پایان نامه با کلید واژه های محیط آموزشی، فعالیتهای پژوهشی، تحلیل عاملی

دانلود پایان نامه ارشد

به موضوع پژوهش در اختیار پژوهشگر قرار دهند ( دارای غنای اطلاعاتی هستند) را انتخاب کرده و با استفاده از مصاحبههای عمیق به جمعآوری اطلاعات میپردازیم.
پس از بررسی اطلاعات حاصل از معلمانی که به عنوان نمونه انتخاب شدند، اطلاعات توصیفی بدست آمده از فعالیتهای پژوهشی آنان در جدول زیر گزارش شده است.

جدول3-3 : اطلاعات توصیفی از فعالیتهای پژوهشی معلمان

فعالیتها
میانگین
درصد فراوانی فعالیتهای پژوهشی

0
1
2
3
4
5
6
1
انجام پژوهش در زمینهی فعالیتهای آموزشی خود
5/0
6/27
1/18
7/2
30/0
0
0
0
2
شرکت در طرح معلم پژوهنده
1/0
1/44
3/4
30/0
0
0
0
0
3
ارائهی مقالهی علمی پژوهشی
08/0
6/44
8/3
3/0
0
0
0
0
4
شرکت در همایشهای علمی پژوهشی
42/0
9/34
6/8
8/3
1/1
30/0
0
0
5
شرکت در دورههای ضمن خدمت برای آموزش مباحث پژوهشی
47/0
5/26
1/21
1/1
0
0
0
0
6
گذراندن دروس روش تحقیق (واحد)
71/2
8/10
0
5/10
3/0
9/25
0
1/1

3-4) ابزار جمع آوری اطلاعات

ابزار مورد استفاده در این پژوهش، برای بررسی ظرفیت پژوهشی، پرسشنامهی کلی است که با توجه به نظریهی دسفورگز دربارهی ظرفیت پژوهشی، دارای مؤلفههای دانش و تخصص پژوهشی، انگیزهی پژوهشی و فرصتها و امکانات پژوهشی در محیط آموزشی می باشد.
به منظور اندازهگیری انگیزهی پژوهشی معلمان، از پرسشنامهی انگیزش پژوهشی که توسط صالحی (1390)، طراحی شده استفاده گردید. این مقیاس دارای سه مؤلفهی بیانگیزگی، انگیزهی درونی و انگیزهی بیرونی می باشد. برای تعیین پایایی آن از ضریب آلفای کرانباخ (همسانی درونی) استفاده شد که این ضریب برای کل آزمون 9/. و برای خرده مقیاسهای بیانگیزگی 53/.، تنظیم بیرونی 87/.، تنظیم درونی 89/. بدست آمد. همچنین برای احراز روایی آن از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده گردید. در نهایت مقیاس انگیزش پژوهشی بر روی 280 نفر از دانشجویان ارشد و دکتری دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد اجرا شد.
در پژوهش حاضر نیز ابتدا روایی محتوایی پرسشنامه توسط شش نفر از اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری دانشگاه فردوسی بررسی گردید و یک سؤال از مؤلفهی انگیزش درونی و یک سؤال از مؤلفهی انگیزش ییرونی نامناسب و تکراری تشخیص داده شد بنابراین این دو سؤال از پرسشنامه حذف گردید.
ضریب همسانی درونی برای مؤلفههای انگیزش درونی، 78/. ، انگیزش بیرونی، 88/. و بیانگیزگی، 87/. ، بدست آمد که ضرایب مناسبی است. شیوهی نمرهگذاری این پرسشنامه به صورت لیکرت و امتیازبندی هر سؤال به صورت «بسیار موافق» نمره 4، «موافق» نمره 3، «مخالف» نمره 2 و «بسیار مخالف» نمره 1 ، است.
مجدداً روایی پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی در اجرای نهایی احراز گردید. با استفاده از این روش شاخص KMO برابر با 86/. بدست آمد.
جدول3-4: آزمون کفایت نمونهبرداری (KMO) برای مؤلفه انگیزه پژوهشی
آزمون کفایت نمونه برداری (KMO)
86/.
تخمین خی دو
7633/1
درجه آزادی
210
معنی داری
000/0

نتایج جدول3-4، نشان میدهد که اجرای تحلیل عاملی بر پایهی ماتریس همبستگی قابل توجیه است. چنانچه مقدار KMO، 6/. باشد قابل پذیرش است و بیش از 7/. باشد همبستگیهای موجود به طور کلی برای تحلیل عاملی بسیار مناسباند (غیاثوند، 1387). در جدول3-5، که درصد تبیین واریانس عاملهای پرسشنامه را نشان میدهد، هر چه مقدار ارزش ویژهی یک عامل بزرگتر باشد آن عامل واریانس بیشتری را تبیین می کند. در نهایت بر حسب سه عامل استخراج شده، حدود 55 درصد از واریانسها تبیین شده است.

