پایان نامه با کلید واژه های متغیر مستقل، توزیع فراوانی، صاحب نظران، صدا و سیما

دانلود پایان نامه ارشد

” تاثیر گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی “

4-8- توصیف گویه های مربوط به متغیر مستقل “مهارت ها و فنون ارتباطی کارکنان”:
جدول شماره 4-8-1- توزیع فراوانی گویه های متغیر مستقل ” مهارتها و فنون ارتباطی کارکنان “

گویه ها
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

میانگین

فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی

تا چه میزان مهارت ها و فنون کارکنان را بر افزایش سطح آگاهی مخاطبان موثر می دانید

0

0

12

5/18

34

3/52

9

8/13

10

4/15

26/3
تا چه اندازه مهارت ها و فنون کارکنان را بر افزایش نگرش مثبت در مخاطبان موثر می دانید

0

0

19

2/29

21

3/32

23

4/35

2

1/3

12/3
تا چه اندازه مهارت ها و فنون کارکنان را بر ایجاد انگیزه در مخاطبان موثر می دانید

0

0

13

20

25

5/38

16

6/24

11

9/16

38/3
تا چه اندازه مهارت ها و فنون کارکنان را بر افزایش رضایت مخاطبان موثر می دانید

3

6/4

15

1/23

13

20

22

8/33

12

5/18

38/3
تا چه اندازه مهارت ها و فنون کارکنان را بر افزایش کیفیت برنامه ها موثر می دانید

3

6/4

12

5/18

9

8/13

32

2/49

9

8/13

49/3
به چه میزان مهارت ها و فنون کارکنان را برافزایش تطبیق برنامه ها با فرهنگ جامعه موثر می دانید

6

2/9

12

5/18

30

2/46

10

4/15

7

8/10

3
یافته های جدول شمارۀ 4-8-1- نشان می دهد در گویۀ تا چه میزان مهارت ها و فنون کارکنان را بر افزایش سطح آگاهی مخاطبان موثر می دانید بیشترین فراوانی (3/52 درصد) بر روی گزینۀ متوسط می باشد، در گویۀ تا چه اندازه مهارت ها و فنون کارکنان را بر افزایش نگرش مثبت در مخاطبان موثر می دانید بیشترین فراوانی (4/35 درصد) بر روی گزینۀ زیاد می باشد، در گویۀ تا چه اندازه مهارت ها و فنون کارکنان را بر ایجاد انگیزه در مخاطبان موثر می دانید بیشترین فراوانی (5/38 درصد) بر روی گزینۀ متوسط می باشد، در گویۀ تا چه اندازه مهارت ها و فنون کارکنان را بر افزایش رضایت مخاطبان موثر می دانید نیز بیشترین فراوانی (8/33 درصد) بر روی گزینۀ زیاد بوده، در گویۀ تا چه اندازه مهارت ها و فنون کارکنان را بر افزایش کیفیت برنامه ها موثر می دانید بیشترین فراوانی(2/49 درصد) به گزینۀ زیاد تعلق دارد و در گویۀ به چه میزان مهارت ها و فنون کارکنان را برافزایش تطبیق برنامه ها با فرهنگ جامعه موثر می دانید نیز بیشترین فراوانی (2/46 درصد) بر روی گزینۀ متوسط بوده است. طبق جدول بیشترین میانگین مربوط به گویۀ میزان تاثیر مهارت ها و فنون کارکنان بر افزایش کیفیت برنامه ها می باشد.

جدول4-8-2- توزیع فراوانی متغیر مستقل “میزان تاثیر مهارتها و فنون ارتباطی کارکنان ” در یک نگاه
درصد فراوانی
فراوانی
پاسخ به گویه
0
0
خیلی کم
1/23
15
کم
6/24
16
متوسط
1/43
28
زیاد
2/9
6
خیلی زیاد
100
65
مجموع

یافته های جدول شمارۀ 4-8-2- نشان می دهد به طور کل از نظر هیچ یک از صاحب نظران پاسخگو میزان تاثیر مهارت ها و فنون ارتباطی کارکنان صدا و سیما بر میزان اثربخشی برنامه ها در حد خیلی کم نمی باشد، از نظر 1/23 درصد از پاسخگویان تاثیر مهارت ها و فنون ارتباطی کارکنان بر میزان اثربخشی برنامه ها در حد کم می باشد، از نظر 6/24 درصد از پاسخگویان این تاثیر در حد متوسط می باشد، از نظر 1/43 درصد از صاحب نظران میزان تاثیر مهارت ها و فنون ارتباطی کارکنان بر اثربخشی برنامه های صدا و سیما در حد زیاد می باشد و از نظر 2/9 درصدشان نیز این تاثیر در حد خیلی زیاد می باشد. طبق جدول بیشترین فراوانی بر روی گزینۀ زیاد می باشد.

