پایان نامه با کلید واژه های عزت نفس، عملکرد شغلی، داده ها و اطلاعات، هوش هیجانی

دانلود پایان نامه ارشد

كاركنان كارخانجات صنعتي شهر اصفهان انجام داده اند که هدف از اين پژوهش بررسي ارتباط بين مولفه هاي هوش هيجاني (شامل حل مساله، شادماني، استقلال، تحمل فشار رواني، خودشكوفايي، خودآگاهي هيجاني، واقع گرايي، روابط بين فردي، خوش بيني، عزت نفس، كنترل تكانش، انعطاف پذيري، مسئوليت پذيري اجتماعي، همدلي و خودابرازي) با خود ارزيابي عملكرد در حيطه هاي عمومي، فني و بين فردي بود. به همين منظور از 150كارخانه مستقر در شهرك صنعتي مورچه خورت كه داراي حدود 11000 هزار پرسنل بوده اند، 35كارخانه و از اين 35 كارخانه، 300 نفر از كاركنان آنها با استفاده از نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه هوش هيجاني، بارـ اون ( EI با 90 سوال) و پرسشنامه خودارزيابي عملكرد شغلي موتوويدلو و ون اسكاتر (با 6 سوال) بود. داده هاي حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون گام به گام مورد تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد كه بين مولفه هاي هوش هيجاني با خودارزيابي عملكردشغلي عمومي ضرايب همبستگي معنا دار و مثبت بين 303/0 (براي انعطاف پذيري) تا 409/0 (براي عزت نفس) وجود دارد. بين مولفه هاي هوش هيجاني با خودارزيابي عملكرد شغلي فني ضرايب همبستگي مثبت و معنا دار بين 167/0 (براي انعطاف پذيري) تا 327/0 (براي عزت نفس) به دست آمد. بين مولفه هاي هوش هيجاني با خودارزيابي عملكرد شغلي بين فردي ضرايب همبستگي مثبت و معنا دار بين 182/0 (براي انعطاف پذيري) تا 383/0 (براي خوش بيني) به دست آمد. نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد كه متغيرهاي عزت نفس، همدلي، استقلال و كنترل تكانش براي خودارزيابي عملكرد شغلي عمومي، متغيرهاي عزت نفس، روابط بين فردي و واقع گرايي براي خودارزيابي عملكرد شغلي فني و متغيرهاي خوش بيني، همدلي، استقلال و روابط بين فردي براي خودارزيابي عملكرد شغلي بين فردي داراي توان پيش بين معنا دار (05/0 p ) هستند.

فصل سوم

روش تحقیق

3-1) مقدمه
جاندیویی18پژوهشراعبارتازفرآیندجستجویمنظمبرایمشخصکردنیکموقعیتمیداند. بنابراینپژوهشفرآیندیاستکهازطریقآنمیتواندربارهناشناختهبهجستجوپرداختونسبتبهآنشناختلازمراکسبکرد. دراینفرایندازچگونگیگردآوریشواهدوتبدیلآنهابهیافتههاتحتعنوان «روششناسی»یادمیشود. روشعلمییاروشپژوهشعلمیفرایندجستجویمنظمبرایمشخصکردنیکموقعیتنامعیناست. (مقیمی، 1386)
درهرپژهشی،پژوهشگرتلاشمیکندتامناسبترینروشراانتخابنمایدوبهرهگیریازروشاستکهمحققراقادرمیسازدتاباسایرروشهایدیگرقوانینواقعیتراکشفکردهوروابطموجودبینمتغیرهاراتبیینکند. بنابراینشناختواقعیتهایموجودوپیبردنبهروابطبینآنهامستلزمانتخابروشتحقیقمناسباست. (کاظمی، 1384)
آمار به عنوان یک علم ، امروزه شامل مفاهیم و روش هایی است که در تمام پژوهش هایی که مستلزم جمع آوری داده هابه وسیله فرایند آزمایش و مشاهده و استنباط و نتیجه گیری به وسیله تجزیه و تحلیل آن داده ها هستند ، اهمیت بسیاری دارد. از آنجا که آمار ابزار مناسبی برای تبدیل داده به اطلاعات است ، استفاده از آن در دانش مدیریت به نحو وسیعی رایج گردیده است.
مباحث مطرح شده در ای فصل عبارت اند از روش تحقیق، جامعهو نمونه آماری، روش ها و ابزار جمع آوری داده ها، روایی و پایایی و همینطور روش تجزیه و تحلیل داده ها می باشد.

