پایان نامه با کلید واژه های فلوطين، اينکه، رواقيان، نيست،

دانلود پایان نامه ارشد

وجود ميآيند و از بين ميروند، چيزي که در طول تغييرات ثابت ميماند، يعني جواهر، را به عنوان آنچه ابتدائاً واقعيت دارد، اثبات کردند. اينکه چيزي بايد در طول تغيير، ثابت (?????) باشد قابل اثبات است، اما رواقيان، به جاي اينکه ابتدا بپرسند وجود چيست و سپس نشان دهند که چرا ثبات به عنوان يک صفت به آن تعلق دارد، در يکي دانستن وجود با ثبات مرتکب اشتباه شدند. لذا آنها به پوچي اين اعتقاد که مکان ثابت است ولي وجود نيست، زيرا ماده نيست، رهنمون شدند. به علاوه اگر ادراک حسي مربوط به اجسام يا صفات آنها باشد و اگر ماده مقدم بر جسم باشد، چگونه قرار است ماده ادراک شود؟ و اگر ماده صرفاً با اجسام يکي دانسته شود، در اين صورت چگونه جوهرِ ثابت، ادراک ميشود؟
نهايتاً، رواقيان خود را با اين فکر که از طريق ادراک حسي به مبدأ نخست رسيدهاند، فريفتهاند؛ زيرا ماده به عنوان يک مبدأ براي حواس قابل دستيابي نيست. آنچه براي حواس قابل دستيابي است تنها نمودي از يک مبدأ است. هر چند اگر آنها بپذيرند که از طريق عقل به اين مبدأ رسيدهاند، آنگاه در موضع غير قابل دفاع قرار دادن ماده پيش از عقل و در حقيقت حتي موضع انکار وجود حقيقي عقل قرار ميگيرند. در نهايت – اينجا فلوطين به صورت نادر از استدلالي شکاکانه استفاده ميکند- اين عجيب است که رواقيان به عقل اعتماد ميکنند که با آنها درباره مبادي سخن بگويد در حاليکه عقل براي آنها وجود ندارد. يعني اگر همانطور که فلوطين فکر ميکند عقل بايد مجرد باشد، و رواقيان وجود ذوات مجرد را انکار ميکنند، آنگاه اتکاء آنها به عقل پوچ است.
قدرت استدلالهاي بالا مبتني بر صحت تفسير ديدگاههاي رواقي که در اين استدلالها مسلم اخذ شدهاند، است. بي ترديد گزينههاي ديگر تفسيري نيز موجودند که از برخي تناقضات که فلوطين گمان ميکرد کشف کرده است، اجتناب ميکنند. من معتقدم که اين نکته کلي – عدم کفايت مابعدالطبيعه رواقي و لذا عدم کفايت نظريه مقولات رواقي – استوار و دقيق است. مجموعه اصول ارسطويي که آشکار شد که فلوطين در نقدش نسبت به رواقيان استفاده کرده است، به اهداف ما بيشتر ارتباط دارد. قدرت انتقادات، آشکارا بر قابل پذيرش بودن اين اصول مبتني است. اينکه وجود جنس نيست، اينکه فعليت مقدم بر قوه است، اينکه تقدم و تأخر مقولي بايد به صورت علّي تفسير شوند و اينکه جوهر به معناي ماده نميتواند اوسياي نخستين باشد، اصول ارسطويي هستند که فلوطين حتي با وجود حملهاش به خود نظريه مقولات ارسطو، آنها را ميپذيرد. اکنون به اين حمله ميپردازيم.

2- نقد مقولات ارسطويي
نقد فلوطين نسبت به تبيين ارسطو از جوهر91 و ديگر مقولات، بر اصول مذکور در بالا و بر فهم فلوطين از اوسيا آنچنانکه در بخش سوم ارائه شد، مبتني است. ويژگي اصلي آن تبيين که پايه انتقاد حاضر است، اين است که بر خلاف نظر ارسطو اوسيا، مطلقاً نخستين و لذا محور فلسفه اولي نيست. به علاوه هر نظريها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های ناخودآگاه Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی نزول قرآن