پایان نامه با کلید واژه های متغیر مستقل، ضریب همبستگی، خراسان رضوی، صدا و سیما

دانلود پایان نامه ارشد

همبستگی(میزان اثربخشی شبکه استانی و گروه بندی وسازماندهی نیروهای
تخصصی) 132
جدول 4-16-3- ضریب همبستگی (میزان اثر بخشی شبکه استانی و گرایش موضوعی برنامه ها) 133
جدول 4-16-4- ضریب همبستگی (میزان اثر بخشی شبکه استانی و فنون ارتباطی کارکنان) 134
جدول 4-16-5- ضریب همبستگی (میزان اثر بخشی شبکه استانی و تکنولوژی ساخت برنامه ها) 136
جدول 4-16-6- ضریب همبستگی (میزان اثر بخشی شبکه استانی و تنوع برنامه ها) 137
جدول 4-16-7- ضریب همبستگی (میزان اثر بخشی شبکه استانی و زمان ارائه برنامه ها) 138
جدول 4-16-8- جدول ترکیبي آزمون فرضیات تحقیق 139
جدول 4-17-1- آنالیز واریانس 140
جدول 4-17-2- ضرایب تاثیر استاندارد شده و غیر استاندارد در رگرسیون 141

فهرست نمودارها
نمودار 1-1- مدل مفهومی پژوهش …..6
نمودار 2-1- انواع تاثیرات داخلي تكنولوژی …39
نمودار 2-2- نحوه تاثیر تكنولوژی بر مدیران رسانه …40
نمودار 2-3- چهار مهارت اصلي مدیریت را برای دستیابي به اهداف سازماني …54
نمودار 2-4- کیفیت از نظر برنامه و عوامل تولید …77
نمودار 2-5- سنجش کیفیت فني …77
نمودار 2-6-کیفیت از منظر تنوع)وسعت امكان انتخاب مخاطب ( …78
نمودار 2-7- کیفیت بر اساس سنجش واکنش مخاطب …78
نمودار 2-8- مدل مفهومی پژوهش ..85
نمودار 4-1- توزیع پاسخگویان بر اساس جنسیت 102
نمودار 4-2- مربوط به سن پاسخگویان 103
نمودار 4-3- مربوط به رشته تحصیلی پاسخگویان 104
نمودار 4-4- مربوط به حوزه تخصصی پاسخگویان 105
نمودار 4-5- مربوط به میزان تحصیلات پاسخگویان 106
نمودار 4-6- مربوط به سابقه خدمت پاسخگویان 107
نمودار 4-7- مربوط به متغیر مستقل(تاثیر گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی) 110
نمودار 4-8- مربوط به متغیر مستقل(تاثیر مهارتها و فنون ارتباطی کارکنان) 112
نمودار 4-9- مربوط به متغیر مستقل(تاثیر تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها) 115
نمودار 4-10- مربوط به متغیر مستقل(گرایش موضوعی برنامه ها) 118
نمودار 4-11- مربوط به متغیر مستقل (تنوع برنامه ها) 121
نمودار 4-12- مربوط به متغیر مستقل (زمان ارائه برنامه ها) 124
نمودار 4-13- مربوط به متغیر مستقل(مدیریت برنامه) 126
نمودار 4-14- مربوط به متغیر وابسته (میزان اثر بخشی برنامه های صدا و سیما) 129
نمودار 4-15-1- پراکنش (میزان اثر بخشی شبکه استانی و مدیریت برنامه ها) 132
نمودار 4-15-2- پراکنش (میزان اثر بخشی شبکه استانی و سازماندهی نیروهای تخصصی) 133
نمودار 4-15-3- پراکنش (میزان اثر بخشی شبکه استانی و گرایش موضوعی برنامه ها) 134
نمودار 4-15-4- پراکنش (میزان اثر بخشی شبکه استانی و فنون ارتباطی کارکنان ) 135
نمودار 4-15-5- پراکنش (میزان اثر بخشی شبکه استانی و تکنولوژی ساخت برنامه ها) 137
نمودار 4-15-6- پراکنش (میزان اثربخشی شبکه استانی و تنوع برنامه ها) 138
نمودار 4-15-7- پراکنش (میزان اثربخشی شبکه استانی و زمان ارائه برنامه ها) 139

