پایان نامه با کلید واژه های عملکرد شرکت، اندازه گیری عملکرد، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

در این کشور به صورتی است که نقش کمتری را در حق الزحمه مدیران ژاپنی ایفا می نماید(نمازی و مرادی ،80،1384).
نمازی و سیرانی (1383) با استفاده از تئوری نمایندگی به بررسی دو موضوع پرداخته اند: نخست، ارتباط پاداش مدیران عامل شرکتها در ایران با سود حسابداری، رشد سود و رشد ارزش افزوده بازار (MVA) و دوم، بررسی سازه های مهم در تعیین پاداش مدیران عامل. آنها دریافتند که هرچه مدت قرارداد طولانی تر و ثبات آن بالاتر باشد، موجب افزایش بیشتری در ارزش شرکت خواهد شد و عملاً اغلب طرحها و قراردادهای پاداش فعلی مبتنی بر سود حسابداری هستند.

2-14- بخش پنجم: عملکرد شرکت و متغیرهای کنترلی
2-14-1- عملکرد شرکت
شرکتها از دیدگاه فعالیت به دو دسته کلی تقسیم می شوند؛ دسته اول موسسات غیرانتفاعی هستند که بدون قصد انتفاع در جهت پیشبرد اهدافی که در مجموع، در راستای منافع جامعه است، فعالیت میکنند. دسته دوم موسسات انتفاعی هستند که توسط دولت، یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی تشکیل می شوند و به قصد انتفاع به فعالیتهای تولیدی، بازرگانی و یا خدماتی می پردازند. از این رو شرکتهای سهامی عام در دسته دوم طبقه بندی قرار می گیرند. پس میتوان گفت که یکی از اهداف اصلی شرکتهای سهامی عام، کسب بازده و حداکثر کردن ثروت سهامداران است. به کارگیری منابع شرکت برای کسب بازده و حداکثر کردن ارزش شرکت را، عملکرد شرکت می گویند. به عبارت دیگر عملکرد مالی واحد تجاری در برگیرنده بازده حاصل از منابع تحت کنترل واحد تجاری است (فروغی، 1385).
برای اندازه گیری عملکرد شرکت از معیارهای متنوعی استفاده شده است. در بسیاری از مطالعات به دلیل تمایل تحلیلگران بازارهای مالی به استفاده از قیمتهای بازار برای ارزیابی وقایع، محققان از نسبت کیوتوبین و یا یک تفسیر وابسته به آن برای اندازه گیری عملکرد شرکتها استفاده کردند. یان کوف و کلاسنس98 (1992)، هرمالین و ویسبچ99 (1991)، مک کانل و سروائس (1990)، کل100 (1995)، مهران101 (1995)، آگراول و نوئبر102 (1996)، لودرر و مارتین103 (1997)، چو104 (1998)، هیملبرگ، هابارد و پالیا105 (1999)، هلدرنس و شیهان(1998)، شورت و کیسی106 (1999)، جان ارل107 (1997)، مارک، شیفلر و ویشنی108 (1998)، چن109 (2001)، زینب آندر (2003)، روندوی110 (2003)، بارونتینی و کاپریو111 (2004)، امام و مالک (2007)، در مطالعات خود، کیوتوبین را به عنوان معیار اندازه گیری عملکرد بکار برده اند (همان منبع). کیوتوبین، نسبت ارزش بازار شرکت (مجموع دفتری بدهیها + ارزش بازار سهام) به ارزش دفتر دارایی ها است. طرفداران استفاده از کیوتوبین عقیده دارند که Q بر اساس روانشناسی سرمایه گذاران در رابطه با پیش بینی رویدادهای جهان و استراتژیهای تجاری ایجاد شده است. آنان شایستگی معیارهای عملکرد بر مبنای بازار سهام را، واقعیت می دانند. از دیگر نکاتی که در مورد کیوتوبین مطرح می شود، آن است که این ضریب آینده نگر نبوده و نگاه آن، به آنچه که مدیریت در آینده انجام خواهد داد معطوف است. جامعة سرمایه گذاران، تحلیل گران حرفه ای سهام و به طور کلی اقتصاددانان که افرادی هستند که بازارها را به خوبی درک می کنند، از Q طرفداری می کنند(دمستز و ویلالونگ112، 2001).
معیار دیگری که از آن برای اندازه گیری عملکرد استفاده شده است بازده حقوق صاحبان سهام است. بازده حقوق صاحبان سهام که به بررسی میزان بازدهی حاصل از بکارگیری ادعا یا حق مال مالکان (سهامداران) واحد تجاری می پردازد از تقسیم سود بعد از کسر مالیات بر حقوق صاحبان سهام شرکت بدست می آید. همچنین این معیار میتواند از تقسیم نسبت بازده دارایی ها بر یک، منهای نسبت بدهی نیز بدست می آید. این معیار در تحقیق گارسوی و آیدوقان (1998)، هان، لی سوک (1999)، ژو و وانگ (1997)، شورت و کیسی (1999)، آندرسون و همکاران (2004)، بکار رفته است (همان منبع).
نسبت قیمت به درآمد (P/E) نیز به عنوان یکی از معیارهای عملکرد مبتنی بر بازار، در تحقیق گارسوی و آیدوقان(1998)، استفاده شده است. این نسبت که از تقسیم قیمت هر سهم به درآمد هر سهم محاسبه می شود، معیاری نسبی از ارزش هر سهم است. تقسیم قیمت هر سهم به درآمد هر سهم محاسبه می شود، معیاری نسبی از ارزش سهم است. هر چقدر این نسبت بزرگتر باشد ارزش سهم که نمایانگر درآمدهای آتی است در مقایسه با درآمدهای کنونی بیشتر خواهد بود (همان منبع).
2-14-2- متغیرهای کنترلی
در این تحقیق دو متغیر کنترل کننده که پیش بینی می شود بر روابط میان معیارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت تأثیر بگذارند این متغیرها شامل اندازه شرکت، اهرم مالی شرکت هستند که در زیر به پیشینه برخی از آنها می پردازیم.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های حق الزحمه، عملکرد شرکت، معیارهای ارزیابی، ارزیابی عملکرد Next Entries دانلود پایان نامه درمورد ضریب همبستگی، مدیریت زمان، آموزش و پرورش، مدیریت ارتباط