پایان نامه با کلید واژه های فناوری اطلاعات، مدیریت تغییر، بانکداری الکترونیک، توسعه بانکداری الکترونیک

دانلود پایان نامه ارشد

اینترنتی و بلادرنگ به تنهایی مشتریان را جذب نمی نماید بلکه آن ها نیازمند خدمات ارزشمند می باشند (دانیل و استوری59، 1997، ص 891).
مسلم است که دامنه ای از دلایل تجاری باعث ارائه خدمات جدید می شود و تنها تعداد کمی از خدمات و محصولات جدید به منظور افزایش سود در سطوح عملیاتی راه اندازی می شود. این خدمات می تواند به منظور تکمیل محصولات موجود جهت استفاده کامل تر از منابع راه اندازی شود تا وجهه سازمان بهبودیافته و به سوی بازارهای جدید حرکت نماید. بنابراین بانک ها و موسسات مالی خدمات مالی خود را به منظور دستیابی به منابع تجاری گسترده تر توسعه می دهند. این منابع عبارتند از: افزایش سودآوری خدمات، جذب مشتریان جدید، بهبود وفاداری مشتریان فعلی، ایجاد چارچوبی برای محصولات خدماتی جدید در آینده توسط گشایش بازارهای جدید و افزایش شهرت و وجهه بانک (الادوانی60،21:2001).
2-2-21)چالش های توسعه بانکداری الکترونیک
قبل از پرداختن به چالش های توسعه بانکداری الکترونیک لازم است به عواملی که بر انتخاب کانال های توزیع خدمات مالی تاثیر می گذارند، یعنی: نام بانک، امنیت، سرعت، تماس اجتماعی، سهولت کاربرد، مسافت، قیمت، انعطاف پذیری زمانی و مکانی خدمات. عواملی که بر انطباق با بانکداری الکترونیک تاثیر می گذارد یعنی: گذاشتن و برداشت وجوه از منزل؛ بررسی بودجه های شخصی از طریق اینترنت، پرداخت صورت حساب های خریدهای الکترونیکی، پرداخت سریع تر صورت حساب ها، سود بردن در تعاملات مالی پرداخت صورت حساب ها با هزینه ارزان تر، داشتن دانش کافی، دسترسی به خدمات مالی از طریق اینترنت، حجم کار کمتر در زمینه پرداخت ها و…، دلایل عدم استفاده از اینترنت یعنی دلسردی از کاربرد آن، عدم استفاده دوستان و نزدیکان از این نوع خدمات، پیچیدگی کاربرد آن، مسائل امنیتی، گران بودن اجرا، عدم وجود مدرکی در زمینه پرداخت ها، زمان بر بودن و کاربرد مشکل آن (ماتیلا، کارجالوتو و پنتو61، 2002). اشاره نمود. چرا که بسیاری از چالش ها و مسائل ناشی از این عوامل می باشد.
در این میان چالش های بانکداری الکترونیک از یک طرف به چالش های اجتماعی یعنی سرقت های فردی، موضوعات خصوصی، مسئولیت در مورد کلاهبرداری ها و چالش های عمومی یعنی: 1) تعارض فکری و توافق در مورد شراکت، امنیت، انسجامی اطلاعات، کنترل، حراست از حقوق فردی به خصوص در موقعیتی خارج از قلمرو قانونی. 2) توانایی انطباق فناوری جهانی با فناوری محلی، سطح ناکافی زیرساخت ها و ظرفیت انسانی در کشورهای در حال توسعه. 3) توانایی ایجاد سطوح ضروری قانونی و چارچوب های نهادی، فقدان چارچوب های حقوقی، اعتماد، امنیت و استانداردهای حریم خصوصی، موانع بالای تجاری، پیشرفت موانع حفاظت از سرمایه گذاری و حریم شخصی در اجرای طرح های بانکداری الکترونیک و 4) چالش های امنیت الکترونیکی، دسته بندی نمود (جورجیوس62، 17:2005).
توجه و تاکید بر مزایا و منافع بانکداری الکترونیک به تنهایی برای توسعه رویکردهای بانکداری الکترونیک کافی نیست. بلکه برای بانک ها ضروری است که جریانات پس از توسعه بانکداری الکترونیک را نیز موردتوجه قرار دهند، برخی از محققان از قبیل نث و گپتا در تحقیقات خود مباحث مربوط به پس از توسعه بانکداری الکترونیک را مورد توجه قرار داده اند. به عقیده این محققان مباحثی از قبیل امنیت، عدم اعتماد مشتریان، هزینه ها و مشکلات نگهداری سایت ها، موارد حقوقی و حفظ حریم شخصی مشتریان از جمله مواردی است که پس از توسعه سیستم های بانکداری الکترونیک، می بایست به آن ها توجه شود. علاوه بر این بانک ها در توسعه سیستم های خود با چالش های دیگری نیز مواجه هستند که توجه به آن ها موفقیت سیستم ها را پس از راه اندازی در پی خواهد داشت.
