پایان نامه با کلید واژه های متغیر مستقل، قابلیت اعتماد، مقیاس سنجش، سلامت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

نمونه
n=(Nt^2. pq)/(Nd^2+ t^2 pq)
n = (7973(〖1.96)〗^2 .0/5(0/5) )/(7973〖(%5)〗^2+〖(1.96)〗^2.0/5(0/5))=367
در این پژوهش جمعیت نمونه ، 367 نفر از دانشجویان در دسترس دانشگاه شهرکرد می باشد که از طریق نمونه گیری به روش اتفاقی انتخاب شده اند.
3-4- واحد تحلیل
در این پژوهش واحد تحلیل فرد ، یعنی یک دانشجوی دانشگاه شهرکرد می باشد.
3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات
جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه سلامت اجتماعی کییز و پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی و سؤالات مربوط به سن ، جنس ، وضعیت تأهل ، رشته تحصیلی و دانشکده محل تحصیل می باشد که با استفاده از رویکردهای نظری پژوهش تهیه شده است.
3-6- روایی74(اعتبار) و پایایی75 ابزار پژوهش
مقصود از روایی(اعتبار) این است که آیا ابزار اندازه‌گیری موردنظر می‌تواند ویژگی و خصوصیتی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه‌گیری کند یا خیر؟ به عبارت دیگر مفهوم روایی به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد(هومن،229:1383). در پژوهش حاضر از روایی صوری جهت تأیید ابزار پژوهش استفاده شده است. هنگامی این روایی برقرار است که فردی آزمونی را بررسی کند و نتیجه بگیرد که این آزمون صفت مورد نظر را اندازه گیری می- کند. فردی که این بررسی را انجام می دهد می تواند یک پاسخگو یا یک متخصص باشد. چنانچه افراد مختلف در زمینه اعتبار آزمون توافق نداشته باشند ، اعتبار صوری مورد تردید قرار میگیرد.
لذا در این پژوهش کوشش شد تا معرف هایی که برای اندازه گیری تعیین می شوند با مشورت اساتید و صاحبنظرانی که بر روی موضوع کار کرده اند ، تهیه و آماده شود. بنابراین ، پس از آماده شدن پرسشنامه ، و تأیید اساتید محترم ، در اختیار پاسخگویان قرار گرفت.
پایایی76 به دقت ، اعتماد پذیری ، ثبات یا تکرار پذیری نتایج آزمون اشاره می کند. منظور از پایایی وسیله اندازه گیری آن است که «اگر خصیصه مورد نظر را با همان وسیله (یا وسیله مشابه و قابل مقایسه با آن) تحت شرایط مشابه مورد سنجش قرار دهیم ، نتایج آن دقیق و قابل اعتماد است. یک وسیله معتبر آن است که دارای ویژگی هایی تکرار پذیری باشد ، یعنی بتوان آن را در موارد متعدد به کار برد و در همه موارد نتایج یکسان تولید کند» (هومن،228:1383).
با توجه با این مطلب که برای تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل از گویه های محقق ساخته استفاده شده است. برای پی بردن به پایایی مقیاس های محقق ساخته از تکنیک آلفای کرونباخ [جهت انسجام درونی گویه ها] و تحلیل گویه استفاده شده است:
1- آزمون تک بُعدی بودن گویه ها: مقیاس تک بُعدی مقیاسی است که همه گویه های آن مفهوم بنیادی یکسانی را می سنجد و هر گویه ای که این مفهوم را مورد سنجش قرار نمی دهد حذف می گردد. شیوه تعیین این که پاسخ های هر گویه معین با الگوی پاسخ های مربوط به گویه های دیگر تطابق دارد یا نه ، محاسبه ضریب نمره پاسخگویان در آن گویه با نمره آنها در بقیه مقیاس است. به این ضریب همبستگی که دامنه آن از 0تا1 است ضریب «گویه با مقیاس» گفته می- شود. هر چه این ضریب بالاتر باشد تعلق گویه به مقیاس بیشتر است. طبق قاعده تجربی چنانچه این ضریب کمتر از 3/0 بود آن گویه از مقیاس حذف می شود(دواس،251:1376).
2- آزمون پایایی: مقیاس قابل اعتماد[پایا] مقیاسی است که اکثر پاسخگویان در دو مقطع زمانی نمره یکسانی در آن مقیاس بگیرند. فقدان قابلیت اعتماد در یک مقیاس ، ناشی از گویه های غیر قابل اعتماد است. بنابراین لازم است هر گویه را برای قابل اعتماد آن بیازماییم. از آنجا که بیشتر اوقات دستیابی به افراد در دو موقعیت امکان پذیر نیست ، رهیافت علمی تر توجه به هماهنگی پاسخ یک فرد به یک گویه در مقایسه با هر یک از گویه های دیگر مقیاس است (همبستگی گویه به گویه). این رهیافت سنجه ای را برای اندازه گیری قابلیت اعتماد کلی مقیاس فراهم می کند که شاخص آن آماره ای است که «آلفای کرونباخ77» نامیده می شود. این آماره از 0 تا 1 تغییر می کند. هر چه این رقم بالاتر باشد ، قابلیت اعتماد مقیاس بیشتر خواهد بود. طبق قاعده تجربی آلفا حداقل 7/0 باشد تا بتوان مقیاس را دارای قابلیت اعتماد دانست(شریفیان،110:1385).
از میان شیوه های متفاوت پایایی ابزار سنجش ، در این پژوهش از ضریب «گویه با مقیاس» و «آزمون آلفای کرونباخ» استفاده شده است. این آزمون همسانی درونی یا ثبات درونی را ارزشیابی می کند و نشان می دهد که سؤال های آزمون تا چه حد برای اندازه گیری خصیصه مورد نظر با یکدیگر هماهنگی دارند.
پایایی متغیر وابسته پژوهش(سلامت اجتماعی) با استفاده از پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز در پژوهش های پیشین ایرانی [که شامل 25 گویه از مجموع 33 گویه پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز می باشد،که محقق همان 25 گویه را به عنوان ابزار سنجش متغیر مد نظر قرار داده است] از جمله: پژوهش دکتر جلیل باباپور و همکاران(1388) ؛ آلفای کرونباخ 82/ ، پریسا حاتمی(1389) ؛ آلفای کرونباخ 74/ ، محمد حسن شربتیان (1389) ؛ آلفای کرونباخ 76/ ، محمد زکی و مریم السادات خشوعی(1392) ؛ آلفای کرونباخ 72/ ، مرضیه آدینان (1391) ؛ آلفای کرونباخ 71/ ، اعظم ابراهیم نجف آبادی (1389) آلفای کرونباخ 78/ ، مریم کنگر لو (1387) آلفای کرونباخ 81/ ، صفوراالسادات افشارزاده(1389) ؛آلفای کرونباخ 74/ ، بررسی وتأیید شده است.
پایایی سه متغیر مستقل پژوهش یعنی سؤالات مربوط به اعتماد اجتماعی ، حمایت اجتماعی و سرمایه اجتماعی با آلفای کرونباخ78 و همچنین متغیر وابسته پژوهش نیز سنجیده شد که نتایج آن در جداول مشخص می باشد.

