پایان نامه با کلید واژه های عطار نیشابوری، جلال الدین محمد، امیرالمومنین، مثنوی معنوی

دانلود پایان نامه ارشد

واگذار».
147 – ابن عربي، محمد، فتوحات مکیه 4جلدی،ج1، صص 282-281.
148 – ابن بابویه، محمد بن علی، الخصال،ج1، ص 240: «هركس يك روش نيكي را پايه گذارد، وي را پاداش آن پايهگذاري و نيز پاداش هركس كه به آن روش عمل كند، ميباشد».
149 – ابن عربي، همان، فتوحات مكيه14 جلدی، ج4، صص 282-280.
150 -روزبهان بقلي، روزبهان، تقسيم الخواطر، ص 84: «و اما الشيطان […]خلقه الله لامتحان العباد، و علمه ما يشاء من علم الاغواء والاضلال و هذه العلوم لقدر من عالم القهر».
151 – ابن عربي، محمد، فتوحات مكيه14 جلدی، ج4 ،ص290
152 قشیری، ابوالقاسم، ترتیب السلوک قشیری، به نقل از سنگ بناهای معارف اسلامی، فریتس مایر، ترجمه مهر آفاق بایبوردی، صص260-259
153 – مولوی ، جلال الدین محمد ،مثنوي معنوی، دفتر ششم، ابيات 480-479
154 – همان، ابيات 3634-3632
155 همان، ابيات 3639-3637
156 همان، دفتر سوم، ابيات 2860-2858
157بابا طاهر، دو بیتی‏های ديوان باباطاهر عريان، تصحیح وحید دستگردی، ص22
158 عطار نیشابوری، محمد، دیوان عطار، ص188
159 مولوی، جلال الدین محمد، کلیات شمس تبریزی، ترجیعات سیزدهم
160 کلینی، محمدبن یعقوب، کافی، ج3، ص361
161 مولوي، همان، غزل 2850، ص 1056
162 همان، غزل 1417، ص 548
163 طباطبايي نجفي، سيدمهدي، رساله سير و سلوك منسوب به بحرالعلوم ، ص 173
164نجم رازي، عبدالله، مرصاد العباد، ص 284
165 رياض، محمد، احوال و آثار و اشعار ميرسيد علي همداني، ص 543
166 مولوي، جلال الدين محمد، مثنوي معنوي، دفتر اول، ابيات382-378
167 مولوي، همان، دفتر ششم، بيت 1477
168 عطار نیشابوری، محمد، تذكره الاولياء، ص145
169 حسيني طهراني، سيد محمد صادق، نور مجرد، ص 588
170 فورمن، رابرت، كي، سي، عرفان، ذهن و آگاهي، ص 162
171 لاهيجي، محمد، مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز، ص 525
172 حسيني طهراني ، همان، ص 633.
173 احتما: خود را از چيزي نگه داشتن
174 مولوي، جلال الدين محمد، مثنوي معنوي، دفتر اول، ابيات 2929-2927
175 نجم رازي، عبدالله مرصادالعباد، ص 339
176عزالدین كاشاني، محمود، مصباح الهدايه و مفتاح الكفايه، ص 122
177 باخزري، يحيي، اوراد الاحباب و فصوص الاداب، ص 315
178 مولوي، جلال الدين محمد، كليات شمس تبريزي، غزل 323
179 انفال/ 45: «خدا را زياد ياد كنيد باشد كه رستگار شويد».
180 اعراف/ 201: «در حقيقت كساني كه[ از خدا] پروا دارند ، چون وسوسه اي از جانب شيطان بديشان رسد، [خدا را ] به ياد آورند و به ناگاه بينا شوند. ».
181 بقره/ 152: «مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم».
182 تميمي آمدي، عبدالواحد بن محمد، تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص 188، حديث 3621؛ «ياد خدا سرمايه هر مومن و سودش رهايي از شيطان است».
