پایان نامه با کلید واژه های قولنامه، آزادی قراردادها، ماهیت حقوقی، شرط ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………………………………………………………….69
2-1-2-2- در قالب شرط ……………………………………………………………………………………………………………………………………70
2-1-2-3- در قالب توافق مستقل …………………………………………………………………………………………………………………………70
2-1-2-4- در قالب تعهد ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………….72
2-1-3- بررسی حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..73
2-1-3-1- در قالب تعهد ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………….74
2-1-3-2- در قالب صلح یا شرط ضمن عقد …………………………………………………………………………………………………………75
2-1-3-2-1- ادله الزام آور بودن در قالب صلح و شرط ………………………………………………………………………………………….75
2-1-3-2-1-1- عدم شمول ماده 1035 ق.م. ………………………………………………………………………………………………………..75
2-1-3-2-1-2- اصل آزادی قراردادها ………………………………………………………………………………………………………………….76
2-1-3-2-2- بررسی ادله عدم الزام آور بودن تعهد به ازدواج ………………………………………………………………………………….77
2-1-3-2-2-1- شمول ماده 1035 ق.م. ……………………………………………………………………………………………………………….77
2-1-3-2-2-2- عدم استناد به اصل آزادی قراردادها …………………………………………………………………………………………….80
2-2- قولنامه و تعهد یک طرفی آن ……………………………………………………………………………………………………………………….82
2-2-1- مفهوم لغوی قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………..83
2-2-2- مفهوم اصطلاحی ……………………………………………………………………………………………………………………………………83
2-2-3- تمیز قولنامه به معنای عام از قرارداد تشکیل بیع ………………………………………………………………………………………….87
2-2-4- تمیز قولنامه از مبایعه نامه ………………………………………………………………………………………………………………………..88
2-2-5- مذاکرات ابتدایی …………………………………………………………………………………………………………………………………….90
2-2-6- سیر تاریخی قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………..91
2-2-7- توصیف قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………92
2-2-8- ماهیت حقوقی قولنامه …………………………………………………………………………………………………………………………….94
2-2-9- مقایسه قولنامه با نهاد های مشابه ………………………………………………………………………………………………………………95
2-2-9-1- قولنامه و عقد بیع ………………………………………………………………………………………………………………………………95
2-2-9-2- قولنامه و تعهد به بیع …………………………………………………………………………………………………………………………..99
2-2-9-3- قولنامه و شرط ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………101
2-2-9-4- قولنامه و بیعانه …………………………………………………………………………………………………………………………………102
2-2-10- انواع قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………103
2-2-10-1- از نظر زمان انجام تعهد …………………………………………………………………………………………………………………..103
2-2-10-2- از نظر نوع تعهد ……………………………………………………………………………………………………………………………104
2-2-10-3- از جهت مال مورد تعهد ………………………………………………………………………………………………………………….105
2-2-10-3-1- در مورد اموال غیر منقول ……………………………………………………………………………………………………………105
2-2-10-3-2- در مورد اموال منقول ………………………………………………………………………………………………………………….105
2-2-11- اعتبار قولنامه در صور مختلف ……………………………………………………………………………………………………………..106
2-2-11-1- در قالب شرط ضمن عقد ………………………………………………………………………………………………………………..106
2-2-11-2- در قالب مبایعه نامه ……………………………………………………………………………………………………………………….108
2-2-11-3- در قالب تعهد متقابل ………………………………………………………………………………………………………………………109
2-2-12- دیدگاه فقهاء در خصوص قولنامه ………………………………………………………………………………………………………….110
2-3- تعهد یک طرفی بیع ………………………………………………………………………………………………………………………………….113
2-3-1- ماهیت حقوقی این تعهد ……………………………………………………………………………………………………………………….113
2-3-2- تعهد یک طرفی بیع و بیعانه …………………………………………………………………………………………………………………..116
2-4- بررسی تاثیر اراده یک جانبه ……………………………………………………………………………………………………………………….117
2-4-1- دیدگاه های حقوقی موافق و مخالف ………………………………………………………………………………………………………118
2-4-1-1- دلایل طرفداران تاثیر اراده یک جانبه …………………………………………………………………………………………………..119
2-4-1-1-1- عدم امکان ایجاد توافق به معنای واقعی …………………………………………………………………………………………..119
2-4-1-1-2- حاکمیت اراده ……………………………………………………………………………………………………………………………..119
2-4-1-1-3- اثر اعلام اراده موجب ……………………………………………………………………………………………………………………121
2-4-1-1-4- رافع مشکلات حقوقی بودن …………………………………………………………………………………………………………..122
2-4-1-1-5- وسیله مفید و ضروری از دیدگاه اجتماعی ……………………………………………………………………………………….122
2-4-1-2- دلایل مخالفین تاثیر اراده یک طرفه …………………………………………………………………………………………………….122
2-4-1-2-1- ترجیح اراده شخصی بر دیگری ……………………………………………………………………………………………………..122
2-4-1-2-2- تعارض با حاکمیت اراده ……………………………………………………………………………………………………………….123
2-4-1-2-3- بنای نظریه بر امری غیر واقعی ……………………………………………………………………………………………………….124
2-4-1-2-4- سکوت قانونگذار …………………………………………………………………………………………………………………………124
2-4-1-2-5- عدم قابلیت اثبات تعهد …………………………………………………………………………………………………………………125
2-4-1-2-6- مضر بودن این نظریه برای متعهد ……………………………………………………………………………………………………125
2-4-1-2-7- وجود جایگزین های مناسب تر ……………………………………………………………………………………………………..126
2-4-2- مصادیق ایقاع تعهد آور …………………………………………………………………………………………………………………………127
2-4-2-1- جعاله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..127
2-4-2-2- ایجاب همراه الزا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های فقه امامیه، شرط ضمن عقد، شرط ضمنی بنایی، قانون مدنی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های قانون مدنی، فقه اسلامی، ادبیات تحقیق، روابط اقتصادی