جدول4-8-3- شاخص های مرکزی متغیر مستقل ” مهارت ها و فنون ارتباطی کارکنان “

واریانس
انحراف معیار
نما
میانه
میانگین
896/0
946/0
4
4
38/3

نمودار شمارۀ 4-8- مربوط به متغیر مستقل ” تاثیر مهارت ها و فنون ارتباطی کارکنان “

4-9- توصیف گویه های مربوط به متغیر مستقل”تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها”:
جدول شماره 4-9-1-توزیع فراوانی گویه های متغیر مستقل ” تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها “

گویه ها
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

میانگین

فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی

تا چه میزان تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها را بر افزایش سطح آگاهی مخاطبان موثر می دانید

3

6/4

10

4/15

30

2/46

6

2/9

16

6/24

33/3
تا چه اندازه تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها را بر افزایش نگرش مثبت در مخاطبان موثر می دانید

0

0

10

4/15

33

8/50

18

7/27

4

2/6

24/3
تا چه اندازه تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها را بر ایجاد انگیزه در مخاطبان موثر می دانید

0

0

10

4/15

15

1/23

31

7/47

9

8/13

60/3
تا چه اندازه تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها را بر افزایش رضایت مخاطبان موثر می دانید

0

0

3

6/4

16

6/24

25

5/38

21

3/32

98/3
تا چه اندازه تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها را بر افزایش کیفیت برنامه ها موثر می دانید

0

0

3

6/4

3

6/4

37

9/56

22

8/33

20/4
به چه میزان تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها را برافزایش تطبیق برنامه ها با فرهنگ جامعه موثر می دانید

0

0

16

6/24

28

1/43

14

5/21

7

8/10

18/3

طبق یافته های جدول شمارۀ 4-9-1- در گویۀ تا چه میزان تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها را بر افزایش سطح آگاهی مخاطبان موثر می دانید بیشترین فراوانی (2/46 درصد) بر روی گزینۀ متوسط می باشد، در گویۀ تا چه اندازه تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها را بر افزایش نگرش مثبت در مخاطبان موثر می دانید بیشترین فراوانی (8/50 درصد) بر روی گزینۀ متوسط می باشد، در گویۀ تا چه اندازه تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها را بر ایجاد انگیزه در مخاطبان موثر می دانید بیشترین فراوانی (7/47 درصد) بر روی گزینۀ زیاد می باشد، در گویۀ تا چه اندازه تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها را بر افزایش رضایت مخاطبان موثر می دانید نیز بیشترین فراوانی (5/38 درصد) بر روی گزینۀ زیاد بوده، در گویۀ تا چه اندازه تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها را بر افزایش کیفیت برنامه ها موثر می دانید بیشترین فراوانی(9/56 درصد) به گزینۀ زیاد تعلق دارد و در گویۀ به چه میزان تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها را برافزایش تطبیق برنامه ها با فرهنگ جامعه موثر می دانید نیز بیشترین فراوانی (1/43 درصد) بر روی گزینۀ متوسط بوده است. طبق جدول بیشترین میانگین مربوط به گویۀ میزان تاثیر تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها بر افزایش کیفیت برنامه ها می باشد.

جدول4-9-2- توزیع فراوانی متغیر مستقل ” تاثیرتکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها ” در یک نگاه
درصد فراوانی
فراوانی
پاسخ به گویه
0
0
خیلی کم
0
0
کم
5/38
25
متوسط
7/47
31
زیاد
8/13
9
خیلی زیاد
100
65
مجموع

یافته های جدول شمارۀ 4-9-2 نشان می دهد به طور کل از نظر هیچ یک از صاحب نظران پاسخگو میزان تاثیر تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها صدا و سیما بر میزان اثربخشی برنامه ها در حد خیلی کم و کم نمی باشد، از نظر 5/38 درصد از پاسخگویان این تاثیر در حد متوسط می باشد، از نظر 7/47 درصد از صاحب نظران میزان تاثیر تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها بر اثربخشی برنامه های صدا و سیما در حد زیاد می باشد و از نظر 8/13 درصدشان نیز این تاثیر در حد خیلی زیاد می باشد. طبق جدول بیشترین فراوانی بر روی گزینۀ زیاد می باشد.

جدول4-9-3- شاخص های مرکزی متغیر مستقل ” تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها “
واریانس
انحراف معیار
نما
میانه
میانگین
469/0
685/0
4
4
75/3

نمودار شمارۀ 4-9- مربوط به متغیر مستقل ” تاثیر تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها “

4-10- توصیف گویه های مربوط به متغیرمستقل” گرایش موضوعی برنامه ها “:

جدول شماره 4-10-1- توزیع فراوانی گویه های متغیر مستقل ” گرایش موضوعی برنامه ها “

گویه ها
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

میانگین

فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی

تا چه میزان گرایش موضوعی برنامه ها را بر افزایش سطح آگاهی مخاطبان موثر می دانید

3

6/4

9

8/13

26

40

7

8/10

20

8/30

49/3
تا چه اندازه گرایش موضوعی برنامه ها را بر افزایش نگرش مثبت در مخاطبان موثر می دانید

3

6/4

12

5/18

17

2/26

20

8/30

13

20

43/3
تا چه اندازه گرایش موضوعی برنامه ها را بر ایجاد انگیزه در مخاطبان موثر می دانید

0

0

13

20

21

3/32

11

9/16

20

8/30

58/3
تا چه اندازه گرایش موضوعی برنامه ها را بر افزایش رضایت مخاطبان موثر می دانید

0

0

9

8/13

15

1/23

28

1/43

13

20

69/3
تا چه اندازه گرایش موضوعی برنامه ها را بر افزایش کیفیت برنامه ها موثر می دانید

0

0

12

5/18

22

8/33

15

1/23

16

6/24

53/3
به چه میزان گرایش موضوعی برنامه ها را برافزایش تطبیق برنامه ها با فرهنگ جامعه موثر می دانید

13

20

6

2/9

21

3/32

16

6/24

9

8/13

03/3

طبق یافته های جدول شمارۀ 4-10-1- در گویۀ تا چه میزان گرایش موضوعی برنامه ها را بر افزایش سطح آگاهی مخاطبان موثر می دانید بیشترین فراوانی (40 درصد) بر روی گزینۀ متوسط می باشد، در گویۀ تا چه اندازه گرایش موضوعی برنامه ها را بر افزایش نگرش مثبت در مخاطبان موثر می دانید بیشترین فراوانی (8/30 درصد) بر روی گزینۀ زیاد می باشد، در گویۀ تا چه اندازه گرایش موضوعی برنامه ها را بر ایجاد انگیزه در مخاطبان موثر می دانید بیشترین فراوانی (3/32 درصد) بر روی گزینۀ متوسط می باشد، در گویۀ تا چه اندازه گرایش موضوعی برنامه ها را بر افزایش رضایت مخاطبان موثر می دانید نیز بیشترین فراوانی (1/43 درصد) بر روی گزینۀ زیاد بوده، در گویۀ تا چه اندازه گرایش موضوعی برنامه ها را بر افزایش کیفیت برنامه ها موثر می دانید بیشترین فراوانی(8/33 درصد) به گزینۀ متوسط تعلق دارد و در گویۀ به چه میزان گرایش موضوعی برنامه ها را برافزایش تطبیق برنامه ها با فرهنگ جامعه موثر می دانید نیز بیشترین فراوانی (3/32 درصد) بر روی گزینۀ متوسط بوده است. طبق جدول بیشترین میانگین مربوط به گویۀ میزان تاثیر گرایش موضوعی برنامه ها بر افزایش رضایت مخاطبان می باشد.

جدول4-10-2- توزیع فراوانی متغیر مستقل ” گرایش موضوعی برنامه ها ” در یک نگاه
درصد فراوانی
فراوانی
پاسخ به گویه
0
0
خیلی کم
5/18
12
کم
5/38
25
متوسط
5/18
12
زیاد
6/24
16
خیلی زیاد
100
65
مجموع

یافته های جدول شمارۀ 4-10-2 نشان می دهد به طور کل از نظر هیچ یک از صاحب نظران پاسخگو میزان تاثیر گرایش موضوعی برنامه های صدا و سیما بر میزان اثربخشی برنامه ها در حد خیلی کم نمی باشد، از نظر 5/18 درصد از پاسخگویان تاثیر گرایش موضوعی برنامه ها بر میزان اثربخشی برنامه ها در حد کم می باشد، از نظر 5/38 درصد از پاسخگویان این تاثیر در حد متوسط می باشد، از نظر 5/18 درصد از صاحب نظران میزان تاثیر گرایش موضوعی برنامه ها بر اثربخشی برنامه های صدا و سیما در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های توزیع فراوانی، صاحب نظران، قابلیت اعتماد، متغیر مستقل Next Entries پایان نامه با کلید واژه های متغیر مستقل، صدا و سیما، توزیع فراوانی، صاحب نظران