پایان نامه با کلید واژه های عملکرد شغلی، هوش هیجانی، استان گیلان، عملکرد کارکنان

دانلود پایان نامه ارشد

56
جدول 3-2 :توزیع سوالات پرسشنامه ………………………………………………………………………………………. 56
جدول 3-3 :پایایی سوالات مربوط به متغییر ها ………………………………………………………………………… 57
جدول 4-1 :توصیف متغییر جنسیت پاسخ دهندگان …………………………………………………………………. 61
جدول 4-2 :توصیف متغییر سن پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………. 62
جدول 4-3 :توصیف متغییر وضعیت تاهل پاسخ دهندگان …………………………………………………………. 62
جدول 4-4 :توصیف متغییر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان …………………………………………………….. 64
جدول 4-5 :توصیف متغییر تجربه کاری پاسخ دهندگان …………………………………………………………….. 65
جدول 4-6 :توصیف متغییر مهارت سیاسی ……………………………………………………………………………… 66
جدول 4-7 :توصیف متغییر عملکرد شغلی ……………………………………………………………………………… 67
جدول 4-8 :توصیف متغییر هوش هیجانی ……………………………………………………………………………… 68
جدول 4-9 :آزمون کلموگوف-اسمیرنف ………………………………………………………………………………… 69
جدول 4-10 :علائم متغییرها …………………………………………………………………………………………………… 69
جدول 4-11 :شاخص های معنا داری و برازش مدل ………………………………………………………………… 72
جدول 4-12 :نتایج تحلیل مسیر در مدل ساختاری …………………………………………………………………… 73
جدول 5-1 : توصیف متغییر مهارت سیاسی …………………………………………………………………………….. 77
جدول 5-2 : توصیف متغییر عملکرد شغلی …………………………………………………………………………….. 79
جدول 5-3 : توصیف متغییر هوش هیجانی …………………………………………………………………………….. 80

فهرست نمودار
نمودار 4-1 :میله ای جنسیت ………………………………………………………………………………………………. 61
نمودار 4-2 :میله ای سن ……………………………………………………………………………………………………….. 62
نمودار 4-3 :میله ای وضعیت تاهل …………………………………………………………………………………………. 63
نمودار 4-4 :میله ای میزان تحصیلات ……………………………………………………………………………………… 64
نمودار 4-5 :میله ای تجربه کاری …………………………………………………………………………………………… 65
نمودار 4-6 :هیستوگرام متغییر مهارت سیاسی …………………………………………………………………………. 66
نمودار 4-7 :هیستوگرام متغییرعملکرد شغلی ………………………………………………………………………….. 67
نمودار 4-8 :هیستوگرام متغییر هوش هیجانی ………………………………………………………………………….. 68
نمودار 4-9 :آزمون مدل تحقیق (حالت استاندارد) ………………………………………………………………….. 70
نمودار 4-10 :آزمون مدل تحقیق (حالت معنی داری) …………………………………………………………….. 71

فهرست اشکال
شکل 1-1 : مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 9

چکیده
پژوهش حاضر به تاثير هوش هيجاني بر عملكرد شغلي كاركنان از طریق رفتار سياسي در شرکت گاز استان گیلان می پردازد به این منظور کارکنان شرکت گاز استان گیلان به عنوان جامعه آماری لحاظ و مورد بررسی قرار گرفته اندو با توجه به فرمول کوکران در تعیین حجم جوامع آماری محدود تعداد نمونه آماری برابر 194 نفر انتخاب و اقدام به جمع آوری نظرات این افراد گردیده است. این مطالعه از پژوهش های توصیفی و از نوع همبستگی و از منظر هدف کاربردی و به لحاظ شیوه گرد آوری اطلاعات مبتنی بر روش مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه است. برای سنجش مفاهیم اساسی پژوهش از پرسشنامه و از روش پنج درجه ای لیکرت (از 1= کاملا” مخالفم و 5= کاملا” موافقم) استفاده شده است. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ که برای مهارت سیاسی88 و عملکرد شغلی5/84 و هوش هیجانی 8/87محاسبه و تایید گردیده است. یافته های پژوهش با استفاده نرمافزارمورد استفاده حاکی از آن است که بین هوش هیجانی و مهارت سیاسی و همچنین مهارت سیاسی و عملکرد شغلی رابطه معنی دار برقرار است.

کلید واژه ها : عملکرد شغلی، هوش هیجانی، مهارت سیاسی

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1) مقدمه
منابع انسانی ماهر و کارآمد یکی از مهم ترینعناصر برای رسیدن به هدف های سازمان است (استوار، امیر زاده، خاتونی،1387).
در خلال سال های اخیر عملکرد کارکنان به عنوان یکی از عناوین مهم مدیریت تبدیل شده و با فرهنگ سازمان های پیشرو عجین گشته است که ضمن ارتقای پاسخگویی میزان تحقق اهداف هر سازمان را مشخص می کند. بنابراین در دنیای پیچیده کنونی کارکنان باید دارای مهارت های خاصی باشندتا با کسب دانش عمیق نسبت به همه عوامل محیطی باعث هوشمندی سازمان شوند(بیک زاده علایی واسکندری،1389).
عملکرد هر فرد در موقعیتی که قرار دارد نشانگر بینش و آگاهی آن شخص نسبت به آن موقعیت و یا مساله خاص است که در مورد آن ارزیابی می گرد (لاجوردی و جمالی نظری ،1389).
رابینز1 (1983) معتقد است همه رفتار ها در سازمان سیاسی است، تقریبا هر کسی که در سازمان کار می کند ، با فعالیت های سیاسی کارکنان آشناست( جعفریانی،مرتضوی و ناظمی ، 2012 ).
هرچند رفتار سیاسی ممکن است پیامد های مثبت و منفی داشته باشد، بخش اعظم پژوهش های گذشته به جنبه تاریک آن توجه داشته اند(Atinc, Darrat, Fuller,Parker,2010).
در فصل حاضر پس از بیان مساله و معرفی اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهداف، فرضیات مطرح شده و در پایان تعریف مفهومی و عملیاتی متغییر های تحقیق حاضر مطالبی ارائه شده است.

