پایان نامه با کلید واژه های فرزند پروری، شیوه های فرزند پروری، مسئولیت پذیری، پرسش نامه

دانلود پایان نامه ارشد

می گردد . از آنجا که دانش آموزان از اقشار مستعد وبرگزیده جامعه و سازندگان آینده کشور وجامعه خویش هستند، توجه با مسائل آنها تاثیر بسزایی در یادگیری وافزایش آگاهی علمی و موفقیتهای تحصیلی و آموزشی آنها خواهد داشت. محیط دبیرستان به خاطر مسائل وچالشهایی که دارد، برای افراد استرسهای خاصی را به همراه دارد. بنابراین این مساله نیازمند آن است که فرد سازگاری و مقاومت بیشتری را در برابر مشکلاتی که با آنها مواجه است، داشته باشد. از آنجا که فرد با ورود به دبیرستان با افراد از خانواده های متنوع روبرو می شود ، نیازمند آن است که مسئولیت رفتارها و کارهای خودرا قبول کنند است. این عوامل باعث می شود که روانشناسان ومشاوران به مسئولیت پذیز بودن دانش آموزان توجه بیشتری نشان دهند. با توجه به اینکه خانواده نخستین و بادوام ترین عامل تاثیر گذار در رشد شخصیت وعملکرد و نحوه تربیت فرزندان می باشد، لذا مهم ترین نقش را در چگونگی رفتار وخصایص بعدی دارد. در واقع این پژوهش در صدد یافتن بهترین روشهای تربیتی والدین برای بهبود وافزایش مسئولیت پذیزی فرزندانشان می باشد.
1-4- اهداف پژوهش
1-4-1- هدف اصلی
هدف اصلی پژوهش مطالعه حاضر بررسی رابطهی شیوه های فرزند پروری والدین با مسؤلیت پذیری در نوجوانان دختر 18-15ساله در شهر ستان دالاهو در سال 1393 است.
1-4-2-هدف فرعی
هدف پژوهش حاضرتعیین رابطه بین سبک مقتدرانه ،استبدادی وسهل گیرانه با مسئولیت پذیری در نوجوانان است .
1-5- فرضیه های پژوهش
1) بین سبک مقتدرانه ومسؤلیت پذیری نوجوانان رابطه وجود دارد.
2) بین سبک آزاد گذار و مسؤلیت پذیری نوجوانان رابطه وجوددارد.
3)بین سبک استبدادی و مسئولیت پذیری نوجوانان رابطه وجود دارد.
1-6- تعاریف
1-6-1- تعریف مفهومی
شیوه های فرزند پروری: به روش هایی که والدین برای فرزندان خود اعمال می کنند که در شکل گیری و رشد آنان در دوران کودکی و نوجوانی و پس از آن اثر گذار می باشد این سبک های تربیتی خود شامل : سبک های مستبدانه ، سهل گیرانه ، پذیرنده.
شیوه های مستبدانه : والدین قوانین خود را به صورت انعطاف ناپذیری به فرزندان تحمیل می کنند از نظر تربیتی خشن و تنبیه گرند کودک خود را تنبیه می کنند.محبت آن ها نسبت به کودکان در سطح پایین است آنها عقاید و امیال کودکان را در نظر نمی گیرند و اغلب دارای فرزندان گوشه گیر خجالتی و بی اعتمادی هستند.(ماسن12 و همکاران ، 1373).
شیوه های سهل گیرانه : والدین در آموزش رفتارهای اجتماعی سهل انگار هستند.نظم و ترتیب کمی در این خانواده ها حاکم و اعضای خانواده نسبت به قوانین و آداب و رسوم اجتماعی بسیار کم اهمیت هستند.
فرزندان در چنین خانواده هایی دارای استقلال فکری و عملی هستند و این باعث بی بند و باری کودکان آنان شده و در فرزندان رشد یافته این قبیل خانواده ها در مقابل بزرگسالان مقاوم و لجوج و دارای روحیه اعتماد به نفس پایینی هستند زود خشمگین و زود خوشحال می گردند(ماسن13 وهمکاران،1373).
مسؤلیت پذیری:افزایش مقاومت فرددر برابر شرایط تا به جای پیروی از فشارهای بیرونی از الزام های درونی تبعیت کند که احساس مسؤلیت یا احساس تکلیف نامیده میشود.(باقری ،1374) به عبارت دیگر معنای مسؤلیت این است که مددجو دیگران را به خاطر احساسات، افکار،تکانه ها و رفتارهای خود سرزنش نکنند و مسؤلیت آنها را بپذیرد و بداند آنچه را به دیگران نسبت می دهد (فرافکنی ها) در واقع متعلق به خود اوست. (ساسانی ، 1382).
1-6-2- تعریف عملیاتی
شیوه های فرزند پروری : آنچه از اجرای پرسش نامه ی محیط خانوادگی نقاشیان بدست آمده است.
مسؤلیت پذیری : آنچه از اجرای پرسش نامه ی مسؤلیت پذیری کردلو به دست آمده است بیانگر مسؤلیت پذیری میباشد.

فصل دوم پیشینه پژوهش

فصل دوم
پیشینه پژوهش

2-1- نوجوانی
دورة نوجواني يكي از ادوار مهم زندگي است . اين دوره بهترين فرصت براي رشد و شكوفايي توانمندي هاست . به اين مناسبت دورة نوجواني را يكي از فرصت هاي پر اهميت در زندگي آدمي به شمار آورده اند . يكي از مسائلي كه نوجوان با آن روبرو است شكل گيري هويت است ؛ بدين معنا كه نوجوان تشخيص دهد كه كيست و چه كارهايي مهم و ارزشمند است و به تنظيم معيارهايي بپردازد تا بر اساس آنها رفتار كند و براي سوال اساسي خو د؛ يعني هدف در زندگي پاسخي بيابد. گاهي نوجوان به علت تجارب نادرست دوران كودكي يا شرايط نامساعد محيطي دچار بحران مي شود .( شاملو ،1392)
نوجوانی به پهنه سالهای اطلاق می شود که کودکی را به بزرگسالی می پیوندند. شروع نوجوانی با تغییرات بدنی هم زمان می شود.و در نتیجه ردیابی ظاهری آن آسان تراست،درحالی که پایان بر حسب شکل گیری ساختهای عقلی وتغییرات عاطفی واجتماعی نوسانی تر درنظرگرفته شده است.به همین دلیل برای کسانی که به ضابطه های ظاهری تکیه کرده اند شروع نوجوانی رازیست شناختی وپایان آن رافرهنگی دانسته اند (منصور،1391، به نقل از کانجرو پیترسن14 ،1984 ). بدون آنکه بتوان لزوما وابستگی بین بلوغ ونوجوانی راموردتاییدقرارداد ،گستره ءدگرگونیها نشان می دهند که از لحاظ تحول عقلی ونقش محوری آن درشکل گیری جنبه های عاطفی واجتماعی ،نوجوانی با استقرار فکر انتزاعی از کودکی متمایز می شود و نوجوان پس از تامین شرایط لازم برای ورود به جامعه بزرگسالان به جرگه بزرگسالان می پیوندد(منصور1391، به نقل از پیاژه واینهلدر15،1972).
وظیفهی مهمی که بر دوش نوجوانان سنگینی می کند جستجوی هویت خویشتن است)مارشیا 161979،1980) در بررسی شکل گیری هویت در آغاز زندگی اجتماعی به متمایز ساختن چهار حالت یا مولفه متمایز دست یافته است: هویت در راه تحقق، هویت از دست رفته ، هویت مغشوش و هویت معوق.(منصور،1391)
2-1-1- مراحل نوجوانی
1.مرحله پیش نوجوانی:این مرحله سرآغاز بحرانها یا انتشار یک پیام است.طلیعه ای است که هنوز مولفه های عقلی و عاطفی آن از سازش یافتگی های دوره ی کودکی جدا نشده اند، ولی گسستن خود را آغاز کرده اند.
2.مرحله در خود فرو رفتن:در وهله دوم هم گرایی تظاهرات متعددی پایه ی سازمان جامع ذهنی جدیدی را ایجاد میکند. نوجوان دربرابر محیط خود وضع مشخص و معینی به خود می گیرد و برای روش زندگی خود طریقه ی رفتار معینی را تثبیت می کند. این مرحله در خود فرو رفتن و به درون خود خزیدن است.این مرحله بیش از مراحل دیگر پدران و مادران را نگران فرزندان خو د می سازد .
3.مرحله ی ازخودبرون آمدن :در مرحله سوم یک نوع گشایش در تمرکز حالت قبلی به تدریج به وقوع می پیوندد.نوجوان فعال ومثبت می شود ودوباره به دیگران روی می آورد.این مرحله از خود برون آمدن وپایان یافتن بحران است.(منصور، 1391)
2-1-2- خصوصیات دوره ی نوجوانی
1- مرحله الگو پذيري و تقليد:غريزه تقليد، يك غريزه نيرومند است كه از آغاز دوره كودكي شروع مي شود و در سنين پنج تا شش سالگي به اوج خود مي رسد. كودك در اين سن علاوه بر تقليد خوردن، لباس پوشيدن و …. حالات رواني را نيز تقليد مي كندمرحله تقليد در نوجوان از سن دوازده سالگي آغاز مي شود. او از همكلاس هاي ويژه (از نظر درسي و اخلاقي مانند شلوغ كردن يا منظم بودن) تقليد مي كند. اين ويژگي بيشتر در پسران به چشم مي خورد آنچه كه در اين مرحله بايد به آن توجّه نمود، انواع تقليد است كه گاهي كوركورانه است و گاهي آگاهانه. در تقليد كوركورانه، مقلّد از هر عمل مضرّ يا غير مضرّ بطور ناآگاهانه پيروي مي كند؛ امّا در تقليد آگاهانه شخص مقلّد، نكات مثبت اعمال مقلّد را انتخاب نموده و از آن پيروي مي كند و اعمال ناشايست را تشخيص داده، كنار گذارده و تقليد نمي كند.) اسماعیلی،1391)
2- برتری جویی و جلب توجه دیگران: دربین اکثر قریب به اتفاق نوجوانان وجود دارد؛ بطوریکه عده ایی از علمای روانشناسی آنرا ذاتی می دانند و آنرا آغاز استقلال وشخصیتی می دانند که نوجوان به دنبال آن است. نوجوان برای اثبات شخصیت خود ممکن است از تقلید، رقابت، انتقام جویی، بحث واستدلال، خودمحوری، خودنمایی و غیره برای اثبات نظر خود به دیگران استفاده کند.(شیرانی،1388)
3- زودرنجی واحساساتی بودن: احساس زودرنجی در بزرگترها نیز مشاهده می شود. ریشه چنین احساساتی در لذت ورنج است؛ بنابراین دوره نوجوانی با تخیلات آنها آمیخته می شود و شدت می یابد. در مورد نشر عقاید واثبات حرف خود به دیگران آن چنان صحبت می کنند وسعی دارند از آن دفاع نماید که گویی وحی منزل است.(شیرانی،1388)
4- نوجوانی ، یك دوره ی انتقال ( برزخی ) است: انتقال به معنی یك وقفه یا تغییر از آنچه كه قبلاً انجام شده نیست، بلكه بیشتر عبور از مرحله ای از رشد به مرحله ی دیگر می باشد. این به آن معنا است كه آنچه قبلاٌ واقع شده ، نشانه ی خود را روی آنچه كه در زمان حال و آینده اتفاق می افتد ، باقی می گذارد . كودكان در زمانی كه از خردسالی به بزرگسالی می رسند، باید جنبه های كودكانه را كنار بگذارند. همچنین باید الگوهای جدید رفتاری و نگرشی را بیاموزند تا جانشین آن چیزهایی شود كه ترك كرده اند. در طی هر مرحلهی انتقالی ، وضع و جایگاه فرد مبهم است. نوجوان در این زمان نه كودك و نه بزرگسال است. اگر مانندكودكان رفتار كند ، به او گفته می شود كه به مانند سن خودش عمل كند و اگر سعی كند نظیر بزرگسالان عمل كند ، اغلب متهم می شود كه برای شلوارهای كوتاه خود ، خیلی بزرگ شده و برای این تلاشی كه انجام می دهد تا مثل بزرگترها عمل كند ، مورد سرزنش واقع می شود. از طرف دیگر ، موقعیت مبهم نوجوانان امروز ، این منفعت را برای آنها در بر دارد كه فرصتی را به منظور آزمودن شیوه های مختلف زندگی به آنها می دهد تا آنها تصمیم بگیرند كه چه الگوهای رفتاری ، ارزشی و نگرشی ، بهتر می توانند نیازهای آنان را تأمین نمایند.. (شرفی 1386)
5- نوجوانی ، زمان جستجوی هویت است :در سراسر سن گروه گراییِ اواخر كودكی ، انطباق با معیارهای گروه به مراتب بسیار مهمتر از فرد گرایی است. همچنان كه قبلاٌ اشاره شد ، كودكان در لباس ، گفتار و رفتار علاقه مندند كه تقریباً و در حد امكان شبیه افراد گروه باشند. هرگونه انحراف از معیار گروه به تهدید علیه تعلق به گروه شباهت دارد. در سال های اولیه نوجوانی ، تطابق با گروه هنوز برای دختران و پسران حائز اهمیت است. به تدریج آنها درصدد جستجوی هویت برمی آیند و تمایل چندانی به این كه شبیه همسالان خود در گروه باشند، ندارند.(شرفی ،1386).
6- نوجوانی ، آستانه بزرگسالی است :همچنان كه نوجوانان به بلوغ قانونی می رسند و می خواهند این باور را پیدا كنند كه نزدیك بزرگسالان هستند . مثل آنها لباس می پوشند و مانند آنها عمل می كنند ولی با این حال تصور می كنند كه اینها كافی نیست. بنابراین ، روی رفتارهایشان متمركز می شوند تا بتوانند با بزرگسالان معاشرت نمایند. نوجوانان معتقدند كه این رفتارها تصویری دلخواه از آنان را به وجود می آورد.(شرفی، 1386).
2-1-3- نیازهای دوره ی نوجوانی
1- نياز به سازگاري با دوره نوجواني: نوجواني، دوران تغيير و تحول فيزيولوژيک و روان شناختي است و همين وضع طبيعي، نيازهاي خاصي را در نوجوان به وجود مي آورد که عبارتند از : الف) نياز به سازگاري با تغييرات فيزيولوژيک ( عنصري ) ب) نياز به جنس مخالف (ج) نياز به آزادي از وابستگي و قيدهاي بچه گانه. 
2- نيازه به کمک و راهنمايي بزرگسالان در حل مسائل شخصي.: نوجوان در عين حال که شديداً مي خواهد و مي کوشد مستقل باشد، خود را از سلطه والدين آزاد کند لکن به سبب کمبود تجربه، همواره نيازمند است که در حل مسائل شخصي و توفيق در سازگاري با محيط از حمايت و راهنمايي والدين، معلمان و ساير افراد مورد اعتمادش برخوردار شود و اين راهنمايي، چنانکه قبلاً گفته شد، بايد از روي احتياط، آگاهي کامل، محبت و احترام به شخصيت نوجوان انجام گيرد.
3- نياز به يادگيري اصول بزرگسالان: نوجوانان در دوره نوجواني بايد به نحوه ورود به دنياي بزرگسالان آشنا شوند. اين امر به کمک والدين و مربي صورت مي گيرد..
4- نياز به تکامل استعدادها در زمينه هاي شغلي است :دوره نوجواني، نوجوان در ذه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های فرزند پروری، مسئولیت پذیری، شیوه های فرزند پروری، عملکرد خانواده Next Entries پایان نامه با کلید واژه های اجتماعی شدن، عملکرد خانواده، دوره نوجوانی، نظام اجتماعی