جدول3-5: درصد تبیین واریانس عوامل پرسشنامه انگیزه پژوهش
عوامل
ارزش ویژه
درصد تبیین واریانس
درصد تراکمی واریانس
انگیزه درونی
08/6
95/28
95/28
انگیزه بیرونی
16/3
08/15
03/44
بیانگیزگی
36/2
28/11
32/55

بارهای عاملی به دست آمده از تحلیل اکتشافی پرسشنامهی انگیزه پژوهشی نیز در جدول 3-6 گزارش شده است. نتایج نشان داد که یک گویه از مؤلفهی انگیزه درونی، دارای بارعاملی قابل قبولی نیست بنابراین از پرسشنامه حذف شد. در نهایت پرسشنامه انگیزه پژوهشی به 20 گویه و سه مؤلفهی انگیزهی درونی، انگیزهی بیرونی و بیانگیزگی تبدیل گردید.

جدول3-6: تحلیل اکتشافی پرسشنامه انگیزه پژوهشی

عامل های پرسشنامه

انگیزه درونی
انگیزه بیرونی
بیانگیزگی
سوال35
77/.

سوال 37
76/.

سوال45
76/.

سوال 40
73/.

سوال 34
73/0

سوال47
72/.

سوال48
68/.

سوال42
67/.

سوال36
66/.

سوال30
62/0

سوال49
59/.

سوال46

77/.

سوال32

74/0

سوال44

69/0

سوال39

67/.

سوال41

66/.

سوال31

58/0

سوال33

79/.
سوال38

74/0
سوال43

69/0
سوال33

65/0

به منظور اندازهگیری فرصتها و امکانات پژوهشی در محیط آموزشی معلمان، از پرسشنامهی محیط آموزشی و پژوهشی که توسط گلسو (1996)، طراحی شده استفاده گردید. این مقیاس دارای نه مؤلفه میباشد که گلسو و همکاران در سال (1996) پایایی پرسشنامه را با استفاده از روش بازآزمایی مطلوب و مناسب گزارش کردند. این پرسشنامه بر روی 57 نفر از دانشجویان اجرا گردیدکه نتایج زیر برای هر مؤلفه بدست آمد: الگوها و رفتارهای مناسب تحقیقاتی (81/. ، 84/. ، 84/. )، تقویت مثبت و حمایت از دانشجو (73/. ، 74/. ، 79/. )، درگیری اولیه در فعالیتهای پژوهشی (73/. ، 73/. ، 85/. )، تدریس مباحث آماری (80/. ، 79/. ، 88/. )، توجه به علایق دانشجو در یافتن ایدههای پژوهشی (82/. ، 80/. ، 82/. )، جستجوی علم و دانش به عنوان یک تجربه اجتماعی (79/. ، 78/. ، 87/. )، توجه به نواقص و مشکلات فعالیتهای پژوهشی (57/. ، 59 /. ، 74/. )، تمرکز بر سبکهای متنوع پژوهشی (85/. ، 82/. ، 86/.)، کاربردی کردن علم ( 82/. ، 84/. ، 86/. ) ؛( کاهن و گلسو 1997).
کاهن و گلسو (1997) پرسشنامهی محیط آموزشی و پژوهشی را به دو مؤلفهی اصلی عوامل ساختاری و عوامل بین فردی طبقه بندی کردند که پس از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی نتایج زیر بدست آمد.

جدول3-7 : عوامل حاصل از تحلیل اکتشافی و تأییدی پرسشنامه محیط آموزشی و پژوهشی

عاملهای پرسشنامه محیط آموزشی و پژوهشی

عوامل بین فردی
عوامل ساختاری
درگیری اولیه در فعالیت های پژوهشی
80/.

الگوها و رفتارهای مناسب تحقیقاتی
80/.

تقویت مثبت و حمایت از دانشجو
86/.

جستجوی علم و دانش به عنوان یک تجربه اجتماعی
87/.

توجه به نواقص و مشکلات فعالیت های پژوهشی

66/0
توجه به علایق دانشجو در یافتن ایده های پژوهشی

74/.
تدریس مباحث آماری

54/.
تمرکز بر سبک های متنوع پژوهشی

80/.
کاربردی کردن علم

73/.

در پژوهش حاضر نیز ابتدا روایی محتوایی پرسشنامه توسط شش نفر از اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری دانشگاه فردوسی بررسی گردید، با توجه به اینکه این پرسشنامه برای معلمان اجرا می گردد سه مؤلفهی تدریس مباحث آماری، توجه به نواقص و مشکلات فعالیتهای پژوهشی و درگیری اولیه در فعالیتهای پژوهشی متناسب با شرایط معلمان نبود، بنابراین نامناسب تشخیص داده شد و از پرسشنامه حذف گردید، بقیه ی گویههای پرسشنامه نیز متناسبسازی گردید.
سپس ضریب آلفای کرانباخ برای این پرسشنامه 72/. بدست آمد. شیوهی نمرهگذاری این پرسشنامه به صورت لیکرت و امتیازبندی هر سؤال به صورت «بسیار موافق» نمره 4، «موافق» نمره 3، «مخالف» نمره 2 و «بسیار مخالف» نمره 1، است.
در پایان مجدداً روایی پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی در اجرای نهایی احراز گردید که نتایج نشان داد که یک گویه از مؤلفهی توجه به علایق دانشجو در یافتن ایدههای پژوهشی، دارای بارعاملی قابل قبولی نیست بنابراین از پرسشنامه حذف شد. یکی از گویههای مؤلفه ی «تمرکز بر سبکهای متنوع تحقیقاتی» بر روی مؤلفهی «کاربردی کردن علم» بار عاملی بیشتری داشت، بنابراین در خرده مقیاس مربوط به این عامل که البته به لحاظ محتوایی تجانس بیشتری نیز با این خرده مقیاس داشت جای داده شد. در نهایت پرسشنامه به 36 گویه و شش مؤلفهی الگوها و رفتارهای مناسب تحقیقاتی، تقویت مثبت و حمایت از معلم، توجه به علایق معلم در یافتن ایدههای پژوهشی، جستجوی علم و دانش به عنوان یک تجربه اجتماعی، تمرکز بر سبکهای متنوع پژوهشی و کاربردی کردن علم، تبدیل گردید. همچنین شاخص KMO برابر با 88/. بدست آمد.
جدول3-8: آزمون کفایت نمونه برداری (KMO) برای مؤلفهی فرصتهای پژوهشی
آزمون کفایت نمونه برداری (KMO)
88/.
تخمین خی دو
6993/3
درجه آزادی
630
معنی داری
000/0

این آزمون برای ارزشیابی وضعیت ماتریس همبستگی متغیرهاست که در صورت معناداری، بیانگر حداقل شرایط لازم برای اجرای تحلیل عاملی است.
مقادیر ویژه برای هر یک از عاملها در قالب مجموع واریانس تبیین شده برآورد میشود. واریانس تبیین شده بر حسب درصدی از کل واریانس و درصد تراکمی میباشد. در پرسشنامهی حاضر نیز بر حسب شش عامل استخراج شده، حدود 62 درصد از واریانسها تبیین شده است.
جدول 3-9 : درصد تبیین واریانس عوامل پرسشنامه فرصتهای پژوهشی
عوامل
ارزش ویژه
درصد تبیین واریانس
درصد تراکمی واریانس
توجه به علایق معلم در یافتن ایدههای پژوهشی
29/7
25/20
25/20
تقویت مثبت و حمایت از معلم
15/7
88/19
14/40
کاربردی کردن علم
03/3
42/8
56/48
جستجوی علم و دانش به عنوان یک تجربه اجتماعی
61/2
25/7
81/55
الگوها و رفتارهای مناسب تحقیقاتی
29/1
60/3
42/59
تمرکز بر سبکهای متنوع پژوهشی
27/1
53/3
96/62

بارهای عاملی به دست آمده از تحلیل اکتشافی پرسشنامهی فرصت ها و امکانات پژوهشی در محیط آموزشی نیز در جدول 3-10 گزارش شده است.

جدول 3-10 : تحلیل اکتشافی پرسشنامه فرصت ها و امکانات پژوهشی معلمان در محیط آموزشی

عامل های پرسشنامه

عوامل بین فردی

عوامل ساختاری

الگوها و رفتارهای مناسب تحقیقاتی
تقویت مثبت و حمایت از پژوهش
جستجوی علم و دانش به عنوان یک تجربه اجتماعی
توجه به علایق دانشجو در یافتن ایده های پژوهشی
تمرکز بر سبک های متنوع پژوهشی
کاربردی کردن علم
سوال50
79/.

سوال62
78/.

سوال 65
75/.

سوال54
74/.

سوال57
72/.

سوال74

79/.

سوال78

78/.

سوال52

76/.

سوال72

74/.

سوال69

68/.

سوال63

67/.

سوال51

66/.

سوال70

80/.

سوال66

77/.

سوال75

73/.

سوال64

71/.

سوال79

65/.

سوال68

79/.

سوال53

76/.

سوال56

74/.

سوال61

70/.

سوال84

66/.

سوال81

65/.

سوال83

64/.

سوال82

55/.

سوال58

80/.

سوال80

79/.

سوال71

77/.

سوال67

69/.

سوال60

65/.

سوال55

77/.
سوال59

76/.
سوال73

73/.
سوال76

71/.
سوال85

69/.
سوال77

68/.
سوال85

66/.

جدول3-11 : ضرایب همسانی درونی پرسشنامه ظرفیت پژوهشی
ابعاد ظرفیت پژوهشی
مؤلفه ها
ضریب آلفا
پایایی کل آزمون
انگیزش پژوهشی

بی انگیزگی
78/.

انگیزه درونی
88/.
89/.

انگیزه بیرونی
87/.

فرصت ها و امکانات پژوهشی در محیط آموزشی
الگوها و رفتارهای مناسب تحقیقاتی
تقویت مثبت و حمایت از دانشجو
توجه به علایق دانشجو در یافتن ایده های پژوهشی
جستجوی علم و دانش به عنوان یک تجربه اجتماعی
تمرکز بر سبکهای متنوع پژوهشی
کاربردی کردن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های نیازسنجی، اعتباریابی، محیط آموزشی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های محیط آموزشی، تحلیل اطلاعات، انحراف معیار