پایان نامه با کلید واژه های عملکرد شغلی، رفتار سیاسی، هوش هیجانی، استان گیلان

دانلود پایان نامه ارشد

هوش هيجاني چنين است: توانايي زير نظر گرفتن احساسات و هيجانات خود و ديگران، تمايز گذاشتن بين آنها و استفاده از اطلاعات حاصل از آنها در تفکر و اعمال خود. بنابراين هوش هيجاني مجموعه مهمي از يک سري توانايي هاست: توانايي هايي مانند اينکه فرد بتواند انگيزه خود را حفظ نمايد و در مقابل ناملايمات پايداري کند، تکانش هاي خود را به تعويق بيندازد و آنها را کنترل کند، حالات روحي خود را تنظيم کند و نگذارد پريشاني خاطر، قدرت تفکرش را خدشه دار سازد، با ديگران همدلي کند و اميدوار باشد، هوش هیجانی از طریق تنظیم سیگنال درونی و چگونگی به رسمیت شناختن احساسات، عملکرد شغلی را تحت تاثیر قرار می دهد(Goleman,Boyatzis & McKee, 2004).هوش هیجانی با توسعه خلاقیت نو آورانه در افراد به بهبود عملکرد شغلی در مردم می انجامد(Ganji, 2011; Hasanzadeh, 2009). هوش هیجانی رابطه مثبت ومعنا داری با عملکرد شغلی دارد (Bahmanabadia, & Jafari, 2014).هوش هیجانی به واسطه نظارت بر خود رفتار سیاسی را تحت تاثیر قرار می دهد(Ferris et al.2000). هوش هیجانی عمدتا بر جنبه های مبتنی بر احساسات اثر فردی، نفوذ، و کنترل تمرکز دارد،در مقابل، رفتار سیاسی به عنوان ترکیب دانش و رفتار است که فراتر از احساسات رامورد توجه قرار می دهد. هوش هیجانی با افزایش توانایی بر رفتار سیاسی اثر می گذارد(Wong & Law, 2002).هوش هیجانی با به رسمیت شناختن احساسات دیگران و تنظیم رویکردی برای جلب توجه آنها، رفتار سیاسی را تحت تاثیر قرار می دهد(Davis,2014).
با تکمیل رفتار هوش هیجانی همراه با رفتار سیاسی افراد قابلیت بیشتری نسبت به دیگران برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران پیدا می کنند،هوش هیجانی و رفتار های سیاسی به طور مستقیم با یکدیگر در ارتباط هستند(Davis,2014).هوش هیجانی رابطه مثبتی با رفتار سیاسی دارد (Meisler, 2014 ).مفهوم رفتار سیاسی برای اولین بار توسط ففر6(1981) و میستزبرگ7(1983) به منظور توصیف ویژگی های فردی در هدایت موثر بعد سیاسی زندگی کاری مطرح گردید و با پژوهش های فریز و همکاران (1999) ادامه یافت رفتار سیاسی به عنوان مجموعه ای از رفتار ها که ضامن عملکرد خوب و پیامد های موفقیت آمیز کاری است تعریف شده است(Coole,2007).رفتار سیاسی باید احساس اعتماد به نفس و امنیت شخصی ایجاد کند، زیرا افراد احساس کنترل دیگران در کار و راهبرد های مورد نیاز برای بدست آوردن آنچه خودشان می خواهندرا تجربه خواهند کرد(Ferris,Berkson,Kaplan,Gilmore,Buckley & Hochwarter, 1999). نگرش سیاسی به سازمان ها اعتقاد دارد که افراد نه تنها برای موفق شدن بلکه برای ماندن و بقا در سازمان باید دارای تمایل (اراده)سیاسی و نیز رفتار سیاسی باشند(Liu Y,2007). بنابراین رفتار سیاسی شکلی مجزا از رفتار اجتماعی است که هدف آن دستیابی به موفقیت و تحقق اهداف در سطوح فردی و سازمانی است ، این رفتار می تواند خارج از محدوده سازمانی رخ دهد اما هدف آن نفوذ و موفقیت سازمانی است. رفتار سیاسی توانایی درک موثر دیگران و موفقیت در کار و استفاده از چنین دانشی برای عمل به شیوه ای که اهداف فردی یا سازمانی فرد را افزایش می دهد تعریف شده است(Key Lin,2011).
رفتار سیاسی نقش تسهیل کننده را در عملکرد شغلی ایفا می کند(Blickle,Gerhard, James , Meurs Ingo Zettler, Jutta ,Daniela Noethen , Jochen Kramer , Gerald 2008). رفتار سیاسی بااستفاده از هوش هیجانی رسیدن به هدف مورد نظر را تسهیل می کند (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). رفتار سیاسی و ابعاد مرتبط با آن در پیش بینی نتایج عملکرد شغلی مثبت نقش بی شماری را ایفا می کند(Samer,2005). هنگامی که یک محیط کار عاری از برداشت منحرف از سیاست باشد، افراد با رفتار سیاسی دارای بالاترین عملکرد هستند(Kapoutsis, Papalexandris,Nikolopoulos,Hochwarter & Ferris,2011). رفتار سیاسی یکی از منابع مربوط به بهره وری کارمندان است،که از طریق درک مردم و شرایط آنها در محل کار به منظور تحقق اهداف مربوط به شغل، موجب بهبود عملکرد شغلی می شود. رفتار سیاسی، رابطه معنا داری با عملکرد شغلی دارد (Treadway,Brooke, Shaughnessy,Breland Jun Yang Maiyuwai Reeves,2013). رفتار سیاسی اثر متقابل معنا داری با عملکرد شغلی، دارد (Blickle,Oerder & Summers, 2007).