183 فخرالدين صفی، علي، رشحات عين الحيات، صص 213-212
184 مولوي، جلالالدين محمد، مثنوي معنوي، دفتر سوم، ابيات 188-186
185 عطار نیشابوری، محمد، مصيبت نامه، ص57
186 قشيري، ابوالقاسم، رساله قشيريه، ص 398
187 همان، ص 403
188 نجمالدين كبري، احمد، الاصول العشره، صص 59-58
189 عطارنیشابوری، محمد، تذكره الاولياء، ص 402
190 غزالي، محمد، احياء علوم الدين، ج 3، ص 64
191 پارسا، خواجه محمد، رساله قدسيه، صص 213-212
192 همداني، عبدالصمد، بحرالمعارف، ص 296
193 مجذوب علیشاه، محمدجعفر، مرآت الحق، صص 168-167
194 مولوي، جلالالدين محمد، مثنوي معنوي، دفتر ششم، ابيات4064-4063
195 حسيني طهراني، سيد محمدصادق، نور مجرد، ص 459
196 انصاري، عبدالله، شرح منازل السايرين،علي شيرواني ، صص 165-163
197 قشیری، ابوالقاسم، ترتیب السلوک قشیری، به نقل از سنگ بناهای معارف اسلامی، فریتس مایر، ص257
198 عزالدین كاشاني، محمود، مصباح الهدايه و مفتاح الكفايه، ص 3-122 و رازي، نجمالدين، مرصادالعباد، ص 273
199 نجم رازي، عبدالله، مرصادالعباد، صص 273-272.
200 اعراف/ 205: «و در دل خويش پروردگارت را بامدادان و شامگاهان با تضرع و ترس، بيصداي بلند ياد كن و از غافلان مباش».
201 اسفرايني، عبدالرحمن، كاشف الاسرار، ص 130
202 همداني، عبدالصمد، بحرالمعارف، ج اول، ص 268؛ وقوف قلبي از قواعد سلوكي سلسله نقشبنديه است.
203 پارسا، خواجه محمد، رساله قدسيه،ص150
204 قمي، عباس، كليات مفاتيح الجنان، حواشي صص369-365، « توكل مي كنم بر خدايي كه ناميراست و سپاس خدايي را كه نه فرزندي گرفته و نه شريكي دارد و نه او را از سر زبوني سرپرستي بوده و او را به بزرگداشتي تمام بزرگ دار.»
205 ابن فهد حلّي، احمد بن محمد، عدة الداعي و نجاح الساعي، ص 261؛ «برترين عبادت گفتن، لا اله الا الله است».
206 فاطر/10: «كلام پاك به سوي خداوند ميرود».
207نجم رازي،عبدالله، مرصاد العباد، ص 269.
208 نجم الدین كبري، احمد، الاصول العشره، ص 58.
209 اسفرايني، عبدالرحمن، كاشف الاسرار، ص 126.
210 همان، ص 125.
211 فيض كاشاني، ملامحسن، محجه البيضاء، ج 5، ص 133.
212 ابرقوهي، ابراهيم، مجمع البحرين، ص 331.
213 – ابن بابويه، محمد، التوحيد شيخ صدوق، ص90
214 حسيني طهراني، سيد محمدحسين، رساله لب اللباب، ص 143
215 طباطبايي نجفي، سيد مهدي، رساله سير و سلوك منسوب به بحرالعلوم، ص176
216 حسيني طهراني، سيد محمدصادق، نور مجرد، ص 472
217 تميمي آمدي، عبد الواحد بن محمد، تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص188، حديث 3628
218 – مولوي، جلالالدين محمد، كليات شمس تبريزي، ترجيعات، شماره 3426
219 مولوي، همان، مثنوي معنوي، دفتر چهارم، ابيات 1739-1737
220 طباطبايي نجفي، سيد مهدي، رساله سير و سلوك منسوب به بحرالعلوم، صص 183-177
221 همان، پاورقي، ص 180
222 اعراف/ 201: «در حقيقت، كساني كه از خدا پروا دارند، چون وسوسهاي از جانب شيطان بديشان رسد (خدا) را به ياد آورند و بناگاه بينا شوند».
223 طباطبايي نجفي، همان، ص 174
224 حسيني طهراني، سيد محمدحسين، رساله لب اللباب، صص 5-144
225 ابن فهد حلّي، احمد بن محمد، التحصين في صفات العارفين، ص25
226 مولوي، جلالالدين محمد، مثنوي معنوي، دفتر اول، ابيات 2963-2961
227 همان، ابيات 3243-3241
228 طباطبايي نجفي، سيدمهدي، رساله سير و سلوك منسوب به بحرالعلوم، صص 168-166
229 همان، صص 180 و 182
230 فخرالدين صفی، علي، رشحات عين الحيات، ص 43
231 همان، ص 162
232علاء الدوله سمناني، احمد بن محمد، مصنفات فارسي، ص 100
233 فيض كاشاني، محسن، محجه البيضاء في تهذيب الاحياء، ج 5، ص 134
234 محمد بن حسن،بابا افضل، رباعیات بابا افضل کاشانی، ص176
235 حسینی، طهرانی، سید محمد حسین، آیین رستگاری، ص74
236 حدید/4 :« و هر کجا باشید، او با شماست».
237 میبدی، حسین بن معین الدین، دیوان امیرالمومنین(ع)، ص175
238 حافظ، شمس الدین محمد، دیوان حافظ، غزل 145
239 مولوی، جلال الدین محمد، مثنوی معنوی، دفتر اول، ابیات2666-2665
240 حسینی طهرانی، سید محمد حسین، آیین رستگاری، ص29
241 طباطبایی، محمد حسین، رساله الولایه، ترجمه صادق حسن زاده، ص109
242 ملكي تبريزي، حاج ميرزا جواد، السير الي الله معروف به رساله لقائيه، ص193
243 ر.ك. طباطبایی، محمد حسین، رساله الولایه، صص66-62
244 مولوي، جلال الدين محمد، مثنوي معنوي، دفتر دوم، ابيات 73-72
245 حسيني طهراني، سيد محمد حسين، رساله لب اللباب ،ص150
246 طباطبايي، محمد حسين، اسلام و انسان معاصر، ص76
247 حسيني طهراني، سيد محمدصادق، نور مجرد، صص 487-486
248 پارسا، خواجه محمد، رساله قدسيه، صص230-220
249 براي توضيحات بيشتر در اين زمينه رجوع شود به: مصفا، محمد جعفر، تفكر زائد و نيز اكهارت، تول، نيروي حال، ترجمه مسيحا برزگر
250 ابرقوهي، ابراهيم، مجمع البحرين، ص 324
251 ابن بابويه، محمد بن علي، خصال شيخ صدوق ترجمه و شرح آيت‏الله كمره‏اي، ص203: «زماني بر مردم خواهد آمد كه عافيت ده جزء دارد و نه قسم از آن در عزلت و يك جزء آن در سكوت خواهد بود».
252 گيلاني، عبدالرزاق، ترجمه و شرح مصباح الشريعه، ص157: « اهل عزلت در پناه و قلعه خداست و از سوي خدا مراقبت مي‏شود. خوشا به حال كسي كه در آشكار و نهان تنهايي و دوري از خلق را برمي‏گزيند».
253 همداني، عبدالصمد، بحرالمعارف، ج1،ص304
254 اسفرايني، عبدالرحمن، كاشف الاسرار، ص 131
255نجم الدین كبري، احمد، رساله السايرالحاير ص ، 26
256 روزبهان بقلي، روزبهان، تقسيم الخواطر، ص 86.
257 مولوي، جلالالدين محمد، مثنوي معنوي، دفتر اول، ابيات 1308-1307
258 همان، دفتر اول، ابيات 252-251
259 قشيري، ابوالقاسم، رساله قشيريه، صص 214-213
260 مولوي، جلالالدين محمد، مثنوي معنوي، دفتر اول، ابيات 3234-3232
261 در كتاب بحرالمعارف شرايط خلوتنشيني ذكر شده است كه عبارت است از: تنها در خلوت نشستن، رو به قبله نشستن و به حالت مربع و در حال ذكر، بيرون نيامدن از خلوتخانه جز براي قضاي حاجت و وضو، كوچك و تاريك بودن مكان، عدم امكان ورود صدا به درون خلوتخانه، همداني، عبدالصمد، ص 319 و نيز رجوع شود به باخرزي،يحيي، اوراد الاحباب و فصوص الاداب، ص 314
262 اين شروط عبارتند از:
1- هوش دردم 2- نظر در قدم 3- سفر در وطن 4- خلوت در انجمن 5- يادكرد 6- بازگشت 7- نگاهداشت 8-يادداشت. بعدها بهاءالدين نقشبند اين سه شرط ديگر را به آن افزود: 9- وقوف عددي 10- وقوف زماني 11- وقوف قلبي
263 پارسا، خواجه محمد، رساله قدسيه، صص 224-223
264 مولوي، جلالالدين محمد، كليات شمس تبريزي، غزل شماره 538
265 معين، محمد، فرهنگ فارسي، ج سوم، ص3985
266 همداني، عبدالصمد، بحرالمعارف، ص325
267 کاشانی، عبدالرزاق، اصطلاحات الصوفيه ، ص367
268 نساء/1:«خدا همواره بر شما مراقب و نگهبان است».
269 قشيري، ابوالقاسم، رساله قشيريه، ص346
270 عزالدین كاشاني، محمود، مصباح الهدايه و مفتاح الكفايه، ص257
271 مولوي، همان، مثنوي معنوي، دفتر چهارم، ابيات2463-2461

272 انصاري، عبدالله، منازل السائرين، ترجمه روان فرهادي، صص318-317
273 مجذوب علیشاه، محمد جعفر، مرآه الحق، ص193
274 مجلسي،محمد باقر، بحار الانوار، ج80، ص352
275 عطار نیشابوری، محمد، تذكره الاولياء، ص134
276 حافظ، شمس الدين محمد، ديوان حافظ، غزل335
277 حسيني طهراني، سيد محمد حسين، رساله لب اللباب، صص145-144
278 مولوي، جلالالدين محمد، كليات شمس تبريزي، غزل 58
279 همان، مثنوي معنوي، دفتر پنجم، بيت 3234
280 همان، دفتر سوم، بيت 1136
281 گيلاني، عبدالرزاق، ترجمه و شرح مصباح الشريعه، صص15-8
282 همان، ص581
283 مولوي،جلال الدين همان، مثنوي معنوي، دفتر پنجم، ابيات 590-588
284 فيض كاشاني، محسن، محجه البيضاء، ج 5، ص 133
285 انصاري، عبدالله، شرح منازل السايرين،شرح علي شيرواني، ص 220-219
286 حسيني طهراني، سيد محمدصادق، نور مجرد، ص 452
287 مولوي، همان، ابيات 2192-2191
288روزبهان بقلي، روزبهان، تقسيم الخواطر، ص 86
289 ابرقویی، ابراهیم، مجمع البحرين، ص 333
290 حسيني طهراني، سید محمد صادق، نور مجرد، ص476
291 حسيني طهراني، سيد محمدحسين، رساله لب اللباب، ص 150
292ر.ك. به كتاب عارفان مسيحي، نوشته اِولين اَندرهيل با ترجمه احمدرضا مويدي و حميد محموديان ، نشر مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب
293 جيمز، ويليام، تنوع تجربه ديني، ترجمه حسين كياني، ص 450
294 شولم، گرشوم، جريانات بزرگ در عرفان يهودي، ترجمه فريدالدين رادمهر، صص 218-217
295 واتس، آلن، طريقت ذن، ترجمه هوشمند ويژه، ص 11
296 پاشايي، ع، ذن چيست، صص 38، 41 و 44
297 واتس، همان، ص 125
298 پاشايي، همان، ص 91
299 واتس، همان، ص 204.
300 پاشايي، ع، ذن چیست ،صص 92-91
301Yoga
302 شاتوك، سي بل، دين هندو، ترجمه حسن افشار، صص 37-36
303 همان، صص 38-37 و نيز شايگان، داريوش، آيين هند و عرفان اسلامي، صص 38-137 و 135
304 ا. آدلر، جوزف، دينهاي چيني، ترجمه حسن افشار، ص 56
305 لائوتزو، تائو تچينگ، ترجمه فرشيد قهرماني، ص 51
306wuwei
307 همان، ص 63
308 واتس، آلن، طريقت ذهن، ص 32
309 لائوتزو، همان، ص 27
310 همان، ص 29
311

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره العراقية، الطريقة، عشر، الكوفى: Next Entries پایان نامه با کلید واژه های مصباح الهدایه، جلال الدین محمد، مثنوی معنوی، نهج البلاغه