پایان نامه با کلید واژه های فراوانی تجمعی، محصولات زراعی، فرسایش کناری، نقطه تقاطع

دانلود پایان نامه ارشد

ها
نام زیر حوزه
شیب ناخالص
(%)
شیب وزنی
(%)
شیب خالص
(%)
طول رودخانه
سیاه مزگی
65/7
93/7
17/4
98/29
چنار رودخان
38/3
44/3
34/1
43/13
لاسک
37/9
37/9
66/4
92/17
چمچا
31/6
78/6
96/1
51/7
مژده
48/6
96/5
52/1
815/10
کل حوزه
98/2
08/3
72/0
53/99

4-2-4- نقشه شیب حوزه (slope Map)
برای تهیه نقشه شیب در این مطالعات از سیستم اطلاعات جغرافیای ( GIS ) و نرم افزارILWIS استفاده شده است . برای این منظور ابتدا منحنی های اصلی میزان نقشه های تو پوگرافی 1:50000 سازمان جغرافیایی ارتش رقومی گردیدند.سپس مدل رقومی زمین(DEM) تهیه شده و نهایتا نقشه شیب برای حوزه با کلاس های ذیل از ان استخراج گردید.

جدول 4-3- کلاس شیب حوزه پسیخان

کلاس شیب
دامنه شیب به درصد

کلاس شیب
دامنه شیب به درصد
1
1-0
6
30-15
2
3-1
7
50-30
3
5-3
8
70-50
4-
10-5
9
120-70
5
15-10
10
120

4-2-4-1- جدول و هیستو گرام توزیع شیب نسبت به سطح
برای دانستن اینکه هر کلاس شیب چه سطحی از حوزه را به خود اختصاص داده است از جدول هیستو گرام توزیع شیب نسبت به سطح استفاده می شود . بدین منظور ابتدا مساحت هر یک از کلاسهای شیب با استفاده از نرم افزار ILWIS استخراج شده و سپس درصد جزیی هر یک از کلاسهای شیب نسبت به کل مساحت بر آورد گردیده است . همچنین برای نشان دادن مساحتی از حوزه که بالاتر و یا پایین تر از یک درصد شیب معین قرار می گیرد از منحنی تجمعی توزیع شیب با سطح بدست می آید.بدین منظور ابتدا مقادیر تجمعی کلاسهای شیب مختلف از جدول توزیع شیب نسبت به سطح تهیه گردیده و آنگاه مقادیر تجمعی بر روی نمودار متقل می شود . در این نمودار ها مقادیر تجمعی بر روی محور افقی و شیب متوسط بر روی محور عمودی مشخص شده است .
توزیع شیب در جداول شماره 5 الی 10 نشان داده شده و نقشه کلاس بندی شیب در نقشه شماره 4-9 آمده است.

4-2-5- محاسبه شیب متوسط
4-2-5-1- شیب متوسط وزنی
شیب متوسط وزنی از فرمول زیر بدست می آید :

که در آن :
SW= شیب متوسط وزنی حوزه به متر
= سطح جزیی کلاس شیب مورد نظر با کیلو متر مربع
= حد پایینی کلاس شیب به متر
=حد بالایی کلاس شیب به متر
A=مساحت حوزه به کیلو متر مربع

4-2-5-2- شیب میانه
شیب میانه را از منحنی توزیع شیب به سطح بدست آورده ایم به این صورت که در روی محور افقی از نقطه 50 درصد ، عمودی رسم می کنیم تا منحنی را قطع کند سپس نقطه تقاطع را به محور عمودی وصل نموده و شیب میانه را استخراج می کنیم .
4-2-5-3- نمای شیب
کلاس شیبی است که بیشترین گسترش را در سطح حوزه داشته باشد برای بدست آوردن نمای شیب می توان از جدول توزیع شیب نسبت به سطح یا هیستو گرام توزیع شیب به سطح استفاده نمود . در جدول شماره 11 مقادیر شیب به روشهای فوق برای حوزه و زیر حوزه ها امده است .

4-2-6- بررسی شیب اراضی اطراف رودخانه
اراضی اطراف رودخانه در این منطقه در پایین دست تا ارتفاعات متوسط از مواد رسوبی بود ه و محل کشت کار و زمین های کشاورزی را تشکیل می دهد . این رسوبات حساس به فرسایش می باشند و شیب آنها به سمت رودخانه تاثیر زیادی در سیل گیری و فرسایش کناری رود خانه دارد . بطوری که اگر شیب آن کم و ظرفیت آبگیری رودخانه نیز کم باشد در مواقع سیلابی منطقه اطراف را سیل فرا گرفته و محصولات زراعی را از بین می برد . در زیر مسیر رودخانه های مهم این حوزه آورده شده است .

