پایان نامه با کلید واژه های عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی

دانلود پایان نامه ارشد

q16
. 436
q15
. 229
q14
. 449
q13
. 512

4-3-3-5- تحلیل عاملی تأییدی متغیر فعالیت‏های عملیاتی
مدل 5

شکل 4-14
ارزیابی نرمال بودن تک متغیره و چند متغیره
جدول 4-19- ارزیابی نرمال بودن
متغیر
مینیمم
ماکزیمم
کجی
نسبت بحرانی
کشیدگی
نسبت بحرانی
q19
1. 000
5. 000
-. 183
-1. 490
-. 799
-3. 260
q18
1. 000
5. 000
-. 486
-3. 971
-. 373
-1. 521
q17
1. 000
5. 000
-. 447
-3. 652
-. 066
-. 268
Multivariate

1. 037
1. 893
با توجه به جدول 4-19 قدر مطلق نسبت‏های بحرانی کشیدگی اکثرا از 58/2 کمتر می‏باشند. همچنین “ضریب مردیا” در سطر آخر و مقدار بحرانی آن نیز کمتر از 58/2 است. لذا 3 متغیر فوق دارای توزیع نرمال تک متغیره و چند متغیره می‏باشند.

مدل‏های مشخص و غیر مشخص
برای “مشخص بودن مدل ” دارا بودن دو شرط به نام‏های “شرط رتبه ” و “شرط مرتبه ” ضرورت دارد. مدل متغیر فعالیت‏های عملیاتی شرط رتبه را دارا می‏باشد زیرا درجه آزدی مدل باید صفر یا مثبت باشد که در مدل 5 با توجه به خروجی زیر عدد 0 است:

Computation of degrees of freedom (Default model)
Number of distinct sample moments:
6
Number of distinct parameters to be estimated:
6
Degrees of freedom (6 – 6):
0

6 تعداد عناصر غیر زاید ماتریس واریانس-کوواریانس متغیرهای مشاهده شده است.
6 تعداد پارامتر‏های آزاد تعریف شده در مدل است. درجه آزادی اختلاف این دو مقدار است و لذا برای اصلاح مدل نمیتوان پارامتر دیگر را در مدل به صورت پارامتر آزاد تعریف نمود. این مدل اشباع شده است.
مدل 5 شرط مرتبه را نیز دارا می‏باشد زیرا انجام عملیات محاسباتی در جبر ماتریس‏ها به منظور برآورد پارامتر‏ها و باز تولید ماتریس واریانس – کوواریانس متغیرهای مشاهده شده امکان پذیر شده است. که در زیر آمده است.

شکل 4-15 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فعالیت‏های عملیاتی با ضرایب غیر استاندارد

شکل 4-16 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فعالیت‏های عملیاتی با ضرایب استاندارد

شاخص‏های برازش
CMIN
Model
NPAR
CMIN
DF
P
CMIN/DF
Default model
6
. 000
0

Saturated model
6
. 000
0

Independence model
3
132. 431
3
. 000
44. 144

در مدل 5 میزان کای اسکوئر مدل برابر صفر گردید و مدل اشباع شده است. این مدلها چون می‏توانند حالات مختلفی را به خود گیرند طبق نظر ری کف و مارکولیدس (2002) نمی توان آنها را آزمون نمود.

4-3-3-6- تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمانی

شکل 4-17
ارزیابی نرمال بودن داده‏های متغیر عملکرد سازمانی

جدول 4-20- ارزیابی نرمال بودن متغیر عملکرد سازمانی
متغیر
مینیمم
ماکزیمم
کجی
نسبت بحرانی
کشیدگی
نسبت بحرانی
q23
1. 000
5. 000
-. 492
-4. 013
-. 080
-. 329
q22
1. 000
5. 000
-. 134
-1. 095
-. 711
-2. 904
q21
1. 000
5. 000
-. 576
-4. 702
-. 223
-. 912
q20
1. 000
5. 000
-. 385
-3. 147
-. 546
-2. 227
Multivariate

3. 622
5. 228

با توجه به جدول 4-20 قدر مطلق نسبت‏های بحرانی کجی اکثراً از 58/2 بیشتر می‏باشند اما در مقابل قدر مطلق نسبت‏های کشیدگی اکثراً از 58/2 کمتر می‏باشند و لذا متغیرها دارای توزیع نرمال تک متغیره می‏باشند. “ضریب مردیا” در سطر آخر و مقدار بحرانی آن بیشتر از 58/2 است. لذا 4 متغیر فوق دارای توزیع نرمال چند متغیره نمی باشد. مقادیر ماهالانوبیس برای بررسی داده‏های پرت در جدول زیر آمده است:
Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) (Group number 1)
Observation number
Mahalanobis d-squared
p1
p2
319
21. 819
. 000
. 083
246
19. 837
. 001
. 020
291
18. 119
. 001
. 012
153
17. 710
. 001
. 003
245
17. 710
. 001
. 000
82
16. 786
. 002
. 000
280
16. 602
. 002
. 000
327
13. 909
. 008
. 012
129
13. 249
. 010
. 022
374
12. 637
. 013
. 042
313
12. 524
. 014
. 026
362
12. 226
. 016
. 027
400
12. 178
. 016
. 014
253
11. 884
. 018
. 017
167
11. 861
. 018
. 008
375
11. 840
. 019
. 004
120
11. 416
. 022
. 009
154
11. 334
. 023
. 006
102
11. 192
. 024
. 005
329
11. 192
. 024
. 002
143
10. 698
. 030
. 011
297
10. 470
. 033
. 016
140
10. 389
. 034
. 012
75
9. 788
. 044
. 082
28
9. 778
. 044
. 056
330
9. 646
. 047
. 060
34
9. 303
. 054
. 139
279
9. 098
. 059
. 194
294
9. 059
. 060
. 163
315
9. 059
. 060
. 119
334
9. 048
. 060
. 088
250
8. 952
. 062
. 090
323
8. 869
. 064
. 089
350
8. 869
. 064
. 063
91
8. 690
. 069
. 095
161
8. 589
. 072
. 104
99
8. 529
. 074
. 097
26
8. 457
. 076
. 096
269
8. 397
. 078
. 091
54
8. 357
. 079
. 079
80
8. 322
. 080
. 067
290
7. 989
. 092
. 205
312
7. 763
. 101
. 348
259
7. 756
. 101
. 297
360
7. 756
. 101
. 243
150
7. 745
. 101
. 204
84
7. 720
. 102
. 179
268
7. 686
. 104
. 162
58
7. 631
. 106
. 162
90
7. 631
. 106
. 127
51
7. 580
. 108
. 124
64
7. 580
. 108
. 096
74
7. 571
. 109
. 076
248
7. 488
. 112
. 089
249
7. 481
. 113
. 070
271
7. 442
. 114
. 065
255
7. 429
. 115
. 052
261
7. 355
. 118
. 061
391
7. 303
. 121
. 062
244
7. 294
. 121
. 048
106
7. 194
. 126
. 067
88
7. 003
. 136
. 146
118
6. 958
. 138
. 147
242
6. 958
. 138
. 117
347
6. 915
. 140
. 117
369
6. 915
. 140
. 092
104
6. 686
. 153
. 236
353
6. 626
. 157
. 257
295
6. 611
. 158
. 230
76
6. 586
. 159
. 215
39
6. 543
. 162
. 220
206
6. 446
. 168
. 283
254
6. 446
. 168
. 240
263
6. 293
. 178
. 383
335
6. 287
. 179
. 343
61
6. 160
. 188
. 469
1
6. 143
. 189
. 443
359
6. 127
. 190
. 416
310
6. 114
. 191
. 386
9
5. 992
. 200
. 514
371
5. 967
. 202
. 502
192
5. 959
. 202
. 465
366
5. 956
. 202
. 421
135
5. 924
. 205
. 420
83
5. 870
. 209
. 452
162
5. 870
. 209
. 404
337
5. 853
. 210
. 384
397
5. 853
. 210
. 338
96
5. 764
. 218
. 424
365
5. 764
. 218
. 377
395
5. 698
. 223
. 431
208
5. 678
. 225
. 415
328
5. 642
. 228
. 425
325
5. 569
. 234
. 496
382
5. 516
. 238
. 535
86
5. 397
. 249
. 679
114
5. 359
. 252
. 693
180
5. 345
. 254
. 673
19
4. 836
. 305
. 995
40
4. 836
. 305
. 993

حداکثر و حداقل فاصله از مرکز هندسی متغیرهای فوق حدود 21 و 4 گزارش شده و از آن جا که از بالا به پایین ردیف‏های پس از آن فاصله قابل توجهی دارد پس داده دور افتاده‏ای که باعث نرمال نشدن چند متغیره شده، وجود دارد. برای اینکه متغیر‏ها نرمال گردد نمونه‏های 319، 246، 291، 153، 245، 82، 280 حذف شد و آزمون نرمال بودن انجام شد که طبق جدول 4-21 داده‏ها نرمال شدند.
جدول 4-21- ارزیابی نرمال بودن متغیر عملکرد سازمانی
متغیر
مینیمم
ماکزیمم
کجی
نسبت بحرانی
کشیدگی
نسبت بحرانی
q23
1. 000
5. 000
-. 472
-3. 822
-. 081
-. 329
q22
1. 000
5. 000
-. 132
-1. 068
-. 686
-2. 778
q21
1. 000
5. 000
-. 553
-4. 472
-. 205
-. 830
q20
1. 000
5. 000
-. 366
-2. 960
-. 549
-2. 222
Multivariate

