پایان نامه با کلید واژه های فراواني، متغير، ويژگي

دانلود پایان نامه ارشد

فراواني
فراواني
درصد فراواني
فراواني
درصد فراواني
بهتر بودن
1
0.4
1
0.4
25
9.4
102
38.8
137
51.5
مفيد بودن
43
16.2
23
8.6
140
52.6
39
14.7
21
7.9
لذت بخش بودن
2
0.8
2
0.8
51
19.2
89
33.5
122
45.9
خدمات بهتر
0
0
1
0.4
16
6
57
21.4
192
72.2
رضايت
9
3.4
9
3.4
96
36.1
85
32
67
25.2
کارايي
3
1.1
1
0.4
6
2.3
44
16.5
212
79.7

جدول4-6: جدول آمار توصيفي شاخص هاي متغير ويژگي هاي محصول
ويژگي محصول
نقطه نظرات پيرامون گزينه هاي شاخص

کاملا مخالف
مخالف
بي نظر
موافق
کاملا موافق

فراواني
درصد فراواني
فراواني
درصد فراواني
فراواني
درصد فراواني
فراواني
درصد فراواني
فراواني
درصد فراواني
بررسي فيزيکي
4
1.5
4
1.5
38
14.3
73
27.4
147
55.3
حس بينايي
8
3
20
7.5
93
35
95
35.7
50
18.8
حس شنوايي
2
0.8
6
2.3
36
13.5
106
39.8
116
43.6
حس چشايي و بويايي
22
8.3
32
12
115
43.2
49
18.4
48
18

جدول4-7: جدول آمار توصيفي شاخص هاي متغير امنيت و اعتماد
امنيت و اعتماد
نقطه نظرات پيرامون گزينه هاي شاخص

کاملا مخالف
مخالف
بي نظر
موافق
کاملا موافق

فراواني
درصد فراواني
فراواني
درصد فراواني
فراواني
درصد فراواني
فراواني
درصد فراواني
فراواني
درصد فراواني
اطلاعات شخصي و مالي
2
0.8
3
1.1
28
10.5
105
39.5
128
48.1
ايمني
0
0
0
0
34
12.8
67
25.2
165
62
استفاده از اطلاعات
14
5.3
16
6
61
22.9
118
44.4
57
21.4
احساس امنيت
8
3
9
3.4
85
32
97
36.5
67
25.2
تجربه خريد
2
0.8
2
0.8
26
9.8
104
39.1
132
49.6
تعدد اطلاعات ارسالي
2
0.8
4
1.5
67
25.2
106
39.8
87
32.7

جدول4-8: جدول آمار توصيفي شاخص هاي متغير پيشنهادات ارتقايي
پيشنهادات ارتقايي
نقطه نظرات پيرامون گزينه هاي شاخص

کاملا مخالف
مخالف
بي نظر
موافق
کاملا موافق

فراواني
درصد فراواني
فراواني
درصد فراواني
فراواني
درصد فراواني
فراواني
درصد فراواني
فراواني
درصد فراواني
پيشنهادات بيشتر
30
11.3
64
24.1
103
38.7
49
18.4
20
7.5
خلاقانه
25
9.4
20
7.5
157
59
45
16.9
19
7.1
جذاب
36
13.5
23
8.6
115
43.2
71
26.7
21
7.9
قانع کننده
31
11.7
36
13.5
162
60.9
30
11.3
7
2.6

جدول4-9: جدول آمار توصيفي شاخص هاي متغير قيمت
قيمت
نقطه نظرات پيرامون گزينه هاي شاخص

کاملا مخالف
مخالف
بي نظر
موافق
کاملا موافق

فراواني
درصد فراواني
فراواني
درصد فراواني
فراواني
درصد فراواني
فراواني
درصد فراواني
فراواني
درصد فراواني
ارزان بودن
2
0.8
2
0.8
16
6
102
38.3
144
54.1
مقايسه
5
1.9
3
1.1
18
6.8
88
33.1
152
57.1
تخفيف
0
0
0
0
4
1.5
61
22.9
201
75.6
دفعات خريد
0
0
3
1.1
36
13.5
72
27.1
155
58.3

جدول4-10: جدول آمار توصيفي شاخص هاي متغير سهولت خريد
سهولت خريد
نقطه نظرات پيرامون گزينه هاي شاخص

کاملا مخالف
مخالف
بي نظر
موافق
کاملا موافق

فراواني
درصد فراواني
فراواني
درصد فراواني
فراواني
درصد فراواني
فراواني
درصد فراواني
فراواني
درصد فراواني
آسان بودن
7
2.6
7
2.6
70
26.3
107
40.2
75
28.2
سادگي
0
0
0
0
6
2.3
35
13.2
225
84.6
سفارش خريد
1
0.4
1
0.4
14
5.3
103
38.7
147
55.3
جستجوي نيازمندي
0
0
0
0
2
0.8
46
17.3
218
82
قابليت رديابي
2
0.8
5
1.9
46
17.3
69
25.9
144
54.1

4-2 آمار استنباطي
با توجه به اينکه از جامعه آماري تحقيق نمونه گيري تصادفي شده است مي توان به راحتي از آمار استنباطي استفاده نمود تا بتوان نتايج آزمون هاي آماري نمونه را به جامعه آماري تحقيق تعميم داد.
به منظور تحليل دادههاي پژوهش و استنباط آماري از آزمون هاي زير استفاده شده است:
جدول 4-11: آزمونهاي مورد استفاده جهت آمار استنباطي
رديف
آزمون مورد استفاده
1
آلفاي كرونباخ
2
آزمون كولموگروف – اسميرنوف
3
آزمون دوجمله اي يا نسبت
4
آزمون فريدمن
5
آزمون من وييتني
6
آزمون کروسکال واليس
7
تحليل عاملي
در ادامه مراحل عمومي انجام آزمون فرض آماري توضيح داده شده است.
4-2-1 بررسي متغير محيط بازاريابي اينترنتي
تخمين بارهاي عاملي استانداردشده (ضرايب رگرسيون استاندارد شده) متغير محيط بازاريابي اينترنتي و 6 شاخص آن، در نمودار ذيل قابل مشاهده است.

شكل 4-5: تخمين بارهاي عاملي استانداردشده متغير محيط بازاريابي اينترنتي

همان طور كه در نمودار گرافيكي فوق قابل مشاهده است، ميزان ارتباط شاخص اول با متغير محيط بازاريابي اينترنتي (ضريب رگرسيون استاندارد شده) برابر 0.38 با ميزان خطاي استانداردشده 0.85 است.
با توجه به اينكه مقادير تخمين ها به صورت استانداردشده هستند مي توان گفت كه شاخص 3 ارتباط بيشتري با متغير محيط بازاريابي اينترنتي دارد و در واقع آن را به طور مناسب تري تبيين مي نمايد.
اکنون به بررسي معني داري هر يك از روابط فوق، با استفاده از نمودار آماره t-استيودنت مي پردازيم. با توجه به مقدار آماره t-استيودنت نشان داده شده در شكل 4-6، براي هر يك از شاخص ها، مقدار آماره بيش از 1.96 است و درنتيجه فرض صفر رد مي شود. يعني روابط فوق معنادار هستند.
اما با توجه به مقادير آماره t-استيودنت مربوط به خطاها، ملاحظه مي گردد که مقادير اين آماره براي تمام شاخص ها بيش از 1.96 است و نشان دهنده اين مطلب است كه با مقدار معناداري از خطا مواجه هستيم.

شكل شماره 4-6: مقادير آماره t-استيودنت متغير محيط بازاريابي اينترنتي

اكنون به بررسي ضريب تعيين چندگانه مدل مي پردازيم. مقدار اين آماره براي هر يك از شاخص ها در جدول ذيل نشان داده شده است:
جدول شماره 4-12 : ضريب تعيين چندگانه شاخص هاي متغير محيط بازاريابي اينترنتي

شاخص 1
شاخص 2
شاخص 3
شاخص 4
شاخص 5
شاخص 6
ضريب تعيين چندگانه
0.15
0.13
0.28
0.24
0.14
0.27

اين ضرايب نشان مي دهند كه شاخص 3 به تنهايي 0.28 و يا به عبارت ساده تر 28% از تغييرات متغير وابسته محيط بازاريابي اينترنتي را تبيين مي كند كه اين نشان دهنده اهميت زياد اين شاخص نسبت به شاخص هاي ديگر جهت تبيين متغير محيط بازاريابي اينترنتي است.
جهت بررسي معناداري كل مدل، شاخص‌هاي نيکويي برازش مدل برازش يافته همراه با ملاک تفسير هر شاخص در جدول 4-13 ارائه شده است.

