پایان نامه با کلید واژه های عملکرد جستجو

دانلود پایان نامه ارشد

سيستم خاص، بدون دردسر و همراه با راحتي خواهد بود (ديويس، 1989). سهولت استفاده همچنين در ادبيات مربوط به مفاهيم آنلاين، تحت عنوان قابليت استفاده يا کارآمدي نيز بيان ميشود، که شامل سهولت در رديابي، سهولت در سفارشدهي، عملکرد جستجو، سرعت دانلود، طرح کلي سايت و سهولت در خريد اينترنتي ميباشد (جاتوراويث، 2007).فرضيه آخر نيز بيان مي دارد که سهوليت خريد در اينترنت بر رفتار خريد مشتريان تاثير دارد.

دانشگاه علامه طباطبايي

فصل سوم: روش شناسي تحقيق

مقدمه
بدون‌شك پيشرفت قابل ‌توجهي كه در علوم طي دو قرن اخير به وجود آمده‌است، ناشي از به‌ وجود آمدن روش پژوهش و استفاده از شيوه‌ هاي آماري بوده است. براي اين‌كه نتايج حاصل از پژوهش معتبر باشد، بايستي از يك روش‌شناسي مناسب و دقيق استفاده شود؛ چرا كه انتخاب روش نادرست منجر به نتيجه‌گيري‌هاي نادرست مي‌شود. در اين فصل پيرامون روش پژوهش، ابزار جمع‌آوري اطلاعات، روايي و اعتبار پرسش‌نامه‌ ها، جامعه‌ي آماري و روش نمونه‌گيري و در نهايت روش تحليل داده‌ها بحث مي‌شود.

3-1 روش تحقيق
به طور کلي روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري را مي‌توان از دو بعد بررسي و تفكيك نمود.
الف) هدف تحقيق
ب) نحوة گردآوري داده‌ها
تحقيق پيش رو بر اساس هدف از نوع کاربردي به شمار ميرود و بر اساس نحوه گردآوري دادهها توصيفي است. اين تحقيق توصيفي با توجه به ماهيت روابط مورد بررسي جز دسته همبستگي به حساب ميآيد.
در ذيل به تشريح آنها پرداخته مي شود:

3-1-1 تحقيق کاربردي
هدف تحقيقات کاربردي توسعة دانش کاربردي در يک زمينه خاص است. به عبارت ديگر تحقيقات کاربردي به سمت کاربرد علمي دانش هدايت مي‌شود (سرمد، بازرگان، حجازي، 1385: 79).

3-1-2 تحقيق توصيفي
تحقيقات علمي را براساس چگونگي به دست آوردن داده‌ها مورد نياز مي‌توان به دسته‌هاي زير تقسيم کرد :
– تحقيق توصيفي (غير آزمايشي)
– تحقيق آزمايشي
– تحقيق توصيفي
تحقيق توصيفي شامل مجموعه روش‌هايي است که هدف آنها توصيف کردن شرايط يا پديده‌هاي مورد بررسي است. اجراي تحقيق توصيفي مي‌تواند صرفاً براي شناخت بيشتر شرايط موجود يا ياري دادن به فرآيند تصميم‌گيري باشد.

تحقيق توصيفي را مي‌توان به دسته‌هاي زير تقسيم کرد:
تحقيق پيمايشي203
تحقيق همبستگي204
اقدام پژوهشي205
بررسي موردي206
تحقيق پس – رويدادي207 (بازرگان، سرمد، حجازي، 1385: 82).