1. 274
1. 823
با توجه به جدول 4-21 قدر مطلق نسبت‏های بحرانی کجی اکثراً از 58/2 بیشتر می‏باشند اما در مقابل قدر مطلق نسبت‏های کشیدگی اکثراً از 58/2 کمتر می‏باشند و لذا متغیرها دارای توزیع نرمال تک متغیره می‏باشند. “ضریب مردیا” در سطر آخر و مقدار بحرانی آن نیز کمتر از 58/2 است. لذا 4 متغیر فوق دارای توزیع نرمال چند متغیره می‏باشد.
مدل‏های مشخص و غیر مشخص
برای “مشخص بودن مدل ” دارا بودن دو شرط به نام‏های “شرط رتبه ” و “شرط مرتبه ” ضرورت دارد. مدل متغیر عملکرد سازمانی شرط رتبه را دارا می‏باشد زیرا درجه آزادی مدل باید صفر یا مثبت باشد که در مدل 6 با توجه به خروجی زیر عدد 2 است:
Computation of degrees of freedom (Default model)
Number of distinct sample moments:
10
Number of distinct parameters to be estimated:
8
Degrees of freedom (10 – 8):
2

10 تعداد عناصر غیر زاید ماتریس واریانس-کوواریانس متغیرهای مشاهده شده است.
8 تعداد پارامترهای آزاد تعریف شده در مدل است. درجه آزادی اختلاف این دو مقدار است و لذا برای اصلاح مدل می‏توان 2 پارامتر دیگر را در مدل به صورت پارامتر آزاد تعریف نمود.
مدل 6 شرط مرتبه را نیز دارا می‏باشد زیرا انجام عملیات محاسباتی در جبر ماتریس‏ها به منظور برآورد پارامترها و باز تولید ماتریس واریانس _ کوواریانس متغیرهای مشاهده شده امکان پذیر شده است. که در زیر آمده است.

شکل 4-18 تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمانی با ضرایب غیر استاندارد

شکل 4-19 تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمانی با ضرایب استاندارد

شاخص‏های برازش
Model Fit Summary
CMIN
Model
NPAR
CMIN
DF
P
CMIN/DF
Default model
8
. 535
2
. 765
. 268
Saturated model
10
. 000
0

Independence model
4
273. 419
6
. 000
45. 570

RMR, GFI
Model
RMR
GFI
AGFI
PGFI
Default model
. 008
. 999
. 997
. 200
Saturated model
. 000
1. 000

Independence model
. 307
. 705
. 508
. 423

Baseline Comparisons
Model
NFI
Delta1
RFI
rho1
IFI
Delta2
TLI
rho2
CFI
Default model
. 998
. 994
1. 005
1. 016
1. 000
Saturated model
1. 000

1. 000

1. 000
Independence model
. 000
. 000
. 000
. 000
. 000

Parsimony-Adjusted Measures
Model
PRATIO
PNFI
PCFI
Default model
. 333
. 333
. 333
Saturated model
. 000
. 000
. 000
Independence model
1. 000
. 000
. 000

RMSEA
Model
RMSEA
LO 90
HI 90
PCLOSE
Default model
. 000
. 000
. 067
. 900
Independence model
. 337
. 304
. 372
. 000

HOELTER
Model
HOELTER
. 05
HOELTER
. 01
Default model
4389
6747
Independence model
19
25

نسبت کای اسکوئر مدل عملکرد سازمانی به درجه آزادی برابر 26/0 و مناسب است. شاخص‏های برازش تطبیقی همگی بالاتر از 90 درصد و مناسب هستند. شاخص RMSEA پایینتر از 5 درصد (000/0) و مناسب است. شاخص‏های مقتصد (اقتصادی بودن) پایینتر از 50 درصد بوده و نامناسب هستند. بنابراین در کل مدل از برازش مناسبی برخوردار است.

شاخص‏های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح معناداری)

جدول 4-22- نسبت بحرانی و سطح معناداری

Estimate
S. E.
C. R.
P
Label
q20
(توانایی شرکت)—
عملکرد سازمانی
1. 000

q21
(یکپارچگی داخلی)—
عملکرد سازمانی
. 666
. 097
6. 889
***

q22
(قابلیت‏های متمرکز داخلی)—
عملکرد سازمانی
1. 193
. 132
9. 038
***

q23
(قابلیت‏های متمرکز خارجی)—
عملکرد سازمانی
. 800
. 095
8. 416
***

با توجه به خروجی نرم افزار آموس و سطوح معناداری برای تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمانی در جدول 4-22، تمامی عاملها رابطه آنها با متغیر مکنون تأیید شد. در جدول 4-23 ضرایب استاندارد یعنی میزانی که هر متغیر در سنجش متغیر عملکرد سازمانی می‏تواند نقش داشته باشد، آورده شده است. با توجه به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های زنجیره تأمین، تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل عاملی، تحلیل عامل Next Entries پایان نامه با کلید واژه های عملکرد سازمان، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی