پایان نامه با کلید واژه های محل سکونت، مدل مفهومی، شغل دولتی

دانلود پایان نامه ارشد

و همبستگي متغيرها، مورد توصيف و تحليل آماري قرار مي گيرند. با توجه به جنبه هاي گوناگون مسئله مورد پژوهش، طيف وسيع جامعه آماري از نظر سني، از رده جوانان تا سالمندان مي باشد.

3-3- روش تحقیق اسنادی یا کتابخانه ای :
“پژوهش اسنادی، پژوهش مبتنی بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد؛ مانند آرشیوها یا آمار رسمی است”(مجدفر، 1382 ، ص 286).
به طور کلی اسناد را می تو ان به چهار گروه تقسیم کرد:1- اسناد نوشتاری 2- اسناد عددی 3- اسناد صوتی و تصویری 4- اسناد ومدارک فنی .
“اسنادی كه در پژوهش اسنادی مورد استفاده قرار می‌گیرند عمدتاً شامل اطلاعات و نتایجی است كه توسط نویسندگان و پژوهشگران قبلی در حوزه مورد بحث فراهم گردیده‌اند”(گیدنز ، 1378، ص726 ).
مآخذ مورد استفاده در تحقیقات اسنادی و كتابخانه‌ای سه دسته هستند:

كتب:
شامل دو دسته فرهنگ لغت‌ها، دانشنامه‌ها، اطلس‌ها و همچنین كتب تخصصی در یك رشته علمی‌اند؛
مجله‌ها و نشریات ادواری:
شامل روزنامه‌ها و سایر مجله‌های عمومی و تخصصی‌اند؛
اسناد:
شامل نشریه‌هایی است كه توسط سازمان‌های ذی‌صلاح منتشر می‌شوند.
فصل اول و دوم این تحقیق به روش کتابخانهای است که ازبرخی کتابها ، مجلات ، وبلاگ های اساتید ارتباطات ، جامعه شناسی ، روانشناسی با مراجعه به کتابخانه ها و بانک اطلاعاتی اسناد و مدارک دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ، دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی ، دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده صداو سیما ، مرکز تحقیقات صداو سیما، کتابخانه اداره کل امو زش و پژوهش معاونت سیاسی سازمان صداو سیما،دانشکده هنر ، سینما ، تابخانه ملی ایران ، رادیو و پایگاه پایان نامه های وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری مطالب مرتبط با موضوع تحقیق یعنی اعتماد مخاطب استفاده شده است.
3-4- جامعه آماری
در این پژوهش با توجه به موضوع تحقیق افراد 15 سال به بالای ساکن شهرستان های جنوب شرق استان تهران را که شامل شهرستانهای ورامین، قرچک، پیشوا ، جوادیه و پاکدشت جامعه آماری را تشکیل می دهد. که براساس سر شماري عمومي نفوس و مسكن در سال ۱۳90 تعدادجمعیت شهرستان پاکدشت291397نفر،شهرستانهای ورامین و قرچک 526294نفر و شهرستان پیشوا75454 نفر که کل جمعیت این شهرها 914000می باشد.
توضیح اینکه شهر قرچک سال 91 از شهرستان ورامین جدا شد که بر اساس اعلام فرمانداری قرچک حدود 250000 نفر جمعیت دارد.

3-5- نمونه آماری
حجم نمونه آماری مور مطالعه 400 نفر مي باشد .

3-6- روش نمونه گیری
وقتی یک مطالعه پژوهشی برای تائید یا رد یک فرضیه به اجرا در می آید و نتیجه تحقیق به جمعیت تعمیم داده می شود بهترین نوع نمونه گیری احتمالی است که در آن شانس هر فرد از جامعه آماری برابر است.در این تحقیق که جامعه آماری مربوط به چند شهرستان است نمونه آماری را به نسبت جمعیت هر شهرستان توضیع کردیم .حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران می باشد.

3-7- حجم نمونه و روش محاسبه
در این تحقیق به دلیل محدودیت های مالی ، زمانی و نیروی انسانی پوشش کامل تمام جامعه آماری ممکن نبود و نمونه ای از جمعیت ورد مطالعه انتخاب گردید.
برای تعیین حجم نمونه ساده ترین روش استفاده از فرمول کوکران می باشد. فرمول کوکران يکي از پرکاربردترين روش‌ها براي محاسبه حجم نمونه آماري است . در این پژوهش برای محاسبه حجم نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شد.
با توجه به اینکه حجم جامعه مشخص است خواهیم داشت:
N= حجم جامعه آماری
n= حجم نمونه
Z= مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمینان 95 درصد برابر 1.96 می باشد.
P=مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. اگر در اختیار نباشد می توان آن را 5/0 درنظر گرفت. در این حالت مقدار واریانس به حداکثر مقدار خود می رسد.

q= درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند (q =1-p)

d= مقدار اشتباه مجاز
اگر  مقدار خطای مجاز را 05/0 درنظر بگیریم. آنگاه طبق فرمول بالا حجم نمونه 384 خواهد بود.
در این پژوهش برای کاستن از خطای نمونه گیری و اطمینان بیشتر حجم نمونه را به 400 نفر افزایش یافت.
3-8- روش گردآوری اطلاعات
متداولترین روش گردآوری اطلاعات در تحقیقات اجتماعی استفاده از پرسش نامه است در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه به همراه مصاحبه حضوری استفاده شده است و مقیاس استفاده در پرسشنامه لیکرت می باشد.
3-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
جدول هاي فراواني و داده هاي آماري ماخوذ از جمع بندي پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 16تجزيه و تحليل شده است. تجزیه وتحلیل در دو بخش توصیفی واستنباطی انجام شده است . در بخش توصیفی از جداول فراوانی ، توزیع فراوانی ، ميانگين، ميانه، نما به عنوان شاخص‌هاي مركزي و پراكندگي و نمودار به کار گرفته شده است .
در بخش تحليلي نيز از رابطه بين برخي متغيرها ، معنادار بودن يا معنادارنبودن آنها ، جداول تقاطعي1 و آماره‌هاي متناسب با سطح اندازه ‌گيري متغير‌ها و تكنيك‌هاي آماری مورد نيازاستفاده شده است.
مهمترين آماره و تكنيك‌هاي به كار گرفته شده عبارت از: آزمون کندال،اسپیرمن،‌کای اسکوئر،vکرامروهمبستگی پیرسون است.
بنابراين نتايج حاصل از اين فرآيند در فصل چهارم با عنوان يافته هاي پژوهش ارائه خواهد شد.

3-10-اعتبار( روایی )و پایائی ابزار اندازه گیری

الف: اعتبار و روایی
پرسشنامه ای دارای اعتبار و روایی (Validity) است که برای اندازه گیری یک ویژگی کافی و مناسب باشد.
بطور کلی مقصود از روائی آن است که وسیله اندازه‌گیری واقعا بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه‌گیری نماید نه متغیر دیگری را. اگر وسیله اندازه‌گیری از لحاظ خصیصه مورد نظر دارای روائی کافی نباشد، نتایج پژوهش بی‌ارزش خواهد بود. نظر کارشناسان و خبرگان می‌تواند کمک خوبی برای بهبود روایی ابزار اندازه‌گیری باشد.
روایی این پرسشنامه با استفاده از روش محتوا صورت گرفت واز نظرات وراهنمائی بیش از ده نفر مدیران خبر واحد مرکزی خبر و اساتید علوم ارتباطات و مدیریت رسانه که در خصوص موضوع تحقبق صاحب نظر بودند استفاده گردید و در نهایت پس از انجام بررسی های واصلاحات لازم، پرسشنامه از طرف اساتید مورد تائید قرار گرفت و پرسشنامه اصلی تهیه شد.
ب: پایایی پرسشنامه
پایایی (Reliability) یعنی اگر در چند زمان مختلف در یک جمعیت از آن استفاده کنیم در نتایج به دست آمده اختلاف چندانی مشاهده نکنیم. ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) در شرایط یکسان نتایج یکسانی به دست دهد.
برای تعیین پایایی ابزار اندازه‌گیری شیوه‌های مختلفی وجود دارد از جمله روش اجرای دوباره (بازآزمائی)، روش موازی(همتا)، روش تنصیف(دو نیمه کردن)، روش کودر، ‌ریچاردسون و روش آلفای کرونباخ، در این تحقیق آلفای کرونباخ شاخصی برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه ها است.
پس از تدوین ، تنظیم و تائید پرسشنامه به منظور اطمینان از پایائی پرسشنامه آزمونی بین 40 نفر از اعضای جامعه آماری بعمل آمدومیزان پایائی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ مورد مطالعه قرار گرفت که مقدار ظریب آلفای پرسشنامه 8/0بود نتایج حاصله نشان می دهد سوالات پرسشنامه 80 درصد هبستگی درونی دارند و پرسشنامه از پایائی بالائی برخوردار است.
3-11- متغیرهای تحقیق
براساس موضوع تحقیق و سئوالات و فرضیه های ارائه شده متغیرهای وابسته ، مستقل و زمینه ای به شرح زیر است:
الف- متغیر وابسته : در این تحقیق اعتماد مخاطب متغیروابسته است.
ب- متغیرهای مستقل : در این تحقیق عبارتند از: صحت خبر، بی طرفی ، سرعت انعکاس خبر، نیازهای خبری ، اخبار محلی ، مجری و خبرنگار مجرب ، تخصصی بودن خبر، عدم سانسور، اعتبار منبع ، جامعیت خبر، مستند بودن خبرو سواد مخاطب
ج- متغیر زمینه ای: در این تحقیق سن ، جنسیت و تاهل را شامل می شود.