جدول 3-1 ضرایب مربوط به آزمون مقیاس سنجش متغیر مستقل «اعتماد اجتماعی»
ردیف

میانگین مقیاس در صورت حذف گویه
واریانس مقیاس در صورت حذف گویه
مقیاس تک بعدی بودن گویه ها
ضریب آلفای کرونباخ در صورت حذف گویه
1
اگر یکی از آشنایان بخواهد کمی پول به او قرض دهید. تا چه حد مایل هستید که این کار را انجام دهید؟
30.4317
58.904
350.
828.
2
احساس می کنم نزدیکانم کاملاً با من رو راست هستند؟
30.8005
56.440
354.
818.
3
اگر دوستانم فرصت شغلی مناسبی داشته باشند آن را با من در میان می گذارند؟

30.9781
53.567
492.
807.
4
مأمورین نیروی انتظامی بر طبق قوانین و مقررات انجام وظیفه می کنند.
31.1913
52.391
552.
801.
5
پرستاران وظایف درمانی خود را بر اساس قواعد و مقررات (منشورنامه اخلاقی) انجام می دهند.
31.1916
53.328
559.
801.
6
بدون توجه به معیوب بودن کالا آن را خریداری می کنم.
32.0273
52.558
577.
799.
7
کارمندان اداری مشغول به خدمت در جامعه به اصل تکریم ارباب رجوع باور دارند
31.8497
51.635
622.
795.
8
برای احقاق حقوق خود به قوه ی قضاییه مراجعه می کنم.
31.4973
52.689
559.
801.
9
بنگاه داران مشغول به خدمت در جامعه ، منافع مردم را همیشه در نظر می گیرند.
31.8907
52.892
583.
799.
10
فرض کنید به دنبال آدرسی هستید تا چه حد به راهنمایی اولین کسی که از او آدرس پرسیدید اعتماد می کنید؟
30.6393
57.678
550.
823.
11
فرض کنید کیف پولتان را گم کرده اید تا چه حد احتمال می دهید کسی که کیف تان را پیدا کرده آن را به شما باز گرداند؟
31.2678
53.868
467.
809.
12
تا چه حد اعتقاد دارید که اکثر مردم افرادی صادق بوده و در برخورد با آنها نیازی به رفتار محتاطانه ندارید؟
31.2869
52.726
445.
812.

N of Case= 15 N of Item= 12 Alpha=.738
جدول فوق نشان می دهد که تمام گویه ها تک بُعدی هستند چرا که مقدار همبستگی گویه به گویه آنها از 3/0 بیشتر است و مقیاس از اعتبار کافی برای سنجش متغیر «اعتماد اجتماعی» برخوردار است ، به این دلیل که مقدار آلفای آن (738/0) از 7/0 بالاتر است.

