پایان نامه با کلید واژه های عدالت سازمانی، اعتماد سازمانی، تحلیل واریانس

دانلود پایان نامه ارشد

سازمانی………………………………………………………………………………………………130
پرسشنامه اعتماد سازمانی……………………………………………………………………………………………….133

فهرست جداول

جدول(2-1): تعاریف اعتماد سازمانی……………………………………………………………………………………………29
جدول(4-1): توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت…………………………………………………..69
جدول(4-2): توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک میزان تحصیلات………………………………………70
جدول(4-3): توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سابقه خدمت………………………………………………71
جدول(4-4): توزیع فاوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سن………………………………………………………..72
جدول(4-5): یافته‌های توصیفی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………….74
جدول شماره (4-6): عدالت رویه ای……………………………………………………………………………………………74
جدول شماره (4-7): عدالت رویه ای (میانگین)………………………………………………………………………………75
جدول شماره (4-8): عدالت توزیعی…………………………………………………………………………………………….76
جدول شماره (4-9): عدالت توزیعی (میانگین)……………………………………………………………………………….76
جدول شماره (4-10): عدالت بین فردی……………………………………………………………………………………….77
جدول شماره (4-11): عدالت بین‌فردی (میانگین)…………………………………………………………………………..78
جدول شماره (4-12): عدالت اطلاعاتی………………………………………………………………………………………..79
جدول شماره (4-13): عدالت اطلاعاتی (میانگین)………………………………………………………………………….79
جدول شماره (4-14): عدالت سازمانی (میانگین)……………………………………………………………………………80
جدول شماره (4-15): اعتماد به مدیر……………………………………………………………………………………………81
جدول شماره (4-16): اعتماد به مدیر (میانگین)………………………………………………………………………………82
جدول شماره (4-17): اعتماد به سازمان………………………………………………………………………………………..83
جدول شماره (4-18): اعتماد به سازمان(میانگین)……………………………………………………………………………84
جدول شماره (4-19): اعتماد سازمانی (میانگین)…………………………………………………………………………….85
جدول( 4-20): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) عدالت سازمانی………………………………………………..86
جدول( 4-21): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) عدالت رویه‌ای…………………………………………………87
جدول( 4-22): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) عدالت توزیعی…………………………………………………88
جدول( 4-23): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) عدالت بین فردی………………………………………………89
جدول( 4-24): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) عدالت اطلاعاتی………………………………………………90
جدول( 4-25): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) اعتماد سازمانی…………………………………………………92
جدول( 4-26): تجزی و تحلیل واریانس (ANOVA) اعتماد به مدیر………………………………………………….93
جدول( 4-27): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) اعتماد به سازمان……………………………………………….94
جدول(4-28 ماتریس همبستگی………………………………………………………………………………………………….96
جدول(4-29): آزمون کالموگراف اسمیرنف برای داده‌های عدالت سازمانی……………………………………….98
جدول(4-30): آزمون کالموگراف اسمیرنف برای داده‌های اعتماد سازمانی………………………………………..99
جدول(4-31): آزمون Runs برای عدالت سازمانی………………………………………………………………………..99
جدول(4-32): آزمون Runs برای اعتماد سازمانی……………………………………………………………………….100
جدول (4-33): خلاصه مدل رگرسیون خطی ساده……………………………………………………………………….100
جدول (4-34): ANOVA……………………………………………………………………………………………………….100

فهرست شکل ها و نمودارها

شکل (2-1): مدلی از پیشینه ها و پیامدهای عدالت سازمانی………………………………………………………………24
شکل (2-2): انتظار اعتماد………………………………………………………………………………………………………….33
شکل(2-3): بازی اعتماد…………………………………………………………………………………………………………….42
شکل (2-4): پیوستار اعتماد سازمانی…………………………………………………………………………………………….49
نمودار(4-1): توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت……………………………………………………..69
نمودار(4-2): توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک میزان تحصیلات………………………………………….70
نمودار(4-3): توزیع فراوانی ننه مورد مطالعه به تفکیک سنوات خدمت ………………………………………………71
نمودار(4-4): توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سن…………………………………………………………..72
نمودار (4-5): نمودار پراکنش……………………………………………………………………………………………………..97
شکل(5.1): مدلی از رابطه میان متغیر عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی…………………………………………….116