1-2) بیان مساله
حیاتی ترین مسئله در هر سازمانی عملکرد شغلی آن است که در بسیاری از سازمان های توسعه یافته مورد توجه زیادی قرار گرفته است(قاسمی ،1392).ارتقاء عملکرد شغلی یکی از مهمترین اهدافی است که مدیران سازمان ها در پی آن هستند چرا که ارتقاء بهره وري را در جامعه فراهم ساخته و باعث ارتقاي اقتصاد ملی و همین طور ارتقا کیفیت خدمات و تولید سازمان ها خواهد شد، عملکرد شغلی درجه اي از انجام وظایف محوله به فرد در شغل وي می باشد (Tahir Suliman AM, 2006). حياتي ترين مسئله در هر سازماني، عملكرد شغلي كاركنان آن است.(Mishra & Mohapatra,2010)
به گفته موتوویدلو19932عملکرد شغلی یکی از مهم ترین متغیرهای وابسته است. عملکرد شغلی به عنوان توانایی کارکنان برای انجام وظایف، مسئولیت ها و وظایف خود تعریف شدهاست(Rafiee M, et al., 2013).
عملکرد خوب بهره وری سازمان را افزایش می دهد (Spector, 1986). سازمان ها به منظور رسیدن به اهداف خاصی بوجود آمده اند و رسیدن به اهداف (اثر بخشی سازمان)و استفاده بهینه از منابع (کارایی) در گرو عملکرد کارکنان است (شوشتریان ، 1388). اعتقادبرآناستکهعملکردشغلیدومؤلفهرادربر میگیرد،مؤلفهاولعملکردوظیفهاياستکهنیازمنديهاو الزاماتشغلیرامنعکسمیکندومؤلفهدومعملکردزمینهاي استکهفعالیتهايتعریفنشدهونامشخصنظیر،کارتیمیو حمایتیرادربرمیگیرد(زارعی، جندقی و توره، 1385). نیروی انسانی به عنوان مهم ترین عامل در بهره وری سازمان مباشد،که با وجود کاستی های موجود در سازمان باید توانایی ها و استعداد های خود را به صورت داوطلبانه در اختیار سازمان قرار دهند یعنی موجب عملکرد شغلی بهتر در سازمان شوند(علیرضایی،1392). اگر تعداد ساعات کار روزانه زیاد باشد بازده و در نتیجه عملکرد افت خواهد کرد(رضاپور،1386). اندازه گيري عملكرد شغل در يك دوره 24 ساعته نشان داد كه زمان واكنش دهي در شب افزايش يافته و حسابگري مغز كاهش مي يابد یعنی موجب کاهش عملکرد شغلی می شود(چوبینه،1389).فرسودگی شغلی موجب کاهش عملکرد شغلی کارکنان می شود. هوش هیجانی رابطه معنا داری با نگرش های مربوط به کار، رفتار شغلی و نتایج کار دارد. افراد دارای هوش عاطفی بالا، رضایت شغلی بالاتر و تعهد بیشتری نسبت به شغل خود نشان می دهند، همچنین آنها به نحوه بهتری تعارض های کار/ خانه را مدیریت کرده و کمتر از سایرین شغل خود را ترک می کنند و کارشان را بهتر انجان می دهند. افراد دارای هوش هیجانی بالاتر سازگاری و در نتیجه عملکرد شغلی بهتری نسبت به سایرین دارند(Karmali,2003).کارکنان با هوش هیجانی بالاتر، عملکرد شغلی بهتری دارند(Barrick & Mount,2002). هوش هیجانی و رفتار در شناخت و کنترل هیجانات بالاتر، منجر به عملکرد شغلی در سطح بالاتری می شود(شوشتریان ، 1388).عملکرد شغلی تحت تاثیر توانایی کارمند در استفاده از هیجانات در تسهیل عملکرد است(Cote,2003).
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی کار مفید کارمندان ایرانی (به خصوص در بخش دولتی) 22 دقیقه در روز است. این در حالی است که سال گذشته این رقم یک ساعت و 4 دقیقه یا به عبارتی 64 دقیقه بود. با این حساب، کار مفید کارمندان نسبت به سال گذشته به یک سوم کاهش یافته است، میزان مجاز ساعت کار روزانه افراد در بنگاه ها و واحدهای مشمول قانون کار کشور 8 ساعت اعلام شده است که البته کارگر و کارفرما می توانند با توافق ساعات کار برخی روزها را کمتر و برخی دیگر را بیشتر در نظر بگیرند، اما به صورت کلی نمی تواند از 44 ساعت بیشتر باشد. که این امر موجب بهره وری پایین عملکرد شغلی می باشد(شیبانی فر،1391).
هوش هیجانی که از مفهوم “هوش اجتماعی ” استخراج شده است ، اولین بار در سال 1920توسط ثورندیگ3مطرح گردید.وی هوش هیجانی را به عنوان درک و هدایت افراد، به منظور عملکرد عاقلانه در روابط اجتماعی تعریف نمود. هوش هیجانی به وسیله بار ـ آن4 به این صورت تعریف شده است: یک دسته از رفتار‌‌ها، استعدادها و توانائی‌‌های غیرشناختی که توانایی موفقیت فرد را در مقابله با فشارها و اقتضاهای محیطی افزایش می‌دهد. مفهوم «هوش هيجاني»، كه عمرش به بيش از دو دهه نمي‏رسد، بر پايه دو مفهوم «هوش» و «هيجان» و ارتباط آن دو بنا شده است.سالوي و ماير5 اصطلاح «هوش هيجاني» را براي بيان كيفيت و درك احساسات افراد، همدردي با احساسات ديگران و توانايي اداره مطلوب خلق‏وخو به كار بردند(Gerrod Parrott ,2001 ).هوش هیجانی را، توانایی افراد در درک و کنترل احساسات و هبجانات خود و همچنین توانایی افراددر تشخیص احساسات دیگران به منظور هدایت و عمل آنها تعریف کرده اند(مایرو سالوی 2004). هوش هیجانی را مجموعه ای از دانش ها و توانایی های هیجانی و اجتماعی فرد که قابلیت کلی را در پاسخ به نیاز های محیطی به طور موثری تحت تاثیر قرار می دهد می توان تعریف کرد (Baroon,2000). تعريف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های رفتار سیاسی، هوش هیجانی، عملکرد شغلی، مدل ساختاری Next Entries پایان نامه با کلید واژه های عملکرد شغلی، نیروی انسانی، استراتژی ها، منابع انسانی