3-1-2-1 تحقيق پيمايشي
اين روش شامل جمع‌آوري اطلاعات به طور مستقيم از گروهي از افراد است نمونه مطالعات پيمايشي معمولاً بزرگ است(از 100 تا 250 ميليون نفر) به وسيله اين روش اطلاعات مختلفي را مي‌توان بدست آورد كه كلاً شامل 3 نوع مي‌باشند:
اطلاعات در مورد واقعيتها, عقايد و رفتارها, واقعيت عبارت است يك پديده يا ويژگي كه بتوان آن را مشاهده نمود و شامل متغيرهايي نظير سن, نژاد جنس، درآمد و سالهاي تحصيل مي‌باشند. به طور كلي واقعيتها شامل هر چيزي هستند كه بتوان آن را مورد رسيدگي قرار داد. عقيده عبارت از بيان يك پاسخ احساس و يا يك رفتار عمدي است. عقايد را مي‌توان به طور عيني اندازه گرفت اما نمي‌توانند مورد رسيدگي قرار گيرند. رفتار شامل عمل است كه توسط فرد صورت مي‌گيرد.
تحقيق پيمايشي متغيرهاي محدودي را در مورد تعداد زيادي از افراد مورد مطالعه قرار مي‌دهد. مؤسسه كالوپ از اين روش براي بررسي عقايد مردم در سياست وتجارت استفاده مي‌كنند. پژوهشگران در اقتصاد، مردم‌شناسي، روان‌شناسي، بهداشت و تعليم وتربيت از اين روش استفاده مي‌كنند. تحقيق پيمايشي، برعكس تحقيق تاريخي با پديده‌هايي كه در زمان حال اتفاق مي‌افتند سروكار دارند.(بازرگان، سرمد، حجازي، 1385: 91).
بنابر آنچه ذکر شده، نتيجه ميگيريم که تحقيق حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردي به شمار ميرود و بر اساس نحوه گردآوري دادهها توصيفي است. اين تحقيق توصيفي با توجه به ماهيت روابط مورد بررسي جز دسته پيمايشي به حساب ميآيد. چون در اين تحقيق بر مبناي نظرسنجي وسنجش عقايد نمونه آماري عمل شده و صرفا وضعيت متغيرهاي مستقل مورد سنجش قرار گرفته و ارتباط آن‌ها با متغير وابسته نيز مورد آزمون قرار نگرفته است، لذا از روش پيمايشي استفاده شده است.

3-2 متغيرها و فرضيه هاي تحقيق
در يک تحقيق براي پاسخ دادن به سئوال‌هاي تحقيق و يا آزمون فرضيه‌ها، تشخيص متغيرها امر ضروري است. در اين تحقيق دو نوع متغير در نظر گرفته شده است.
الف) متغير مستقل: متغير مستقل ويژگي و خصوصيتي است که بعد از انتخاب توسط محقق در آن دخالت يا دستکاري مي شود و مقاديري را مي پذيرد تا تأثير آن بر روي متغير وابسته مشاهده مي شود.تغيير در يک متغير مستقل، تغييرات قانونمندي در متغير وابسته بوجود مي آورد، بنابراين در هر آزمايش تجربي متغير مستقل همان محرک است. (خاکي،1387،167(.در تحقيق حاضر محيط بازاريابي اينترنتي،امنيت و اعتماد،ويژگي محصول،قيمت و سهولت کاربرد متغيرهاي مستقل هستند و از طرفي متغيرهاي مکنون برونزا به حساب ميآيند، به اين علت که از عوامل بيروني مشتق ميشوند.
ب) متغير وابسته: متغيري است که تغييرات آن تحت تأثير متغير مستقل قرار مي‌گيرد (بازرگان، سرمد، حجازي،1385: 44-43). يعني متغيرهاي وابسته، شرايط يا خصايصي هستند که با وارد کردن، از ميان برداشتن يا تغيير متغيرهاي مستقل ظاهر مي شوند، از بين مي روند و يا تغيير مي کنند. (خاکي،1387،166).در اين تحقيق رفتار خريد اينترنتي مشتريان به عنوان متغير وابسته مورد بررسي قرار مي گيرد.
فرض اول: محيط بازاريابي اينترنتي بر رفتار خريد مشتريان در اينترنت موثر است.
فرض دوم: ويژگي هاي محصول بر رفتار خريد مشتريان در اينترنت موثر است.
فرض سوم: امنيت و اعتماد بر رفتار خريد مشتريان در اينترنت موثر است.
فرض چهارم: پيشنهادات ارتقايي بر رفتار خريد مشتريان در اينترنت موثر است.
فرض پنجم: قيمت رفتار خريد مشتريان در اينترنت موثر است.
فرض ششم: سهولت خريد بر رفتار خريد مشتريان در اينترنت موثر است.

