پایان نامه با کلید واژه های فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش، روش پژوهش، یافته های پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

دهد كه بين شايستگي فردي و اجتماعي مديران و اثربخشي همبستگي وجود دارد و همچنين بين تمام متغيرهاي ابعاد شايستگيهاي مديران (بعد فردي و بعد اجتماعي) و اثربخشي آنان همبستگي معنادار ي است .
محقق/سال
عنوان
یافته های تحقیق
حسین طالبزاده /1390

نقش وکارکرد وسایل ارتباط جمعی
در این تحقیق اهميت و نقش آموزشي رسانه هاي ارتباط جمعي در ميان رسانه هاي جمعي، راديو و تلويزيون از لحاظ آموزش غير رسمي، جايگاه ويژهاي دارند. اين وسايل به دليل برد وسيعشان، يکي از بهترين وسايل آموزشي و فرهنگي هستند.

مهدي سعادت/1391

بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اثربخشی در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان
نتایج پژوهش نشان می دهد که بین تمامی ابعاد سلامت سازمانی شامل ارتباط، مشارکت، تعهد، اعتبار، روحیه، اخلاقیات، عملکرد،تعیین هدف،رهبري حمایتی، کارایی و منابع با اثربخشی سازمان ارتباط مثبت و معنی داري وجود داشت و در نهایت بین سلامت سازمانی با اثربخشی رابطه مثبت و معنی داري مشاهده شد.همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که ابعاد رهبري حمایتی،عملکرد و تعیین هدف پیش بینی کننده مناسبی براي اثربخشی سازمان هستند.در کل نتایج پژوهش از این موضوع حمایت کردند که سلامت سازمانی و ابعاد آن به عنوان یک پیش بینی کننده قوي تا حد زیادي اثربخشی را تحت تأثیر خود قرار می دهند.

جدول 2-5- جمع بندی پیشینه تحقیقات خارجی
محقق/سال
عنوان
یافته های تحقیق

تحقیقات کوئین و اسپرتیزر /1977

سبک رهبری مدیران و اثربخشی
این تحقیقات نشان می دهد که بین سبک رهبری مدیران و اثربخشی آن ها تفاوت معنی داری وجود دارد. هم چنین اظهار کرده بودند مشارکت کارکنان در تصمیمات مهم باید از طریق مرزبندی شفاف و واگذاری مسئولیت به طور دقیق انجام گیرد، موجب افزایش کنترل مدیریت می شود.

تیوانا/ 2004
رابطه بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی
نتایج به دست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. ایجاد دانش و به اشتراک گذاری سبب بهبود عملکرد و نوآوری می شود. یکپارچه سازی دانش موجب اثربخشی، توسعه محصول، کاهش حجم محصولات معیوب، کاهش نقص های ضمانت شده و افزایش کارایی می شود.

مک اویلی و چاکراوارسی / 2005

نقش مدیریت دانش اثربخش در عملکرد سازمانی
آنها در بررسی نقش مدیریت دانش اثربخش در عملکرد سازمانی به این نتیجه رسیدند که خلق و تسهیم دانش، با تقویت توان خلاقیت و نوآوري افراد در سازمان ها عملکرد سازمانی را افزایش می دهند. طی تحقیقات ، نقش مشارکت مؤثر سیستم هاي مدیریت دانش اثربخش در موفقیت کلی سازمان تأیید شده است.

وانت و همکارش /2007
فرهنگ سازمانی و اثربخشی شخصی و رهبری
در این تحقیق آمده ، فرهنگ سازمانی یک مزیت رقابتی پایدار می باشد و فرهنگ سازمانی عامل کلیدی در اثربخشی سازمانی است.

فرانسیس مارگارت/ 2007

مدیریت اثربخش
در این مقاله آمده است توسعه مهارت های مدیریت اثربخش برای مقابله با چالش ها و برنامه های خاص هر سازمان به عنوان یک نیاز فوری در بسیاری از شرکت ها و سازمان ها در رقابت های جهانی ، تغییرات سریع تکنولوژی و محیط به شمار می رود. امروزه تمایل به آموزش و توسعه در سازمان های موفق در سرتا سر جهان و مهارت های موثر در مقابله با چالش های خاص در سازمان برای دستیابی به اهداف و ماموریت ها در سازمان مبحث جدیدی است که در شبکه سازمان جهانی، انعطاف پذیر، یکنواخت و متنوع مشخص می شود. مهارت های مدیریت اثربخش به کارکنان و سازمان کمک می نماید تا آنان کارایی و اثربخشی خویش را بهبود ببخشند.

جان واتر/
دهه 80و90

روش های ارتقا کیفیت محصولات رسانه
وی معتقد است شیوه های ذهنی ارزیابی روش ساده تری برای سنجش کیفیت فراهم می کند و از طریق گروه هایی با دیگاه های انتقادی (البته موارد قابل تعمیم و سازگار با هم) در ارتقاء کیفیت تاثیر گذارند. شیوه دیگر روش ذهنی استفاده از پانل های مشورتی است (پانل های ترکیبی از گروه های مختلف و نیز مخاطب خاص). گاهی در ارزیابی کیفیت حرفه ای نیز تشکیل پانل افراد حرفه ای پیشنهاد شده است.

2-5- جمع بندی مبانی و پیشینه تحقیق و ارایه الگوی مفهومی پیشنهادی :
صاحبنظران و محققان معتقدند که اثربخشی ،موضوع اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل های سازمانی است و تصور سازمانی که شامل ساخت اثربخشی نباشد،مشکل است.آنان توجه به موضوع اثربخشی سازمانی را باعث توسعه تئوریهای سازمانی ذکر می کنند و اثر بخشی را موضوع اصلی در فضای عملی نیز می دانند.اغلب واژه هایی همچون عملکرد ،موفقیت،توانایی،کارآیی، پیشرفت،بهره وری جایگزین هایی برای اثربخشی هستند.در همه نظریه های سازمانی معیارهایی برای سنجش اثربخشی وجود دارد.اگر افراد و سازمان ها را به عنوان سیستم های عقلایی و هدف جو تلقی کنیم طبیعی است که انجام و کسب موفقیت آمیز اهداف یک معیار برای اثربخشی مناسب است.اثربخش سازمانی ،دستیابی به اولویت ها و اهداف چندگانه در چارچوب نظام ارزشی مشترک(فرهنگ سازمانی)است به گونه ای که کسب اهداف از نظر هزینه و زمان بهینه شود و اولویت ها و رضایت خاطر ذینفعان را فراهم آورد که در جهت هدف ها می کوشند.
با مروری بر پژوهش های انجام شده پیرامون موضوع “بررسی میزان رابطه مدیریت برنامه ها و اثر بخشی برنامه های صدا و سیما” نشان می دهد که اغلب مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در این حوزه بیانگر رابطه معنی داری بین مدیریت و اثربخشی سازمان ها هستند و شایستگی های فردی و اجتماعی و شخصیتی مدیر را نیز عامل اساسی بر اثر بخش بودن مدیریت دانسته اند و عوامل متعددی را بر اثربخشي واحد هاي فوق، اثرگذار می دانند؛ عواملی همچون ارتباط، مشارکت، تعهد، اعتبار، روحیه، اخلاقیات، عملکرد،تعیین هدف،رهبري حمایتی، کارایی و منابع که همگی از نشانه های سلامت سازمان است و همچنین علاوه بر مدیریت ،به عنوان یک عامل درون سازمانی ،عوامل برون سازمانی را نیز بر اثربخش بودن سازمانها موثر می پندارند و سازمان ها جهت دستیابی به حداکثر اثربخشی نیاز به تقویت هر چه بیشتر ابعاد ماموریت و یکپارچگی فرهنگ سازمانی دارند تا زمینه مساعدی برای رشد فعالیت ها خلق کنند و تسهیم دانش به وجود آورند. نظر به اینکه رسانه سازمانی است با اهداف اجتماعی، مدیریت برنامه می تواند از بهترین ابزارها در جهت رسیدن سازمان رسانه ای به اهدافش که همان اثربخشی مطلوب است، باشد و مدیران رسانه نیز با دانستن و به کار بردن شیوه های علمی در جهت اهداف اجتماعی می توانند موفقیت خود و سازمانشان را بهبود بخشند. با اتکا بر پیشینه پژوهش و چارچوب نظری تحقیق مدل تحلیلی و فرضیات تحقیق طراحی گردیده ودر ادامه به بررسی این فرضیه ها به جهت بررسی وجود یا عدم وجود رابطه در متغیر های مستقل و وابسته خواهیم پرداخت.

نمودار 2- 8- مدل مفهومی پژوهش را نشان می دهد.

مدل مفهومی این پژوهش با رویکرد وتوجه به مدل ذینفعان در بحث اثربخشی مطرح شده است.دراین رویکرد کلیه گروه های ذینفع سازمان ، شامل مالکان ، مشتریان یا مخاطبان ، تهیه کنندگان ، جامعه و دولت باید به منظور تضمین اثربخشی و بقای سازمان ، انتظارات و خواسته هایشان برآورد گرددو درواقع مدیران باید مجموعه اهدافی را دنبال کنند که این مهم ، محقق گردد (رابینز واستیفن پی ،1381:59) .
ودرواقع ذینفعان مدل مفهومی این تحقیق مخاطبان ، مدیران و تولیدکنندگان ،اصحاب رسانه و اساتید صداوسیما می باشند.

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه
یکی از ویژگی های مهم، اساسی و کلیدی پژوهش علمی، اعتقاد و الزام آن به مبانی روش شناختی است. هر پژوهش علمی بر اساس موضوع، اهداف پژوهش و چارچوب نظری خود از یک چارچوب روش شناختی استفاده می کند. پژوهشگر در استفاده از انواع روشهای علمی مختار و آزاد است، لیکن می بایست به اندازه لازم و کافی برای استفاده از هر یک از انواع روشهای علمی دلیل و مجوز علمی داشته باشد. چرا که یکی از ضمانت های صحت و درستی یافته های پژوهش های علمی روشمند بودن آن است.
در نظام دانش، انواع روش های علمی وجود دارد که به تناسب موضوع پژوهش، اهداف، میزان اعتبار و روایی و یا اعتماد و پایایی پژوهش، پژوهشگر می تواند یک و یا چند نوع از آنها را گزینش و برای رسیدن به اهداف علمی در پژوهش از آنها استفاده ببرد. از این روی موضوع، اهداف و مبانی نظری پژوهش تعیین کننده روش و یا روش های پژوهش است. به عنوان مثال نمی توان برای پژوهشی که هدف آن شناخت عوامل یک پدیده اجتماعی در صد سال گذشته است و یا موضوع پژوهش به گذشته بر می گردد از روش پیمایشی استفاده کرد و یا برای بررسی محتوای اجتماعی کتب یا مجلات از روش آزمایشگاهی بهره مند شد (دواس،1376: 8-9).
در پژوهش های اجتماعی _ فرهنگی از انواع روش های پژوهشی استفاده می شود. اگر پژوهشگری خواهان تعمیم یافته های پژوهشی بیشتر و یا اعتبار و روایی پژوهش زیاد باشد، می بایست از روش هایی چون روش پیمایشی استفاده کند. لیکن اگر قصد دارد یافته های پژوهش از قدرت تعمیم کمتری برخوردار بوده ولی یافته های او درست تر، دقیق تر، کاربردی تر و میزان اعتماد و پایایی اش بیشتر باشد، از روش هایی چون روش آزمایشی (به طور عموم در علوم غیر انسانی) و یا شبه آزمایشی (به طور عموم در رشته های علوم رفتاری و اجتماعی) می بایست استفاده کند. یافته های پژوهشی روش های آزمایشی و یا شبه آزمایشی در تبیین واقعیت ها، به خصوص واقعیت های اجتماعی بسیار کارآمد و نتایج آن برای برنامه ریزی بسیار مفید است، لیکن در ایران به دلایل زیاد از جمله محدودیت های استفاده از این روش در مسائل اجتماعی وانسانی به دلیل عدم آشنایی و یا آشنایی کمتر پژوهشگران با روش مزبور و ناتوانی آنان در به کارگیری آن، موجب شده است از روش مذکور استفاده خیلی اندکی در مطالعات علوم انسانی و اجتماعی بشود استفاده از هریک از روش های پژوهش نکات و کارکرد مثبت و منفی داردکه به ماهیت روش های های مذکور مربوط می شود. از این روی پژوهشگر با آگاهی از مزایا و معایب و همچنین ویژگی های، قابلیت ها و توانمندی هر یک از روش های پژوهشی، می بایست از آنها استفاده کند. موضوع، اهداف، چارچوب نظری و سوال پژوهشی ایجاب می کند که از چندین روش پژوهشی استفاده شود و از همه مهمتر برای تعمیم یافته های پژوهشی و بنا به اعتبار و روایی از روش پژوهش مرسوم در علوم انسانی یعنی روش پیمایشی استفاده گردد (دواس،1376: 11-12).

3-2- روش پژوهش
روش پژوهش در علوم اجتماعی معانی گوناگونی دارد و در منابع گوناگون تعاریف مختلفی برای روش پژوهش ارائه شده است. روش تحقیق دراین پژوهش از نوع کاربردی می باشد. به این دلیل که ابزار پیشنهادی به صورت افزایش اطلاعات در جامعه مورد استفاده قرار می گیرد و سپس به تجزیه و تحلیل عوامل مورد بررسی بر حوزۀ اصلی، یعنی اثر بخشی برنامه ها ی صدا وسیمای استان خراسان رضوی می پردازد. از آنجا که تحقیق حاضر در پی شناخت رابطه بین مدیریت برنامه ها و اثر بخشی برنامه ها ی صدا وسیما است یک تحقیق توصیفی می باشد و از طرفی دیگر چون داده های مورد نظر از طریق پرسشنامه توزیع شده در جامعه آماری به دست می آید می توان گفت که این تحقیق از زیر شاخه پیمایشی می باشد.
پیمایش روشی برای تحقیق است که معمولاً آن را متناظر با پرسشنامه می دانند، اما لزوماً چنین نیست و می توان از تکنیک های دیگری مانند مصاحبه عمیق، مصاحبه ساخت یافته، مشاهده، تحلیل محتوا و غیره هم در این روش بهره برد (دواس،1376: 13).
روش پیمایش از دو جنبه دارای ویژگی است، یکی شیوه گردآوری داده ها و دیگری روش تحلیل آنها. شیوه گردآوری اطلاعات در پیمایش چنین است که اطلاعاتی درباره یک خصوصیت در جامعه جمع آوری می کنیم که در افراد مختلف متفاوت است. با کنار هم گذاشتن این داده ها در کنار یکدیگر مجموعه ای ساخت یافته به دست می آید که به آن ماتریس داده ها می گویند. روش تحلیل در پیمایش چنین است که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های ارزیابی کیفی، مهارت های ارتباطی، استفاده و رضامندی، ساختار سازمانی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های خراسان رضوی، استان خراسان، صدا و سیما، ضریب همبستگی پیرسون