پایان نامه با کلید واژه های عملکرد سازمان، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی

دانلود پایان نامه ارشد

به ضرایب گویه 22 یعنی قابلیت‏های متمرکز داخلی با ضریب 78/0 بیشترین نقش و گویه 21 یعنی یکپارچگی داخلی با ضریب 43/0 کمترین نقش را در سنجش متغیر عملکرد سازمانی دارا می‏باشند.

جدول 4-23- ضرایب استاندارد

Estimate
q20
(توانایی شرکت)—
عملکرد سازمانی
. 654
q21
(یکپارچگی داخلی)—
عملکرد سازمانی
. 433
q22
(قابلیت‏های متمرکز داخلی)—
عملکرد سازمانی
. 784
q23
(قابلیت‏های متمرکز خارجی)—
عملکرد سازمانی
. 554

Variances: (Group number 1 – Default model)

Estimate
S. E.
C. R.
P
Label
o. performance
. 466
. 078
5. 941
***

e1
. 623
. 064
9. 789
***

e2
. 896
. 070
12. 875
***

e3
. 414
. 069
5. 986
***

e4
. 672
. 057
11. 718
***

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 – Default model)

Estimate
q23
. 307
q22
. 615
q21
. 187
q20
. 428

4-3-3-7- تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی
مدل 7

شکل 4-20
ارزیابی نرمال بودن داده‏های متغیر شرایط محیطی
جدول 4-24- ارزیابی نرمال بودن متغیر شرایط محیطی
متغیر
مینیمم
ماکزیمم
کجی
نسبت بحرانی
کشیدگی
نسبت بحرانی
q27
1. 000
5. 000
-. 248
-2. 022
-. 280
-1. 143
q26
1. 000
5. 000
-. 361
-2. 949
-. 413
-1. 687
q25
1. 000
5. 000
-. 425
-3. 471
-. 436
-1. 780
q24
1. 000
5. 000
-. 431
-3. 521
-. 395
-1. 614
Multivariate

-1. 083
-1. 563

با توجه به جدول 4-24 قدر مطلق نسبت‏های بحرانی کشیدگی از 58/2 همگی کمتر می‏باشند. “ضریب مردیا” در سطر آخر و مقدار بحرانی آن نیز کمتر از 58/2 برآورد شد. لذا 4 متغیر فوق دارای توزیع نرمال تک متغیره و چند متغیره هستند.

مدل‏های مشخص و غیر مشخص
برای “مشخص بودن مدل ” دارا بودن دو شرط به نام‏های “شرط رتبه ” و “شرط مرتبه ” ضرورت دارد. مدل متغیر شرایط محیطی شرط رتبه را دارا می‏باشد زیرا درجه آزدی مدل باید صفر یا مثبت باشد که در مدل 7 با توجه به خروجی زیر عدد 2 است:
Computation of degrees of freedom (Default model)
Number of distinct sample moments:
10
Number of distinct parameters to be estimated:
8
Degrees of freedom (10 – 8):
2

10 تعداد عناصر غیر زاید ماتریس واریانس-کوواریانس متغیرهای مشاهده شده است.
8 تعداد پارامتر‏های آزاد تعریف شده در مدل است. درجه آزادی اختلاف این دو مقدار است و لذا برای اصلاح مدل می‏توان 2 پارامتر دیگر را در مدل به صورت پارامتر آزاد تعریف نمود.
مدل 7 شرط مرتبه را نیز دارا می‏باشد زیرا انجام عملیات محاسباتی در جبر ماتریس‏ها به منظور برآورد پارامتر‏ها و باز تولید ماتریس واریانس – کوواریانس متغیرهای مشاهده شده امکان پذیر شده است. که در زیر آمده است.

شکل 4-21 تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی با ضرایب غیر استاندارد

شکل 4-22 تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی با ضرایب استاندارد

شاخص‏های برازش
Model Fit Summary
CMIN
Model
NPAR
CMIN
DF
P
CMIN/DF
Default model
8
1. 049
2
. 592
. 524
Saturated model
10
. 000
0

Independence model
4
151. 291
6
. 000
25. 215
RMR, GFI
Model
RMR
GFI
AGFI
PGFI
Default model
. 010
. 999
. 993
. 200
Saturated model
. 000
1. 000

Independence model
. 184
. 816
. 693
. 489

Baseline Comparisons
Model
NFI
Delta1
RFI
rho1
IFI
Delta2
TLI
rho2
CFI
Default model
. 993
. 979
1. 006
1. 020
1. 000
Saturated model
1. 000

1. 000

1. 000
Independence model
. 000
. 000
. 000
. 000
. 000

Parsimony-Adjusted Measures
Model
PRATIO
PNFI
PCFI
Default model
. 333
. 331
. 333
Saturated model
. 000
. 000
. 000
Independence model
1. 000
. 000
. 000