فصل اول
کلیات طرح تحقیق

1-1- مقدمه
مفهوم اثربخشي در مديريت با تغيير ميزان موفقيت نتايج حاصل از كار بايد مهم ترين هدف مدير باشد. بازدهي كار يك مدير نيز بايد ازطريق صادره هاي مديريت سنجيده شود نه ميزان وارده ها يعني موفقيت هاي كاري او، نه مجموعه كارهايي كه به وي محول مي شود يا در روز انجام مي دهد. اثربخشي چيزي است كه از راه اعمال صحيح مديريت به دست مي آید و انجام مي شود و به صورت بازده كار ارائه مي گردد. ارتقای تخصص گرایی، توجه بیشتر به خرده فرهنگ های جامعه و بهره گیری بیشتر از ظرفیت های برنامه سازی در مراکز استان ها، توجه مضاعف به نیازهای برنامه ای گروه سنی بزرگسال و میانسال و افزایش اثربخشی برنامه های این شبکه از مهم ترین سیاست های جدید رسانه ملی به عنوان شبکه ای کاملاً ایرانی می باشد.

1-2- بیان مساله
یک مدیر مجرب که دارای دانش و بینش کافی و مدیریتی است، ضمن استفاده بهینه از ساختارهای جاری اقتدار و اختیار در سازمان با باورهای مشترک و قواعد کار به خوبی مسلط بوده و با سنجش عواقب کار و بینایی کامل در انجام تحولات، آن را به طریقی مناسب به اتمام می رساند. مدیرانی که برحسب روابط نه ضوابط، براساس علایق شخصی نه واجد شرایط بودن انتخاب و مشغول به فعالیت می شوند، در مدتی نه چندان طولانی، تغییراتی را در مجموعه تحت پوشش خود ایجاد می نماید که باعث بوجود آمدن خسارات جبران ناپذیری می گردد. در دورانی که علم وفناوری و پیشرفت در عرصه های مختلف دانش با سرعت بالایی حرکت می کند واگذاری امور به دست مدیرانی ضعیف یا اصولاً غیر مدیر نه تنها باعث عقب ماندگی آن مجموعه می شود بلکه باعث وارد آمدن لطماتی به افراد و یا واحدهایی که با آن سازمان سروکار دارند نیز می شود. ایشان خواسته یا ناخواسته نقاط ضعف سیستم را تقویت کرده و از تهدیدات فرا روی سیستم به صورتی سهل و آسان می گذرد.
مفهوم اثربخشی1 از مهم ترین، مبهم ترین و در عین حال بحث ‌انگیزترین مباحث حوزۀ مدیریت است. این ویژگی ناشی از ابهاماتی است که در تعریف و بالطبع در ارزیابی آن وجود دارد. بر این اساس تعاریف متعدد و الگوهای متفاوتی برای ارزیابی اثربخشی شکل گرفته است. مفهوم اثربخشی در مدیریت با تعبیر میزان موفقیت نتایج حاصل از کار باید مهم‌ترین هدف یک مدیر باشد. به طور کلی مفهوم اثربخشی را می‌توان شامل: کسب موفقیت جذب، اعمال صحیح مدیریت، پرورش کارکنان، دست‌یابی به اهداف، کار درست انجام دادن، تفکر گروهی و مشارکت، تقویت ارزش‌های سازمانی، تولید ایده‌های جدید در نظر گرفت ( ایوانویچ ، 2001) .
چو و بولی بیان می‌کنند که هرگاه برنامه‌های یک سازمان منجر به تحقق هدف‌های خود گردد، اثربخشی واقع شده است، آنچه حائز اهمیت است این است که اهداف و شاخص‌هایی وجود داشته باشد که بتوان با اندازه‌گیری آن‌ها میزان تحقق اهداف را تعیین نمود، می‌توان گفت اثربخشی و سودمندی یک برنامه به ارزشیابی کیفیت آموزشی، طراحی دوره و تجارب یادگیری بستگی دارد.
