پایان نامه با کلید واژه های فرایند پژوهش، منابع اطلاعاتی، تحلیل اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

تعریف و انتخاب جامعهی آماری مورد نظر، روشهای نمونهگیری متناسب با نوع پژوهش و فنون نمونهگیری در تحقیقات کیفی و کمّی، مراحل ساخت یک آزمون، بررسی روایی و پایایی ابزار، اجرا و نمرهگذاری آن و تفسیر نتایج آزمونها، روشهای مختلف تحقیق کمی و کیفی و تشخیص استفاده از بهترین روش تحقیق با توجه به شرایط، دارای بیشترین نیاز برای آموزش میباشند.

جدول4-12 : نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی شایستگیهای پژوهشی
شایستگیهای پژوهشی
میانگین رتبه ها
تشخیص و انتخاب مسئله ی پژوهشی.
12/3
نوشتن اهداف پژوهش بر اساس موضوع پژوهش.
86/2
نگرش مثبت به استفاده از پژوهش و به کار بستن یافته های پژوهشی در آموزش
85/2
استفاده از پیشنهادات پژوهشی تحقیقات قبلی
68/2
نوشتن بیان مسئله و بیان ضرورت تحقیق دقیقاً بر اساس موضوع تحقیق
59/2
طراحی برنامهی زمانبندی و بودجهبندی بر اساس فعالیتهای خود
58/2
توانمندی در جستجو در منابع اطلاعاتی و بررسی مبانی نظری مربوطه و تلفیق اطلاعات و ارزیابی آن ها
56/2
تعریف متغیرهای پژوهش به صورت عملیاتی و مفهومی
50/2
رعایت اصول اخلاقی که بایستی در طول انجام پژوهش رعایت شود و حفاظت از حقوق شرکت کنندگان در پژوهش
49/2
کاربرد یافتههای پژوهشهای آموزشی در فعالیتهای آموزشی
48/2
برخورداری از ویژگیهای فردی برای انجام پژوهش (از جمله: توانایی انجام کار گروهی، توانایی مدارا کردن با جو عمومی جامعه در مقابل اجرای آزمونها و جلب بیشترین سطح همکاری
37/2
تدوین صحیح منابع و مآخذ
13/2
نوشتن سؤالات و فرضیات بر اساس اهداف پژوهش
11/2
طراحی و انجام کلی فرایند پژوهش
96/1
استفاده از روشهای مختلف تحقیق کمی و کیفی و تشخیص استفاده از بهترین روش تحقیق با توجه به شرایط.
91/1
تدوین صحیح یک آزمون، بررسی روایی و پایایی، اجرا و نمرهگذاری آن و تفسیر نتایج آزمونها.
88/1
استفاده از روشهای نمونهگیری متناسب با نوع پژوهش و فنون نمونهگیری در تحقیقات کیفی و کمّی
87/1
تعریف و انتخاب جامعهی آماری مورد نظر
86/1
استفاده از روشها و فنون جمعآوری اطلاعات
83/1
تسلط بر پارادایمهای مختلف تحقیق و زیربناهای نظری و فلسفی روشهای تحقیق درپارادایمهای مختلف
73/1
تجزیه و تحلیل اطلاعات پژوهشی از طریق آزمونهای معناداری آماری و نرم افزارهای آماری و نتیجهگیری از تحلیلها
58/1

جدول 4-13 : نتایج آزمون t وابسته برای مقایسهی بین وضصعیت موجود با حداکثر نمرهی معلمان در هر یک از شایستگیهای پژوهشی
شایستگیهای پژوهشی
میانگین
انحراف معیار
t
درجه آزادی
مقدار معناداری
تشخیص و انتخاب مسئلهی پژوهشی
87/0-
52/0
59/22-
179
000/0
طراحی و انجام کلی فرایند پژوهش
03/2-
91/0
82/29-
179
000/0
نوشتن بیان مسئله و بیان ضرورت تحقیق دقیقاً بر اساس موضوع تحقیق
40/1-
64/0
05/29-
179
000/0
نوشتن اهداف پژوهش بر اساس موضوع پژوهش
13/1-
73/0
91/20-
179
000/0
نوشتن سؤالات و فرضیات بر اساس اهداف پژوهش
88/1-
98/0
73/25-
179
000/0
تعریف متغیرهای پژوهش به صورت عملیاتی و مفهومی
49/1-
70/0
35/28-
179
000/0
جستجو در منابع اطلاعاتی و بررسی مبانی نظری مربوطه و تلفیق اطلاعات و ارزیابی آن ها
43/1-
44/0
01/43-
179
000/0
تعریف و انتخاب جامعه ی آماری مورد نظر
13/2-
85/0
47/33-
179
000/0
استفاده صحیح از روشهای نمونهگیری متناسب با نوع پژوهش و فنون نمونهگیری در تحقیقات کیفی و کمّی
13/2-
64/0
44/44-
179
000/0
استفاده از روشها و فنون جمع آوری اطلاعات
16/2-
92/0
22/31-
179
000/0
استفاده از روشهای مختلف تحقیق کمی و کیفی و تشخیص استفاده از بهترین روش تحقیق با توجه به شرایط
08/2-
49/0
83/56-
179
000/0
تسلط بر پارادایمهای مختلف تحقیق و زیربناهای نظری و فلسفی روش های تحقیق درپارادایمهای مختلف
26/2-
65/0
64/46-
179
000/0
تجزیه و تحلیل اطلاعات پژوهشی از طریق آزمونهای معناداری آماری و نرم افزارهای آماری و نتیجه گیری از تحلیلها
41/2-
54/0
77/53-
179
000/0
تدوین صحیح یک آزمون، بررسی روایی و پایایی آن، اجرا و نمرهگذاری آن و تفسیر نتایج آزمونها
12/2-
66/0
56/42-
179
000/0
رعایت اصول اخلاقی که بایستی در طول انجام پژوهش رعایت شود و حفاظت از حقوق شرکت کنندگان در پژوهش
50/1-
88/0
82/22-
179
000/0
تدوین صحیح منابع و مآخذ
86/1-
1
91/24-
179
000/0
طراحی برنامهی زمان بندی و بودجهبندی بر اساس فعالیتهای خود
41/1-
78/0
97/23-
179
000/0
استفاده از پیشنهادات پژوهشی تحقیقات قبلی
31/1-
92/0
15/19-
179
000/0
کاربرد یافتههای پژوهشهای آموزشی در فعالیتهای آموزشی
51/1-
99/0
27/20-
179
000/0
برخورداری از ویژگیهای فردی برای انجام پژوهش (از جمله: توانایی انجام کار گروهی، توانایی مدارا کردن با جو عمومی جامعه در مقابل اجرای آزمونها و جلب بیشترین سطح همکاری)
62/1-
61/0
29/35-
179
000/0
نگرش مثبت به استفاده از پژوهش و به کار بستن یافتههای پژوهشی در آموزش
13/1-
66/0
06/23-
179
000/0

همچنین برای مقایسهی بین وضع موجود و وضع مطلوب پژوهش معلمین از آزمون t وابسته استفاده شد که برای این منظور، ماکسیمم نمره هر سؤال در نظر گرفته شد و این نمرهی حداکثری با نمرهای که معلمان در هر سؤال پرسشنامه بدست آورده بودند با استفاده از آزمون t وابسته مقایسه گردید و مشخص شد که بین وضعیت موجود با حداکثر نمرهی معلمان در هر یک از شایستگیهای پژوهشی تفاوت معنادار وجود دارد.

4-2-3) هدف گذاری برنامههای آموزش پژوهش و توسعهی ظرفیت پژوهشی معلمان
برای پاسخگویی به سؤال آخر پژوهش، ابتدا براساس یافته های پژوهش، برای برنامه های توسعه ی ظرفیت پژوهشی معلمان و آموزش پژوهش به آنان اهدافی در نظر گرفته شد سپس این اهداف در قالب پرسشنامه در اختیار 5 نفر از متخصصین پژوهش ( اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری دانشگاه فردوسی) قرار داده شد و از آنان خواسته شد درخصوص هر یک از هدفهای مشخص شده، یکی از گزینههای ضروری است، مفید اما ضروری نیست و ضرورتی ندارد، را انتخاب کنند. بر اساس پاسخهای متخصصان، شاخص نسبت روائي محتوی برای هر کدام از هدفها محاسبه گردید.
شاخص نسبت روائي محتوی، شاخصی جهت اطمینان از اینکه مهمترین و درستترین محتوی انتخاب شده است یا نه، مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش، جهت تعیین روایی، پرسشنامه در اختیار حداقل 5 نفراز متخصصان قرار می گیرد و از آنان خواسته میشود درخصوص هر یک از آیتمهای ابزار، یکی از گزینههای سه طیف آیتم ضروری است، مفید اما ضروری نیست و ضرورتی ندارد، پاسخ دهند. بر اساس پاسخ های متخصصان، CVR ، به شرح فرمول زیر محاسبه می شود.
CVR = ([E – (N / 2)])/( (N / 2))
تعداد متخصصانی که گزینه ضروری را انتخاب نموده اند E=
تعداد کل متخصصانN=

طبق نتایج بدست آمده، دو هدف فراهم کردن شرایطی برای ترغیب معلمان به پژوهش از قبیل اعطای امتیازات وجوایز خاص به معلمان پژوهشگر و برگزاری همایشهای علمی-پژوهشی در سطح وسیع با حضور گستردهی معلمان بدون هیچگونه محدودیت، مورد تأیید قرار نگرفت.

جدول 4-14 : هدف گذری برنامه های توسعه ی ظرفیت پژوهشی معلمان بر اساس شاخص CVR

اهداف
شاخص CVR
1
برگزاری کارگاه های آموزشی و دوره های عملی برای آموزش فرایند پژوهش و ارتقای دانش پژوهشی معلمان و فراهم آوردن امکانات و شرایط مناسب برای مشارکت هر چه بیشتر معلمان در این دورهها
1
2
ایجاد فرصت مطالعه و استفاده از منابع پژوهشی، اطلاعاتی و کتابخانه ای ویژه ی معلمان در هر کدام از نواحی و شهرستان ها
1
3
اختصاص دادن قسمتی از ساعت حضور معلمان در مدرسه برای انجام امور پژوهشی به عنوان ساعت پژوهش
1
4
فراهم کردن شرایطی برای ترغیب معلمان به پژوهش از قبیل اعطای امتیازات وجوایز خاص به معلمان پژوهشگر
2/0
5
انجام نیازسنجی پژوهشی و آموزشی برای مشخص کردن نیازها و علایق پژوهشی معلمان هر منطقه
1
6
برگزاری دوره هایی به منظور آشنا کردن معلمان با لزوم استفاده از پژوهش و به کاربستن یافته های پژوهشی در آموزش و ایجاد نگرش مثبت به پژوهش
1
7
تقویت و گسترش امکانات پژوهشی در مدارس
1
8
ایجاد نظام ارتقای معلمین بر اساس پژوهش های انجام شده توسط آنان
1
9
تأسیس سازمانی قوی و مستقل برای نظارت بر برنامه های پژوهشی در آموزش و پرورش و ارتقای سطح کیفی و کمی پژوهش در بین معلمان
1
10
برگزاری نشست های پژوهشی در مدارس جهت مشارکت و تعامل معلمان برای انجام پژوهش و هم فکری با یکدیگر و تشکیل انجمن های پژوهشی در مدارس
1
11
بازنگری در برنامه های درسی و محتواهای آموزشی دورههای تربیت معلم با هدف تربیت معلمانی پژوهشگر
1
12
برگزاری همایشهای علمی-پژوهشی در سطح وسیع با حضور گستردهی معلمان بدون هیچگونه محدودیت
6/0

فصل پنجم
بحث و نتیجهگیری

در این قسمت، با نظر به سؤالات پژوهش، ضمن ارائه نتایج، به بحث و تفسیر درباره آن پرداخته شده است. به طور خلاصه یافتههای حاصل از پژوهش نشان دهندهی این است از نظر انگیزهی پژوهشی، معلمان در سطح بالاتری از میانگین، از نظر تخصص پژوهشی، کمی بالاتر از میانگین و از نظر فرصتها و امکانات پژوهشی تفاوت معناداری با میانگین مورد نظر نداشتند. برای بررسی نیازهای آموزش پژوهش شایستگیهای پژوهشی مورد نیاز معلمان بر اساس مبانی نظری، نظر متخصصان پژوهش و معلمان خبره شناسایی و اولویت بندی گردید. سپس فهرست شایستگیها در قالب پرسشنامه در اختیار معلمین قرار گرفت و حیطههایی که معلمین بیشترین نیاز به آموزش را داشتند اولویتبندی گردید. در نهایت طبق یافتههای پژوهش، برنامههای پژوهشی معلمان هدف گذاری گردید.

5-1) نتایج مربوط به بررسی ظرفیت پژوهشی
در قلمرو آموزش و پرورش، معلم از مهمترین مؤلفههای تأثیرگذار در توسعهی کیفی نظام آموزشی به شمار میرود و یکی از جنبه های اساسی در حرفهی معلمی، پژوهش و تحقیق است که باعث میشود خود معلم مولّد دانش ِآموزشی باشد. در همین راستا هدف پژوهش حاضر بررسی ظرفیت پژوهشی معلمان و تعیین نیازهای آموزش پژوهش به آنان بود.
در ابتدا سؤال اول پژوهش که ظرفيت پژوهشی معلمان بر حسب سه مؤلفهی انگیزهی پژوهشی و فرصتها و امکانات پژوهشی و دانش و تخصص پژوهشی چگونه است، مورد بررسی قرار گرفت. طبق یافتههای پژوهش مؤلفهی اول پرسشنامهی ظرفیت پژوهشی، یعنی انگیزهی پژوهشی، به ترتیب بر اساس میانگین بدست آمده، شامل انگیزهی درونی، انگیزهی بیرونی و بیانگیزگی میباشد که با استفاده از آزمون اندازهگیریهای مکرر و مقایسهی هلمرت مشخص شد بین خردهمؤلفههای انگیزه پژوهشی تفاوت معناداری از نظر برتری وجود دارد. نتایج آزمون tتک نمونهای نیز نشان داد که در مجموع معلمان از نظر انگیزهی پژوهشی در سطح مطلوبی قرار دارند. یافتههای پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای حسن زاده و همکاران (1385)، نجفی و قلی زاده (1388)، رومیانی، میرشاه جعفری و نصر اصفهانی (1385)، عنایتی و همکاران (1391) که یکی از موانع پژوهشگری معلمان را، عدم وجود انگیزهی کافی برای انجام پژوهش عنوان میکنند مطابقت ندارد. در این پژوهشها با نظرسنجی از معلمان، به طور کلی انگیزه ی پژوهشی آنان را پایین گزارش کردهاند و مشخص نگردیده که معلمان در چه حیطههایی انگیزهی آن ها برای انجام پژوهش پایین است، به عنوان مثال ممکن است معلمان دارای انگیزهی درونی بالا و انگیزهی بیرونی پایینی برای انجام پژوهش باشند ولی زمانی که این حیطهها باهم اندازهگیری میگردد نتایج نشان دهندهی انگیزهی پژوهشی پایین معلمان باشد. ولی در پژوهش حاضر انگیزهی پژوهشی به سه مؤلفهی انگیزهی درونی، انگیزهی بیرونی و بیانگیزگی تقسیم شده است بنابراین میزان انگیزهی معلمان در هر کدام از این حیطهها قابل تفکی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های تحلیل اطلاعات، جمع آوری اطلاعات، فرایند پژوهش Next Entries پایان نامه با کلید واژه های محیط آموزشی، دانش پژوه، فرایند پژوهش