پایان نامه با کلید واژه های قلام تعهدی، اقلام تعهدی، کیفیت سود، هموارسازی سود

دانلود پایان نامه ارشد

تعریف می‌کند. ثبات به مفهوم این است که تغییرات دوره جاری به عنوان یک بخش ثابت از سری های سود گردد. هم به صورت تئوری و هم به صورت عمل نشان داده شده است که ثبات در سودهای گزارش شده با واکنش بیشتر سرمایه‌گذاران به سود گزارش شده در ارتباط می‌باشد. این واکنش بیشتر، منجر به ارزیابی بیشتر عوامل مربوط به ثبات سود می‌گردد. یک سود بسیار با ثبات از دیدگاه سرمایه‌گذاری سودی است که تغییرپذیری ندارد و ثابت است.
ثبات به عنوان یکی از مفاهیم کیفیت سود ناشی از دیدگاه مفید بودن برای تصمیم‌گیری می‌باشد. بین ثبات در سودها و بین بازده رابطه مثبت مفهومی و عملی وجود دارد. ثبات ارتباطی با بیان صادقانه سود گزارش شده از سود مدنظر هیکس ندارد. چرا که ثبات هم تابعی از استانداردهای حسابداری و هم مدل تجاری و محیط عملیاتی واحد گزارشگر می‌باشد. عدم ثبات زیاد سود می‌تواند در نتیجه کاربرد بی‌طرفانه استانداردهای حسابداری در محیط اقتصادی باشد در حالی که دخالت های مدیریت در فرآیند گزارشگری می‌تواند منجر به تغییر یک جریان غیر ثابت سود به یک جریان کاملا ثابت گردد.
2-2-3-4-1-2. قابلیت پیش‌بینی
در بیانیه شماره (2) FASB به قابلیت پیش‌بینی اشاره شده است. قابلیت پیش‌بینی ویژگی است که در مورد کل مجموعه صورتهای مالی صادق می‌باشد که این شامل اجزای سود و سایر اعداد مشتق شده از سود می‌باشد و هدف آن ارتقاء توانایی‌های استفاده‌کنندگان برای پیش‌بینی علائق‌شان می‌باشد. از این رو، توانایی پیش‌بینی با ویژگی سودمندی تصمیم ارتباط دارد. بهرحال بسیاری از محققین توانایی پیش‌بینی را به معنای توانایی سودهای گذشته در پیش‌بینی سودهای آتی می‌دانند (لیپ، 1990). بنابراین توانایی پیش‌بینی به عبارتی با کاهش انحرافات تغییرات سود در ارتباط می‌باشد (تغییرات بیشتر سود بدون در نظر گرفتن علامت آن موجب کاهش توانایی پیش‌بینی می‌گردد).
رابطه‌ای بین توانایی پیش‌بینی و بیان صادقانه سود گزارش شده از سود اقتصادی وجود ندارد. علت وجود این عدم ارتباط بین توانایی پیش‌بینی و بیان صادقانه مشابه مورد ثبات می‌باشد. مانند ثبات، محققین توانایی پیش‌بینی را تابعی از وضعیت تجاری واحد گزارشگر، عوامل اقتصادی و روش‌های گزارشگری می‌دانند.
در حالی که هم ثبات و هم قابلیت پیش‌بینی از نظر مفهومی به صورت آماری به خوبی تعریف شده اند، اما هر دو به تعریف ویژگی‌های خاص دیگری احتیاج دارند که عملیاتی گردند. برای مثال تفاوت بین اینکه سود خود یک پیش‌بینی کننده باشد و اینکه یک ورودی یک فرآیند پیش‌بینی باشد، سوالی را درباره نقش اطلاعات غیرسودی مطرح می‌سازد. تا چه اندازه‌ای منطقا می‌توان قابلیت پیش‌بینی را از طریق ارزیابی عناصر گزارش شده به غیر از اعداد مربوط به سود انجام داد؟ آیا کیفیت سود با الزام به ارائه گزارش ترکیبات سود و اطلاعات مجزا ارتقاء می یابد (به عنوان مثال سود بخش‌ها). اگر به این صورت باشد آیا باید کیفیت سود را از طریق مبلغ سود و اجزاء آن تخمین زد؟ از نظر عملی این سوالات از دیدگاه سودمندی تصمیم قابل طرح است. بنابراین مفهوم سود هیکسی ترکیبات سود با مقادیر مختلف ثبات را در نمی‌گیرد. دومین نکته ای که عملا بایستی در نظر گرفت، شامل انتخاب دوره زمانی می‌باشد. تغییرات سود زمانی کاملا ثبات دارد که این تغییرات در تمام سری‌های سود وجود داشته باشد اما می‌توان گفت چنانچه این تغییرات در طول زمان دچار اختلال گردند، درجه‌ای کمتر از ثبات وجود خواهد داشت. به صورت مشابه‌ای قابلیت پیش‌بینی به دوره زمانی اشاره دارد. غالبا محققین یک سال جلوتر را به عنوان دوره پیش‌بینی در نظر می‌گیرند، در حالی که مبنای مفهومی برای این انتخاب وجود ندارد. سومین نکته عملی، انتخاب خاصه‌ای است که بایستی پیش‌بینی گردد. این پیش‌بینی می‌تواند شامل سود خالص، وجه نقد و انواع زیر مجموعه‌های سود خالص باشد.
ارزیابی قابلیت پیش‌بینی زمانی پیچیده‌تر می‌گردد که این واقعیت را در نظر بگیریم که برای دوره‌های کوتاه مدت توانایی سود برای پیش‌بینی خودش یا توانایی برخی از زیر مجموعه‌های سود مانند سود عملیاتی برای پیش‌بینی خودش ممکن است در دوره‌هایی که مدیریت اقدام به هموارسازی سود می‌کند نسبت به دوره‌هایی که هموارسازی سود صورت نگرفته افزایش یابد.

2-2-3-4-1-3. تغییر پذیری
به علت اینکه گاهی اوقات هموارسازی سود یعنی نبود نسبی تغییرپذیری با سودهای با کیفیت بالا در ارتباط می‌باشد، یک رویکرد در تخمین کیفیت سود، آزمون هموارسازی سود می‌باشد. در زمانی که وضعیت صنعت و محیط گزارشگری تغییر نمی‌کند، می‌توان گفت که مدیران اقدام به هموارسازی سود می‌کنند. برای مثال لیوز و همکاران54، (2003)، دو روش اندازه‌گیری هموارسازی سود را مطرح کرد: یکی نسبت انحراف استاندارد سود عملیاتی به انحراف استاندارد وجه نقد حاصل از عملیات (نسبت کوچک‌تر نشان دهنده هموارسازی بیشتر سود می‌باشد) و دیگری همبستگی بین تغییرات اقلام تعهدی و تغییرات در گردش وجه نقد می‌باشد (همبستگی منفی شاهدی بر هموارسازی سود می‌باشد). این ایده بدین معناست که تغییرات در وجه نقد می‌تواند تغییر در سری سودهای مدیریت نشده را مشخص کند بنابراین ارزش‌های مقادیر هموار شده نشان می‌دهد که تغییرات در سریهای سود تا چه اندازه ای بوسیله اقلام تعهدی در پاسخ به شوک های اقتصادی برطرف شده اند. لیوز و همکاران (2003) بیان کرد که سودهای هموارشده آگاه کنندگی کمتری به علت اختلالات ناشی از دخالت های مدیریت دارند.
سایر محققین از جمله هانت و همکاران55 (1996) و هاند56 (1989) شواهدی مبنی بر مدیریت سود به علت برخی اهداف را گزارش کردند، اما دلیل این امر معین و مشخص نبود. این موضوع بسیار بحث برانگیز بوده، به عنوان مثال لویت– ریاست سابق (1998)SEC – بیان کرده که مدیران به این علت اقدام به مدیریت سود می‌کنند که باور دارند سرمایه‌گذاران سودهای هموار شده در حال افزایش را ترجیح می‌دهند. مدیران ممکن است که اجزای موقت را برای سودهای دوره‌های مختلف که همراه با کاهش کیفیت سود از نظر ثبات بوده، به خاطر کاهش تغییر پذیری و افزایش قابلیت پیش‌بینی بکار برند. سودهای تصنعی هموار شده نمایانگر وضعیت واحد تجاری گزارشگر و محیط اقتصادی آن نیست.

2-2-3-4-2. مفهوم کیفیت سود بر اساس رابطه بین سود، اقلام تعهدی و وجه نقد
در این قسمت مفهوم کیفیت سود و اندازه‌گیری‌های مرتبط به آن که از رابطه بین اقلام تعهدی و اجزای نقدی سودها بدست آمده است و رابطه آن با مفید بودن برای تصمیم‌گیری و دیدگاه بیان صادقانه سود هیکسی تشریح خواهد شد. علاوه بر آن تمام مفاهیم بر اساس این دیدگاه بیان می‌شوند که اقلام تعهدی کیفیت سود را کاهش می‌دهند.
2-2-3-4-2-1. نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود
این اندازه‌گیری از کیفیت سود بر اساس این ایده است که نزدیک بودن به نقد به معنای کیفیت سود بالاتر می‌باشد که این موضوع در گزارشات تحلیل‌گران مالی هریس و همکاران57 (2000) و رآج و همکاران58 (2002) در کتاب‌های تجزیه و تحلیل صورتهای مالی نشان داده شده است. در ساده ترین حالت، این رابطه به صورت نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود بیان می‌شود (پنمن و ژانگ59، 2002).
سایر مفاهیم کیفیت سود از مفهوم نزدیکی به وجه نقد متمایز می‌باشند، چرا که آن‌ها مشخص کننده یک زیر مجموعه خاص از اقلام تعهدی و نه تمام اقلام تعهدی به عنوان یک جزء کاهش دهنده کیفیت سود می‌باشند. سه روش اندازه‌گیری می‌توان در نظر گرفت که در تمام آن‌ها فرایندی موجب مجزا کردن اقلام تعهدیی که باعث کاهش کیفیت سود می‌شوند از اقلام تعهدیی که باعث کاهش کیفیت سود نمی‌شوند، می‌گردد، اما پیچیدگی این تفکیک متفاوت است.
2-2-3-4-2-1-1. تغییر در کل اقلام تعهدی
یک رویکرد ساده در اندازه‌گیری کیفیت سود، بر اساس تغییرات در کل اقلام تعهدی می‌باشد (دی آنجلو60، 1986). به علت اینکه قسمتی از اقلام تعهدی شامل اقلام تعهدی دستکاری نشده بوده و در طول زمان تقریبا ثابت می‌باشند، تغییرات در کل اقلام تعهدی، دستکاری‌های مدیریت را اندازه‌گیری می‌کند و این اندازه‌گیری رابطه معکوسی با کیفیت سود دارد.
2-2-3-4-2-1-2. پیش‌بینی اجزاء اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری
در اندازه‌گیری از طریق تغییرات در کل اقلام تعهدی فرض می‌شود که تعیین کننده‌های نامشخص اقلام تعهدی دستکاری نشده در طول زمان ثابت هستند. اما برعکس، برآورد مستقیم اصول حسابداری را به عنوان تعیین کننده اقلام تعهدی دستکاری نشده می‌داند. یک چنین رویکردی توسط جونز61 (1991) مطرح گشت و بعد توسط دچو و همکاران62 (1995) توسعه یافت. مدل جونز اصول حسابداری (درآمدهای تعدیل شده براساس حساب‌های دریافتنی، ماشین آلات، اموال و تجهیزات) را به عنوان عامل هدایت کننده اجزاء غیر اختیاری اقلام تعهدی فرض می‌کند. تغییرات ایجاد شده در رویکرد مستقیم برخی از جوانب خاص را بر خلاف رویکرد کل اقلام تعهدی در نظر می‌گیرد. در رویکرد برآورد مستقیم، مقادیر باقی مانده (یا گاهی اوقات اشتباهات پیش‌بینی) از رگرسیون کل اقلام تعهدی بر اساس اصول حسابداری مشخص کننده مدیریت سود می‌باشد و به عنوان یک عامل معکوس در اندازه‌گیری کیفیت سود می‌باشد. بر اساس این رویکرد مقادیر کیفیت سود رابطه معکوسی با تغییر در کل اقلام تعهدی دارد، بنابراین لازم است که اصول حسابداری در طول زمان ثابت بمانند، رگرسیون این روش تغییرات دوره به دوره در اصول حسابداری را مجاز می‌داند. بهرحال در تعیین اصول حسابداری لازم است فرض شود که اصول حسابداری، خود دستکاری نشده‌اند و همچنین داده‌های کافی سری زمانی یا مقطع زمانی برای تخمین رگرسیون لازم است.
2-2-3-4-2-1-3. پیش‌بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی
یک رابطه مفهومی عمیق بین اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی که جنبه‌های رابطه سود با نقد را در نظر گرفته و مشکلات متعدد مربوط به رویکرد اصول حسابداری را ندارد توسط دچو و دیچو63 (2002) توسعه یافت. در این رویکرد باقی مانده تخمینی از رگرسیون تغییرات سرمایه در گردش بر اساس جریان‌های نقدی دوره جاری، پیشین و دوره آتی یک شرکت خاص مشخص کننده خطای تخمینی کل اقلام تعهدی (هم غیرعمدی و هم دستکاری شده) بوسیله مدیریت می‌باشد و به عنوان یک اندازه معکوس از کیفیت سود می‌باشد. اندازه‌گیری دچو و دیچو (2002) مفروضاتی درباره اصول حسابداری مدیریت نشده لازم ندارد و یک رابطه مستقیم بین جریان‌های نقدی و اقلام تعهدی جاری بوجود می‌آورد اما بین خطاهای تخمین دستکاری نشده و مدیریت سودهای عمدی تمایز قائل نمی‌شود و فرض اینکه سرمایه در گردش اقلام تعهدی بیش از یک سال معوق نشده یا منجر به دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی تا بیش از یک سال نگردد، لازم می‌باشد.
2-2-3-4-2-2. ارتباط با دیدگاه مفید بودن برای تصمیم‌گیری و دیدگاه بیان صادقانه
کیفیت سود مبتنی بر اجزاء اختیاری اقلام تعهدی با مفهوم کیفیت سود بر مبنای ثبات، قابلیت پیش‌بینی و تغییرپذیری مطابقت ندارد. بهرحال روش‌های اندازه‌گیری که بین نقد و کل اقلام تعهدی تمایز قائل می‌شوند زمانی با مفهوم کیفیت سود بر اساس ثبات و قابلیت پیش‌بینی در ارتباط هستند که وجه نقد و اقلام تعهدی از نظر ثبات و قابلیت پیش‌بینی با یکدیگر تفاوت داشته باشند. در مورد ثبات، سولان (1996) نشان داد که اقلام تعهدی نسبت به CFO ثبات کمتری دارند، این یافته اندازه‌گیری کیفیت سود بر مبنای ثبات و نزدیکی به وجه نقد را در یک ردیف قرار داد. بهرحال نتیجه تحقیقات در مورد قابلیت پیش‌بینی متفاوت است. برخی از تحقیقات شواهد غیرمستقیمی را کسب کردند که سود گزارش شده بهتر از CFO جاری، CFO آتی را مشخص می‌سازد (دچو، 1994). سایر تحقیقات نشان دادند که سودهای و اقلام تعهدی مجزای از یکدیگر هستند و وجه نقد بهتر از سود گزارش شده نشان دهنده، CFO آتی می‌باشد.
با توجه به اینکه رویکردهای تغییر در اقلام تعهدی و اندازه‌گیری از طریق تخمین مستقیم، اشتباهات اندازه‌گیری یا دسیسه‌های مدیریت که موجب فاصله بین سود گزارش شده و سود هیکسی شده را مشخص می‌سازند، می‌توان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های کیفیت سود، تامین مالی، استقراض، ارزیابی کیفی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های مدیریت سود، درماندگی مالی، ورشکستگی، بورس اوراق بهادار تهران