3-12- مدل مفهومی
متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

منبع : مدل ، محقق ساخته

فصل چهارم : یافته های تحقیق

• سیمای پاسخگویان
• توصیف یافته های تحقیق
• تحلیل یافته های تحقیق

4-1- سیمای پاسخگویان
جنس پاسخگویان
جدول شماره 1-4- توزیع پاسخگویان برحسب جنس
جنس
فراوانی
درصد فراوانی
مرد
213
2/53

زن

187

8/46

جمع کل

400

100

جدول شماره 1-4 نشان می دهد از مجموع 400 نفر پاسخگو، 2/53 درصد مرد و 8/46 درصد پاسخگویان زن می باشند .

سن پاسخگویان
جدول شماره 2-4- توزیع پاسخگویان برحسب سن
سن
فراوانی

درصد

15تا 25
4
12
26 تا 35
158
5/39
36 تا 45
79
8/19
46 تا 55
73
2/18
56 سال به بالا
42
5/10
جمع کل
400
100

جدول شماره 2-4 نشان می دهد از مجموع 400 نفر پاسخگو ، 12 درصد را افراد بین 15 تا 25 سال ،5/39 درصد بین26 تا 35 سال ،8/19 درصدبین 36تا 45 سال ،2/18 درصد بین46 تا 55 سال و 5/10 درصد در گروه بالای 56 سال قرار دارند و به طور متوسط، 50 درصد پاسخگویان کمتر از 35 سال و 50 درصد از آنان بالای 35 سال سن دارند و بالاترین فراوانی متعلق به پاسخگویانی است که بین 26 تا 35 سال است.
نمودار شماره 2- 4-توزیع پاسخگویان برحسب سن

تحصیلات
جدول شماره 3- 4- توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات
تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
زیر دیپلم
75
7/18
دیپلم و فوق دیپلم
133
2/33
لیسانس
105
2/26
فوق لیسانس
70
5/20
دکترا
17
3/4
جمع
400
100

جدول شماره 3-4 نشان می دهد از مجموع 400 نفر پاسخگو، 7/18 درصد پاسخگویان دارای تحصیلات زیر دیپلم ، 2/33 درصد دارای تحصیلات بالای دیپلم و فوق دیپلم ، 2/26 درصد دارای تحصیلات لیسانس ، 5/20 درصد دارای تحصیلات فوق لیسانس و3/4 درصد دارای تحصیلات دکترا هستند.
نمودار شماره 3-4- توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات

وضعیت تاهل
جدول شماره 4- 4توزیع پاسخگویان برحسب تاهل
وضعیت تاهل
فراوانی
درصد
مجرد
148

37

متاهل

252

63

جمع

400

100

جدول شماره 4-4 نشان می دهد از مجموع 400 نفر پاسخگو،63 درصد از پاسخگویان متأهل و 37 درصد مجرد هستند و بیشترین فراوانی متعلق به پاسخگویانی متاهل است.
نمودار شماره 4- 4-توزیع پاسخگویان برحسب تاهل

شغل
جدول شماره 5- 4-توزیع پاسخگویان برحسب شغل
شغل
فراوانی
درصد
دولتی
175
43.3
آزاد
77
2/19
محصل
39
8/9
خانه دار
49
2/12
سایر
48
12
جواب نداده
12
3
جمع کل
400
100

جدول شماره 5-4 نشان می دهد از مجموع 400 نفر پاسخگو،3/43درصد پاسخگویان دارای شغل دولتی ،2/19 دارای شغل آزاد ، 8/9 درصد محصل ، 2/12 درصد خانه دار ،12 درصد سایر مشاغل و 3 درصد نیز پاسخ نداده اند طبق یافته های این جدول شغل دولتی بیشترین فراوانی را دارد.
نمودار شماره 5- 4-توزیع پاسخگویان برحسب شغل

میزان درآمد
جدول شماره 6-4- توزیع پاسخگویان برحسب درآمد
درآمد(تومان)
فراوانی
درصد
کمتر از 500 هزار
45
2/11

بیشتر 500تا یک میلیون
191
8/48
بیشتر از یک تا دو میلیون
91
8/22
بیشتر از دو میلیون
35
8/8
پاسخ نداده
38
5/9
جمع
400
100
جدول شماره 6-4 نشان می دهد از مجموع 400 نفر پاسخگو،2/11درصد پاسخگویان درآمد کمتر از 500 هزار تومان، 8/48 درصد بیشتر 500تا یک میلیون ، 8/22 درصد بیشتر از یک تا دو میلیون و 8/8 درصد بیشتر از دو میلیون در ماه درآمد دارند. همچنین 5/9 درصد از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند.
نمودار شماره 6- 4- توزیع پاسخگویان برحسب درآمد

محل سکونت
جدول شماره 7-4- توزیع پاسخگویان برحسب محل سکونت
محل سکونت
فراوانی
درصد
شهرستان ورامین
121
7/30
شهرستان پاکدشت
129
7/31
شهرستان پیشوا
36
9
شهرستان قرچک
114
5/28
جمع
400
100

جدول شماره 7-4 نشان می دهد از مجموع 400

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های استفاده و رضامندی، روش پیمایش، نظریه پردازی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های محل سکونت