RMSEA
Model
RMSEA
LO 90
HI 90
PCLOSE
Default model
. 000
. 000
. 082
. 810
Independence model
. 246
. 213
. 281
. 000

HOELTER
Model
HOELTER
. 05
HOELTER
. 01
Default model
2280
3504
Independence model
34
45

نسبت کای اسکوئر مدل شرایط محیطی به درجه آزادی برابر 52/0 و مناسب است. شاخص‏های برازش تطبیقی بالاتر از 90 درصد و مناسب هستند. شاخص RMSEA پایینتر از 5 درصد (000/0) و مناسب است. شاخص‏های مقتصد (اقتصادی بودن) همگی پایینتر از 50 درصد بوده و نامناسب هستند. شاخص هولتر نیز بالاتر از 200 می‏باشد بنابراین در کل مدل از برازش مناسبی برخوردار است.

شاخص‏های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح معناداری)
جدول 4-25- نسبت بحرانی و سطح معناداری

Estimate
S. E.
C. R.
P
Label
q24
(سیاست‏ها و برنامه‏ها)—
شرایط محیطی
1. 000

q25
(فشار رقبا)—
شرایط محیطی
1. 243
. 203
6. 127
***

q26
(فشارهای قانونی)—
شرایط محیطی
1. 013
. 163
6. 201
***

q27
(خطرات اشتراتژیک)—
شرایط محیطی
. 552
. 122
4. 526
***

با توجه به خروجی نرم افزار آموس و سطوح معناداری برای تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی در جدول 4-25، تمامی عاملها رابطه آنها با متغیر مکنون تأیید شد. در جدول 4-26 ضرایب استاندارد یعنی میزانی که هر متغیر در سنجش متغیر شرایط محیطی می‏تواند نقش داشته باشد، آورده شده است. با توجه به ضرایب گویه 25 یعنی فشار رقبا با ضریب 64/0 بیشترین نقش و گویه 27 یعنی خطرات استراتژیک با ضریب 33/0 کمترین نقش را در سنجش متغیر شرایط محیطی دارا می‏باشند.

جدول 4-26- ضرایب استاندارد

Estimate
q24
(سیاست‏ها و برنامه‏ها)—
شرایط محیطی
. 518
q25
(فشار رقبا)—
شرایط محیطی
. 643
q26
(فشارهای قانونی)—
شرایط محیطی
. 579
q27
(خطرات استراتژیک)—
شرایط محیطی
. 328

Variances: (Group number 1 – Default model)

Estimate
S. E.
C. R.
P
Label
environmental S.
. 253
. 061
4. 138
***

e1
. 691
. 064
10. 839
***

e2
. 553
. 071
7. 742
***

e3
. 516
. 055
9. 454
***

e4
. 639
. 049
13. 097
***

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 – Default model)

Estimate
q27
. 108
q26
. 335
q25
. 414
q24
. 268

4-3-3-8- تحلیل عاملی تأییدی کل
مدل 8

شکل 4-23 ارزیابی نرمال بودن داده‏های تحقیق

جدول 4-27- ارزیابی نرمال بودن داده‏های مدل کلی
متغیر
مینیمم
ماکزیمم
کجی
نسبت بحرانی
کشیدگی
نسبت بحرانی
q27
1. 000
5. 000
-. 248
-2. 022
-. 280
-1. 143
q26
1. 000
5. 000
-. 361
-2. 949
-. 413
-1. 687
q25
1. 000
5. 000
-. 425
-3. 471
-. 436
-1. 780
q24
1. 000
5. 000
-. 431
-3. 521
-. 395
-1. 614
q23
1. 000
5. 000
-. 492
-4. 013
-. 080
-. 329
q22
1. 000
5. 000
-. 134
-1. 095
-. 711
-2. 904
q21
1. 000
5. 000
-. 576
-4. 702
-. 223
-. 912
q20
1. 000
5. 000
-. 385
-3. 147
-. 546
-2. 227
q19
1. 000
5. 000
-. 183
-1. 490
-. 799
-3. 260
q18
1. 000
5. 000
-. 486
-3. 971
-. 373
-1. 521
q17
1. 000
5. 000
-. 447
-3. 652
-. 066
-. 268
q16
1. 000
5. 000
-. 529
-4. 316
-. 199
-. 812
q15
1. 000
5. 000
-. 450
-3. 677
-. 103
-. 421
q14
1. 000
5. 000
-. 489
-3. 995
-. 116
-. 472
q13
1. 000
5. 000
-. 692
-5. 652
-. 121
-. 492
q12
1. 000
5. 000
-. 447
-3. 650
-. 520
-2. 123
q11
1. 000
5. 000
-. 542
-4. 427
-. 205
-. 837
q10
1. 000
5. 000
-. 412
-3. 363
-. 340
-1. 387
q9
1. 000
5. 000
-. 570
-4. 652
-. 167
-. 680
q8
1. 000
5. 000
-. 317
-2. 591
-. 398
-1. 624
q7
1. 000
5. 000
-. 447
-3. 651
-. 462
-1. 888
q6
1. 000
5. 000
-. 487
-3. 976
-. 584
-2. 385
q5
1. 000
5. 000
-. 816
-6. 664
. 023
. 093
q4
1. 000
5. 000
-. 324
-2. 648
-. 570
-2. 326
q3
1. 000
5. 000
-. 715
-5. 834
. 126
. 515
q2
1. 000
5. 000
-. 615
-5. 019
. 049
. 200
q1
1. 000
5. 000
-. 817
-6. 670
. 567
2. 314
Multivariate