اثربخشی فوایدی است که سازمان و فراگیران از آموزش دریافت می‌کنند. اثربخشی هر برنامه به ارزشیابی و نظارت مستمر بستگی دارد علاوه بر این، مربیان و کارآموزان باید به طور فعالانه در معرض فرآیند نظارت و ارزشیابی قرار گیرند، بازخورد فوری نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مستمر نظارت و ارزشیابی باید در دسترس دست‌اندرکاران باشد که برای پیشرفت و بهبود لازم است .
البته اثربخشی به طور مطلق و در پایان یک دوره آموزشی رویکرد کاملی نیست اثربخشی و کیفیت آموزش می‌بایست در طول فرایند آموزش ایجاد و تضمین گردد و در پایان این فرآیند برای اطمینان از صحت اقدامات و تحقق اهداف مورد بررسی و اندازه‌گیری قرار گیرد (چو و بولی، 2007) .
اندازه‌گیری اثربخشی باید شامل موارد متعددی مانند میزان فروش، رضایت مشتریان، ایمنی محیط کار، بهره‌وری و سایر موارد باشد. علاوه بر این الورز و گارفنو اثربخشی را رویکرد نظری برای درک اینکه آیا فعالیت به نتایج مورد نظر دست یافته است یا نه تعریف می‌کند (ویلیام ،2007) .
سازمان صدا وسیما ، نیم قرن است که به قانون سپرده شده است. در تمام این سال ها، مقرراتی که در خصوص این رسانه تصویب شده، اشتراکات و شباهت های زیادی دارد. صدا و سیما همیشه دولتی بوده و بخش خصوصی جز در موارد استثنایی آن هم در دوره هایی کوتاه، راه به دایره فعالیت های رسانه ملی نیافته است. اداره این سازمان نیز با دیگر سازمان های دولتی تفاوت هایی داشته و در مجموع، همیشه سازمان صدا و سیما، از مقررات خاص و منحصر به فردی برخوردار بوده  است.
صدا وسیمای خراسان رضوی با توجه به فضای معنوی شهر مشهد می تواند جایگاه ویژه ای درمیان دیگر شبکه های استانی داشته باشد که با توجه به بررسی ها به نظر می رسد که برنامه های رادیویی وتلویزیونی این شبکه کیفیت زیادی نداشته واحتمالاً مخاطبان از برنامه های این شبکه، رضایت چندانی ندارند و همین امر موجب شد که تا با مطالعه و تحقیق به دنبال صحت وسقم این موضوع بوده و درصورت مشخص شدن صحت این فرضیه با ارائۀ راه حل و راهکار برای این مساله، شاهد پیشرفت برنامه های این شبکه استانی واثربخشی هرچه بیشتر برنامه ها و فعالیت های سازمان مذکور باشیم.
بر همین اساس در این تحقیق، مدیریت برنامه های صدا وسیمای مرکز استانی خراسان رضوی، با مولفه هایی مانند؛ گروه بندی و سازمان دهی نیروها،گرایش موضوعی برنامه ها، فنون ارتباطی کارکنان، تکنولوژی ساخت برنامه بررسی و اندازه گیری می شوند تا تأثیر آن بر اثربخشی برنامه های تولیدی این شبکه بر مخاطبان مشخص گردد.

