری از لحاظ برتری وجود دارد (83/29F(4.51)=). به منظور مقایسهی خرده مؤلفههای فرصتها و امکانات پژوهشی با همدیگر از آزمون مقابلههای هلمرت استفاده شد (جدول 4-8). نتایج نشان داد بین مؤلفهی تقویت مثبت و حمایت از معلم با مؤلفهی الگوها و رفتارهای مناسب تحقیقاتی و تمرکز بر سبکهای متنوع پژوهشی تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین بین مؤلفهی الگوها و رفتارهای مناسب تحقیقاتی با تمرکز بر سبکهای متنوع پژوهشی نیز تفاوت معناداری وجود ندارد.
جدول4-8: مقایسهی مؤلفه های فرصتهای پژوهشی با استفاده از آزمون اندازهگیری مکرر
مؤلفه ها
میانگین مجذورات
درجه آزادی
مقدار F
معناداری
کاربردی کردن علم با
سایر مؤلفه ها
61/26
1
76/118
000/0
توجه به علایق معلم در یافتن ایدههای پژوهشی با
مؤلفههای باقی مانده
76/3
1
69/22
000/0
جستجوی علم و دانش به عنوان یک تجربه اجتماعی با مؤلفههای باقی مانده
76/2
1
07/8
000/0
تقویت مثبت و حمایت از معلم
با مؤلفههای باقی مانده
055/0
1
24/0
62/0
الگوها و رفتارهای مناسب تحقیقاتی با
تمرکز بر سبکهای متنوع پژوهشی
25/0
1
65/0
41/0

4-2-2) نیازسنجی آموزش پژوهش
به منظور شناسایی شایستگیهای مورد نیاز پژوهشی معلمان و ترسیم وضعیت موجود، با استفاده از روش نیازسنجی مبتنی بر شایستگی مراحل زیر انجام گرفت:
گام اول: ابتدا با بررسی مبانی نظری مربوطه و بررسی پژوهشهای انجام گرفته در زمینهی دانش و مهارتهای پژوهش، فهرست اولیهای از شایستگیهای مورد نیاز پژوهشی که یک فرد برای پژوهشگر شدن لازم است از این شایستگیها برخوردار باشد شناسایی گردید.
جدول 4-9: شایستگیهای پژوهشی مورد نیاز برای پژوهشگر شدن با توجه به مبانی نظری

فهرست شایستگی ها
منابع علمی
1
توانمندی در شناسایی مسئله، انتخاب موضوع، بیان مسئله و ارائهی راهحل مناسب برای مسئله (اهداف و سؤالات و فرضیه ها)
مراه و همکاران (2012)، فیتز و وینکلر (2004)، پیترسون (2008)، استوکینگ و همکاران(2004)
2
نوشتن صحیح پیشنهادهی پژوهش.
پیترسون (2008)،
3
توانمندی در طراحی و انجام کلی فرایند پژوهش
جولین و همکاران (2012)، اسکایتن(2001)، استوکینگ و همکاران(2004)
4
مهارتهای جستجوی اطلاعات
مراه و همکاران (2012)
5
توانمندی در جمع آوری اطلاعات برای پژوهش
فیتز و وینکلر (2004)، پیترسون (2008)، جولین و همکاران(2012)، استوکینگ و همکاران(2004)
6
ارزشیابی پیشینهی پژوهش و تجزیه و تحلیل نقادانه مقالهها و پژوهشهای انجام گرفته و تلفیق پژوهشهای قبلی
جولین و همکاران (2012)، پیترسون (2008)، اسکایتن(2001)، استوکینگ و همکاران(2004)
7
مهارت و دانش در روشهای مختلف تحقیق
مراه و همکاران (2012)، اسکایتن(2001).
8
استفاده از روشهای مختلف تجزیه تحلیل اطلاعات کمّی و کیفی و تفسیر اطلاعات مربوطه
مراه و همکاران (2012)، اسکایتن(2001)،
9
استفاده از روشهای آماری برای تحلیل پژوهش
پیترسون (2008)، اسکایتن(2001)
10
مهارت انجام کار گروهی و همکاری در گروه و برقراری ارتباط مناسب با دیگران
مراه و همکاران (2012)، فیتز و وینکلر (2004)، جولین و همکاران (2012)
11
توانایی کسب مجوزهای پژوهشی از سازمانهای مختلف
پیترسون (2008)
12
اطلاع رسانی پژوهش از طریق نوشتن گزارش پژوهش، ارائهی پژوهش در کنفرانسها و نوشتن مقالهی پژوهشی برای مجلات علمی پژوهشی
فیتز و وینکلر (2004)، جولین و همکاران (2012)، پیترسون (2008)، اسکایتن(2001)، استوکینگ و همکاران(2004)
13
جمع آوری اطلاعات در زمینهی اثربخشی و کاربرد پژوهش
پیترسون (2008)، استوکینگ و همکاران(2004)
14
طراحی برنامهی زمانبندی و بودجهبندی بر اساس فعالیتهای خود
استوکینگ و همکاران(2004)

در جدول فوق شایستگیهای پژوهشی استخراج شده از مبانی نظری مشخص شده است.
گام دوم: مصاحبه و نظرخواهی از معلمان خبره و متخصصین پژوهش: برای تکمیل شایستگیهای پژوهشی معلمان از مصاحبههای نیمهسازمانیافته استفاده کردیم. بر همین اساس با هماهنگی قبلی با چند تن از معلمان دارای مدرک کارشناسی ارشد، و چند تن از متخصصین پژوهش که به مراحل انجام پژوهش مسلط بودند مصاحبههایی صورت گرفت و این مصاحبه ها تا زمانی که اطلاعات جدیدی قابل استخراج نبود ادامه یافت (مرحلهی اشباع اطلاعاتی). هر مصاحبه بین 15 تا 20 دقیقه انجام میگرفت. در نهایت با 10 نفر از معلمین دارای مدرک کارشناسیارشد و 5 نفر از متخصصین پژوهش مصاحبه انجام شد. بعد از بررسی و مرتب کردن یادداشتها با توجه به کدهایی که به هر شایستگی داده شده بود،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های محیط آموزشی، تحلیل اطلاعات، انحراف معیار Next Entries پایان نامه با کلید واژه های تحلیل اطلاعات، جمع آوری اطلاعات، فرایند پژوهش