157. 790
39. 874

با توجه به جدول 4-27 قدر مطلق نسبت‏های بحرانی کشیدگی اکثرا از 58/2 کمتر هستند و لذا متغیرهای فوق نرمال می‏باشند. “ضریب مردیا” در سطر آخر و مقدار بحرانی آن بیشتر از 58/2 است. لذا متغیرهای فوق دارای توزیع نرمال چند متغیره نیستند. برای بررسی داده‏های پرت مقادیر ماهالانوبیس بررسی شد به شرح جدول زیر:
Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) (Group number 1)
Observation number
Mahalanobis d-squared
p1
p2
253
87. 620
. 000
. 000
246
85. 027
. 000
. 000
400
84. 682
. 000
. 000
242
80. 325
. 000
. 000
153
77. 343
. 000
. 000
245
77. 151
. 000
. 000
82
75. 130
. 000
. 000
372
68. 473
. 000
. 000
255
67. 073
. 000
. 000
358
66. 625
. 000
. 000
330
66. 079
. 000
. 000
294
65. 765
. 000
. 000
62
64. 608
. 000
. 000
362
60. 466
. 000
. 000
319
59. 946
. 000
. 000
359
57. 499
. 001
. 000
374
57. 388
. 001
. 000
9
55. 844
. 001
. 000
393
54. 508
. 001
. 000
328
54. 150
. 001
. 000
297
54. 037
. 002
. 000
150
54. 025
. 002
. 000
291
53. 196
. 002
. 000
375
53. 143
. 002
. 000
280
53. 053
. 002
. 000
327
52. 931
. 002
. 000
371
52. 771
. 002
. 000
313
52. 589
. 002
. 000
167
52. 372
. 002
. 000
369
52. 270
. 002
. 000
28
49. 433
. 005
. 000
388
49. 013
. 006
. 000
36
48. 940
. 006
. 000
385
48. 928
. 006
. 000
386
48. 253
. 007
. 000
129
47. 958
. 008
. 000
34
47. 884
. 008
. 000
295
47. 130
. 010
. 000
395
46. 136
. 012
. 000
367
45. 617
. 014
. 000
177
45. 427
. 015
. 000
261
43. 327
. 024
. 000
39
42. 507
. 029
. 000
35
42. 177
. 032
. 000
357
42. 143
. 032
. 000
30
42. 017
. 033
. 000
315
41. 521
. 037
. 000
26
41. 515
. 037
. 000
48
41. 431
. 037
. 000
131
40. 946
. 042
. 000
308
40. 620
. 045
. 000
284
40. 427
. 047
. 000
161
40. 344
. 048
. 000
160
40. 207
. 049
. 000
352
40. 083
. 050
. 000
287
39. 935
. 052
. 000
44
39. 743
. 054
. 000
360
39. 618
. 056
. 000
184
39. 529
. 057
. 000
192
39. 505
. 057
. 000
279
39. 448
. 058
. 000
74
39. 427
. 058
. 000
67
39. 149
. 061
. 000
135
39. 102
. 062
. 000
361
38. 966
. 064
. 000
353
38. 310
. 073
. 000
312
38. 248
. 074
. 000
379
38. 232
. 074
. 000
254
37. 862
. 080
. 000
329
36. 959
. 096
. 000
32
36. 552
. 104
. 000
143
36. 460
. 106
. 000
323
36. 354
. 108
. 000
212
36. 137
. 112
. 000
64
35. 987
. 116
. 000
87
35. 895
. 118
. 000
54
35. 852
. 119
. 000
272
35. 618
. 124
. 000
381
35. 471
. 127
. 000
282
35. 406
. 129
. 000
76
35. 377
. 130
. 000
271
35. 295
. 132
. 000
97
35. 244
. 133
. 000
252
34. 912
. 141
. 000
335
34. 670
. 147
. 000
154
34. 668
. 147
. 000
75
34. 618
. 149
. 000
236
34. 585
. 150
.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های زنجیره تأمین، فناوری اطلاعات، ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط