پایان نامه با کلید واژه های محل سکونت

دانلود پایان نامه ارشد

نفر پاسخگو،7/30درصد درشهرستان ورامین ، 7/31 درصد درشهرستان پاکدشت ، 9 درصد درشهرستان پیشوا و 5/28 درصد درشهرستان قرچک ساکن هستند.
نمودار شماره 7- 4- توزیع پاسخگویان برحسب محل سکونت

4-2- توصیف یافته های تحقیق
از پاسخگویان پرسیده شد:بیشتر ازچه رسانه ای به اخبار مورد نیاز خود دست پیدا می کنید؟
جدول شماره 8-4- توزیع پاسخگویان برحسب رسانه مورد استفاده
رسانه
فراوانی
درصد
مطبوعات
67
8/16
تلویزیون
130
5/32
رادیو
9
2/2
ماهواره
120
30
اینترنت
74
9/18
جمع
400
100

جدول شماره 8-4 نشان می دهد از مجموع 400 نفر پاسخگو،8/16 درصد از مطبوعات ،5/32 درصد از تلویزیون، 2/2 درصد از رادیو، 30 درصد از ماهواره و 9/18 درصد از اینترنت برای کسب اخبار مورد نیاز خود استفاده می کنند.
نمودار شماره 8-4- توزیع پاسخگویان برحسب رسانه مورد استفاده

از پاسخگویان پرسیده شد: اخبار مهم محلی و شهرستان خود را ازچه رسانه ای به دست می آورید؟
جدول شماره 9-4- توزیع پاسخگویان برحسب رسانه مورد استفاده برای اخبار محلی وشهرستان خود
رسانه
فراوانی
درصد
مطبوعات
74
5/18
تلویزیون
162
5/40
رادیو
9
2/2
ماهواره
55
8/13
اینترنت
100
25
جمع
400
100

جدول شماره 9-4 نشان می دهد از مجموع 400 نفر پاسخگو،5/18 درصد از مطبوعات ،5/40درصد از تلویزیون، 2/2 درصد از رادیو، 8/13 درصد از ماهواره و 25 درصد از اینترنت برای کسب اخبار مورد نیاز خود استفاده می کنند.
نمودار شماره 9-4- توزیع پاسخگویان برحسب رسانه مورد استفاده برای اخبار محلی وشهرستان خود

از پاسخگویان پرسیده شد: ((تا چه حد به اخبار شبکه های تلویزیونی اعتماد دارید؟))
جدول شماره 10-4- توزیع پاسخگویان برحسب اعتماد به اخبار شبکه های تلویزیونی
میزان اعتماد
فراوانی
درصد
خیلی کم
98
5/24
کم
45
2/11
متوسط
120
30
زیاد
119
8/29
خیلی زیاد
18
5/4
جمع
400
100

جدول شماره 10-4 نشان می دهد از مجموع 400 نفر پاسخگو،5/24 درصد خیلی کم ،2/11درصد کم، 30 درصد متوسط ، 8/29 درصد زیاد و فقط 5/4 درصد خیلی زیاد به اخبار شبکه های تلویزیونی اعتماد دارند.
نمودار شماره 10-4- توزیع پاسخگویان برحسب اعتماد به اخبار شبکه های تلویزیونی

از پاسخگویان پرسیده شد: ((اولویت نخست شما برای تماشای اخبار کدام بخش خبرشبکه های تلویزیونی است؟))جدول شماره 11-4 توزیع پاسخگویان برحسب اولویت نخست تماشای اخبار از شبکه های تلویزیون
اولویت تماشای خبر از شبکه های تلویزیونی
فراوانی
درصد
شبکه یک بخش خبری 14 و 21
85
2/21
شبکه دوخبر 20:30
144
36
شبکه سه خبر22
61
2/15
شبکه چهارخبر20
31
8/7
شبکه پنج خبر 18:30
49
2/12
شبکه خبرخبر13 و 20
30
5/7
جمع
400
100
جدول شماره 11-4 نشان می دهد از مجموع 400 نفر پاسخگو، برای 2/21درصد اخبار بخش خبری ساعت 14 و 21 شبکه یک سیما ،36درصد اخبار بخش خبری ساعت 20:30 شبکه دو سیما ، 2/15 درصد اخبار بخش خبری ساعت 22 شبکه سه سیما ، 8/7 درصد اخبار بخش خبری ساعت 20 شبکه چهار سیما ، 2/12 درصد اخبار بخش خبری ساعت 18:30 شبکه پنج سیما و5/7 درصد اخبار بخش خبری ساعت 13 و 20 شبکه خبر اولویت نخست تماشا خبر است که بخش خبری 20:30 شبکه دو سیما بیشترین فراوانی را دارد.
.نمودار شماره 11- توزیع پاسخگویان برحسب اولویت نخست تماشای اخبار از شبکه ها
از پاسخگویان پرسیده شد: ((درمقایسه با تماشای سایر اخبار شبکه های سیما تا چه میزان تمایل به دیدن اخبار 30/18 شبکه 5 سیما دارید؟))
جدول شماره 12- 4-توزیع پاسخگویان برحسب تمایل به دیدن اخبار18:30شبکه پنج سیما
تمایل به دیدن اخبار18:30
فراوانی
درصد
خیلی کم
53
2/13
کم
85
2/21
متوسط
126
5/31
زیاد
100
25
خیلی زیاد
36
9
جمع
400
100

جدول شماره 12-4 نشان می دهد از مجموع 400 نفر پاسخگو،2/13 درصد خیلی کم ،2/21درصد کم، 5/31 درصد متوسط ، 25 درصد زیاد و فقط 9 درصد خیلی زیاد درمقایسه با تماشای سایر اخبار شبکه های سیما تمایل به دیدن اخبار 30/18 شبکه 5 سیما دارند .
نمودار شماره 12-4- توزیع پاسخگویان برحسب تمایل به دیدن اخبار18:30شبکه پنج سیما

از پاسخگویان پرسیده شد: ((به طور معمول در شبانه روز چه مدت اخبارشبکه های تلویزون داخل کشور را تماشا می کنید ؟))
جدول شماره 13- 4-توزیع پاسخگویان برحسب تماشای اخبارشبکه های تلویزون داخل کشور
تمایل به دیدن اخبارشبکه های سیما
فراوانی
درصد
اصلا تماشا نمی کنم
22
5/5
یک تا 30 دقیقه
212
53
31 تا 60 دقیقه
112
6/28
61 دقیقه به با لا
45
2/11
پاسخ نداده
9
2/2
جمع
400
100
جدول شماره 13-4 نشان می دهد از مجموع 400 نفر پاسخگو،5/5 درصد اصلا اخبار شبکه های تلویزیون داخل کشورتماشا نمی کنند و 53درصد یک تا 30 دقیقه ، 6/28 درصد 31 تا 60 دقیقه ،2/11درصد 61 دقیقه به با لا اخبارشبکه های تلویزون داخل کشور تماشا می کنند .همچنین 2/2 درصد به این سوال پاسخ نداده اند .
نمودار شماره 13-4- توزیع پاسخگویان برحسب تماشای اخبارشبکه های تلویزون داخل کشور

از پاسخگویان پرسیده شد: ((به طور معمول در شبانه روز چه مدت اخبارشبکه های ماهواره ای را تماشا می کنید؟))
جدول شماره 14- 4-توزیع پاسخگویان برحسب تماشای اخبارشبکه های ماهواره ای
تمایل به دیدن اخبارماهواره
فراوانی
درصد
اصلا تماشا نمی کنم
250
5/62
یک تا 30 دقیقه
64
16
31 تا 60 دقیقه
40
10
61 دقیقه به با لا
46
5/11
جمع
400
100
جدول شماره 14-4 نشان می دهد از مجموع 400 نفر پاسخگو،5/62 درصد اصلا اخبار شبکه های ماهواره ای تماشا نمی کنند ، 16درصد یک تا 30 دقیقه ، 10 درصد 31 تا 60 دقیقه ،5/11درصد 61 دقیقه به با لا اخبارشبکه های ماهواره ای تماشا می کنند .در مجموع5/37 درصد از پاسخگویان اخبارمورد نیاز خود را از شبکه های ماهواره ای تماشا می کنند.
نمودار شماره 14-4- توزیع پاسخگویان برحسب تماشای اخبارشبکه های ماهواره ای

از پاسخگویان پرسیده شد: ((در هفته چند روز اخبار استانی 30/18 شبکه 5 سیما را تماشا می کنید؟))
جدول شماره 15-4- توزیع پاسخگویان برحسب تماشای 30/18 شبکه 5 سیما
میزان تماشای اخبار18:30شبکه 5
فراوانی
درصد
اصلا تماشا نمی کنم
51
8/12
1 تا 2روز
204
51
3 تا 4روز
96
24
هر روز
49
2/12
جمع
400
100

جدول شماره 15-4 نشان می دهد از مجموع 400 نفر پاسخگو،8/12 درصد اصلا اخبار18:30شبکه 5 سیما را تماشا نمی کنند ،51 درصد1 تا 2 روز ، 24 درصد 3 تا 4 روز ،2/12درصد هر روز اخبار 18:30شبکه 5 های سیما را تماشا می کنند .
نمودار شماره 15-4- توزیع پاسخگویان برحسب تماشای 30/18 شبکه 5 سیما

از پاسخگویان پرسیده شد: ((تا چه حد به اخبار استانی 30/18 شبکه 5 سیما اعتماد دارید؟))
جدول شماره 16-4- توزیع پاسخگویان برحسب اعتماد به اخبار 30/18 شبکه 5 سیما
میزان اعتماد
فراوانی
درصد
خیلی کم
93
2/23
کم
20
5
متوسط
166
5/41
زیاد
63
8/15
خیلی زیاد
49
2/12
پاسخ نداده
9
2/2
جمع
400
100
جدول شماره 16-4 نشان می دهد از مجموع 400 نفر پاسخگو،2/23 درصد خیلی کم ،5 درصد کم، 41 درصد متوسط ، 8/15 درصد زیاد و فقط 2/12 درصد خیلی زیاد به اخبار 30/18 شبکه 5 سیما اعتماد دارند.در مجموع فقط 28 درصد به 30/18 شبکه 5 سیما زیاد و خیلی زیاد اعتماد دارند.
نمودار شماره 16- 4-توزیع پاسخگویان برحسب اعتماد به اخبار 30/18 شبکه 5 سیما

از پاسخگویان پرسیده شد: ((به نظر شما اخبار 30/18 شبکه 5 سیما به همان میزان که به رویدادهای شهر تهران می پردازد به اخبار و رویدادهای شهرستانها نیز توجه می کند؟))
جدول شماره 17-4 توزیع پاسخگویان برحسب میزان پخش اخبار شهر تهران با شهرستانهای تهران
اخبار شهر تهران شهرستانها آن به یک میزان پخش می شود
فراوانی
درصد
بلی
107
8/26
خیر
284
71
پاسخ نداده
9
2/2
جمع
400
100

جدول شماره 17-4 نشان می دهد از مجموع 400 نفر پاسخگو،8/26 درصد معتقدند اخبار شهر تهران با شهرستانهای تهران به یک میزان می شود و 71 درصد می گویند اخبار شهر تهران با شهرستانهای تهران به یک میزان نمی شود.
نمودار شماره 17- 4توزیع پاسخگویان برحسب میزان پخش اخبار شهر تهران با شهرستانهای تهران

از پاسخگویان پرسیده شد: ((به نظر شماپخش اخبار30/18 شبکه 5 سیما به همین منوال باعث کاهش مخاطبان آن می شود؟))
جدول شماره 18-4 توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت مخاطبان پخش اخبار30/18 شبکه 5 سیما به همین منوال
وضعیت مخاطبان اخبار30/18 شبکه 5 سیما به همین منوال
فراوانی
درصد
کاهش دارد
239
8/59
کاهش ندارد
131
8/32
پاسخ نداده
30
5/7
جمع
400
100
جدول شماره 18-4نشان می دهد از مجموع 400 نفر پاسخگو،8/59 درصد معتقدند مخاطبان اخبار30/18 شبکه 5 سیما در صورت پخش اخبار به همین منوال کاهش پیدا می کند و 8/32 درصد می گویند کاهش نمی یابد.
نمودار شماره 18-4 توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت مخاطبان پخش اخبار30/18 شبکه 5 سیما به همین منوال

از پاسخگویان پرسیده شد: ((آیا مدت زمان پخش اخبار30/18 شبکه 5 سیما کافی است؟))
جدول شماره 19-4 توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت زمان پخش اخبار30/18 شبکه 5 سیما
وضعیت زمان پخش اخبار30/18 شبکه 5 سیما
فراوانی
درصد
کافی است
167
8/41
باید افزایش یابد
159
8/39
باید کاهش یابد
44
11
پاسخ نداده
30
5/7
جمع
400
100

جدول شماره19-4نشان می دهد از مجموع 400 نفر پاسخگو،8/41 درصد معتقدند مدت زمان پخش اخبار30/18 شبکه 5 سیما کافی ، 8/39 درصد گفتند باید افزایش و11 درصد می گویند باید کاهش یابد.همچنین 5/7 درصد به این سوال پاسخ نداده اند.
نمودار شماره 19-4 توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت زمان پخش اخبار30/18 شبکه 5 سیما

از پاسخگویان پرسیده شد: (( تا چه حد رویدادها اخبارشهر تهران در مقایسه با اخبارشهرستانهای قرچک، ورامین،پیشوا و پاکدشت در اخبار30/18 شبکه 5 متناسب پخش می شود؟))
جدول شماره 20-4 توزیع پاسخگویان برحسب تناسب پخش اخبار شهر تهران با اخبارشهرهای قرچک، ورامین،پیشوا و پاکدشت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های محل سکونت، مدل مفهومی، شغل دولتی Next Entries منابع و ماخذ تحقیق توزیع فراوانی، شهرداری تهران، آزمون ویلکاکسون