علاوه بر مشکلاتی که پس از توسعه بانکداری الکترونیک، بر سر راه سازمان ها قرار دارد مشکلات و مسائلی نیز وجود دارد که قبل از توسعه بانکداری الکترونیک، مانع حرکت به سوی این رهیافت نوین بانکداری می گردد. مشکلاتی از قبیل عدم وجود زیرساخت های مناسب ارتباطی و مخابراتی، عدم وجود قوانین و مقررات و روش ها (زیرساخت های حقوقی)، عدم وجود تخصص کافی در بین کارکنان، وجود شکاف بین بانکداری سنتی و بانکداری نوین و دخالت های غیراصولی افراد، در این زمینه وجود دارد (بیات، 1380: 14).
2-3)پيشينه تحقیق
2-3-1) تحقیقات داخلی
-نتیجه تحقیق محمدی (1380) تحت عنوان ارزیابی راه های توانمندسازی کارکنان دانشگاه بیرجند نشان می دهد که تفویض اختیار به صورت روشن و واضح موجبات توانمندسازی کارکنان را فراهم می آورد، پاداش مبتنی بر عملکرد، به تقویت فرایند توانمندسازی کارکنان کمک می کند. غنی سازی شغلی موجبات به فعلیت رسیدن ظرفیت ها و توانایی های بالقوه افراد را فراهم می آورد و مدیریت مشارکتی فرآیند توانمندسازی کارکنان را تسهیل می کند.
-نتایج تحقیق کردنائیج (1381) در موضوع طراحی و تبیین مدل تعاملی استراتژی، فرهنگ سازمانی و محیط سازمانهای صنعتی کشور نشان می‌‌دهد، هنگامی‌ که سازمان در محیط پویا فعالیت می‌کند جهت حفظ بقا و اثربخشی خویش از استراتژی تهاجمی‌ (آیندهنگر) یا تحلیلگر استفاده می‌کند اما هنگامی‌ که محیط سازمانی
پایدار و ایستا باشد، استراتژی تدافعی و انفعالی را به کار میگيرد.
-میرمحمدی (1381) به بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات با بهبود روابط بین سازمانی پرداخت. هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با روابط بین سازمانی سازمان استانداری بود. فرضیه های این تحقیق در سطح اطمینان 95 درصد و بیشتر مورد قبول واقع شدند. در نهایت این که، مدیران این مجموعه بر این باورند که به کارگیری فناوری اطلاعات در روابط بین سازمانی، در مقایسه با زمانی که این ابزارها در روابط بین سازمانی به کار گرفته نمی شوند، موجب بهبود بیشتر روابط بین سازمانی می گردد.
-پرداختچی (1382)، به بررسی تاثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ساختار سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی پرداخت. هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود کار کارکنان، استقلال و آزادی عمل، افزایش مسئولیت و تصمیم گیری کارکنان بود. نتایج نشان داد، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان تامین اجتماعی موجب مسئولیت پذیری کارکنان شده است..
-جهانیزاده (1384) در تحقیقی با عنوان «بررسی رابطه استراتژی رقابتی و ساختار سازمانی در بانکهای ملت و رفاه» به بررسی رابطه بین این دو متغیر می‌پردازد. در این تحقیق، از بین استراتژیهای رقابتی، از استراتژیهای رقابتی مایکل پورتر استفاده شده است. یعنی استراتژی رهبری هزینه و استراتژی تمایز و از انواع طبقهبندیهای ساختار سازمانی، از ساختارهای مکانیکی و ارگانیکی استفاده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق می‌توان بیان کرد که: رابطه معناداری بین استراتژی رقابتی و ساختار سازمانی وجود دارد ولی شدت این رابطه بسیار ضعیف است. بنابرنظرات و تئوریهای موجود، هماهنگی و تناسب بین استراتژی و ساختار سازمانی ضروری می‌باشد و برای موفقیت در اجرای استراتژی، به ویژگیهای ساختاری خاصی نیاز است، به طوری که در اجرای استراتژی تمایز به ویژگیهای ساختاری سازمان ارگانیکی نیازمندیم و اجرای استراتژی رهبری هزینه با ساختار مکانیکی متناسب است.
-نامدار (1384)، تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه مدیریت تغییر و عملکرد دبیران انجام داد. هدف از انجام این پژوهش پرداختن به رابطه مدیریت تغییر و عملکرد بود. نتیجه پاسخ به سوالات پرسشنامه محقق ساخته نشان داد که عملکرد دبیرانی که مدیران آن ها از مدیریت تغییر استفاده کردند، 80 درصد بهتر از عملکرد دبیرانی است که مدیرانشان از مدیریت تغییر استفاده نمی کردند.
