پایان نامه با کلید واژه های قابلیت های سازمانی، خودروسازی

دانلود پایان نامه ارشد

management system implementation,based on ISO/TS 16949” in related population within 95% confidence level makes promotion of “quality indices”.
All minor hypotheses have been proved by using similar analysis method.
Key words: Quality management system, ISO/TS 16949, Quality indices,Structural Equation Modeling,correlation

Islamic Azad University
Central Tehran Branch

Faculty of Management
Department of Business Management

Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of M.A.
on : “Domestic Business”

Title:
The impact of ISO/TS 16949 implementation on quality factors in automotive parts manufaturing industries
A Case study:Saipa Press Co.))

Thesis Advisor
Arefeh Fadavi (PH.D.)

Consulting Advisor:
Azam Rahimi nik (PH.D.)

By:
Reza Shafiei nik
Spring 2014
1 Specific
2 Technical
3 Automotive Industries
4 Automotive Part Manufacturing Industry
5 Supplier
6 Requirements
7 Part Manufacturers
8 International Automotive Task Force
9 Technical Committee
10 International Standard Organization
11 Integration
12 IATF: International Automotive Task Force
13 Quality Management System
14 Documents
15 Certificate
16 Value added
17 Quality Index
18 Improvement
19 Promotion
20 Implementation
21 Quality tools
22 Product/Service design
23 Ostadi, B., Aghdasi, M., & Kazemzadeh, R. B. (2010). The impact of ISO/TS 16949 on automotive industries and created organizational capabilities from its implementation. Journal of Industrial Engineering and Management, 3(3), 494-511.
24 Organization
25 Standard
26 Quality
27 System
28 Quality Management
29 Quality index
30 Documents
31 Records
32 Supplier
33 Customer
34 Managing Efficiency
35 Communication
36 Status of Organization
37 Managing Aspect
38 Documentation
39 Integration
40 Supporting Mentality of Top Management
41 Managing Workforce
42 Development/Improvment of Suppliers
43 Customers Satifaction
44 Product Controlling & Managing Process
45 Designing Products/Services
46 Applied Research Method
47 Correlation
48 Structural equation model
49 Correlafion/ Covariance Matrix
Analysis
50 Independent Variable
51 Latent variable
52 Dependent Variable
53 Philip Crosby
54 Quality is Free
55 Diworth
56 Total quality control
57 Total quality management
58 JIT: Just in time
59 Immediate Customer
60 Quality
61 Quality based on Product
62 Quality based on Consumer
63 Quality based on Production
64 Quality based on Value
65 Quality Dimension
66 Performance
67 Features
68 Reliability
69 The Mean Time to First Failure
70 The Mean Time Between Failures
71 The Failure Rate Per Unit Time
72 Conformance
73 Durability
74 Service abiltiy
75 Perceived Quality
76 Customer
77 External Customer
78 Internal Customer
79 Product
80 Quality Management
81 Quality Engineering
82 Quality Assurance
83 Quality Control
84 Juran Trilogy Model
85 Inspection
86 Quality System
87 Reliability
88 Maintainbility
89 Value Engineering
90 Production Capability
91 Usage Capability
92 Quality Indices
93 The Inspection Era
94 G.S.Radford
95 Frederick Winslow Taylor
96 The Statiscal Quality Control Era (SQC)
97 Shuart
98 Harvald Dutch
99 Gannt Charts
100 American Army Ordnance Department
101 Accepted Quality Level
102 American Association of Quality Control
103 Buffalo Society of Quality Control Engineers
104 Quality Assurance Era
105 Statistical Quality Management
106 HP:Hewlett-Pakard
107 Deming
108 Feigenbaum
109 JUSE:Union of Japanese Scientists and Engineers
110 Shuart
111 PDCA:Plan,Do,Check,Act
112 JESC: Japanese Industrial Standard Committee
113 Quality Control Centers
114 Ishikawa
115 Polaroid Camera
116 Total Quality Management
117 Feigenbaum
118 Technical Committee
119 Sub-Technical Committee
120 Work Group
121 Ad-Hoc Group
122 Customer Focus
123 Leadership
124 Involvement of people
125 Process approach
126 System approach to management
127 Continual improvement
128 Factual approach to decision making
129 Mutually beneficial supplier relationships
130 International Automotive Task Force
131 Japan Automobile Manufacturers Association
132 Control Plan
133 Design Responsible Organization
134 Error Proofing
135 Laboratory
136 Manufacturing
137 Preventive Maintenance
138 Predictive Maintenance
139 Premium Freight
140 Remote Location
141 Site
142 Special Characteristic
143 APQP: Advanced Product Quality Planning
144 Acquisition
145 FMEA:Failure Mode and Effects Analysis
146 Set-up
147 Just In Time
148 First In-First Out
149 MSA:Measurement System Analysis
150 ASTM:American Society for Testing and Materials
151 EN: European Standards
152 IEC: International Electrotechnical Commission
153 Production Part Approval Process
154 Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
155 Suivi Qualite par le Fournisseur Exterieur
156 Production part approval process
157 Cost of Quality
158 Statistical process control
159 Measurement System Analysis
160 Operative processes
161 Supporting Processes
162 Managing Process
163 Key performance indicator
164 Octopus Model
165 Processes Customer Oriented
166 Ostadi, B., Aghdasi, M., & Kazemzadeh, R. B. (2010). The impact of ISO/TS 16949 on automotive industries and created organizational capabilities from its implementation. Journal of Industrial Engineering and Management, 3(3), 494-511.
167 OHSAS: Occupational Health & Safety Advisory
168 EFQM-SHRD: European Foundation for Quality Management-SAIPA Human Resource Developement
169 TPM: Total productive maintenance
170 Survey research
171 Action research
172 Case study
173 Ex–post Facto research
174 Correlational research
175 Regression Analysis
176 Factor Analysis (FA)
177 Structural Equation Modeling (SEM)
178 Latent variables
179 Construct
180 Gender
181 Age
182 Educational level
183 Job time
184 Job Title
185 Reliability
186 Validity
187 Content Validity
188 Constract validity
189 Factor Analysis (FA)
190مراجع اين پرسشنامه ها شامل موارد زير مي باشد:
– Survey on the implementation of quality management in Malaysian automotive suppliers,2010
– Pre-assessment questionnaire (Srilanka standards institution,2011)
– Measuring the relative efficiency, Journal of Operational Research Society,vol.64,No. 2,2013)
– پرسشنامه مقاله بررسی تاثیرISO/TS 16949 بر صنایع خودروسازی و قابلیت های سازمانی ایجاد شده ناشی از پیاده سازی آن (استادی و همکاران،2010)
– چك ليست مميزي داخلي استاندارد ISO/TS 16949 شركت IMQ،2013

191 Exploratory factor analysis
192 Confirmatory factor analysis
193 Kaiser-Meyer-Olkin Measure
194 Bartlett’s test of Sphericity
195 Kaiser-Meyer-Olkin Measure
196 Initial
197 Extraction
198 Rotated Component Matrix
199 Scores
200 Pearson Correlation Coefficient
201 Spearman Correlation Coefficient
202 Latent variables
203 Bentler
204 Observed Variables
205 Lisrel Structural Relationships
206 EQS: Structural Equation Software
207 Exogenous
208 Endogenous
209 Latent Variables
210 Identification
211 Evaluation of Fit
212 Goodness of Fit Index (GFI)
213 Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)
214 Adjusted Goodness of Fit Index (GFI)
215 Kolmogrov and Smrinov
216 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
—————

————————————————————

—————

————————————————————

الف

ج

ب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های کارشناسی ارشد، سیستم مدیریت کیفیت، دانشگاه آزاد اسلامی، خودروسازی Next Entries منبع پایان نامه درمورد معادلات ساختاری، مدل سازی، مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت کیفیت