پایان نامه با کلید واژه های متغیر مستقل، صدا و سیما، توزیع فراوانی، صاحب نظران

دانلود پایان نامه ارشد

حد زیاد می باشد و از نظر 6/24 درصدشان نیز این تاثیر در حد خیلی زیاد می باشد. طبق جدول بیشترین فراوانی بر روی گزینۀ متوسط می باشد.

جدول4-10-3- شاخص های مرکزی متغیر مستقل ” گرایش موضوعی برنامه ها “

واریانس
انحراف معیار
نما
میانه
میانگین
128/1
062/1
3
3
49/3

نمودار شمارۀ 4-10 – مربوط به متغیر مستقل ” گرایش موضوعی برنامه ها”

4-11- توصیف گویه های مربوط به متغیرمستقل” تنوع برنامه ها “:

جدول شماره 4-11-1- توزیع فراوانی گویه های “متغیر مستقل ” تنوع برنامه ها

گویه ها
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

میانگین

فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی

تا چه میزان تنوع برنامه ها را بر افزایش سطح آگاهی مخاطبان موثر می دانید

6

2/9

0

0

15

1/23

24

9/36

20

8/30

80/3
تا چه اندازه تنوع برنامه ها را بر افزایش نگرش مثبت در مخاطبان موثر می دانید

3

6/4

6

2/9

31

7/47

17

2/26

8

3/12

32/3
تا چه اندازه تنوع برنامه ها را بر ایجاد انگیزه در مخاطبان موثر می دانید

7

8/10

6

2/9

15

1/23

19

2/29

18

7/27

53/3
تا چه اندازه تنوع برنامه ها را بر افزایش رضایت مخاطبان موثر می دانید

0

0

3

6/4

13

20

34

3/52

15

1/23

93/3
تا چه اندازه تنوع برنامه ها را بر افزایش کیفیت آنها موثر می دانید

6

2/9

3

6/4

26

40

27

5/41

3

6/4

27/3
به چه میزان تنوع برنامه ها را برافزایش تطبیق آنها با فرهنگ جامعه موثر می دانید

12

5/18

6

2/9

28

1/43

15

1/23

4

2/6

89/3

طبق یافته های جدول شمارۀ 4-11-1- در گویۀ تا چه میزان تنوع برنامه ها را بر افزایش سطح آگاهی مخاطبان موثر می دانید بیشترین فراوانی (9/36 درصد) بر روی گزینۀ زیاد می باشد، در گویۀ تا چه اندازه تنوع برنامه ها را بر افزایش نگرش مثبت در مخاطبان موثر می دانید بیشترین فراوانی (7/47 درصد) بر روی گزینۀ متوسط می باشد، در گویۀ تا چه اندازه تنوع برنامه ها را بر ایجاد انگیزه در مخاطبان موثر می دانید بیشترین فراوانی (2/29 درصد) بر روی گزینۀ زیاد می باشد، در گویۀ تا چه اندازه تنوع برنامه ها را بر افزایش رضایت مخاطبان موثر می دانید نیز بیشترین فراوانی (3/52 درصد) بر روی گزینۀ زیاد بوده، در گویۀ تا چه اندازه تنوع برنامه ها را بر افزایش کیفیت آنها موثر می دانید بیشترین فراوانی(5/41 درصد) به گزینۀ زیاد تعلق دارد و در گویۀ به چه میزان تنوع برنامه ها را برافزایش تطبیق آنها با فرهنگ جامعه موثر می دانید نیز بیشترین فراوانی (1/43 درصد) بر روی گزینۀ متوسط بوده است. طبق جدول بیشترین میانگین مربوط به گویۀ میزان تاثیر تنوع برنامه ها بر افزایش رضایت مخاطبان می باشد.

جدول4-11-2- توزیع فراوانی متغیر مستقل ” تنوع برنامه ها ” در یک نگاه
درصد فراوانی
فراوانی
پاسخ به گویه
0
0
خیلی کم
8/13
9
کم
2/29
19
متوسط
5/41
27
زیاد
4/15
10
خیلی زیاد
100
65
مجموع

یافته های جدول شمارۀ 4-11-2- نشان می دهد به طور کل از نظر هیچ یک از صاحب نظران پاسخگو میزان تاثیر تنوع برنامه های صدا و سیما بر میزان اثربخشی آنها در حد خیلی کم نمی باشد، از نظر 8/13 درصد از پاسخگویان تاثیر تنوع برنامه ها بر میزان اثربخشی آنها در حد کم می باشد، از نظر 2/29 درصد از پاسخگویان این تاثیر در حد متوسط می باشد، از نظر 5/41 درصد از صاحب نظران میزان تاثیر تنوع برنامه ها بر اثربخشی برنامه های صدا و سیما در حد زیاد می باشد و از نظر 4/15 درصدشان نیز این تاثیر در حد خیلی زیاد می باشد. طبق جدول بیشترین فراوانی بر روی گزینۀ زیاد می باشد.

جدول4-11-3- شاخص های مرکزی متغیر مستقل ” تنوع برنامه ها “

واریانس
انحراف معیار
نما
میانه
میانگین
840/0
916/0
4
4
58/3

نمودار شمارۀ 4-11 – مربوط به متغیر مستقل ” تنوع برنامه ها”

4-12- توصیف گویه های مربوط به متغیرمستقل” زمان ارائه برنامه ها “:
جدول شماره 4-12-1- توزیع فراوانی گویه های متغیر مستقل ” زمان ارائه برنامه ها “

گویه ها
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

میانگین

فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی

تا چه میزان زمان ارائه برنامه ها را بر افزایش سطح آگاهی مخاطبان موثر می دانید

3

6/4

21

3/32

12

5/18

15

1/23

14

5/21

24/3
تا چه اندازه زمان ارائه برنامه ها را بر افزایش نگرش مثبت در مخاطبان موثر می دانید

6

2/9

3

6/4

24

9/36

22

8/33

10

4/15

41/3
تا چه اندازه زمان ارائه برنامه ها را بر ایجاد انگیزه در مخاطبان موثر می دانید

7

8/10

3

6/4

26

40

23

4/35

6

2/9

27/3
تا چه اندازه زمان ارائه برنامه ها را بر افزایش رضایت مخاطبان موثر می دانید

0

0

0

0

11

9/16

41

1/63

13

20

03/4
تا چه اندازه زمان ارائه برنامه ها را بر افزایش کیفیت آنها موثر می دانید

7

8/10

6

2/9

12

5/18

31

7/47

9

8/13

44/3
به چه میزان زمان ارائه برنامه ها را برافزایش تطبیق آنها با فرهنگ جامعه موثر می دانید

7

8/10

18

7/27

27

5/41

9

8/13

4

2/6

76/2

طبق یافته های جدول شمارۀ 4-12-1- در گویۀ تا چه میزان زمان ارائه برنامه ها را بر افزایش سطح آگاهی مخاطبان موثر می دانید بیشترین فراوانی (3/32 درصد) بر روی گزینۀ کم می باشد، در گویۀ تا چه اندازه زمان ارائه برنامه ها را بر افزایش نگرش مثبت در مخاطبان موثر می دانید بیشترین فراوانی (9/36 درصد) بر روی گزینۀ متوسط می باشد، در گویۀ تا چه اندازه زمان ارائه برنامه ها را بر ایجاد انگیزه در مخاطبان موثر می دانید بیشترین فراوانی (40 درصد) بر روی گزینۀ متوسط می باشد، در گویۀ تا چه اندازه زمان ارائه برنامه ها را بر افزایش رضایت مخاطبان موثر می دانید نیز بیشترین فراوانی (1/63 درصد) بر روی گزینۀ زیاد بوده، در گویۀ تا چه اندازه زمان ارائه برنامه ها را بر افزایش کیفیت آنها موثر می دانید بیشترین فراوانی(7/47 درصد) به گزینۀ زیاد تعلق دارد و در گویۀ به چه میزان زمان ارائه برنامه ها را برافزایش تطبیق آنها با فرهنگ جامعه موثر می دانید نیز بیشترین فراوانی (5/41 درصد) بر روی گزینۀ متوسط بوده است. طبق جدول بیشترین میانگین مربوط به گویۀ میزان تاثیر زمان ارائه برنامه ها بر افزایش رضایت مخاطبان می باشد.

جدول4-12-2- توزیع فراوانی متغیر مستقل ” زمان ارائه برنامه ها ” در یک نگاه
درصد فراوانی
فراوانی
پاسخ به گویه
0
0
خیلی کم
4/15
10
کم
8/30
20
متوسط
7/47
31
زیاد
2/6
4
خیلی زیاد
100
65
مجموع

یافته های جدول شمارۀ 4-12-2- نشان می دهد به طور کل از نظر هیچ یک از صاحب نظران پاسخگو میزان تاثیر زمان ارائه برنامه ها صدا و سیما بر میزان اثربخشی آنها در حد خیلی کم نمی باشد، از نظر 4/15 درصد از پاسخگویان تاثیر زمان ارائه برنامه ها بر میزان اثربخشی آنها در حد کم می باشد، از نظر 8/30 درصد از پاسخگویان این تاثیر در حد متوسط می باشد، از نظر 7/47 درصد از صاحب نظران میزان تاثیر زمان ارائه برنامه ها بر اثربخشی برنامه های صدا و سیما در حد زیاد می باشد و از نظر 2/6 درصدشان نیز این تاثیر در حد خیلی زیاد می باشد. طبق جدول بیشترین فراوانی بر روی گزینۀ زیاد می باشد.

جدول4-12-3- شاخص های مرکزی متغیر مستقل ” زمان ارائه برنامه ها “

واریانس
انحراف معیار
نما
میانه
میانگین
688/0
829/0
4
4
44/3

نمودار شمارۀ 4-12- مربوط به متغیر مستقل ” زمان ارائه برنامه ها “

4-13- توصیف گویه های مربوط به متغیر مستقل ” مدیریت برنامه ها ” :
متغیر مسقل مدیریت برنامه ها در واقع جمع شش متغیر مستقل (گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی، مهارتها و فنون ارتباطی کارکنان، تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها،گرایش موضوعی برنامه ها، تنوع برنامه ها، زمان ارائه برنامه ها) تحلیل شده در صفحات بالا می باشد به همین دلیل جدول توزیع فراوانی برای گویه های این متغیر به دلیل اینکه در قسمتهای قبل آورده شده تکرار نمی شود.

جدول4-13-1- توزیع فراوانی مربوط به متغیر مستقل ” مدیریت برنامه ها ” در یک نگاه
درصد فراوانی
فراوانی
پاسخ به گویه
0
0
خیلی کم
0
0
کم
7/47
31
متوسط
8/33
22
زیاد
5/18
12
خیلی زیاد
100
65
مجموع

یافته های جدول شمارۀ 4-13-1- نشان می دهد از نظر هیچ یک از صاحب نظران پاسخگو میزان تاثیر مدیریت برنامه های صدا و سیما بر میزان اثربخشی آنها در حد خیلی کم و کم نمی باشد، از نظر 7/47 درصد از پاسخگویان این تاثیر در حد متوسط می باشد، از نظر 8/33 درصد از صاحب نظران میزان تاثیر مدیریت برنامه ها بر اثربخشی برنامه های صدا و سیما در حد زیاد می باشد و از نظر 5/18درصدشان نیز این تاثیر در حد خیلی زیاد می باشد. طبق جدول بیشترین فراوانی بر روی گزینۀ متوسط می باشد.

جدول4-13-2 شاخص های مرکزی متغیر مستقل ” مدیریت برنامه ها “

واریانس
انحراف معیار
نما
میانه
میانگین
585/0
764/0
3
4
70/3

نمودار شمارۀ 4-13- مربوط به متغیر مستقل ” مدیریت برنامه ها “

4-14- توصیف گویه های مربوط به متغیر وابستۀ پژوهش “میزان اثربخشی برنامه های صدا و سیما”
جدول شماره 4-14-1- توزیع فراوانی مربوط به گویه های متغیر وابسته “میزان اثربخشی برنامه های صدا و سیما”

گویه ها
کاملاً مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملاً موافقم

میانگین

فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی

افزایش سطح آگاهی مخاطبان یکی از عوامل تاثیرگذار بر افزایش اثربخشی برنامه هاست.

3

6/4

12

5/18

17

2/26

20

34

13

20

43/3
افزایش نگرش مثبت در مخاطبان یکی از عوامل تاثیرگذار بر افزایش اثربخشی برنامه هاست.

0

0

4

2/6

17

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های متغیر مستقل، توزیع فراوانی، صاحب نظران، صدا و سیما Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع كشمكش، ..................................، تعليق، پايان