جدول 3-2 ضرایب مربوط به آزمون مقیاس سنجش متغیر مستقل «مشارکت اجتماعی»
ردیف

میانگین مقیاس در صورت حذف گویه
واریانس مقیاس در صورت حذف گویه
مقیاس تک بعدی بودن گویه ها
ضریب آلفای کرونباخ در صورت حذف گویه
1
تا چه حد در مراسم مذهبی مشارکت دارید؟
25.6319
56.914
350.
824.
2
تا چه حد در تیم های ورزشی به صورت حرفه ای مشارکت دارید؟
25.4005
54.414
354.
814.
3
تا چه حد در سمینارهای مختلف مشارکت دارید؟
25.3782
153. 57
492.
802.
4
تا چه حد از نمایشگاههای مختلف بازدید به عمل می- آورید؟
26.2003
53.232
552.
795.
5
تا چه حد در کارهای گروهی شرکت می کنید؟
26.1986
53.132
559.
796.
6
تا چه حد در فعالیت های صنفی دانشجویان مشارکت دارید؟
27.0989
52.515
577.
792.
7
تا چه حد در انجمن اسلامی مشارکت دارید؟
26.1929
51.163
622.
791.
8
تا چه حد در انجمن های خیریه مشارکت دارید؟
26.4012
52.189
559.
795.
9
تا چه حد در انجمن های علمی مشارکت دارید؟
26.8907
53.832
583.
794.
10
تا چه حد در پایگاه بسیج مشارکت دارید؟
25.4393
56.682
550.
815.

N of Case= 15 N of Item= 10 Alpha=.814
جدول فوق نشان می دهد که تمام گویه ها تک بُعدی هستند چرا که مقدار همبستگی گویه به گویه آنها از 3/0 بیشتر است و مقیاس از اعتبار کافی برای سنجش متغیر «مشارکت اجتماعی» برخوردار است ، به این دلیل که مقدار آلفای آن (814/0) از 7/0 بالاتر است.

جدول 3-3 ضرایب مربوط به آزمون مقیاس سنجش متغیر مستقل «حمایت اجتماعی»
ردیف

میانگین مقیاس در صورت حذف گویه
واریانس مقیاس در صورت حذف گویه
مقیاس تک بعدی بودن گویه ها
ضریب آلفای کرونباخ در صورت حذف گویه
1
در صورتی که برای شما مشکلی پیش بیاید تا چه اندازه فکر می کنید اقوامتان برای رفع مشکل به شما کمک نمایند؟
14.9564
8.905
409.
705.
2
در مواقع نیاز می توانم از خانواده کمک بگیرم.
14.0572
8.868
555.
646.
3
با اعضای خانواده خود مشورت و همفکری می کنم.
14.3106
8.439
535.
651.
4
در صورتی که برای شما مشکلی پیش بیاید تا چه اندازه فکر می کنید دوستانتان برای رفع مشکل به شما کمک کنند؟
14.9101
9.230
504.
666.
5
با دوستان خود در مورد موضوعات مختلف مشورت و همفکری می کنم.
14.8556
9.162
416.
699.

N of Case= 15 N of Item= 5 Alpha=.721

جدول فوق نشان می دهد که تمام گویه ها تک بُعدی هستند چرا که مقدار همبستگی گویه به گویه آنها از 3/0 بیشتر است و مقیاس از اعتبار کافی برای سنجش متغیر «حمایت اجتماعی» برخوردار است ، به این دلیل که مقدار آلفای آن (721/0) از 7/0 بالاتر است.
جدول 3-4 ضرایب مربوط به آزمون مقیاس سنجش متغیر مستقل «سرمایه اجتماعی»
ردیف

میانگین مقیاس در صورت حذف گویه
واریانس مقیاس در صورت حذف گویه
مقیاس تک بعدی بودن گویه ها
ضریب آلفای کرونباخ در صورت حذف گویه
1
تا چه حد در مراسم مذهبی مشارکت دارید؟
91.2186
293.700
.518
.884
2
تا چه حد در تیم های ورزشی به صورت حرفه ای مشارکت دارید؟
92.0984
297.568
396.
.887
3
تا چه حد در سمینارهای مختلف مشارکت دارید؟
91.9754
296.150
476.
.885
4
تا چه حد از نمایشگاههای مختلف بازدید به عمل می- آورید؟
91.6093
296.902
489.
.885
5
تا چه حد در کارهای گروهی شرکت می کنید؟
91.2541
299.324
391.
.887
6
تا چه حد در فعالیت های صنفی دانشجویان مشارکت دارید؟
92.1120
291.946
543.
884.
7
تا چه حد در انجمن اسلامی مشارکت دارید؟
92.3087
292.663
.495
.885
8
تا چه حد در انجمن های خیریه مشارکت دارید؟
92.0956
288.629
.567
.883
9
تا چه حد در انجمن های علمی مشارکت دارید؟
92.0765
292.843
.512
.884
10
تا چه حد در پایگاه بسیج مشارکت دارید؟
91.9098
293.853
.491
.885
11
اگر یکی از آشنایان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سرمایه اجتماعی، سلامت اجتماعی، حمایت اجتماعی، اعتماد اجتماعی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های توزیع جمعیت، اعتماد اجتماعی، حمایت اجتماعی، سرمایه اجتماعی