پایان نامه با کلید واژه های محیط آموزشی، تحلیل اطلاعات، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

علم
76/.
65/.
67/.
71/.
77/.
65/..

72/.

پرسشنامهی تعیین نیازهای آموزش پژوهش ( مؤلفهی تخصص پژوهشی) : در این پژوهش به منظور گردآوری دادهها با توجه به هدف تحقیق، از مراحل زیر استفاده گردید:
گام اول: ابتدا با بررسی مبانی نظری مربوطه و بررسی پژوهشهای انجام گرفته در زمینهی دانش و مهارتهای پژوهشی و بررسی نظر متخصصین پژوهش، فهرست اولیهای از شایستگیهای مورد نیاز پژوهشی معلمان شناسایی گردید.
گام دوم: مصاحبه و نظرخواهی از معلمان خبره: برای تکمیل شایستگیهای پژوهشی معلمان از مصاحبههای نیمهسازمان یافته استفاده کردیم. بعد از بررسی و مرتب کردن یادداشتها بر اساس هدف مطالعه، شایستگیهای پژوهشی که مورد تأکید بودند و بیشترین فراوانی را داشتند شناسایی شدند. میزان همخوانی شایستگیهای پژوهشی شناسایی شده در این مرحله با اطلاعات بدست آمده از مرحلهی قبلی مورد مقایسه قرار گرفت.
گام سوم: تهيه فهرست اوليه شايستگي‌ها: طي انجام دادن مرحله اول و دوم، فهرستي جامعی از شايستگي‌های پژوهشی مورد نیاز معلمان بدست آمد معلمان بایستی در سطح مطلوب پژوهشی، در این حوزههای مشخص شده مهارت و تسلط کافی را داشته باشند. این شایستگیها در واقع همان شایستگیهای مطلوب پژوهشی معلمان میباشد.
گام چهارم: اعتباريابي شايستگي‌ها: در این مرحله فهرست اوليه شايستگي‌های پژوهشی که همان وضعیت مطلوب پژوهشی معلمان است تبديل به فرمت پرسشنامه گردید. این پرسشنامهی محقق ساخته بر اساس اطلاعات بدست آمده از مراحل قبلی، یعنی بررسی مبانی نظری و نظر متخصصین پژوهش آموزشی و مصاحبه با معلمین دارای مدرک کارشناسی ارشد تهیه گردید. شیوهی نمره گذاری این پرسشنامه به صورت لیکرت و امتیازبندی هر سؤال به صورت «خیلی زیاد» نمره 4، «زیاد» نمره 3، «کم» نمره 2 و «خیلی کم» نمره 1، بود. روایی محتوایی این پرسشنامه توسط تعدادی از متخصصین پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. در اجرای مقدماتی نیز پایایی پرسشنامه با استفاده از روش همسانی درونی برابر با 90/. بدست آمد. در نهایت بعد از احراز روایی و پایایی، این پرسشنامه روي نمونه آماري از معلمان اجرا شد تا شایستگیهای مورد نیاز پژوهشی معلمان با استفاده از پرسشنامه و از دیدگاه خود آنان مشخص گردد. بنابراین میتوان گفت که معلمان در این شایستگیها، تخصص و دانش پژوهشی لازم را ندارند. به عبارتی بهتر، معلمان در حیطههایی نیاز به آموزش پژوهش دارند که دارای تخصص و دانش پژوهشی کافی در این زمینه نیستند.
3-5) شیوه ی اجرای پژوهش
ابتدا پرسشنامهی ظرفیت پژوهشی معلمان، در اختیار معلمان ابتدایی نواحی 1 و 2 و 3 قرار گرفت. پس از تجزیه وتحلیل اطلاعات، وضعیت موجود ظرفیت پژوهشی معلمان، یعنی انگیزه پژوهشی و فرصتها و امکانات پژوهشی آنان در محیط آموزشی مشخص گردید. همچنین برای بررسی مؤلفهی تخصص پژوهشی از طریق تعيين نيازهاي آموزش پژوهش با استفاده از الگوی نیازسنجی مبتنی بر شایستگی، فهرست شايستگي‌های مطلوبِ شناسایی شده که برای اعتباریابی تبدیل به فرمت پرسشنامه شده بود، روي نمونه آماري از معلمان ابتدایی نواحی 1 و 2 و 3 اجرا شد تا شایستگیهای مورد نیاز پژوهشی معلمان با استفاده از پرسشنامه و از دیدگاه خود آنان مشخص گردد. پس از تجزیه و تحلیل دادهها، مشخص گردید معلمان تا چه میزان از شایستگی پژوهشی برخودار هستند و برای رسیدن به وضعیت مطلوب در چه حیطههایی به آموزش پژوهش نیاز دارند.
3-6) شیوه تجزیه و تحلیل دادهها
دادههای پژوهش شامل نمراتی است که هر یک از آزمودنیها در هر یک از مؤلفههای پژوهش به دست میآورد. در پرسشنامه ظرفیت پژوهشی، هر فرد یک نمره در هریک از مؤلفههای انگیزهی پژوهشی و فرصتها و امکانات محیط آموزشی بدست آورد. برای تحلیل و گزارش دادهها از شاخصهای آمار توصیفی همچون میانگین، انحراف معیار و همچنین آمار استنباطی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل سؤال اول از آزمون t تک نمونهای و آزمون اندازهگیریهای مکرر، براي سؤال سوم پژوهش از آزمون t تک نمونهای، برای سؤال چهارم از آزمون فریدمن، برای سؤال پنجم از آزمون t وابسته استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل سؤال دوم پژوهش که با استفاده از مصاحبهی نیمه ساختاریافته، اطلاعات مربوط به آن جمعآوری گردید از تحلیل محتوا استفاده شد که فراوانی یا درصد پاسخ دهندگان به هر یک از قسمتهای سؤال محاسبه گردید (گال، بورگ وگال، 1387). برای هدفگذاری برنامههای آموزش پژوهش نیز پس از تأیید متخصصان پژوهش، از روش تأیید روایی محتوایی (CVR) استفاده گردید. نرم افزار مورد استفاده در این پژوهش SPSS بود.
انتخاب نقطهی برش در t تک نمونه ای: برای انتخاب نقطه برش باید مشخص گردد که نمونهی مورد مطالعه در چه سطحی قرار دارد. در این مطالعه، بررسی مبانی نظری و پژوهشهایی که در زمینهی معلم پژوهنده صورت گرفته است، حاکی از آنست که دانش و آگاهی معلمان از پژوهش و فرایند تحقیق، انگیزهی پژوهشی و فرصتها و امکانات پژوهشی آنان در محیط آموزشی در سطح مطلوبی قرار ندارد (عابدی و همکاران، 1384؛ چایچی و همکاران،1384؛ حسن زاده و همکاران،1385؛ رومیانی و همکاران، 1385، فضل الهی قمشی و همکاران،1391). بنابراین برای تعیین نقطه برش، از نقطهی 50 درصدی استفاده گردید لذا از معلمان انتظار می رود بالاتر از حد متوسط عمل نمایند.

جدول 3-12: نقطه ی 50 درصدی مربوط به ظرفیت پژوهشی معلمان
متغیر
مؤلفه
تعداد سؤالات
نقطه 50 درصدی

انگیزه پژوهشی
بی انگیزگی
4
8

انگیزه درونی
10
20

انگیزه بیرونی
6
12

کل مقیاس
20
40

فرصت ها و امکانات پژوهش
الگوها و رفتارهای مناسب تحقیقاتی
5
10

تقویت مثبت و حمایت از معلم
7
14

توجه به علایق معلم در یافتن ایدههای پژوهشی
7
14

جستجوی علم و دانش به عنوان یک تجربه اجتماعی
5
10

تمرکز بر سبکهای متنوع پژوهشی
5
10

کاربردی کردن علم
6
12

کل مقیاس
35
70

همچنین برای تعیین نیازهای آموزش پژوهش به معلمان نیز از نقطه 50 درصدی برای هر شایستگی استفاده گردید.

جدول 3-13: نقطه ی 50 درصدی مربوط به مؤلفههای پرسشنامه شایستگی های پژوهشی معلمان
مؤلفه
تعداد سؤالات
نقطه 50 درصدی
تشخیص و انتخاب مسئلهی پژوهشی.
3
6
طراحی و انجام کلی فرایند پژوهش
1
2
نوشتن بیان مسئله و بیان ضرورت تحقیق دقیقاً بر اساس موضوع تحقیق.
2
4
نوشتن اهداف پژوهش بر اساس موضوع پژوهش.
1
2
نوشتن سؤالات و فرضیات بر اساس اهداف پژوهش.
1
2
تعریف متغیرهای پژوهش به صورت عملیاتی و مفهومی.
2
4
جستجو در منابع اطلاعاتی و بررسی مبانی نظری مربوطه و تلفیق اطلاعات و ارزیابی آن ها..
6
12
تعریف و انتخاب جامعه ی آماری مورد نظر
1
2
استفاده صحیح از روشهای نمونهگیری متناسب با نوع پژوهش و فنون نمونهگیری در تحقیقات کیفی و کمّی
3
6
استفاده از روشها و فنون جمع آوری اطلاعات
1
2
استفاده از روشهای مختلف تحقیق کمی و کیفی و تشخیص استفاده از بهترین روش تحقیق با توجه به شرایط.
4
6
تسلط بر پارادایمهای مختلف تحقیق و زیربناهای نظری و فلسفی روش های تحقیق درپارادایمهای مختلف.
2
4
تجزیه و تحلیل اطلاعات پژوهشی از طریق آزمونهای معناداری آماری و نرم افزارهای آماری و نتیجه گیری از تحلیلها.
4
8
تدوین صحیح یک آزمون، بررسی روایی و پایایی آن، اجرا و نمرهگذاری آن و تفسیر نتایج آزمونها.
4
8
رعایت اصول اخلاقی که بایستی در طول انجام پژوهش رعایت شود و حفاظت از حقوق شرکت کنندگان در پژوهش.
3
6
تدوین صحیح منابع و مآخذ
1
2
طراحی برنامهی زمان بندی و بودجهبندی بر اساس فعالیتهای خود.
1
2
استفاده از پیشنهادات پژوهشی تحقیقات قبلی.
2
4
کاربرد یافتههای پژوهشهای آموزشی در فعالیتهای آموزشی.
1
2
برخورداری از ویژگیهای فردی برای انجام پژوهش
4
8
نگرش مثبت به استفاده از پژوهش و به کار بستن یافتههای پژوهشی در آموزش
3
6

فصل چهارم

یافتههای پژوهش

در این فصل پس از جمع آوری دادهها و ورود اطلاعات به کامپیوتر، با استفاده از آمارههای توصیفی (میانگین و انحرافمعیار) و همچنین با استفاده از آزمونهای استنباطی ( t تک نمونه ای، فریدمن، اندازهگیری مکرر و t وابسته)، دادهها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج حاصل در قالب جداول توصیفی برای پاسخگویی به سؤالات گزارش گردید.

4-1) یافته‌های توصیفی
پس از گردآوری اطلاعات لازم است این اطلاعات سازماندهی و خلاصه شود تا به روشنی قابل درک باشند. بنابراین در این قسمت، تعداد آزمودنیها، میانگین، انحرافمعیار، کمترین و بیشترین نمره، دامنه تغییرات نمرات، کجی و کشیدگی توزیع نمرات آزمودنیها در هریک از متغیرهای پژوهش مشخص گردید.

جدول4-1: اطلاعات توصیفی برای هر مؤلفه در پرسشنامه ظرفیت پژوهشی
مؤلفه
میانگین
انحرافمعیار
تعداد
حداکثر
حداقل
دامنه تغییرات
کجی
کشیدگی
بیانگیزگی
88/1
73/0
184
75/3
1
75/2
49/0
83/0-
انگیزه بیرونی
06/2
49/0
184
3
1
2
26/0-
61/0-
انگیزه درونی
26/3
57/0
184
4
30/1
70/2
95/0-
78/0
کل مقیاس انگیزه پژوهش
62/2
30/0
184
05/3
50/1
55/1
11/1-
12/1
الگوها و رفتارهای مناسب تحقیقاتی
91/1
56/0
184
40/3
1
40/2
43/0
30/0
تقویت مثبت و حمایت از معلم
92/1
47/0
184
71/3
1
71/2
62/0
41/0
توجه به علایق معلم در یافتن ایدههای پژوهشی
07/2
42/0
184
57/3
1
57/2
48/0
02/1
جستجوی علم و دانش به عنوان یک تجربه اجتماعی
02/2
48/0
184
40/3
1
40/2
24/0
27/0-
تمرکز بر سبکهای متنوع پژوهشی
88/1
43/0
184
3
1
2
10/0
12/0-
کاربردی کردن علم
42/2
45/0
184
50/3
33/1
17/2
17/0-
38/0-
کل مقیاس فرصتها و امکانات پژوهش در محیط آموزشی
03/2
27/0
184
46/3
37/1
09/2
95/0
08/3

جدول 4-2 : اطلاعات توصیفی مؤلفههای پرسشنامه نیازهای آموزش پژوهش
مؤلفه
میانگین
انحراف معیار
تعداد
حداکثر
حداقل
دامنه تغییرات
کجی
کشیدگی
تشخیص و انتخاب مسئلهی پژوهشی.
12/3
52/0
180
4
33/1
67/2
55/0-
6/0
طراحی و انجام کلی فرایند پژوهش
96/1
91/0
180
4
1
3
42/0
96/0
نوشتن بیان مسئله و بیان ضرورت تحقیق دقیقاً بر اساس موضوع تحقیق.
59/2
64/0
180
4
1
3
66/0-
1/0-
نوشتن اهداف پژوهش بر اساس موضوع پژوهش.
86/2
73/0
180
4
1
3
56/0-
48/0
نوشتن سؤالات و فرضیات بر اساس اهداف پژوهش.
11/2
98/0
180
4
1
3
22/0
119/0-
تعریف متغیرهای پژوهش به صورت عملیاتی و مفهومی.
50/2
70/0
180
4
1
3
8/0
16/0-
جستجو در منابع اطلاعاتی و بررسی مبانی نظری مربوطه و تلفیق اطلاعات و ارزیابی آن ها..
56/2
44/0
180
4
17/1
33/2
69/0-
12/0
تعریف و انتخاب جامعه ی آماری مورد نظر
86/1
85/0
180
4
1
3
64/0
44/0-
استفاده صحیح از روشهای نمونهگیری متناسب با نوع پژوهش و فنون نمونهگیری در تحقیقات کیفی و کمّی
87/1
64/0
180
67/3
1
67/2
02/1
02/0
استفاده از روشها و فنون جمع آوری اطلاعات
83/1
92/0
180
4
1
3
53/0
15/1-
استفاده از روشهای مختلف تحقیق کمی و کیفی و تشخیص استفاده از بهترین روش تحقیق با توجه به شرایط.
91/1
49/0
180
3
1
2
31/0
71/0-
تسلط بر پارادایمهای مختلف تحقیق و زیربناهای نظری و فلسفی روش های تحقیق درپارادایمهای مختلف.
73/1
65/0
180
3
1
2
35/0
68/0-
تجزیه و تحلیل اطلاعات پژوهشی از طریق آزمونهای معناداری آماری و نرم افزارهای آماری و نتیجه گیری از تحلیلها.
58/1
54/0
180
4
1
3
05/2
57/0
تدوین صحیح یک آزمون، بررسی روایی و پایایی آن، اجرا و نمرهگذاری آن و تفسیر نتایج آزمونها.
88/1
66/0
180
75/3
1
75/2
91/0
24/0
رعایت اصول اخلاقی که بایستی در طول انجام پژوهش رعایت شود و حفاظت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های محیط آموزشی، فعالیتهای پژوهشی، تحلیل عاملی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های محیط آموزشی، میانگین مجذورات، تحلیل اطلاعات