پایان نامه با کلید واژه های عرضه و تقاضا، تعامل سازمان، مشارکت مردم

دانلود پایان نامه ارشد

به توسعه پايدار مرتبط است. اين شيوه به طور فزاينده اي به دو دليل مورد پذيرش واقع مي شود ( اين شيوه از بعد بازاريابي به توفيق گردشگري مي انجامد و منافعي را براي ساکنين بومي و محيط زيست فرآهم مي آورد). سطح بالاي کيفيت گردشگري، ضرورتا به معناي گردشگري پر هزينه نيست. بلکه به آن قسم از جاذبه ها، تسهيلات و خدمات توريستي اشاره دارد که در قبال پول هزينه شده به منافع ارزشمندي بيانجامد، از منابع گردشگري حمايت کند و موجب جلب آن دسته از گردشگراني شود که نسبت به محيط زيست و جامعه بومي احترام قائل هستند (سازمان جهاني گردشگري، 1379: 24-23).

3-3-3-2 رويکرد برنامه ريزي جامع
برنامه ريزي جامع بلند مدت متضمن تعيين اهداف و مقاصد و الگوهاي ترجيحي آينده است. سياست هاي برنامه ريزي توسعه گردشگري بايد براي دوره هاي نسبتا بلند مدت ( معمولا بين 10 تا 15 ساله) و بر مبناي قابليت هاي پيش بيني رويداد هاي آتي در منطقه و کشور تهيه گردد. اين دوره هاي زماني ممکن است طولاني به نظر رسند اما اجراي سياست هاي اساسي و طرح هاي ساختاري معمولا به زماني اين چنين نيازمند است. حتي توسعه و گسترش طرح هاي خاص نظير گردشگاه هاي عمده و پارک هاي ملي براي مقاصد توريستي مي توان مستلزم صرف زماني طولاني باشد ( سازمان جهاني گردشگري، 1379: 24).
4-3-3-2 رويکرد راهبردي
يک رويکرد به برنامه ريزي جهانگردي که در سال هاي اخير توجه خبرگان برنامه ريزي جهانگردي را جلب کرده برنامه ريزي راهبردي است. در حاليکه نتايج کار يک برنامه راهبردي و يک برنامه فراگير بلند مدت ممکن است بسيار مشابه باشد، اما برنامه راهبردي به جهت انطباق با شرايط بحراني کمي متفاوت است. برنامه ريزي راهبردي نوعا بيشتر جنبه عملياتي دارد و رويدادهاي خلاف انتظار را مورد نظر قرار مي دهد ( ضرغام، 1374: 31).
رويکرد راهبردي به رويکردي در برنامه ريزي و مديريت اشاره مي نمايد که در پي تحقق اهداف ميان مدت و بلند مدت بوده و عمليات روزمره مديريت را به سمت اين اهداف سوق داده و از پيروي از اهداف موقت و کوتاه مدت باز مي دارد. هر چند که منشا پيدايش اين رويکرد به بخش خصوصي و به دهه 1960 باز مي گردد، اما امروزه بخش عمومي نيز به طور فزاينده اي از آن استفاده مي نمايد (ويل37، 2003: 88).
امروزه طرح هاي استراتژيک در حوزه فراغت وگردشگري رو به افزايش است. در حالي که برنامه ريزي استراتژيک از لحاظ شکل و محتوا تغيير مي يابد اما يک فعاليت اجتناب ناپذير براي سازمان هاي گردشگري بخش عمومي محسوب مي شود و پيش بيني مي شود اين روند هم چنان ادامه يابد ( همان، 89).
توسعه مقاصد گردشگري بايد همانند هر صنعت خدماتي و خرده فروشي از يک طرح يا استراتژي پيروي نمايد. استراتژي توسعه گردشگري با بررسي عرضه و تقاضاي محلي اين امکان را به وجود مي آورد که بتوان براي بهبود محصولات موجود و کشف فرصت هاي نفوذ در بازارهاي جديد و تعيين اولويت هاي بلند مدت براي صنعت محلي برنامه ريزي نمود. استراتژي گردشگري يک چارچوب برنامه ريزي مي باشد که راهنمايي براي همه فعاليت هاي توسعه به حساب مي آيد. برنامه ريزي راهبردي نقاط قوت و نقاط ضعف محصول محلي را شناسايي نموده، يک سري اهداف غايي و اجرايي را با توجه به اين مسائل طرح کرده و سپس يک طرح عملياتي را براي دستيابي به اين اهداف برنامه ريزي مي نمايد. علاوه بر اين موارد از آن جا که توسعه گردشگري يک فرايند پويا و رو به جلو مي باشد، ارزيابي و بازبيني اقدامات مورد نظر را نيز انجام مي دهد تا شاخصي براي موفقيت طرح در آينده ايجاد گردد (گادفري38، 2002: 9).
اگر برنامه ريزي راهبردي در چارچوب سياست و برنامه ريزي منسجم بلند مدت به کار برده شود مي تواند شيوه بسيار مناسبي براي برنامه ريزي گردشگري باشد ( سازمان جهاني گردشگري، 1379: 26).
5-3-3-2 رويکرد جامعه محور
از آن جا که گردشگري براي منفعت مردم انجام مي گيرد بايد آن را در فرايند برنامه ريزي مشارکت داد. يکي از روش هاي مشارکت مردم تشکيل کميته راهبردي مي باشد. اين کميته راهبردهايي را به تيم برنامه ريزي ارائه مي دهد و گزارشات، سياست ها و برنامه هاي پيش نهادي آن ها را بررسي مي کند. اين کميته عموما متشکل از سازمان هاي دولتي مرتبط با گردشگري، بخش خصوصي و سازمان هاي محلي، مذهبي و ساير سازمان هاي مرتبط مي باشند. شيوه مرسوم ديگر برگزاري همايش پس از تکميل برنامه مي باشد. اين گردهمايي موجب افزايش آگاهي عموم مردم درباره اهميت توسعه کنترل شده گردشگري و سياست ها مي شود ( سازمان جهاني گردشگري، 1379: 27).

4-2 برنامه ريزي راهبردي
1-4-2 تعاريف
در اين بخش تعاريفي از اجزا اصلي برنامه ريزي راهبردي ارائه مي شود.
1-1-4-2 راهبرد
راهبرد ابزار دست يابي به هدف ها ( اثر بخشي ) با حداکثر کارايي ( افزايش مستمر بهره وري) مي باشد (ابراهيمي، جزوه کلاسي).
تدابير، طرح و نقشه هايي جهت تهيه و تخصيص و بکارگيري بهينه منابع دروني براي استفاده از فرصت هاي محيطي و پرهيز از تهديدات يا تقويت نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف دروني جهت پاسخگويي به انتظارات ذي نفعان سازمان (ابراهيمي، جزوه کلاسي)
2-1-4-2 مديريت راهبردي
مديريت راهبردي هنر و علم تدوين، اجرا و ارزيابي تصميمات وظيفه اي چندگانه است که سازمان را قادر مي سازد به مقاصد خود دست يابد. مديريت استراتژيک يا راهبردي از سه بخش تشکيل شده است:
– تدوين استراتژي
– اجراي استراتژي
– نظارت و کنترل (ديويد، 1382: 24)
3-1-4-2 برنامه ريزي راهبردي
برنامه ريزي راهبردي شيوه اي نظام يافته، به منظور تصميم گيري و اجراي فعاليت ها در خصوص شکل دهي رهنمود، کارکرد و علل يک سيستم است. سيستم مي تواند شهر يا منطقه يا ايالت و يا وظيفه اي چون حمل و نقل يا آموزش و نظاير آن باشد (مرادي سميعي، 1381: 8). بنابراين برنامه ريزي مي بايست:
1- سکونت گاه ها و جوامع را در دوره هاي طولاني هدايت کند؛
2- بر پايه ي ارزيابي واقع گرا از منابع محيط باشد؛
3- مبتني بر مشارکت گروه ها، شرکا و ذي نفعان در سکونت گاه ها باشد (مک کلارن39، 1996: 1).
منظور از تدوين راهبرد، تعيين متغيرهاي استراتژيک و سپس مدل سازي موضوع مورد نظر در قالب يک ماتريس يا مدل تصميم گيري است که منجر به اتخاذ تصميم و يا راهبرد مبتني بر تعيين ماهيت استراتژي هاي اصلي مي گردد. توسط اين اقدام مي توان چگونگي محقق سازي اهداف و تعامل سازمان با محيط را با انتخاب مناسب ترين استراتژي اصلي تعيين نمود (علي احمدي، فتح الله، تاج الدين، 1382).
هيچ گاه تمامي گزينه هاي استراتژيک مورد توجه استراتژيست هاي سازمان قرار نخواهد گرفت چرا که از ميان بي نهايت راه هاي عملي قابل اجرا، بايد مجموعه اي از استراتژي هاي مناسب و قابل اجرا مورد توجه قرار گيرند (ديويد، 1379).

2-4-2 پارادايم ها و مکاتب مديريت راهبردي
مينتزبرگ40 مکاتب مديريت استراتژيک را به طور کلي به دو دسته تقسيم کرده است که دسته اول را مکتب تجويزي41 و دسته دوم را مکتب توصيفي42 مي نامند. مکتب اول معتقد به طراحي رسمي و چيش تدبيري و تدابير تحليلي براي اهداف بلند مدت بوده و دسته دوم متکي بر اقدام به موقع و منطبق با شرايط جاري و تا حدودي اعمال تدابير غير رسمي است.

1-2-4-2 مکتب پيش تدبيري (تجويزي)
مشخصات اين مکتب توسط ناصر ميرسپاسي به صورت زير بيان شده است:
– شکل گيري استراتژي بايد فرآيندي آگاهانه و کنترل شده باشد،
– مدل شکل گيري استراتژي بايد ساده و غير رسمي باشد،
– استراتژي هر مقصد بايد منحصر به فرد و ويژه باشد،
– استراتژي به طور کامل از فرآيند طراحي تدابير شکل بگيرد،
– استراتژي بايد کاملا مشخص بوده و در صورت امکان به نحوي وارد جزئيات شود که سادگي آن ها حفظ گردد،
– در صورتي که استراتژي با شرايط فوق طراحي شود اجراي آن امکان پذير خواهد بود و
– ويژگي عمده مکتب تجويزي اين است که طرح ريزي، اجرا و ارزيابي در فرايندي تکميلي ولي جدا از هم صورت مي گيرد (اول طرح ريزي، بعد اجرا و نهايتا ارزيابي).

2-2-4-2 مکتب تجربي انطباقي (توصيفي)
مينتزبرگ دسته (توصيفي) را در پنج مکتب به صورت زير خلاصه کرده است: (مقالات هنري مينتزبرگ و ايگورآنسوف43 در مجله مديريت استراتژيک)
– مکتب کارآفريني، نوآوري و ابتکار عمل44 که شکل گيري استراتژيک را يک فرآيند نگرشي45 مي داند.
– مکتب ادراکي46 که شکل گيري استراتژيک را يک فرآيند فکري و ذهني47 مي شناسد.
– مکتب محيط گرا48 که اعمال استراتژيک را يک فرآيند انفعالي49 مي شناسد.
– مکتب يادگيري50 که استراتژي را يک فرآيند تجربي انطباقي معرفي مي کند و يکي از صاحب نظران سرشناس پشتيباني کننده اين مکتب خود مينتزبرگ است.
– مکتب ترکيبي51 که به تعبير مينتزبرگ ضمن غير مهم تلقي کردن مراحل و ترتيب توالي در تصميم گيري و اجزاء، سعي بر آن دارد تا يافته هاي مکاتب ديگر را هم به نحوي کاربردي در کنار هم قرار دهد.

مشخصات مکتب تجربي انطباقي (توصيفي):
– در مديريت استراتژيک تاکيد بر تفکر و اقدام به موقع است ( نه داشتن يک برنامه آماده حجيم استراتژيک) (عباس منوريان)
– مديريت استراتژيک يک فرآيند تصميم گيري متکي بر آزمايش و تجربه است ( در شرايط غير قابل پيش بيني امکان انتخاب استراتژي دقيق و مشخص بلند مدت وجود ندارد). (ناصر ميرسپاسي).
– تفکر و اقدام استراتژيک (در مقايسه با اقدام يا تفکر تاکتيکي و عملياتي) به فعل و انفعالات و موفقيت کلي يک مجموعه توجه دارند نه يک بخش از يک مجموعه (همان)
– مديريت استراتژيک يک اقدام و يا اعمال يک راه حل اقتضائي و انطباقي کلان است (همان).

همانگونه که از مشخصه هاي فوق بر مي آيد مکتب تجربي انطباقي بيشتر به تفکر و اقدام استراتژيک توجه دارد تا برنامه ريزي استراتژيک. اين تفکر، در شرايط غير قابل پيش بيني طرح ريزي بلند مدت را امکان پذير نمي داند. به نظر اين مکتب، اقدامات استراتژيک مبتني بر آزمايش است و صاحبان مکتب پيش تدبيري تلاش کردند قابليت انعطافي خاصي را در مدل هاي اوليه خود به وجود آورند. لازم به ذکر است که تجويز مکتب پيش تدبيري به اين معني نيست که نقاط ضعف اين مکتب پذيرفته نشده، بلکه امتياز هر مکتب نسبت به ديگري در مقايسه معايب و محاسن آن ها مشخص مي شود. با نگرش به اين ضرورت که مقاصد گردشگري در کشورهاي در حال توسعه بايد فعالانه در جست و جوي راه هاي توسعه و تحقق اهداف بلندمدت باشند به کارگيري مکتب تجربي انطباقي ممکن است رفتار انفعالي به وجود آورد. در حالي که اين مقاصد نياز به پذيرش ريسک هاي بزرگ در شرايط عدم اطمينان به سوي اهداف در جهت توسعه خود دارند، به همين جهت بايد باورهاي خواستن توانستن است را جايگزين چو فردا شود فکر فردا کنيم، ساخت.

3-2-4-2 مکتب تلفيقي
الف) در چارچوب نگرش اين مکتب، ضمن تاکيد بر لزوم همخواني تفاوت قوت و ضعف سازمان، فرصت ها و تهديدات محيط (SWOT)، تغيير دادن عوامل محيطي و تاثيرپذيري از عوامل غير فعال و غير موثر را نيز بعضا لازم مي شمارد.
ب) در مکتب پيش نهادي، ضمن اينکه ديدگاه و ارزش هاي مديران عالي و استراتژيست هاي سازمان، فرهنگ ساز و تعيين کننده به حساب مي آيند، دخالت مستقيم و غير مستقيم افراد مسئول هم در نقش نوآوران و خلاقان انديشه هاي تغييردهنده و تغييرگيرنده غير قابل اجتناب است.
ج) در اين تفکر طبعا تحليل هاي کلان52 همراه با تحليل هاي خرد53 باهم ملاک تصميم گيري ها قرار مي گيرند.
د) رسالت و آرمان هاي تجويزي با واقع گرايي بيشتري تبيين و اجرا مي شوند و در نهايت اينکه اين تلفيق يک برخورد سيستمي – اقتضايي دور انديشانه را توصيه مي کند.
سازمان بايد الگوي خاص و متاثر از آرمان ها، ايدئولوژي ها و واقعيت هاي محيطي خود را انتخاب کند ولي به علت اينکه شکاف وسيعي بين شرايط کشورهاي توسعه يافته صنعتي و کشورهاي در حال توسعه وجود دارد، توصيه اين الگو براي کشور خودمان شرايط اعمال مديريت استراتژيک با ديدگاه تلفيقي با گرايش بيشتر درجهت پيش تدبيري است. زيرا عليرغم ريسک ناشي از عدم اطمينان از امکان پيش بيني آينده، براي سرعت بخشيدن به کاهش عقب ماندگي ها، دور انديشي همراه با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های عرضه و تقاضا، مواد مخدر Next Entries پایان نامه با کلید واژه های ساختار صنعت، آزمون و خطا، سازمان ملل