4-2-6-1- رودخانه سیا مزگی
این رودخانه از ارتفاعات پشته کوه و لاته برهنه سرچشمه می گیرد . شیب رودخانه در بالادست (از 1600 متر به بالا) زیاد ( پروفیل طولی ) و یکنواخت می باشد ، شیب جانبی در دو طرف رودخانه زیاد (بالای 30%)و بصورت دره های V می باشد . در ارتفاعات متوسط (400-1600) شیب متوسط ( پروفیل طولی ) دارد و شیب جانبی آن در دو طرف مانند بالا دست زیاد می باشد . در منطقه خروجی کوهستان ، رودخانه عریض شده و شیب جانبی اطراف آن با فاصله تا 1 کیلو متر که منتهی به یالهای با شیب تند می شود . در منطقه دشتی شیب رودخانه با شیب اطراف برابر و خیلی کم شیب ( کمتر از 3% ) است .

4-2-6-2- رودخانه چوبر
این رودخانه در شرق رود خانه سیلاه مزگی قرار دارد و از ارتفاعات خرم کیش سر چشمه می گیرد . در ارتفاعات بالای 1500 متر شیب طولی ، تند و یکنواخت و شیب جانبی دو طرف رودخانه بصورت دره عمیق و شیب تند است در ارتفاعات متوسط (450-1500) شیب طولی متوسط ( پروفیل طولی )و شیب جانبی اطراف آن به صورت دره عمیق با شیب تند است ، در ارتفاعات پایین دست در محل خروجی اطراف رودخانه از مواد رسوبی بوده و در آن کشت و زرع صورت می گیرد و شیب جانبی تا حدود 1 کیلو متر ازرودخانه کمتر از 5 درصد می باشد و در محل دشتی تا محل اتصال به سیاه مزگی شیب طولی آن کمتر از 2% است .

4-2-6-3- رودخانه پسیخان
این رودخانه از به هم پیوستن دو رودخانه فوق در منطقه دشتی بوجود می آید و تا منطقه با تلاقی مرداب انزلی ادامه دارد و شیب آن از بالا به پایین ، خیلی جزئی کم می شود که شیب طولی و جانبی آنها کمتر از 1% می باشد .
جدول 4-4- توزیع شیب نسبت به سطح زیر حوزه سیاهمزگی
کلاس شیب
شیب به درصد
مساحت مطلق
فراوانی نسبی
فراوانی تجمعی
مساحت تجمعی
1
1-0
927/0
5/0
5/0
927/0
2
3-1
594/2
41/1
91/1
521/3
3
5-3
913/5
21/3
12/5
434/9
4
10-5
821/9
33/5
45/10
26/19
5
15-10
208/9
5
44/15
46/28
6
30-15
592/27
7/14
42/30
06/56
7
50-30
395/67
57/36
99/66
455/123
8
70-50
894/48
97/25
96/92
319/171
9
120-70
572/12
82/6
79/99
891/183
10
120
395/0
21/0
100
286/184

جدول 4-5- توزیع شیب نسبت به سطح زیر حوزه چناران
کلاس شیب
شیب به درصد
مساحت مطلق
فراوانی نسبی
فراوانی تجمعی
مساحت تجمعی
1
1-0
897/0
367/2
367/2
897/0
2
3-1
81/4
69/12
057/15
707/5
3
5-3
395/2
319/6
376/21
102/8
4
10-5
458/7
677/19
052/41
56/15
5
15-10
117/6
278/16
191/57
677/21
6
30-15
481/7
738/19
928/76
158/29
7
50-30
299/6
619/16
547/93
457/35
8
70-50
173/2
733/5
28/99
63/37
9
120-70
262/0
691/0
971/99
892/37
10
120
0106/0
028/0
100
903/37

جدول 4-6- توزیع شیب نسبت به سطح زیر حوزه لاسک
کلاس شیب
شیب به درصد
مساحت مطلق
فراوانی نسبی
فراوانی تجمعی
مساحت تجمعی
1
1-0
431/0
39/0
39/0
431/0
2
3-1
05/1
95/0
33/1
481/1
3
5-3
490/4
5/3
28/5
89/5
4
10-5
294/9
338/
62/13
154/15
5
15-10
439/7
67/6
29/20
623/22
6
30-15
450/22
13/20
42/40
073/45
7
50-30
66/36
87/32
29/73
733/81
8
70-50
79/22
44/20
73/93
523/104
9
120-70
856/6
15/6
87/99
379/111
10
120
14/0
13/0
100
519/111

جدول 4-7- توزیع شیب نسبت به سطح زیر حوزه چماچاه
کلاس شیب
شیب به درصد
مساحت مطلق
فراوانی نسبی
فراوانی تجمعی
مساحت تجمعی
1
1-0
15/1
6
6
15/1
2
3-1
51/7
21/39
21/45
66/8
3
5-3
37/1
15/7
36/52
04/10
4
10-5
22/1
43/6
79/58
28/11
5
15-10
33/1
95/6
74/65
60/12
6
30-15
04/4
07/21
8/86
64/16
7
50-30
74/1
09/9
89/95
38/18
8
70-50
65/0
4/3
29/99
03/19
9
120-70
13/0
65/0
94/99
15/19
10
120
01/0
06/0
100
16/19

جدول 4-8- توزیع شیب نسبت به سطح زیر حوزه مژده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های توسعه پایدار، توسعه پاید، رگرسیون، پوشش گیاهی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشر، حقوق انسان، آموزش کارکنان، قانون مجازات