پایان نامه با کلید واژه های عزت نفس، فرزند پروری، برون گرایی، سبک هویت

دانلود پایان نامه ارشد

قاطع و اطمينان بخش به احتمال زياد كودكان داراي اعتماد به نفس و عزت نفس زياد ،‌مستقل و با احساس مسئوليت دارند (نقل از ماسن86 و همكاران ، ترجمه ياسايي ،‌1372).استینبرگ87 و همکاران (۱۹۹۴) اظهار کردهاند پژوهش در زمینه شیوه های فرزندپروری نشان داده است نوجوانان خانواده های مقتدر دارای مزایای خوبی هستند (برای مثال بامریند 88، ;۱۹۹۱ لامبورن89 و همکاران، ۱۹۹۱).سبک مقتدرانه موجب پایداری شایستگیهای کودک می شود که به اعتقاد بامریند(۱۹۶۸)همین امر باعث رشد فوق العاده است. اما همانند سایر نتایج همبستگی، این رابطه» همیشگی نیز می تواند تفسیرهای گوناگونی داشته باشد. بلسكي90 ،‌جف91 ،‌ سيلوا92 (2001) ،‌تحقيقي بر روي 1000 نوجوان 18-15 ساله و خانواده هايشان انجام دادند.نتايج آن نشان داد كه محيط هاي خانوادگي كه حمايت كننده تر هستند تجارب فرزند پروري بيشتر جنبه هاي مثبت را پيش بيني مي كند و روابط والدين و بچه ها كمتر منفي مي باشد.يعني جنبه هاي برخورد و ناسازگاري در آن ها وجود دارد كه اين موارد از خصوصيات خانواده ها با جو عاطفي ثبت يعني حمايت كنندگي و قاطعانه بودن مي باشد نه جو استبدادي. تحقيقات انجام شده توسط (استینبرگ و باربر 93و ديگران ، 2001) با اشاره به اهم بستگي بين سبك فرزند پروري و متغيرهايي چون عزت نفس ، اعتماد به خود ،‌مسئوليت پذيري ،‌پيشرفت تحصيلي ،‌ توفيق اجتماعي ،‌اضطراب ،‌افسردگي و حل مسئله ، بيانگر اين مسئله هستند كودكاني كه توسط اولياي مثبت تربيت شده اند در همه متغيرها وضعيت مناسب تري داشتند به عبارتي آن ها عزت نفس بالاتر ، پيشرفت تحصيلي كاملتر ،‌ اضطراب و افسردگي كمتر و روش هاي موثرتري براي حل مسئله استفاده كردند (به نقل از رونالد94 ،‌2001). در پژوهش برزونسکی95(2004) بیان کرد: بین سبک های هویتی و سبک های والدینی رابطه وجود دارد. برای مثال نوجوانی با سبک هویتی«گرایشی-شناختی» دارای والدین مقتدر با ارتباطات باز باشند. بین سبک هویت هنجاری با والدین قدرت طلب نیز رابطه وجود دارد. معمولاً نوجوانان این گروه از آزادی بیان محرومند. مورگان96(2007) در پژوهشی با عنوان رابطه بین سبک های والدینی(مقتدر،قدرت طلب،آسان گیر)و ارتباط والدینی(مثبت،منفی) با افسردگی و استفاده از الکل ، نتایج نشان داد ارتباط والدینی ضعیف با پدر بیشتر پیش بینی کننده افسردگی و یک شاخص آگاهی دهنده خوبی برای استفاده از الکل و مشکلات دیگر در هر دو جنس است. در مقابل ارتباط والدینی مثبت با پدر مقتدر، اثرات مثبتی بر روی افسردگی وکاهش مشکلات استفاده از الکل بر هر دو جنس می گذارد. در زنان، ارتباط والدینی منفی با پدر قدرت طلب، افسردگی و مشکلات استفاده از الکل را افزایش می دهد. کاپلن97(2008) کلارک و همکاران بیان کرده اند: مادرانی که در روان رنجورخوبی یا برون گرایی نمره بالایی کسب نمودند، از یک سبک انضباطی قوی استفاده می کنند. رابطه بین برونگرایی و اظهار قدرت ممکن است با ویژگی های برون گرایی مانند جرأت وقدرت رابطه داشته باشند. تحقیقات دارلینگ98 و اسینبرگ (1993) استینبرگ، لامبورن، دارلینگ، ماونتس99 و دورنبوش100 (1994) نشان نتایج دادند که از میان سه شیوه فرزند پروری ، شیوه فرزند پروری مقتدرانه منجر به پیامد اجتماعی ، میان فردی ، تحصیلی و پیشرفت سالم می گردد.(به نقل از ملسون ،2012)

فصل سوم روش پژوهش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های هویت اجتماعی، هویت فرهنگی، هویت فردی، هویت دینی Next Entries منابع مقاله درمورد سبک دلبستگی، روان شناسی، آموزش و پرورش، دلبستگی اجتنابی