مقدمه
دو مفهوم عدالت و اعتماد جزء مفاهیمی هستند که افراد بسیار در موردشان صحبت می کنند و درباره حضور یا نبود آن قضاوت می کنند اما به نظر می رسد افراد کمی باشند که این مفاهیم را مورد محاسبه و اندازه گیری قرار دهند و آیا حتی در این صورت و با اندازه گیری این دو مفهوم شناخت کامل حاصل خواهد شد؟ آیا در صورت حصول شناخت کامل درباره این مفاهیم دیگر پژوهش و تحقیق در این حوزه ها و در عرصه زندگی سازمانی و اجتماعی معنا خواهد داشت؟ آیا اصولا اعتماد و عدالت دو مفهوم مرتبط هستند؟ آیا عدالت بر اعتماد تاثیر گذار است یا بالعکس؟ آیا اگر افراد به وجود عدالت در زندگی سازمانیشان ایمان آورند به یکدیگر ، همکار ، رییس و حتی سازمان در کل اعتماد خواهند کرد؟آیا اگر افراد در سازمانشان نسبت به حقوقی و مزایا و یا موقعیت شغلی که کسب می کنند احساس بی عدالتی کنند و یا در فرایند های تصمیم گیری حضوری معنادار نداشته باشند و یا رفتار مناسبی با آنها نشود واکنشی خواهند داشت و در صورت جواب مثبت این واکنش چه خواهد بود؟ آیا اعتماد و بی اعتمادی پیامدی از ادراک عدالت و بی عدالتی در سازمان است؟ اصولا ساز و کار اعتماد چیست؟ آیا اعتماد کردن به همان سادگی است که بر زبان می آوریم یا سازو کاری پیچیده تر را در بر می گیرد؟ آنچه مسلم است این عرصه بزرگی است که صدها مدل و تعریف را در بر می گیرد و تا جاییکه به این پژوهش مربوط می شود و با توجه به سابقه پژوهشی عدالت و اعتماد دو مفهوم مرتبط هستند و اعتماد ساز و کاری پیچیده انسانی است که جایگاهی مهم در تعاملات روزمره اجتماعی در سازمان دارد.
2.1. بیان مسأله
از آن هنگام که نظریه برابری آدامز1 درباره انصاف و برابری در ستانده های افراد به نسبت داده های آنان در سازمان مطرح شد تا به امروز که نظریه عدالت سازمانی2 درعرصه مطالعات رفتار سازمانی به کرات مورد تحقیق وپژوهش قرار می گیرد چندین دهه می گذرد. اصولا یکی از دغدغه های صاحبنظران علوم سازمانی و رفتاری در این سالها بررسی ابعاد مختلف عدالت در سازمان وچگونگی قضاوت وبرداشت کارکنان از این موضوع در سازمان بوده است.نگاه آنان عمدتا به ستانده ها ، فرایندها و روابطی معطوف بوده است که در سازمان موضوع عدالت سازمانی قرار می گیرد ومجموعا باعث شکل گیری مولفه های سازنده آن می شود.
بر اساس نظریه تبادل اجتماعی3 افراد همواره در یک رابطه مبادله ای به مقایسه ستانده های خود ودیگران می پردازند و این امر در مورد کارکنان سازمان هم صدق می کند . کارکنان به مقایسه نسبت دریافتی های خود با افراد مشابه خود در سازمان می پردازند واین مقایسه پایه ادراک آنان از برابر بودن یا عدم برابری می شود. می توان گفت این تمرکز توجه به ستانده های سازمانی شالوده نظریه عدالت توزیعی4 شد که توسط هومانس5 (1973) در مقاله تحت همین عنوان مطرح شد (تیل، 2008) . عدالت توزیعی به وجود عدالت در توزیع و تخصیص ستانده ها6 درسازمان اشاره می کند و قضاوت های افراد درباره وجود این برابری موضوع عدالت توزیعی قرار می گیرد. حقوق ، مزایا ، پاداشها ، ترفیعات ، نتایج حاصل از تصمیمات و … مواردی هستند که کارکنان همواره مبنای مقایسه قرار می دهند و نحوه توزیع آن را در سازمان ومابین همکاران خود مورد توجه قرار می دهند که البته دراین میان متغیرهای مختلفی میتواند بر این مسئله یعنی ادراک کارکنان از وجود عدالت توزیعی اثر گذارد.
اما تنها ستانده ها نمی تواند درسازمان مبنای قضاوت در باب عدالت باشد. عوامل و فاکتورهای مختلفی در فرایند توزیع و تخصیص پرداختهای کارکنان می تواند موثر باشد که غفلت از آن باعث فهمی ناقص از موضوع عدالت می شود. عدالت رویه ای7 به این موضوع اشاره دارد و متضمن این نکته است که کارکنان همواره نحوه توزیع پرداختها و بازده های سازمانی را مورد توجه قرار می دهند و ادراکی از وجود عدالت در فرایندهایی که موجب تصمیم گیری درباره توزیع ستانده ها می شود را بدست می آورند. چگونگی ارزیابی از سطوح مختلف عملکرد ، برخورد با تعارضات واختلاف نظرها در ضمن فعالیتها وتصمیم گیری ها ، فرایندهای غیر سوگیرانه ، متکی بودن بر اطلاعات صحیح و دادن حق اظهار نظر به زیردستان از جمله مواردی هستند که در فرایندهای سازمانی مبنای ادراک از عدالت رویه ای توسط کارکنان می گردند(جورج و جونز8 . 2008) . اما همواره پژوهشگران با نگاهی اجتماعی به این عرصه معتقد بودند که روابط میان فردی ضمن فرایندها موضوعی با اهمیت اس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های اعتماد سازمانی، محدودیت ها، عدالت سازمانی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های عدالت سازمانی، اعتماد سازمانی، عدالت توزیعی