پایان نامه با کلید واژه های محدودیت ها، سود سهام، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

كه انتظار ميرود با سطوح مختلف محدوديت هاي مالي مواجه شوند، ميباشد. از جمله ويژگي هايي كه بيشتر براي اين منظور استفاده ميشود، پرداخت سود سهام ، اندازه شركت و شاخص kz میباشد.
اخيرا لامونت و همكاران (2001) از برآوردهاي ضريب رگرسيون لاجيت كه توسط كاپلان و زينگلاس استفاده شده بود براي ايجاد تركيب خطي 5 نسبت مالي استفاده نمودند . آن ها اين ضريب را شاخص KZ ناميدند. آن ها و نيز تعدادي از مطالعات بعدي (براي مثال ، بكر، آلميدا و همكاران) در مدل خود از شاخص KZ براي شركت هايي كه به لحاظ مالي با محدوديت مواجه شده اند استفاده كردند.
به منظور بررسی ارتباط میان حساسیت سرمایه گذاری – جریان نقدی با محدودیت های مالی (نسبت سود تقسیمی، اندازه شرکت و شاخص KZ)، ما نمونه را برای بررسی هر شاخص به دو قسمت با محدودیت و بدون محدودیت تقسیم میکنیم. شرکت های بالاتر از میانگین شرکت های با محدودیت کمتر و شرکت های پایین تر از میانگین شرکت های با محدودیت بالا محسوب میگردند. سپس حسسیت سرمایه گذاری – جریان نقدی را در بین گروه های با محدودیت و بدون محدودیت بطور مجزا مورد بررسی قرار میدهیم.
شرکت هایی که سود سهام تقسیم میکنند نسبت به شرکت هایی که سود سهام تقسیم نمیکنند، با احتمال کمتر با محدودیت های مالی مواجه میگردند. زیرا زمانی که توانایی آن ها در دسترسی به منابع مالی خارجی کاهش یابد، میتوانند پرداخت سود سهام را متوقف نمایند (ارسلان و همکاران191، 2006).
همبستگی متغیر های فوق الذکر در قالب مدل فوق مورد بررسی قرار میگیرد.
Invit=αi+βMBit+β2 CFit+β3CFit-1+ εit

3 – 6 – جامعه آماری، نمونه آماری، روش نمونه گیری و قلمرو زمانی:
جامعه آماری این مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. دوره زمانی تحقیق 10 سال و از سال های 82 تا 91 میباشد. نمونه آماری این مطالعه با اعمال محدودیت های ذیل انتخاب شده اند:
پایان سال مالی آن ها منتهی به 29/12 باشد.
در طول سال های 82 تا 91معاملاتشان دچار وقفه نشده و سهام آن ها در طول سال های مذکور در بورس فعال بوده است.
اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای تحقیق در سال های مورد بررسی در دسترس باشد.
در طی سال های 82 تا 91تغییر سال مالی یا تغییر فعالیت نداده باشند.
جزء شرکت های مالی (بانک ها و بیمه ) و سرمایه گذاری نباشند.
با در نظر گرفتن محدودیت های زیر تعداد نمونه بالغ بر 73 (730 سال- شرکت) شرکت گردید.
3 – 7 – روش گردآوری اطلاعات:
برای انجام تحقیق و نتیجه گیری صحیح از تحقیق اطلاعات نقش به سزایی را ایفا میکند. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است.
در قسمت کتابخانه ای اطلاعات مرتبط با مبانی تئوریک و ادبیات تحقیق با مطالعه کتب، مقالات و پایان نامه های ایرانی و کتب و مقالات خارجی موجود در نشریات مربوط به مجلات داخلی و خارجی جمع آوری شده است. در قسمت میدانی نیز به منظور جمع آوري داده هاي تحقيق، از بانك هاي اطلاعاتي «تدبير پرداز» و «رهآورد نوين» استفاده شده است.در صورت ناقص بودن دادههاي موجود در اين بانک اطلاعاتي، به آرشيوهاي دستي موجود در کتابخانهي سازمان بورس اوراق بهادار و سايت اينترنتي مديريت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي سازمان بورس اوراق بهادار (RDIS) مراجعه گرديد.

3–8– خلاصه فصل سوم
دراین فصل به متدلوژی یا روش تحقیق پرداخته شد. بدین منظور فرضیه های تحقیق ،جامعه و نمونه آماری و روش گردآوری داده ها و چگونگی بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق بیان شد. روش تحقیق حاضر از نوع علی پس رویدادی بوده و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. دراین تحقیق برای جمع آوری داده های مورد نیاز از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده و برای این منظور از نرم افزار تدبیر پرداز و ره آورد نوین و پایگاه اینترنتی RDIS استفاده شده است.
.

4-1- مقدمه
بهطورکلي تجزيه وتحليل به منظورتنظيم وخلاصه کردن داده‌ها به صورت اطلاعات روشن،خوانا،مستدل وتفسيرپذير به کارمي‌رود،به گونه‌ايکه بتوان روابط موجود درمسايل پژوهش را کشف،بررسي وآزمون نمود. تجزيه وتحليل داده‌ها مشتمل بردوبخش زيراست:
الف- توصيف دادهها
ب- تحليل دادهها
درابتد اين فصل با توصيف دادهها براي متغيرهاي مستقل و وابسته شروع شده است. آمارهاي توصيفي از جمله ميانگين، ميانه، واريانس، چولگي وکشيدگي ،براي تمام متغيرها محاسبه شده است. اين شاخصهاتوزيع آماري متغيرها را نشان ميدهد. در اصلی ترين بخش با استفاده از تحليل رگرسيون چندگانه, مدلها برآورد شده و فرضيات آزمون گشته‌اند همچنين پيش فرض هاي رگرسيوني آزمون و كنترل شده است. همچنين آزمونهاي همبستگي پيرسون و همچنين مقايسه مقادير همبستگي پيرسون انجام شده است.
استنباط در مورد آزمون فرضها بر اساس سطح معناداري بدست آمده از آزمون است بدين‌گونه كه هرگاه مقدار سطح معناداري كمتر از 05/0 باشد فرض صفر در سطح 95 درصد و اگر كمتر از 1/0 باشد در سطح اطمينان 90 درصد رد ميشود و در غير اينصورت فرض صفر رد نميگردد. محاسبات با استفاده از نرم افزار18SPSS انجام گرفته است.

ج- توصيف داده ها:
درجدولزير شاخصهاي مرکزي ازجملهميانگينو ميانهو شاخصهاي پراکندگي از جملهانحراف معيار،کشيدگي وچولگي براي متغيرهاي مختلفمحاسبهشدهاست.بزرگبودنميانگينازميانهوجودنقاطبزرگرادردادههانشانميدهدزيراميانگينتحتتاثيراينمقاديرقرار ميگيرددر اين موارد توزيع داده ها چوله به راست است براي نمونه M/B و Dividend چوله به راستند و در برخي موارد چوله به چپ است مانند KZ index و در مواردي مقادير ميانگين و ميانه متغيرها نزديك به هم است كه دراين موارد توزيع متغيرها متقارن است اين ويژگي اهميت زيادي دارد زيرا تقارن يكي از ويژگي هاي توزيع نرمال است. متغير وابسته با مقدار چولگي و كشيدگي به ترتيب برابر با 5/0 و 71/0 بسيار به توزيع نرمال شبيه است.

شاخصها
متغيرها
تعداد نمونه
میانگین
انحراف معیار
میانه
مد
صدک 25
صدک 50
صدک 75
سرمایه گذاری بلند مدت
730
0.502
0.827
0.493
0.712
0.010
0.116
0.625
جریان های نقدی عملیاتی
730
1/0.94
1.626
1.056
3.894
0.251
0.759
1.599
ارزش بازار به ارزش دفتری
730
2.026
1.586
4.016
22.757
1.206
1.586
2.166
اندازه شرکت
730
5.408
0.547
0.426
0.019
5.041
5.360
5.745
نسبت سود تقسیمی
730
1.089
1.647
3.223
13.773
0.200
0.600
1.316
شاخص kz
730
-41.672
57.731
-2.907
10.785
-52.347
-22.944
-7.035

همچنين مقادير صدک هاي 25, 50 ( ميانه) و 75 نيز به عنوان شاخص هاي مرکزي محاسبه و ارايه شده است.

4-2- بررسي نرمال بودن توزيع متغير وابسته:
نرمال بودن باقيمانده هاي مدل رگرسيوني يکي از فرضهاي رگرسيوني است که نشان دهنده اعتبار آزمونهاي رگرسيونی است در ادامه با استفاده از آزمون كلموگروف- اسميرنف192نرمال بودن توزيع متغيرهاي وابسته بررسي شده است. زيرا نرمال بودن متغيرهاي وابسته به نرمال بودن باقيمانده هاي مدل ( تفاوت مقادير برآوردي از مقادير واقعي ) ميانجامد. پس لازم است نرمال بودن متغير وابسته قبل از برآورد پارامترها كنترل شود و در صورت برقرار نبودن اين شرط راه حل مناسبي براي نرمال نمودن آن ها ( از جمله تبديل نمودن آن) اتخاذ نمود. فرض صفروفرض مقابل دراين آزمون به صورت زيرنوشته مي‌شود.

احتمال معناداري براي INV در سالهاي 82 الي 91 به ترتيب برابر با 88/0, 79/0, 64/0, … و 77/0 است که هيچکدام کمتر از 05/0 نيست (پیوست 3) بنابراين فرض صفر براي اين متغير رد نميشود. يعني توزيع متغير در سالهاي مختلف نرمال است ( ترکيب داده هاي نرمال نيز نرمال است).
4-3- خطي بودن ارتباط نمودارهاي پراکنش
در نمودارهاي پراکنش (scatter)، متغير وابسته در مقابل متغيرهاي مستقل ترسيم شده است به دو دليل از اين نمودارها قبل از برآورد مدل استفاده ميشود:
تشخيص نقاط پرت در داده ها
بررسي اين که آيا رابطه خطي براي داده ها مناسبتر است يا اين که مدل غير خطي ( از جمله درجه دوم و سوم و … ) بايد براي بيان ارتباط استفاده گردد.
همان گونه که در نمودارهاي پيوست ب ديده ميشود به نظر ميرسد رابطه به صورت خطي يا منحني نيست بنابراين رابطه معناداري وجود ندارد. علاوه بر اين نقطه پرتي در داده ها ديده نميشود.
4-4- مدل رگرسيون چندگانه
با استفاده از مدل رگرسيون چندگانه به برآورد مدل پرداخته ميشود در اين مدل تحليل پارامترها با کنترل متغيرهاي ديگر صورت ميپذيرد بنابراين نتايج آن در اين شرايط نتايج برآوردها به صورت خالص تري بر متغير وابسته ديده ميشود. لازم به ذكر است كه در اين تحليل ابتدا معناداري مدل با جدول تحليل واريانس به عنوان مهم ترين سوال بررسي و پاسخ داده شده است ( مقدار احتمال F اگر كمتر از 05/0 باشد مدل معنادار است). سپس با استفاده از معيار ضريب تعيين شدت همبستگي مدل بررسي شده است گرچه ميزان ضريب تعيين مهم است اما عملا در داده‌هاي بورسي انتظار ضريب تعيين بالا نميرود. در مرحله سوم و در صورت معنادار بودن مدل، پارامترها برآورد شدهاند اين بخش با استفاده از جدول ضرايب و آماره t امكانپذير شده است و در نهايت علايم مناسب بودن شرايط برآوردها يا به عبارتي پيش فرضهاي رگرسيون بررسي شده است مهم ترين اين پيش فرضها و روشهاي بررسي و کنترل آنها عبارتند از:
نرماليتي با استفاده از آزمون كلموگروف اسميرنف،
عدم خودهمبستگي باقيمانده‌ها با استفاده از دوربين واتسون
و عدم همخطي بين متغيرهاي مستقل با استفاده از VIF.
در ادامه به تشريح اين روش پرداخته شده است:
4-5- بررسي مدل به صورت کلي :
مدل مفروض به صورت زير است:

فرض صفر و فرض مقابل در اين مدل به صورت زير است:

نتايج تحليل رگرسيوني نشان داده شد که مقدارسطح معني‌داري Fبرابر با000/0 است. اين مقداركمتراز 05/0 است(پیوست 4)بنابراين فرض صفردرسطح اطمينان 95 ‌درصدردمي‌شود يعني در سطح اطمينان 95 درصد مدل معني داري وجود دارد.

جدول: مقدار احتمال F, ضريب همبستگي, ضريب تعيين و آماره دوربين واتسون
همبستگي چندگانه
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديل شده
دروبين واتسون
مقدار احتمال F
0/33
0/11
0/11
1/93
0/000

ميزان ضريب تعيين برابر با 108/0 است يعني در حدود 11 درصد از تغييرات متغير وابسته توسط متغير مستقل و کنترلي بيان ميگردد. مقدار آماره دوربين واتسون برابر با 93/1 است. مقادير نزديک به 2 حاکي از عدم خودهمبستگي باقيمانده ها که يکي ديگر از فروض رگرسيون است را نشان ميدهد.
براي برآوردضرايب مي‌توان فرضهاي زيررابااستفاده از آماره‌های t- جزئي انجام داد. فرض صفر و فرض یک براي عرض از مبدا يا مقدار ثابت به صورت زير است:

و براي ميزان ارتباط متغيرهاي مستقل و کنترلی به صورت زير نوشته ميشود:

مقدار آماره آزمون به صورت زير محاسبه ميگردد:

توزيع آماره بالا براي نمونه هاي بزرگ توزيع نرمال استاندارد است بنابراين ناحيه رد و عدم رد به صورت زير خواهد بود.

نحوه داوري به اين صورت است که اگر مقدار t در ناحيه رد قرار گيرد فرض صفر رد ميشود(پیوست 5).

جدول: ضرايب مدل و جهت ارتباط آن ها در ارتباط با متغير وابسته
پارامترها
مقدار ضريب
نتيجه
مقدار ثابت
252/0
معنی دار و مثبت
CFt
148/0
معنی دار و مثبت
M/B
043/0
معنی دار و مثبت

همان گونه که در جدول بالا ديده ميشود مقدار آماره t براي CFt برابر با 8/7 ( معنادار و مثبت) و براي M/B برابر با 24/2 ( معنادار و مثبت) است. رابطه اي مثبت (مستقيم ) بدين معني است که با افزايش آن ها مقدار متغير وابسته افزايش مييابد. مقدار آماره t براي عرض از مبدا برابر با 29/5 است که در سطح اطمينان 95 درصد در ناحيه رد فرض صفر قرار دارد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های جریان های نقدی، ارزش بازار، آزمون فرضیه Next Entries پایان نامه با کلید واژه های ضریب تعیین، سطح معنی داری، ارزش دفتری