پایان نامه با کلید واژه های فرش دستباف

دانلود پایان نامه ارشد

دهنده نسبت بالاي روستا نشيني در اين شهرستان مي باشد.
در سال 1385 از مجموع جمعيت استان آذربايجان غربي در حدود 86/2 درصد که بالغ بر 82274 نفر مي باشد در شهرستان تکاب ساکن بوده اند از اين تعداد 58839 نفر در بخش مرکزي و 23435 نفر در بخش سليمان ساکن مي باشند. از مجموع 58839 نفر ساکن بخش مرکزي 44043 نفر شهرنشين و در شهر تکاب و 14796 نفر ساکن روستاهاي بخش مرکزي بوده اند اين در حالي است که در بخش تخت سليمان بدليل عدم وجود شهر کليه جمعيت ساکن روستا مي باشند. در بخش تخت سليمان دهستان احمد آباد با 11309 نفر جمعيت که در حدود 47 درصد جمعيت بخش تخت سليمان است، بيشترين جمعيت را به خود اختصاص داده و دهستان چمن با 3613 نفر کمترين جمعيت را در سطح دهستان ها دارا مي باشد.
در سطح دهستان هاي بخش تخت سليمان روستاي احمد آباد سفلي با جمعيتي در حدود 1900 نفر داراي بيشترين جمعيت دهستان احمد آباد و بخش بوده است. روستاي تازه کند نصرت آباد ” تخت سليمان ” با جمعيتي معادل 732 نفر بيشترين جمعيت دهستان چمن و روستاي چوپلو با 1860 نفر داراي بيشترين جمعيت در ميان آباديهاي دهستان سارق بوده است.

جدول3-2 : وضعيت جمعيت شهرستان تکاب و دهستان هاي تابعه آن بر اساس آخرين سرشماري 1385
نام
جمع
شهري
روستايي

جمع
مرد
زن
خانوار
جمعيت
جمعيت
استان آذربايجان غربي
2873459
1458808
1414651
655958
1724954
1148505
جمع کل شهرستان تكاب
82274
40891
41386
17648
44043
38231
جمع بخش مركزى
58839
29119
29720
13063
44043
14796
دهستان افشار
4364
2133
2231
922

4364
دهستان انصار
5846
2810
3036
1155

5846
دهستان كرفتو
4586
2300
2286
891

4586
شهر تكاب
44043
21876
22167
10095
44043

جمع بخش تخت سليمان
23435
11772
11663
4585

23435
دهستان احمدآباد
11309
5750
5559
2214

11309
دهستان ساروق
8513
4156
4358
1623

8513
دهستان چمن
3613
1866
1747
748

1613

تحليل وضعيت جمعيت شهرستان تکاب
براساس سر شماري عمومي نفوس و مسكن در سالهاي 1355و1365 و1375 و 1385ساختار جمعيتي شهرستان تكاب تغيرات عمده اي داشته كه قابل بررسي و مطالعه است و ضرورت مطالعه آن براي جمعيت شناسان و برنامه ريزان جمعيت ضروري به نظر مي رسد. شهرستان تكاب بر عكس ساختار ظاهري و شكل معماري و ساختماني كه در طول سال هاي متمادي كمترين تغييرات را داشته اما از لحاظ شكل و بافت جمعيتي (قومي ـنژادي) تغيراتي زيادي نموده كه اين تغييرات در طول سال هاي ذكر شده آماري كاملآ محسوس و قابل مشاهده است. ازجمله اين تغيرات تخليه كامل تعدادي از روستاها و تراكم بيش از حد جمعيتي در بعضي از مناطق است. با بررسي هاي بعمل آمده از تغييرات جمعيت اين مناطق مشخص مي شود كه در طول ساليان متمادي اين تغيرات ادامه داشته اما عمده تغيرات مربوط به دهه سي مي شود كه با مهاجرت تعدادي زيادي از ساكنين اقليت هاي مذهبي (يهودي وكليمي و فرقه بهايي ) از داخل شهرو وروستاهاي اطراف به ديگر شهرهاي ايران و در بعضي مواقع به خارج از كشور صورت گرفته است. با مهاجرات اين افراد بسياري از مناطق خالي از سكنه شده كه در اين موارد مي توان به محله موسايي تپه و چند روستاي ديگر اشاره نمود. از ديگر تغييرات مهاجرت تعدادي از خانوارهاي زنجاني وهمداني است كه با آمدن و ساكن شدن اين خانواده ها در شهر تكاب تغيراتي در بافت جمعيتي ايجاد گرديد. اين خانواده ها از آنجايي كه اكثراً از كسبه و بازاري ها بودند در شكل و وضيعت اقتصادي ساكنين شهر تحولاتي بوجود آوردند اين تغييرات بيشتر بين سال هاي 1335تاسال1340 اتفاق افتاد. بعد از سال 1340 كه هم زمان با تحولات سياسي كشور وتقسيم اراضي زمين هاي كشاوزري بود . شكل جمعيتي به نوعي تحت تأثير اين تحولات قرار گرفت. با آغاز تقسيمات اراضي ونوع ديگر مالكيت و بهره برداري از زمين هاي كشاورزي شيوه خاص مهاجرت ها شروع گرديد. بطوري كه تعدادي از كشاورزان كه فاقد زمين بودند و تعدادي كه داراي زمين ولي فاقد امكانات بهره برداري از زمين بودند چاره را در مهاجرت به شهر بزرگتر ديدند. با شروع اين مهاجرتها به شهر بطوركلي تغييراتي در شكل جمعيت بوجود آمد. در كنار اين نوع مهاجرتها تعداد زيادي از ساكنين شهر تكاب به شهرهايي چون زنجان ـ اروميه ـ تهران و شهرهاي اطراف سرازير شدند. اين شيوه مهاجرت وتغييرات جمعيتي تا شروع انقلاب اسلامي ادامه داشت كه بعد از آن در سال 1375 با سرعت وشدت فراواني شتاب گرفت بطوري كه در مدت اندكي تعداد زيادي از روستاها بطور كامل خالي از سكنه شده و تعداد زيادي از ساكنين شهر به ساير شهرها مهاجرت نمودند. از عوامل تشديد كنندة اين مهاجرتها ميتوان از نبود امكانات رفاهي در روستاها و وجود رفاه نسبي در شهر و در بعضي از مناطق خصوصآً روستاهاي كردنشين نا امني و درگيري هاي كه توسط عوامل بيگانه وضد انقلاب بوجود مي امد اشاره داشت.
جدول4-2: مقايسه شاخص هاي جمعيت در سالهاي 1375 و 1385
شرح
استان
شهرستان
نسبت شهرستان به استان
رتبه شهرستان
تعداد جمعيت 1375
2496320
84901
4/3
12
تعداد جمعيت در سال 1385
2873459
82274
86/2

تعداد خانوار 1375
470633
15568
3/3
10
تعداد خانوار 1385
655958
17648
6/2

تعداد جمعيت شهري1375
1315161
42569
2/3
9
تعداد جمعيت شهري1385
1724954
44043
55/2

تعداد جمعيت روستايي1375
1181159
42332
6/3
11
تعداد جمعيت روستايي1385
1148505
38231
32/3

2-4-7-2 دين و فرهنگ
دين مردم شهرستان تکاب اسلام و پيرو مذهب شيعه و سني و در بعضي از نواحي عده‌اي از پيروان اهل حق هم زندگي مي‌کنند. پيروان همه مذاهب بطور مختلط و با حسن سلوک با هم زندگي مي‌کنند و تا کنون هيچگونه اختلافي بين آنها مشاهده نشده و ازدواج شيعه و سني نيز مطابق قوانين شرعي مرسوم هرچند محدود مشاهد مي شود.

3-4-7-2 زبان و گويش
زبان هاي رايج درشهرستان تکاب شامل ترکي آذربايجاني و کردي کرمانجي و کردي سوراني مي‌باشد. کرمانجي که در گذشته در بيشتر نواحي و روستاهاي تکاب رايج بود به تدريج توسط زبان ترکي جايگزين شده ‌است.
با وجود گرايشات دوگانه مذهبي و قومي، پيروان هر دو مذهب با احترام به اعتقادات يکديگر، مراسم ديني، ملي و مناسک خود را برگزار مي‌کنند. در عروسي‌هاي هر قوم، موسيقي و آوازهاي محلي کردي و آذري اجرا مي‌شود.
تنوع پوشاک مردم روستا علاوه بر تأثير از اقليم سرد، از تنوع قومي نيز متأثر است. مردم کُرد از لباس‌هاي محلي استفاده مي‌کنند، ولي آذري‌ها، لباس‌هاي معمول در شهرها را بر تن مي‌کنند. برخي از زنان آذري نيز از پوشاک ويژه محلي استفاده مي‌کنند.

4-4-7-2 بررسي نرخ باسوادي و برخورداري از خدمات
بررسي شاخص هاي آموزشي و بهداشتي در شهرستان تکاب و مقايسه آن با استان نشان دهنده وضعيت نسبتا نامناسب در سطح شهرستان ومحروميت اين شهرها است. نرخ باسوادي در سطح استان بيشتر از سطح شهرستان تکاب بوده و رتبه شهرستان تکاب در ميان شهرستانها 10 مي باشد. نسبت دانش آموز به کلاس در شهرستان در حدود 32 نفر بوده و بيشتر از ميانگين استان است. نسبت تخت بيمارستاني به هزار نفر در شهرستان و معادل 93 تخت مي باشد.

جدول5-2: وضعيت شاخص هاي آموزشي و بهداشتي شهرستان تکاب با استان
شرح
استان
شهرستان
رتبه شهرستان
نرخ باسوادي
69
1/62
10
نرخ باسوادي زنان
6/58
1/49
8
نسبت دانش آموز به كلاس
5/29
2/32
2
نسبت دانش اموز دختر به كل
7/43
9/40
11
نسبت تخت بيمارستاني به هزار نفر
94
93
4
نسبت پزشك به ده هزار نفر
5/5
1/3
12
نسبت پزشك متخصص به ده هزار نفر
3/2
8
11
نسبت مراكز بهداشتي و درماني به صد هزارنفر
1/8
7
11

5-7-2 بررسي ويژگي هاي اقتصادي شهرستان تکاب
اقتصاد شهرستان تکاب به ترتيب وابسته به کشاورزي ، دامپروري ، معادن و صنايع دستي مي باشد بيشتر در آمد مردم شهرستان تکاب از کشاورزي و دامپروري است و کمتر واحد صنعتي در شهرستان تکاب به چشم مي‌‌خورد. بزرگ‌ترين معدن طلاي خاورميانه با ذخيره ?? تن طلاي خالص در روستاهاي آغ‌دره و زره‌شوران تکاب قرار دارد. از صنايع دستي اين شهر مي‌‌توان به فرش افشار اشاره کرد که شهرت جهاني دارد و به فرش آهنين معروف است و خانواده‌هاي بسياري از بافت اين فرش هاي دستباف امرار معاش مي‌‌کنند. در زماني که بازار فرش دستباف رونق خوبي دااشت بيش از ?? هزار نفر به طور مستقيم به کار فرش بافي اشتغال داشتند. فرش دستباف افشار تکاب به نوعي سوغات اين شهر هم محسوب مي‌‌شود.
تکاب منطقه اي داراي کشاورزي و دامپروري است و در حوالي آن گندم، جو و حبوبات عمدتا به صورت ديم کشت مي شوند، اين در حاليست که در اطراف شهر باغ و قلمستان نيز وجود دارد. با اين وجود مي توان ادعا کرد که کار اصلي مردم در اين محدوده شهرستان دامپروري و قاليبافي مي باشد. از توليدات اين شهرستان مي توان به فرش معروف افشار، جاجيم، گليم و سجاده اشاره کرد. شايان ذکر است که نقشه افشار تکاب در هنر قاليبافي شهرت جهاني دارد.
در سال هاي اخير با احداث سد ساروق تکاب بخشي از مشکلات مردم تکاب در زمينه بخش کشاورزي و صنايع وابسته به آن کاسته شده است شبکه آبياري سد ساروق تکاب جهت تامين آب مورد نياز پنج هزار و پانصد هکتار از اراضي زراعي تکاب با چهار ايستگاه پمپاژ مرکزي و خطوط انتقال آب به طول 106 کيلومتر با تراکم 80 درصد آبياري باراني و 20 درصد آبياري قطره اي احداث مي شود و براي احداث اين شبکه آبياري 500 ميليارد ريال اعتبار اختصاص يافته است.
1-5-7-2 معادن و صنايع دستي:
موقعيت خاص طبيعي منطقه و كمبود آب و وجود كوه ها و تپه ها سبب شده تا كشاورزي اين منطقه به تنهايي نتواند نقش موثري در تامين معيشت مردم داشته باشد در نتيجه اقتصاد شهرستان تكاب برمحور فرش بافي دستي قرار گرفته است . قدمت بافت فرش در اين منطقه به بيش از300 سال ميرسد و فرشهاي معروف و گرانبهاي “افشار ” كه دراين منطقه توليد مي گردد امروزه به لحاظ كيفيت ممتاز آن به فرش “افشار آهنين ” ملقب گرديده است و قابل ذكر است كه شناخت و معروفيت آن در بازارهاي جهاني بسيار بيشتر از از داخل كشور مي باشد. از عمده‌ترين محصولات صنايع دستي شهرستان تکاب مي‌توان به قالي‌بافي، گليم بافي و توليد سنتي انواع زيرانداز اشاره کرد. دار قالي و گليم در اتاق کرسي نصب مي‌شود و زنان روستا در زمستان و پاييز به بافت اين نوع محصولات صنايع دستي اقدام مي‌کنند.
بخش معدن دراين شهرستان داراي قابليت هاي بسيار ارزشمندي است، يكي از معروف ترين مواد معدني شناخته شده در اين منطقه طلا مي باشد كه در چندين نقطه اين منطقه شامل روستاهاي زره شوران، آقدره و . . . شناسايي شده است . يکي از ويژگي هاي اقتصادي شهرستان تکاب وجود منابع طبيعي بکر و معادن متعدد در اين شهرستان مي باشد در حال حاضر تعداد کثيري از جمعيت روستاهاي اطراف مجموعه تخت سليمان در معادن فعال اين منطقه اشتغال دارند از معادن فعال در محدود مي توان به معادن ذيل اشاره داشت.
رديف
نام معدن
نام ماده معدني
نوع ماده معدني
1
تراورتن گنبد تكاب
تراورتن
مصالح ساختماني
2
دولوميت بدرلو تكاب
دولوميت
غيرفلزي
3
زرنيخ زره شوران تکاب
زرنيخ
غيرفلزي
4
طلاي آغدره تکاب
طلا
فلزي
5
لاشه و پي حاجي بابا تکاب
لاشه و پي
مصالح ساختماني
جدول6-2: فهرست معادن فعال در محدوده شهرستان

6-7-2 بررسي انواع جاذبه هاي گردشگري
جاذبه گردشگري يکي از مهم ترين دلايل مسافرت مردم به يک مقصد خاص مي باشند. آنها به عنوان عامل کشش و جذب با توجه به ويژگي هاي خاص و و جذابيت هايي که دارند، مي توانند گردشگران را از نقاط و سرزمين هاي دور به سمت خود جذب کنند (پارساييان و اعرابي 1378). هر قدر جاذبه هاي گردشگري متنوع و منحصر به فرد و جذاب تر باشند، از قدرت کشش بالاتري برخوردار خواهند بود و در نتيجه حوزه ي نفوذ وسيع تري خواهند داشت. جاذبه ها در سيستم گردشگري

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های استان زنجان، شهرستان مراغه، شهرستان سقز Next Entries پایان نامه درباره رفتار خرید، رضایت مشتری، وفاداری مشتری