1-3- اهمیت و ضرورت
بسياري از نهادهاي اجتماعي بخصوص مراكز آموزشي و رسانه‌ها مي‌توانند در راستاي ترويج و توسعه علمي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و به عبارت ديگر پيشرفت و سازندگي كشور، نقش اساسي داشته باشند، اما صدا و سیما به عنوان دانشگاهي سراسري و فراگير، نقش موثرتري را بر عهده دارند، چرا كه معمولاً برنامه‌هاي رسانه ملي، بويژه برنامه‌ها و فيلم‌هاي تلويزيوني، اثرات فرهنگي اجتماعي قابل ملاحظه‌اي را در ابعاد مختلف به همراه دارند.
صدا وسيما بر اساس رهنمودهاي حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري دانشگاه عمومي است كه به عنوان مهم ترين وسيله ارتباط جمعي نقش بزرگي در تحولات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ايفا مي‌كند. همچنين در اين رهنمودهاي ارزنده بر رسالت و وظايف خطير صدا وسيما و نقش مؤثر برنامه‌هاي گوناگون آن در شكوفايي فرهنگي جامعه و رفع تنگناها و چالش‌هاي اجتماعي تأكيد شده است. بر همين مبنا، اجراي سياست‌هاي فرهنگي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، از وظايف قانوني و رسمي صدا وسيما است.
قانون برنامة سوم توسعه نيز در مواد 159 و 167 خود سازمان صدا وسيما را موظف به انجام مطالعات و تحقيقات، ارزيابي مستمر اثربخشي فعاليت‌ها، تقويت هنرها و علوم و فنون، تكميل پوشش جمعيتي، انعكاس و نقد عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي،ترويج آموزش‌هاي عمومي، فني و حرفه‌اي و نظاير آن نموده است (محمدی،1379) .
در حال حاضر بـه نظر مي‌رسد اكثر برنامه‌هاي تلويزيوني شبکه خراسان رضوی به جز بخش خبری وگزارش ها كه جنبه اطلاع رساني دارد، به جاي پرداختن به برنامه‌هاي هدفمند ، فرهنگ ساز، تاثير گذار و بنيادين، به نوعي گرفتار برنامه‌هاي صرفاً سرگرم كننده، سطحي و كم محتوا شده‌اند و لذا اين سوال مطرح است كه چرا صدا و سيما در مرکز استان خراسان که با وجود جمعیت زیاد استان و وجود خیل عظیم مسافران و زائرین می تواند جزء پربارترین و پر بیننده ترین شبکه های کشور باشد از اين ظرفيت بسيار خوب براي رشد همه جانبه جامعه در ابعاد مختلف، غفلت و براي تعميق و تحكيم دستاوردهاي انقلاب اسلامي و ترويج علم و دانش و توسعه فرهنگ و ارزش هاي اسلامي و انقلابي، استراتژي مدون و مشخصي ندارد؟
با توجه به كاربردي بودن پژوهش، يافتههاي حاصل از آن براي سازمان صدا و سيما خراسان رضوی ميتواند در سیاستگزاری ، مديريت برنامه و اصلاح شيوههاي ناكارآمد گذشته ياري رساند و همچنین ميتواند مشخص سازد كه در چه مواردی، ضعف و كاستي وجود دارد تا از تعميم اشتباهات به موارد صحيح جلوگيري شود که همه این موارد باعث می شود فعالیت های این سازمان رو به اثربخشی بیشتر سوق یابد ونهایتا کارایی و بهروری بیشتر شده و مانع اتلاف سه منبع حیاتی ومهم نیروی انسانی ، زمان و سرمایه گردد.
همچنین ضرورت انجام اين تحقیق، حرکت در مرزهای علم و دانش ودانش افزایی در حوزه مدیربت رسانه است و با تولید ادبیات و مبانی نظری در این رابطه به الگویی دست می یابیم که اولا بومی است و ثانیا موجب گردآوری اطلاعات مفیدی به عنوان ادبیات و تاریخچه این موضوع می شود.

1-4- چارچوب کلان نظری تحقیق:
• متغییر مستقل : مدیریت برنامه های شبکه استانی خراسان رضوی، متغیر مستقل این تحقیق است و مولفه های آن عبارتنداز:
1- گروه بندی وسازماندهی نیروها
2- گرایش موضوعی برنامه ها
3- فنون ارتباطی کارکنان
4- تکنولوژ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های متغیر مستقل، توزیع فراوانی، آزمون فرضیه، مدیریت دانش Next Entries پایان نامه با کلید واژه های خراسان رضوی، صدا و سیما، استان خراسان، مدیریت رسانه