3-2) روش اجرای تحقیق
این تحقیق به لحاظ اهداف، کاربردی و به لحاظ جمع آوری داده هاتوصیفی می باشد و به منظور جمع آوری داده ها یک مطالعه میدانی در شرکت گاز استان گیلان صورت گرفته است.
ارتباط بین متغیر وابسته یعنی عملکرد شغلی و متغیر مستقل یعنی هوش هیجانی و متغییر میانجی یعنی مهارت سیاسی از طریق همبستگی می باشد.
جهت جمع آوری داده هادر این تحقیق از پرسشنامه طیف لیکرت از 1 تا 5 ( کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) استفاده شده است.

3-3) جامعه و نمونه آماری
جامعهآماریتحقیقحاضر راکارکنان (کارشناسان) شرکت گاز استان گیلانتشکیلخواهندداد. که تعداد این افراد( 399) نفرمیباشند.

3-4) روشنمونهگیری
روش نمونه گیری تحقیق حاضر غیر احتمالی در دسترس می باشد.

3-5) حجمنمونه
برایتعیینحجمنمونهسادهترینروشاستفادهازفرمولکوکران میباشد. اگرحجمجامعهمشخصباشدخواهیمداشت:

N = حجم جامعه
n = حجم نمونه

= اندازه متغیر مورد بررسی مطابق توزیع
= میزان خطا
= واریانس جامعه (براساس متغیر مورد بررسی)
حجم جامعه آماری 399می باشد و مقدار خطای مجاز را 05/0 درنظر بگیریم.
Z=1.96
p=q=0/5
آنگاه طبق فرمول بالاحجم نمونه 194 خواهد بود. از فرمول کوکران استفاده می کنیم چون توزیع داده ها نرمال می باشد.
توضیح اینکه احتیاطا” تعداد ( 230 )پرسشنامه بین کارکنان شرکت گاز استان گیلان توزیع گردیده است.

3-6) روشوابزارگردآوریاطلاعات
دراینپژوهشازروشهاوابزارهایزیرجهتجمعآوریدادههااستفادهشدهاست.
– بهمنظوراندازهگیریمتغییر هاازپرسشنامهاستفادهشدهاست و طیف پاسخگویی مورد استفاده در آن لیکرت 5گزینه ای به شرح زیر بوده است:

جدول 3-1) صفات کیفی و ارز ش عددی گزینه های پرسشنامه تحقیق
طیف کلی
کاملا موافقم
موافقم
تا حدودی موافقم
مخالفم
کاملا موافقم
ارزش عددی
5
4
3
2
1

در ضمن پرسشنامه شامل ( 40 ) سوال بوده است که متغییر های تحقیق را مورد اندازه گیری قرار می دهد. سهم هر یک از متغییر ها از سوالات در جدول زیر آمده است:

جدول 3-2) توزیع سوالت پرسشنامه
ردیف
متغییر
مولفه
شماره سوالات در پرسشنامه
جمع سوالات
منبع
1
مهارت سیاسی

1 تا 18
18
عبدالهی،1392
2
عملکرد شغلی

19 تا 24
6
عبدالهی، 1392
3
هوش هیجانی

25 تا 40
16
هادی پور، 1388

3-7) روایی و پایایی پرسشنامه
3-7-1)روایی
ابزار گرد آوری داده ها باید روایی لازم را داشته باشد. برای اطمینان از اینکه پرسشنامه این تحقیق از روایی برخوردار باشد، پرسشنامه اولیه در اختیار استاد راهنما و کارشناسان قرار گرفت و از طریق روایی محتوا توسط اساتید روایی سنجی نیز انجام و پس از تایید آنان توزیع گردید.