-مشایخی (1386)، در راستای ارزیابی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارایی منابع انسانی در دانشگاه تربیت مدرس تهران به تحقیق و بررسی پرداخت. در این تحقیق ابتدا تمامی ورودی ها و خروجی های منابع انسانی که فناوری اطلاعات باعث ایجاد یا تأثیر بر آن ها می گردد، شناسایی شد و بر اساس یک مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها، اثرات فناوری اطلاعات بر منابع انسانی ارزیابی گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که با به کارگیری فناوری اطلاعات، دسترسی کارکنان به ورودی ها آسان تر شده و همچنین موجب افزایش تولید خروجی های اثربخش گردید. این فناوری با کاهش هزینه ها، راه را برای دست یابی به اهداف سازمان هموارتر کرد. در سطح اطمینان 95 درصد، رابطه معناداری بین به کارگیری فناوری اطلاعات و متغیرهای مورد نظر بر کارآیی منابع انسانی، وجود دارد.
-تحقیق شکی و حسینی (1388) با عنوان نقش و تاثیر فناوری اطلاعات در کارایی کارکنان به این نتیجه رسیدند که فناوری اطلاعات بر روی کارایی در شرکت شکیبا شمال تاثیرات بسیار خوبی داشته است و سبب افزایش در سرعت عمل کارکنان، سرعت در گزارش گیری به مدیران ارشد و باعث افزایش سرعت، دقت و کیفیت اطلاعات شده است.
2-3-2) تحقیقات خارجی
-شارون و شرمن63 (1998) به پژوهشی تحت عنوان فناوری ارتباطات و اطلاعات بر اجرای خط مشی ها و مقررات در سازمان پرداختند. هدف از این پژوهش بررسی اثرات کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان و تغییرات آن بر خط مشی های موجود در سازمان مبنی بر نحوه انجام فعالیت های نیروی انسانی در سازمان بود. نتیجه نشان داد، فناوری اطلاعات به عنوان یک عامل تعدیل کننده در سازمان موجب اثربخشی در سازمان و رضایت کارکنان از انجام فعالیت ها می باشد.
-آندرسون و همکاران64 (2000) در مطالعات خود در مورد مدیریت تغییر و اثرات آن نتیجه می گیرند که تغییرات خیلی سریع انجام می گیرد و بر ساختار سازمان، روابط داخل سازمان و تغییر در روال انجام وظایف را در پی دارد. مقاومت در مقابل تغییر می تواند ناشی از فرآیند خود تغییر باشد. مدیران، کلید اصلی در ایجاد تغییر و مدیریت آن هستند. مدیران باید از طریق پشتیبانی موثر و به کارگیری سایر منابع سازمانی و کاربرد فناوری های جدید به ویژه فناوری ارتباطات و اطلاعات تغییرات جدید را مدیریت نمایند.
-نیکلز65 (2004) پس از انجام تحقیقی درباره نقش و مهارت های مدیران در فرآیند تغییر، یادآوری کرد که مهارت ایجاد تغییر یک مهارت رهبری است نه مدیریتی، بنابراین برای مدیریت تغییر باید گام هایی به این شرح برداشته شود:
1-تعیین رهبر یعنی فردی که مسئولیت هدایت وسازماندهی فعالیت های مدیریت تغییر را بر عهده داشته باشد.2-آموزش رهبر واعضای گروه و مجریان طرح با تأکید ویژه بر شیوه ها، فرایندها و اصول مدیریت تغییر3-ارزیابی تغییر و سازمان و انتخاب گروه مدیریت تغییر با نیروی انسانی مناسب و متخصص درباره مدیریت تغییر4- ایجاد یک مدل حمایتی و ساختار گروهی5- خلق برنامه های مدیریت تغییر.
-کوستکا وموئینچ66 (2005) نیز معتقدند درصورتی که مدیران مراحل تغییر را درک کنند و براساس آن عمل کنند، قادر خواهند بود بدون تخریب انگیزش و تعهد افراد فرآیند تغییر را با موفقیت اداره کنند.
-کاتو67 (2005) تحقیقی تحت عنوان چگونگی مدیریت تغییر در سازمان را انجام داد. در این پژوهش مدیریت تغییر در ارتباط با تغییراتی که در داخل سازمان، ساختار سازمان و روابط داخل سازمان به وجود می آید، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عوامل متعددی موثر بر تغییر در هریک از موارد فوق در سازمان هستند. آنچه که در همه آن ها مشترک بود نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیراتی که در پی خواهد داشت، ذکر شد.
اکثر صاحب نظران بر این باورندکه برای اعمال مدیریت تغییر اثربخش باید محیط مساعد، افرادمستعد پذیرش و فضای مناسبی وجود داشته باشد. بنابراین پژوهش های متعددی بر عامل فرهنگ به عنوان یکی از عناصر اساسی در درک و اجرای موفقیت آمیز تغییر تأکید کرده اند (داوسون و ویلسون، 31:2004؛ مؤیدنیا نقل از سادلر68،2:2001؛ مورر69، 34:2004).

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

3-1) مقدمه
تحقیق، فرآیند جستجوی منظم برای مشخص نمودن یک موقعیت نامعین است.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های بانکداری الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، استراتژی ها، عملیات بانکی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های جامعه آماری، معادلات ساختاری، مدل پیشنهادی، روش تحقیق