پایان نامه با کلید واژه های غير، نظاميان، کليه، غزه

دانلود پایان نامه ارشد

عمليات نظامي داشته و تخريب کلي يا جزئي تصرف يا از کار انداختن آنها در شرايط زماني موجود يک مزيت نظامي معين محسوب شود.380
حتي وقتي که به هدفي که تمامي شرايط ماده فوق را احراز کند حمله ميشود لازم است که کليه اقدامات احتياطي براي اطمينان از عدم صدمه به غير نظاميان تا حد ممکن انجام شود. بنابراين همانطور که ماده 57 پروتکل اول مقرر داشته است:
“ضروري است که کليه احتياطهاي ممکن در انتخاب وسايل و شيوههاي حمله به عمل آورده شود تا در هنگام حمله از خسارت جاني اتفاقي به غير نظاميان مجروح شدگان و غير نظاميان و نيز آسيب رساندن به اموال غير نظاميان اجتناب نموده و يا آن را به حداقل برسانند.”381
از لحاظ تراکم جمعيت غزه پر جمعيتترين منطقه جهان است. در سال 1948 نود هزار نفر بومي در غزه زندگي ميکردند جمعيت اين منطقه در حال حاضر 4/1 ميليون نفر است اين بدان معناست که 3700 نفر در هر کيلومتر مربع زندگي ميکنند.382 لذا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، جنگ 22 روزه، مخاصمات مسلحانه Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع رضامندی زناشویی، رضایت زناشویی، آزمون فرضیه، تعارضات زناشویی