3-7-2)پایایی
برای سنجش پایایی پرسشنامه ، تعداد 30 نفر از اعضای نمونه به طور تصادفی انتخاب و پرسشنامه در اختیار آنان قرار گرفت که پس از جمع آوری و با کمک نرم افزار spss و روش آلفای کرونباخ پایایی آن تایید گردید هر چه قدر مقدار آلفا به عدد 1 نزدیکتر باشد نشانگر همسانی درونی بالا تری است ومعمولا آلفای بالای 70 % مورد پذیرش می باشد . پایایی پرسش های مطرح شده برای اندازه گیری هر متغییر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به قرار زیر بوده است:

جدول 3-3) پایایی سوالات مربوط به متغییرها
ردیف
متغییر
مقدار آلفای کرونباخ
1
مهارت سیاسی
88/0
2
عملکرد شغلی
845/0
3
هوش هیجانی
878/0

3-8) روش تجزيه و تحليل اطلاعات
دراینپژوهشهمازآمارتوصیفیوهمازآماراستنباطی جهتتجزیهوتحلیلاطلاعاتاستفادهمیشود.
در این تحقیق از روش آمار توصیفی (میانگین، واریانس، انحراف معیار ) و برای نرمال بودن توزیع داده ها از آمار استنباطی (کرلوگروف اسپرنوف) استفاده می شود.

تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و معادلات ساختاری انجام می شود.
تجزيه و تحليل داده ها به منظور بررسي صحت و سقم فرضيه ها براي هر نوع تحقيق، از اهميت خاصي برخوردار است.داده هاي خام با استفاده از فنون آماري مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختيار استفاده کنندگان قرار مي گيرند .براي تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات، مطابق اهداف ارايه شده،ابتدا ميزان و يا مقدار هر متغير بر اساس داده ها و امتيازات حاصل از پرسشنامه مشخص شد.سپس توصيف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهاي توصيفي،ديدگاه کلي از چگونگي توزيع آن ها را ايجاد نموده که مي تواند در چگونگي استفاده از الگو هاي آماري گوناگون کمک نمايد. در گام بعدي به آزمون فرضيه هاي تحقيقپرداختهشدودرنهايتباجمعبنديوتجزيهوتحليلاطلاعاتخاتمهيافت. کليۀاينتجزيهوتحليلهابهوسيلۀنرمافزارspss 20 و LISREL 8.54 انجامگرديدهاست.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

4– 1 ) مقدمه:

تجزيه و تحليل داده ها به منظور بررسي صحت و سقم فرضيه ها براي هر نوع تحقيق، از اهميت خاصي برخوردار است.داده هاي خام با استفاده از فنون آماري مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختيار استفاده کنندگان قرار مي گيرند .براي تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات، مطابق اهداف ارايه شده،ابتدا ميزان و يا مقدار هر متغير بر اساس داده ها و امتيازات حاصل از پرسشنامه مشخص شد.سپس توصيف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهاي توصيفي،ديدگاه کلي از چگونگي توزيع آن ها را ايجاد نموده که مي تواند در چگونگي استفاده از الگو هاي آماري گوناگون کمک نمايد. در گام بعدي به آزمون فرضيه هاي تحقيقپرداختهشدودرنهايتباجمعبنديوتجزيهوتحليلاطلاعاتخاتمهيافت. کليۀاينتجزيهوتحليلهابهوسيلۀنرمافزارspss 20 و LISREL 8.54 انجامگرديدهاست.

4- 2 ) توصيف ويژگی هاي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان:

4-2-1) توصیف متغیرجنسيتپاسخدهندگان

جدول 4- 1) توصیفمتغیرجنسيت پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
مرد
181
8/92
زن
11
6/5
کل
192
5/98
بدون پاسخ
3
5/1
کل
194
100

نمودار 4- 1) میله ای متغیر جنسيت پاسخ دهندگان

باتوجّهبهجدولونمودار(4- 1)مشاهدهمیشودکهجنسیت8/92 درصد ازپاسخدهندگان مرد و درصد زن می باشند. همچنین5/1درصدبهاینسوالپاسخندادهاند.

4-2-2) توصیف متغیرسنپاسخدهندگان

جدول 4- 2) توصیفمتغیرسن پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
بين 20 تا30 سال
40
5/20
بين 30 تا40 سال
90
2/46
بين 40 تا 50 سال
54
7/27
50 سال به بالا
6
1/3
کل
190
4/97
بدون پاسخ
5
6/2
کل
194
100

نمودار 4- 2) میله ای متغیرسن پاسخ دهندگان

باتوجّهبهجدولونمودار(4 – 2)مشاهدهمیشودکه سن5/20 درصد ازپاسخدهندگان بين 20 تا30 سال ، 2/46 درصد بين 30 تا40 سال،7/27 درصد بين 40 تا 50 سالو 1/3 درصد50 سال به بالا می باشند. همچنین6/2درصدبهاینسوالپاسخندادهاند.

4-2-3) توصیف متغیروضعيت تأهلپاسخدهندگان

جدول 4 – 3) توصیفمتغیروضعيت تأهل پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
متأهل
156
80
مجرد
28
4/14
کل
184
4/94
بدون پاسخ
11
6/5
کل
194
100

نمودار 4 – 3) میله ای متغیر وضعيت تأهل پاسخ دهندگان

باتوجّهبهجدولونمودار(4 – 4)مشاهدهمیشودکهوضعيتتأهل80درصد ازپاسخدهندگان متأهل و4/14 درصد مجردمی باشند. همچنین6/5درصدبهاینسوالپاسخندادهاند.

4-2-4) توصیف متغیرميزانتحصيلاتپاسخدهندگان

جدول 4- 4) توصیفمتغیرميزانتحصيلات پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
ديپلم
11
6/5
فوق ديپلم
22
3/11
ليسانس
130
7/66
فوق ليسانس و بالاتر
27
8/13
کل
190
4/97
بدون پاسخ
5
6/2
کل
194
100

نمودار 4- 4) میله ای متغیر ميزانتحصيلات پاسخ دهندگان

باتوجّهبهجدولونمودار(4- 5)مشاهدهمیشودکهميزانتحصيلات6/5 درصد ازپاسخدهندگان ديپلم ، 3/11 درصد فوق ديپلم ،7/66 درصد ليسانس و8/13 درصد فوق ليسانس و بالاتر می باشند. همچنین6/2درصدبهاینسوالپاسخندادهاند.

4-2-5) توصیف متغیرتجربهکاري پاسخدهندگان

جدول 4- 5) توصیفمتغیرتجربهکاريپاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
زير 5 سال
30
4/15
بين 5 تا 10 سال
38
5/19
بين 10 تا 15 سال
39
20
بين 15 تا 20 سال
47
1/24
بين 20 تا 25 سال
27
8/13
بالاي 25 سال
7
6/3
کل
188
4/96
بدون پاسخ
7
6/3
کل
194
100

نمودار 4- 5) میله ای متغیرتجربهکاريپاسخ دهندگان

باتوجّهبهجدولونمودار(4 – 6)مشاهدهمیشودکهتجربهکاري4/15 درصد ازپاسخدهندگان زير 5 سال، 5/19 درصد بين 5 تا 10 سال،20 درصد بين 10

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های رفتار سیاسی، سیاست های سازمانی، تعاملات اجتماعی، سازمانهای دولتی Next Entries منبع تحقیق درمورد ورزشکاران، آمادگی جسمانی، نیمه حرفه ای، تمرین قدرتی