پایان نامه با کلید واژه های قانون حاکم، دادگاه صالح

دانلود پایان نامه ارشد

85
د – عوامل دخيل در تشخيص مقر داوري 88
د – 1 – محل داوري تعيين شده در توافقنامه ي داوري 88
د – 2 – قانون ملي حاکم بر داوري 89
د – 2 – 1 -عوامل دخيل در تعيين قانون حاکم 90
د – 2 – 1 – 1 – اراده ي طرفين 90
د – 2 – 1 – 2 – تحميل قانون کشور محل داوري و عدم تجويز انتخاب
قانوني غير از قانون مقر 90
هـ – رابطه ي مفاهيم مقر داوري با محل داوري 90
بند دوم : معيار قانون حاکم 94
الف – مفهوم قانون حاکم 94
ب – مبناي معيار قانون حاکم 96
ج – ارزيابي معيار قانون حاکم 97
د – معيار پذيرفته شده جهت تعيين تابعيت راي در منابع داخلي و خارجي و اسناد بين المللي 99
فهرست مطالب
عنوان صفحه

د – 1 – حقوق ايران 100
د – 2 – قانون فرانسه 101
د – 3 – کنوانسيون ژنو 102
د -4 – کنوانسيون نيويورک 103
د – 5 – کنوانسيون اروپايي 1961 105
د – 6 – قانون داوري نمونه آنسيترال 1985 106
د – 7 – کنوانسيون پاناما 1975 108
هـ – رويهي قضايي 109
هـ – 1 – فرانسه 109
هـ – 2 – انگلستان 110
هـ – 3 – آلمان 111
هـ – 4 – امريکا 112
هـ – 5 – ساير کشورها 113
مبحث ششم : داوريهاي نهادي و تابعيت 113
گفتار اول : ديوان داوري اتاق بازرگاني بين المللي ((ICC 114
گفتار دوم : مرکز داوري اتاق ايران(TRAC) 115

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل دوم : اعتراض به راي داور 117
پيشگفتار 118
مبحث نخست : تعاريف و مفاهيم 120
گفتار اول : اعتراض 120
بند اول : معناي لغوي 120
بند دوم : معناي اصطلاحي 120
الف ـ مفهوم اعتراض در حقوق داخلي 120
ب ـ مفهوم اعتراض در حقوق بينالملل 121
گفتار دوم : آثار مستقيم اعتراض 121
بند اول : ابطال 121
بند دوم : بطلان و اقسام آن 122
الف : بطلان مطلق 122
ب : بطلان نسبي 124
گفتار سوم : تفاوت ابطال و بطلان 125
مبحث دوم : اشکال اعتراض به راي داور 127
گفتار اول : تجديد نظر در راي توسط ديوان داوري (اعتراض به معناي اعم) 128
بند نخست : پيشبيني تجديدنظر در موافقتنامه ي داوري 128
فهرست مطالب
عنوان صفحه

بند دوم : امکان تجديدنظر خواهي در راي داور بموجب قانون 129
بند سوم : تصحيح ، تفسير يا تکميل راي 131
الف ــ تصحيح راي 131
ب ــ تفسير راي ( رفع ابهام از راي ) 132
ج ــ تکميل راي 133
گفتار دوم : اعتراض به راي نزد دادگاه ( اعتراض به معناي اخص ) 134
بند اول : صلاحيت قضايي 135
الف : فرض اول 136
ب : فرض دوم 136
ج : فرض سوم 137
ج – 1 – تعارض مثبت 137
ج – 1 – 1 – حالت نخست 137
ج – 1 – 2 – حالت دوم 138
ج – 2 – تعارض منفي 138
د ــ فرض چهارم 139
مبحث سوم : نظارت قضايي بر راي داور 140
گفتار اول : حدود دخالت دادگاهها در رسيدگي به دعواي ابطال 141
فهرست مطالب
عنوان صفحه

گفتار دوم : شيوه يدخالت دادگاه در داوري 145
گفتار سوم : دعواي ابطال 146
بند نخست : دادگاه صالح براي ابطال راي داور 147
بند دوم : اعتراض به راي در کشورهاي رومي ژرمني 150
بند سوم : اعتراض به راي داوري در برخي کشورها و اسناد بين المللي 152
الف ــ اعتراض به راي داور در انگلستان 152
ب ــ اعتراض به راي داور در امريکا 153
ج ــ اعتراض به راي بر اساس مقررات ايکسيد 154
مبحث چهارم : نقض آراء داوري 155
گفتار اول : اعتراض به آراء داوري در قانون آئين دادرسي 156
بند اول : جهات نقض آراء داوري در قانون آئين دادرسي 157
الف ـ مخالفت راي با قوانين موجد حق 157
ب ـ غير موجه و غير مدلل بودن راي 159
پ ـ مخالفت راي با مفاد دفتر املاک يا اسناد رسمي معتبر 160
ت ـ داوري نسبت به اموري که موضوع داوري نبوده است 161
ث ـ خارج شدن داور از حدود اختيارات 161
ج ـ صدور و تسليم راي پس از اتمام مهلت داوري 162
فهرست مطالب
عنوان صفحه

د ـ صدور راي توسط داوران غير مجاز 163
ن ـ بي اعتباري موافقتنامه ي داوري 164
ن – 1 – شرايط موافقتنامه ي داوري 165
ن – 1 – 1 – فقدان اهليت يکي از طرفين 165
ن – 1 – 2

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های دادگاه صالح، حقوق فرانسه Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سازمان ملل متحد، اعتبار امر مختوم، اعتبار امر مختومه، قانون نمونه