پایان نامه با کلید واژه های مالیات بر درآمد، عدم تمکین، عدالت مالیاتی، نظام مالیاتی

دانلود پایان نامه ارشد

ارتباط با مالیات تخمین مالیات بر درآمد پرداختی٬ بار کاری پیش رونده در جمع آوری مدارک و درک قانونگذاریهای مربوط به مالیات بر درآمد می باشند.
برایناه وروسیدی (2013) مطالعه ای با هدف بررسی اثر عدالت مالیاتی٬ دانش مالیاتی و پیچیدگی مالیاتی بر تمکین مالیاتی بین سرمایه گذاران تجارتهای کوچک و متوسط در میان کارافرینان مالانگ انجام شده است. مطالعه با استفاده از پرسشنامه انجام شد. نتایج رگرسیون نشان داد که دانش مالیاتی اثر معنی داری بر تمیکین ندارد ولیکن عدالت و پیچیدگی موثر است.
ساو و سایر 51(2010) قابلیت خواندن نمونه ای از بخش های منتخب قانون مالیات بر درآمد 2007 و قواعد مذکور با استفاده از ابزارهای مشابه در استرالیا بررسی کرده است. در کل نتایج نشان داده اند که پیشرفت قابل ملاحظه ای در طرح بازدید توسط قانون زلاند نو در زمینه اهداف سهولت مالیاتیش و قابل خواندن بودن کسب شده است. پس از این طرح بازنویسی٬ و از نتایج همین مطالعه این بود که درصد افرادی که 13-11 سال تحصیلات داشتند برای استفهام قانون مالیات بر درآمد 2007 بطور قابل توجهی افزایش داشته است.
در مالزی٬ مصطفی (1996) مطالعه ای به ارزیابی نظام مالیاتی واداری مالزی و برداشت مالیات دهندگان را سیستم ، از قانون مالیات وانصاف وعدالت در مالیات و پیچیدگی قانون مالیات پرداخت که برداشت مودیان مالیاتی را نسبت به سیستم خود سنجی که می بایست در آن زمان ارائه می شده است بررسی کرده است نشان داد که در مالزی پیچیدگی مالیاتی وجود دارد خصوصا در زمینه جمع آوری مدارک٬ جزئیات بیش از حد در قوانین مالیاتی و ابهام موجود. که نتایج تا حدی همسو با 6 دلیل عمده پیچیدگی توسط لانگ و سوینگن (1987) می باشند.
مك كرچر52( 2007 ) در مطالعه اي به بررسی پیچیدگی مالیات وتاثیر ان بر پذیرش مالیات در استراليا پرداخت نتایج نشان مي دهد كه پيچيدگي قوانين مالياتي ميزان عدم تمكين ناخواسته را افزايش ميدهد. به عبارت ديگر نتايج اين مطالعه نشان ميدهد كه در استراليا به دليل پيچيده بودن قوانين مالياتي، سازمان مالياتي نتوانسته است از فرصت موجود در اين كشور از نظر فرهنگ مالياتي كه در بالاترين سطح خود ميباشد به خوبي استفاده كند.
ریچاردسون 53(2006) در مطالعه اش در زمینه 45 کشور متوجه شده است که پیچیدگی مهمترین تعیین کننده عدم تمکین بوده است که جدا از تحصیلات٬ منبع درآمد٬ عدالت و اخلاق مالیاتی بوده است. یافته های او همسو با یافته های کاکس و اگر (2006) بوده است که بر بودجه مالی جاده های ایالت کنتاکی تمرکز کردند. نویسندگان متوجه شدند که پیچیدگی مراحل پرداخت مالیات سبب افزایش بروز عدم تمکین می شود. در استرالیا٬ مک کرچار (2005) که مطالعه ای پیمایشی با شرکت کارگزاران مالیاتی انجام داد بیان می کند که آنها از پیچیدگی فزاینده قوانین مالیاتی راضی نبودند و قوانینی بسیار ساده تر را خواهان بوده که قواعد کمتر و تغییر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های امور مالی، قانونگذاری، قانون گذاری، سیاست گذاری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع شیخ احمد احسایی، علمای شیعه، حاج محمد کریم خان، شیعیان امامیه