جدول شماره 4-13: شاخص‌هاي نيکويي برازش مدل تحليل عاملي متغير وابسته محيط بازاريابي اينترنتي
نتيجه
ملاک
مقدار شاخص
شاخص هاي نيکويي برازش
برازش مناسب

2.24
?^2

بزرگ تر از 0.05
0.50
p.value
برازش مناسب
کوچک تر از 0.05
0.001
RMSEA

بررسي معيارهاي برازش مدل نشان مي‌دهد‍ که مدل از برازش مناسبي برخوردار است. بنابراين مدل نهايي توانسته است به گونه مناسبي روابط بين متغيرهاي توصيف كننده متغير وابسته محيط بازاريابي اينترنتي را بيان نمايد.
4-2-2 بررسي متغير ويژگي هاي محصول
تخمين بارهاي عاملي استانداردشده (ضرايب رگرسيون استاندارد شده) متغير ويژگي هاي محصول و 4 شاخص آن، در نمودار ذيل قابل مشاهده است.

شكل 4-7: تخمين بارهاي عاملي استانداردشده متغير ويژگي هاي محصول

همان طور كه در نمودار گرافيكي فوق قابل مشاهده است، ميزان ارتباط شاخص هفت با متغير ويژگي هاي محصول (ضريب رگرسيون استاندارد شده) برابر 0.54 است.
با توجه به اينكه مقادير تخمين ها به صورت استانداردشده هستند مي توان گفت كه شاخص 7 ارتباط بيشتري با متغير ويژگي هاي محصول دارد و در واقع آن را به طور مناسب تري تبيين مي نمايد.
اکنون به بررسي معني داري هر يك از روابط فوق، با استفاده از نمودار آماره t-استيودنت مي پردازيم. با توجه به مقدار آماره t-استيودنت نشان داده شده در شكل 4-8، براي هر يك از شاخص ها، مقدار آماره بيش از 1.96 است و درنتيجه فرض صفر رد مي شود. يعني روابط فوق معنادار هستند.
اما با توجه به مقادير آماره t-استيودنت مربوط به خطاها، ملاحظه مي گردد که مقادير اين آماره براي تمام شاخص ها (جز شاخص 7) بيش از 1.96 است و نشان دهنده اين مطلب است كه با مقدار معناداري از خطا مواجه هستيم.

شكل شماره 4-8: مقادير آماره t-استيودنت متغير ويژگي هاي محصول

اكنون به بررسي ضريب تعيين چندگانه مدل مي پردازيم. مقدار اين آماره براي هر يك از شاخص ها در جدول ذيل نشان داده شده است:
جدول شماره 4-14 : ضريب تعيين چندگانه شاخص هاي متغير ويژگي هاي محصول

شاخص 7
شاخص 8
شاخص 9
شاخص 10
ضريب تعيين چندگانه
0.60
0.38
0.24
0.21

اين ضرايب نشان مي دهند كه شاخص 7 به تنهايي 0.60 و يا به عبارت ساده تر 60% از تغييرات متغير وابسته ويژگي هاي محصول را تبيين مي كند كه اين نشان دهنده اهميت زياد اين شاخص نسبت به شاخص هاي ديگر جهت تبيين متغير ويژگي هاي محصول است.
جهت بررسي معناداري كل مدل، شاخص‌هاي نيکويي برازش مدل برازش يافته همراه با ملاک تفسير هر شاخص در جدول 4-15 ارائه شده است.
جدول شماره 4-15: شاخص‌هاي نيکويي برازش مدل تحليل عاملي متغير وابسته ويژگي هاي محصول
نتيجه
ملاک
مقدار شاخص
شاخص هاي نيکويي برازش
برازش مناسب

8.19
?^2

بزرگ تر از 0.05
0.31
p.value
برازش مناسب
کوچک تر از 0.05
0.000
RMSEA

بررسي معيارهاي برازش مدل نشان مي‌دهد‍ که مدل از برازش مناسبي برخوردار است. بنابراين مدل نهايي توانسته است به گونه مناسبي روابط بين متغيرهاي توصيف كننده متغير وابسته ويژگي هاي محصول را بيان نمايد.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع جامعه پذیری، طبقه اجتماعی، عزت نفس Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دانش آموختگان، وضعیت اجتماعی، نیروی کار