محقق به دنبال پاسخ گویی به این سوال است که: آیا هوش هیجانی بر عملکرد شغلی کارکنان با توجه به رفتار سیاسی تاثیر دارد؟

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق
حیاتی ترین مساله در هر سازمانی عملکرد شغلی آن است. اهمیت عملکرد شغلی پژوهش گران را به پژوهش هر بیشتر درباره آن وا داشته است. در سازمان های رقابتی امروز فقط سازمان هایی قادر به حیات هستند که عملکرد کارکنان خود را ارتقا دهند . بخش عظیمی از انرژی سازمان ها صرف توجه به کارکنان آنها می شود زیرا منابع انسانی مهم ترین عامل در هر سازمانی بشمار می روند.
توجه به کارکنان و در راس آن عملکرد شغلی آنها به عنوان بزرگترین و مهم ترین سرمایه سازمان، پدیده ای است که در طول چند دهه اخیر رشد فراوانی داشته است (اژه ای و خدا پناهی، 1388 ).
منابعانسانیازمهمترینسرمایههايهرسازمانیبهشمارمیرود.بررسیوشناساییعواملمرتبطبااینمنابعکهمیتواندبرعملکرد سازمانیمؤثرباشد. عملکرد شغلی مناسب موجب ارتقاء سازمان میشود که این امر خود موجب ارتقا اقتصاد ملی می گردد. عملکرد شغلی یکی از متغییر هایی است که در بسیاری از کشور های توسعه یافته مورد توجه زیادی قرار گرفته است ( ابوالقاسمی ،1390 ).
ارزیابی عملکرد کارکنان فرصتی را بوجود می آورد تا مدیر سازمان بتواند رفتار شغلی کارمند را باز سازی کند( نور علیزاده ، 1383 ).
در کل عملکرد شغلی به عنوان رفتار یا عملی که با اهداف سازمان مرتبط می باشد و از این حیث نیز بسیار قابل اهمیت است (Thompson,Wiebe,Gulrukh& Ashram,2012).

1-4) چهار چوب نظری
چهارچوب نظری بنیانی است که تمامی پژوهش ها بر آن استوار می شود. چهار چوب نظری یک الگوی مفهومی است که متغییر های مهم را در وضعیتی که مرتبط با مساله پژوهش است شناسایی و مشخص می کند و پیوند این متغییر ها را به گونه ای منطقی ارائه می دهد (سکاران ، 1390 )
این تحقیق در راستای تحقیق ترد وی8 و همکاران در سال 2014 با عنوان “رابطه بین رفتار سیاسی و عملکرد شغلی صاحبان قدرت “که تاکید بر این دارد که رفتار سیاسی موجب عملکرد شغلی بهتر کارکنان می شود و میسلر9 2014تحقیقی تحت عنوان ” بررسی هوش هیجانی بر مهارت سیاسی و رضایت شغلی ” تاکید بر این دارد که رابطه معنا داری بین متغییر ها وجود داردو گل پرور 1388 تحقیقی تحت عنوان ” رابطه بی هوش هیجانی وعملکرد شغلی کارکنان کارخانجات صنعتی شهر اصفهان” که بیان می کند که بین مولفه های هوش هیجانی و عملکرد شغلی رابطه مثبت و معناداری برقرار استو جکسون10 2012 تحقیقی تحت عنوان ” ارتباط کار تعاملی و عملکرد شغلی: بررسی اثر واسطه ای هوش هیجانی” که بر این تاکید دارد که افراد با هوش هیجانی بالاتر دارای عملکرد شغلی بهتری هستند و شمس الدین 2013 در تحقیقی با عنوان ” رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی مرکز تماس ” که تجزیه و تحلیل همبستگی نشان می دهد که بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی رابطه وجو دارد.

مدل مفهومی تحقیق به شکل زیر است:

شکل 1-1) مدل مفهومی تحقیق

1-5) اهداف تحقیق
سنجش تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد شغلی از طریق رفتار سیاسی در شرکت گاز استان گیلان.
هدف فرعی اول: سنجش میزان هوش هیجانی در شرکت گاز استان گیلان.
هدف فرعی دوم: سنجش میزان عملکرد شغلی در شرکت گاز استان گیلان.
هدف فرعی سوم: سنجش میزان رفتار سیاسی در شرکت گاز استان گیلان.

1-6) فرضیات تحقیق
فرضیه اول: هوش هیجانی بر عملکرد شغلی تاثیر دارد.
فرضیه دوم: هوش هیجانی بر رفتار سیاسی تاثیر دارد.
فرضیه سوم: رفتار سیاسی بر عملکرد شغلی تاثیر دارد.
فرضیه چهارم: هوش هیجانی بر عملکرد شغلی از طریق رفتار سیاسی تاثیر دارد دارد.

1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی متغییر ها
1-7-1) متغییر مستقل:
-هوش هیجانی: هوش هیجانی به عنوان توانایی دریافت صحیح، ارزشیابیو بیان احساسات، توانایی دسترسی یا ایجاد احساس و توانایی تنظیم و کنترل احساسات برای ارتقاء رشد هیجانی و فکری تعریف شده است (Mayer , 1990) .
متغییر مستقل هوش هیجانی در این تحقیق از طریق مولفه هایی مثل؛ صحبت کردن درباره احساسات دیگران و توضیح احساسات همکاران، به اشتراک گذاره احساس شکست با دیگران، صحبت درباره تجربه هیجانات خود، احترام به نظر همکاران،غلبه بر ناامیدی، پرداختن به تمام جوانب در تصمیم گیری، شنیدن عادلانه ایده های همکاران، پی بردن به احساسات درونی همکاران، توصیف ویژگی های بکار برده توسط همکاران، درک احساسات از روی حرکات بدن، درک اظهارات بیان نشده، انتقال اشتیاق به همکاران، تشویق همکاران،تشویق به اشتراک گذاری علایق و تشویق به ارائه نظرات سنجیده شده است.
برای سنجش این متغییر از پرسشنامه و طیف پنج درجه ای لیکرت استفاده شده است.

1-7-2) متغییر وابسته :
-عملکرد شغلی: عملکرد شغلی درجه ای از انجام وظایف محوله به فرد در شغل وی می باشد (Tahir Suliman 2006).توان و تمایل فرد را عوامل اساسی در عملکرد معرفی کرده اند. یعنی فرد تا چه اندازه توان (دانش، مهارت، تجربه و شایستگی) انجام کار ها را داشته باشد و تا چه حد اندازه تمایل (انگیزش، علاقه، تعهد و اعتماد) به انجام کار را داشته باشد (ذاکر فرد ، 1388).
عملکرد شغلی عبارت از کارایی و اثر بخشی در وظایف محوله می باشد. که در این تعریف کارایی به معنای نسبت بازده به دست آمده به منابع به کار رفته می باشد و اثر بخشی عبارت از میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می باشد (سیستانی ، 1381).
عملکرد شغلی به مجموعه ای از فعالیت های جسمانی و فکری برای رسیدن به هدف گفته می شود و یا به معنی تلاشی است که انسان ها جهت تولید کالا یا ارائه خدمتی انجام می دهندو از رو یک یا تعدادی از خواسته های انسان ها را ارضاء کرده و خود نیز به لحاظ مادی ارضاء می شوند(خوشکام ، 1387).
عملکرد شغلی به عنوان ارزش مورد انتظار سازمان ها از رویدادهای رفتاری مجزا که افراد طی یک دوره زمانی مشخص انجام می دهند، تعریف می شود(Motowidlo,2003).
متغییر وابسته عملکرد شغلی در این تحقیق از طریق مولفه هایی مثل؛ انجام مسئولیت ها در شغلی خاص، انطباق استانداردها و انتظارات شغلی،عملکرد رضایت بخش، اثربخشی شغلی، عملکرد بهتر نسبت به دیگران در یک شغل خاص و کیفیت کاری سنجیده شده است.
برای سنجش این متغییر از پرسشنامه و طیف پنج درجه ای لیکرت استفاده شده است.

1-7-3) متغییر میانجی:
-رفتار سیاسی: مهارت سیاسی اغلب به عنوان توانایی فرد برای نفوذ موثر بر دیگران تعریف می شود و افرادی که در به کار گیری این مهارت موفق هستند اغلب بهترین اعتبار و شهرت را در میان همکارانشان دارند(Blickle ,2010 ).
میتنزبرگ (1983) توانایی مذاکره و قدرت نفوذ در دیگران را به عنوان ویژگی ذاتی مهارت سیاسی قلمداد کرده است (Liu Y ,2007). برخی به خصوصیاتی که فرد را قادر به نفوذ موفقیت آمیز می سازد به عنوان سبک بین فردی، ادراک و مهارت سیاسی اشاره کرده اند(Ferris,Darren 2005).
متغییر میانجی مهارت سیاسی در این تحقیق از طریق مولفه هایی مثل؛ درک پنهان کاری هی دیگران، توجه به ارتباطات غیر کلامی، درک دیگران، انجام کار به منظور اثر گذاری، عملکرد خوب برای جلب رضایت دیگران، برقراری ارتباط موثر با دیگران، علاقه دیگران نسبت به خود، سازگاری با دیگران، احساس راحتی با دیگران، تلاش برای ارتباط با دیگران، شناسایی افراد مهم و اتباط با آنها، استفاده از کمک همکاران در انجام کارها، ارتباط موفق با افراد با نفوذ، انجام کار به کمک دوستان، صرف وقت برای گسترش ارتباط در کار، داشتن علاقه همراه با احترام نسبت به دیگران، اخلاص در کار و صادق بودن در برقراری ارتباط سنجیده شده است.
برای سنجش این متغییر از پرسشنامه و طیف پنج درجه ای لیکرت استفاده شده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های رفتار سیاسی، هوش هیجانی، عملکرد شغلی، مدل ساختاری Next Entries پایان نامه با کلید واژه های عملکرد شغلی، نیروی انسانی، استراتژی ها، منابع انسانی