3-2-1 مدل تحليلي تحقيق
محيط بازار يابي اينترنتي: اين موضوع براي بازاريابان بسيار با اهميت است که بتوانند در محيط بسيار رقابتي اينترنت مشتريان را حفظ نمايند و بزرگي بازار مقصد را برآورد نمايند.براي برآورد نمودن انتظارات مشتريان از جمله نياز ها، خواسته ها، سليقه ها و ترجيحات آنها، يک سايت بايد به صورت متنوعي طراحي شود و تسهيلات زيادي را در اختيار کاربران قرار دهد. (هاکيو و همکاران،2009)

ويژگي هاي محصول: عموما مشتريان براي خريد، فروشگاهي را انتخاب مي کنند که رضايت آنها از کيفيت مورد نظرشان را حداکثر نمايد. محصولاتي که براي خريد نياز به لمس کردن و يا آزمودن به وسيله حس هاي مختلف دارند،کمتر از طريق اينترنت به فروش مي رسند و لذا ملموس بودن و غير ملموس بودن ويژگي هاي مهمي است که بايد در محيط اينترنتي براي محصولات مد نظر قرارگيرد.(ويجايا ساراتي،2002)
امنيت و اعتماد: امنيت عامل مهمي در افزايش رضايت مشتريان است. در مواردي که احتمالات و خطرات نيز وجود داشته باشد، اعتماد به محصول، نقش ويژه پيدا مي کند.امنيت، اعتماد ايجاد مي نمايد و اعتماد عامل موفقيت است. هرچه سطح امنيت و اعتماد براي يک محصول بالاتر باشد نياز به فعاليت فيزيکي در خريد آن کاهش يافته و خريد الکترونيکي آن آسان تر مي شود. (هاکيو و همکاران،2009)

پيشنهادات ارتقايي: ارتقاء به معناي تمام کارهايي است که يک بازارياب انجام مي دهد تا محصولي را از کارخانه به دست مشتري برساند و اين امر شامل تبليغات، فروش شخصي، روابط عمومي، عمومي يا جهاني شدن و تجارت مي شود. ارتقاء فروش مي تواند مزاياي زيادي را براي مشتريان به وجود آورد که مشهودترين آن صرفه جويي مالي است. هرچند مي تواند باعث به ارمغان آوردن عواملي مثل کيفيت، راحتي، ايجاد ارزش و سرگرمي براي مشتريان شود. (هاکيو و همکاران،2009)

سهولت کاربرد: باور کاربر نسبت به اينکه تا چه حد استفاده از يک سيستم خاص، بدون دردسر و همراه با راحتي خواهد بود (ديويس208، 1989). سهولت استفاده همچنين در ادبيات مربوط به مفاهيم آنلاين، تحت عنوان قابليت استفاده يا کارآمدي نيز بيان ميشود، که شامل سهولت در رديابي، سهولت در سفارشدهي، عملکرد جستجو، سرعت دانلود، طرح کلي سايت و سهولت در خريد اينترنتي ميباشد (جاتوراويث،2007).

قيمت: قيمت از نظرلغوي يعني سنجش، ارزيابي، اندازه و معيار. قيمت در بازار عبارت است از ارزش مبادله‌اي کالا و خدمت که به صورت واحد پول بيان مي‌شود.براي مشتريان حساس به قيمت در بازار،قيمت يک شاخص مهم در ارزيابي ارزش محسوب مي شود.براي مشتريان اقتصادي تر معمولا قيمت يک جزء مهم از هزينه است که قيمت را بين محصولات جايگزين مقايسه مي نمايند.قيمت مستقيم در خريد الکترونيکي از طريق اينترنت شامل هزينه هاي خريد سخت افزار و نرم افزار و نيز پرداخت هايي براي اشتراک اينترنت و به روز نمودن مي باشد که بدون در نظر گرفتن آن قيمت همان قيمت محصول در بازار سنتي مي باشد که جزء ذاتي از ريسک مالي درک شده براي محصول مي باشد. (ز.چن و دوبينسکي،2003)
محيط بازاريابي اينترنتي،امنيت و اعتماد،ويژگي محصول،قيمت و سهولت کاربرد متغيرهاي مستقل هستند و از طرفي متغيرهاي مکنون برونزا به حساب ميآيند، به اين علت که از عوامل بيروني مشتق ميشوند.مهمترين شاخص هاي متغير محيط بازاريابي اينترنتي شامل مفيد بودن،لذت بخش بودن،کارايي،خدمات بهتر و رضايت مي باشد.در مورد ويژگي محصول نيز شاخص هاي بررسي فيزيکي،حس ديدن، صدا، بوييدن و چشيدن مي باشد.شاخص هاي مربوط به امنيت و اعتماد عبارتند از اطلاعات شخصي و مالي،تجربه خريد و حريم خصوصي مي باشد. براي بررسي متغير مستقل پيشنهاد ارتقايي از شاخص هاي جذب کنندگي، قانع کنندگي، خلاقيت و افزايش فروش استفاده مي شود.ارزان بودن،مقايسه،تخفيف،ريسک،دفعات خريد و هزينه هاي جانبي از مهمترين شاخص هاي متغير قيمت مي باشند.در نهايت براي متغير سهولت خريد نيز از شاخص هاي قابليت رديابي،دانش و تجربه،جستجوي راحت و سفارش دهي راحت استفاده مي شود. در جدول 3-1 تقسيم‌بندي شاخص ها براساس متغيرها ارائه شده است.
جدول 3-1: مدل تحليلي تحقيق بر مبناي متغيرها و شاخص‌هاي تحقيق
عنوان متغير
شاخص هاي سنجش
منبع
محيط بازار يابي اينترنتي
مفيد بودن،لذت بخش بودن،کارايي،خدمات بهتر و رضايت
هاکيو و همکاران(2009)، سگارز و گروورز(1993)، راجرز(1983)، اِورارد و اوريير، 1996
ويژگي هاي محصول
بررسي فيزيکي،حس ديدن، صدا، بوييدن و چشيدن
هاکيو و همکاران(2009)
امنيت و اعتماد
اطلاعات شخصي و مالي،تجربه خريد و حريم خصوصي
هاکيو و همکاران(2009)، ساليزبري و همکاران(1998)
پيشنهاد ارتقاء
جذب کنندگي، قانع کنندگي، خلاقيت و افزايش فروش
هاکيو و همکاران(2009)
قيمت
ارزان بودن،مقايسه،تخفيف،ريسک،دفعات خريد و هزينه‌هاي جانبي
ز.چن و دوبينسکي (2003)
سهولت خريد
قابليت رديابي،دانش و تجربه،جستجوي راحت و سفارش‌دهي راحت
استوئل و ها (2009)، سگارز و گروورز (1993)، جاتوراويث(2007)

3-3 روش ها و ابزارهاي گردآوري اطلاعات
جهت جمع آوري داد هاي ثانويه از مطالعات کتابخانه اي و براي داده هاي اوليه اي از روش ميداني استفاده شده است.
1) مطالعات کتابخانهاي:
در تكميل مباني نظري و سابقه تحقيقات انجام گرفته، از منابع كتابخانه‌اي و اينترنتي شامل كتب، مقالات، پاياننامهها و مطالعات موردي استفاده شده است.
2) روش ميداني:
به منظور جمعآوري دادهها براي انجام تحليل، پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته است.

پرسشنامه مذکور داراي دو بخش است که در بخش اول سوالات عمومي و در بخش دوم سوالات تخصصي مطرح گرديده است.

سوالات عمومي: در بخش عمومي، سوالات جمعيت شناختي مورد سوال قرار گرفته است.
سوالات تخصصي: اين بخش شامل 30 سوال تخصصي ميباشد که به بررسي فرضيات تحقيق مي‌پردازند.

3-4 مقياس مورد استفاده
مقياس‌ها وسايلي هستند که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های رفتار مصرف کننده، توسعه مدل Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع خودپنداره، سلسله مراتب، رضایت شغل