پایان نامه با کلید واژه های عدالت سازمانی، عدالت توزیعی، اعتماد سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

د رفتارهای همکارانه و … جزو این پیامدهای تصمیم اعتماد مربوط می شوند که به مرحله عمل می رسند.(کاستا ،2003. هارتگ و دنز ، 2006).
در محور دوم این مدل سه فاکتور اعتماد کننده ، اعتماد شونده و رابطه مورد نظر است که در بستر ان اعتماد رخ می دهد. میر و همکاران(2007) اعتماد را جنبه و نمودی از یک رابطه می دانند. ویزگی های مختلف اعتماد کننده مانند پیش آمادگی ها یا گرایشات قبلی او ، درونی کردن ارزشها و هنجارهای فرهنگی در سط ملی و ویزگی های شخصیتی و عقاید سیاسی موثر هستند. در بخش اعتماد شونده خصیصه های فردی و رفتارهای قبلی او بر اعتماد وثر هستند. رفتارهای قبلی باید واجد سه خصیصه نیکخواهی221، توانایی222 و درستکاری223 باشند. فارغ از دو طرف شرکت کننده در این رابطه خود ویزگی های رابطه هم در ایجاد اعتماد موثر هستند چیزی که بیسما ، کوپمن و فرانکما224 (2003) آن را سایه گذشته و سایه آینده می نامند . به عبارت دیگر اینکه آیا اعتماد کننده احساس میکند موقعیت و مقامش در رابطه پایا یا متزلزل است .
همانطور که در چهارچوب ارائه شده درباره پیشینه ها و پیامدهای عدالت سازمانی امد محققان از اعتماد به عنوان یک پیامد ادراک عدالت در سازمان یاد کرده اند. کارکنان در یک سازمان تا نسبت به حصول عدالت در ستانده های شغلی خود( از قبیل حقوق و مزایا ، ترفیعات ، میزان اموزشها فرصتهای شغلی در نظرگرفته شده برای انان ، میزان ماموریتهای سازمانی ، پاداشهای شغلی و … ) ، عدالت در رویه های تصمیم گیری( مانند مشارکت دادن انها در تصمیمات و توجه به نظرات انها ، داشتن ازادی نظر و عقیده و ارائه راه حل مشکلات ، موثر بودن در تحقق تصمیمات و پیروی ازملاکهای اخلاقی در گرفتن تصمیمات و رویه های مربوط به آن و …) ، عدالت در ستانده های غیر ملموس شغلی (مانند دریافت احترام و بزرگی از گروهی که عضو ان هستند یا از مدیر و سرپرست و یا از سازمان ، رفتار توام با ادب و نزاکت با کارکنان سازمان و..) و در آخر عدالت در ارائه توضیحات کافی و شرح تصمیمات و رویه های انجام کار و دادن اطلاعاتی که برای کارکنان ضروری است ، اطمینان حاصل نکنند به سازمان و یا مدیران خود اعتماد نخواهند کرد. بنابراین لازمه بهبود جو سازمانی و افزایش روحیه و بهبود محیط کاری و رفتارهای ان رعایت عدالت در سازمان است تا بدانوسیله جوی توام با اعتماد در سازمان ایجاد شود.
تحقیقات درباره رابطه عدالت و اعتماد بیشتر تاثیر عدالت سازمانی بر اعتماد در گونه های مختلف آن به عنوان یک نگرش پرداخته اند. برای مثال یکی از نتایج تحقیق کوهن ، کاراش و اسپکتور(2001) تایید کننده رابطه قوی اعتماد سازمانی و عدالت توزیعی و رویه ای بود. در تحقیق کلکوییت (2001)
میان ابعاد عدالت توزیعی ، رویه ای در پیشبینی متغیرهایی از جمله اعتماد تفاوتی در میان نبود درحالیکه عدالت تعاملی نسبت به عدالت توزیعی کمتر قادر به پیشبینی متغیر اعتماد بود. همینطور در این تحقیق عدالت رویه ای و توزیعی در پیش بینی متغیر اعتماد نسبت به عدالت اطلاعاتی قوی تر بودند. آمبروس و همکاران (2007) با ارائه چهارچوب مقایسه ای از سه مدل عدالت سازمانی( مدل سه مولفه ای ، چهار مولفه ای و مدل میانجی) و بررسی ان با دو نوع از نگرشهای پدیده گرا225 و معطوف به سیستم226 و در نظر گرفتن اعتماد به عنوان نگرشی معطوف به سیستم در یافتند که مدل میانجی کننده دریافتند که مدل میانجی کننده که در ان ادراکات از عدالت بر نگرشهای معطوف به سیستم از طریق نگرشهای معطوف به پدیده ای خاص تاثیر می گذارد بهتر این روابط را شرح می دهد. نگرشهای پدیده گرا تاثیرات عدالت توزیعی ، رویه ای ، بین فردی و اطلاعاتی را بر نگرشهای معطوف به سیستم مانند اعتماد میانجگری می کند. بنابراین با توجه حجم ادبیات نظری موجود درباره عدالت و اعتماد سازمانی و ربطه این دو متغیر در این تحقیق به رابطه بین 4 مولفه عدالت سازمانی و اعتماد به مدیر و سازمان پرداخته شده است و چهارچوب نظری تحقیق را در بر می گیرد.
در زیر مدل نظری از روابط میان مولفه های عدالت و اعتماد سازمانی ارائه شده اند که با توجه به چهارچوب نظری تحقیق مفروض شده اند.

شکل 2.5. مدل نظری از روابط میان مولفه های عدالت و اعتماد سازمانی

1.3. مقدمه
در این فصل ابتدا به معرفی روش تحقیق و سپس تعریف جامعه و نمونه و روش نمونه گیری پرداخته شده است. انگاه در مورد ابزار سنجش متغیرهای تحقیق و نحوه اعتبار و قابلیت اعتماد ان بحث شده است. در نهایت در مورد روشهای تجزیه و تحلیل داده ها و روش تجزیه و تحلیل داده بحث شده است.
2.3. روش تحقیق
از آنجایی که این پژوهش در پی توسعه دانش کاربردی و کاربرد عملی در زمینه ای خاص است از لحاظ هدف در زمره تحقیقات کاربردی است . همچنین از لحاظ روش گرداوری داده ها این تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی است و هدف آن بررسی رابطه میان متغیرهای مورد بررسی است.
3.3. جامعه اماری
جامعه این پژوهش شامل کلیه کارکنان صدای جمهوری اسلامی ایران مستقر در تهران می باشد که شامل 1700 نفر است.
4.3.نمونه روش نمونه گیری
روش نمونه گیری در این تحقیق روش خوشه ای است . درروش نمونه گیری خوشه ای افراد جامعه را می توان در دسته هایی خوشه بندی کرد . سپس از میان خوشه ها نمونه هایی را برای تحقیق انتخاب نمود. (بازرگان، حجازی. 1384). در این پژوهش هریک از شبکه های صدا به عنوان خوشه هایی در نظر گرفته شده اند و سپس به طور تصادفی نمونه های تحقیق از ان انتخاب شدند و مطالعه بر روی آنها صورت گرفت.
x=(Nt^2×pq)/(Nd^2+ t^2×pq)

حجم جامعهN=
ضریب اطمینان t=
اشتباه مجازd=
براورد صفت متغیر با استفاده از تحقیقات قبلی p=
N=(1700×(1.96)^2×(0.25))/(1700×(0.5)^2+1.96)^2×(0.25))

5.3. ابزار تحقیق
در این پژوهش از دو ابزار اندازه گیری و سنجش متغیرهای تحقیق استفاده شده است: 1. مقیاس عدالت سازمانی ( عملیاتی شده در قالب 4 متغیر عدالت توزیعی ، رویه ای ، بین فردی و اطلاعاتی ) و مقیاس اعتماد درون سازمانی که بوسیله رابینسون و روسو (1994) توسعه و اجرا شده است.(کان،2004). در هر دو پرسشنامه از مقیاس 5 گزینه ای لیکرت استفاده شده است . هر دو ابزار اندازه گیری از لحاظ روایی و قابلیت اعتماد (پایایی) توسط صاحبنظران مختلف در عرصه تحقیقات مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته است و روایی سازه به عنوان به عنوان بخش مهمی از فرایند طراحی ابزار کلکوییت (2001) شناخته شده است. کلکوییت با استفاده از تعاریف و نظریه پردازی های ارائه شده برای سازه ها توسط صاحبنظران مشهور مانند لونچوال (1980) و بیاس و موگ (1986) و … آیتم های ویژه عدالت را طراحی نمود و با استفاده از تجزیه و تحلیل عاملی مجذور کای تایید نمود که سازه ها جدا از هم و مستقل هستند و مدل 4 مولفه عدالت سازمانی به بهترین وجه متناسب است (کان ، 2004).
ابزار مورد نظر دارای 7 گویه سنجش عدالت رویه ای ، 4 گویه سنجش عدالت توزیعی و عدالت بین فردی و 5 گویه سنجش عدالت اطلاعاتی است . این ابزار به این دلیل که قابل تطبیق با بافت ویژه بوسیله سازگار کردن بازده ها در سوالات طرح شده است ، ابزاری سودمند محسوب می شود (گرینبرگ ، 2003.ص 245).
نمرات قابلیت اعتماد ابزار کلکوییت (2001) که بوسیله او در دو بافت دانشگاهی و صنعتی مورد استفاده قرار گرفت به طور قابل قبولی در سطح 0.90 گذارش شد. او برای عدالت توزیعی 0.92 ، برای عدالت رویه ای 0.78 ، برای عدالت بین فردی و اطلاعاتی 0.79 را در بافت دانشگاهی بدست اورد و در بافت غیر دانشگاهی نمرات مشابهی حاصل شد . این ابزار در تحقیقات مختلف مورد استفاده قرار گرفته و مدل 4 مولفه ای از عدالت سازمانی را ارائه می دهد.
ابزار اندازه گیری اعتماد سازمانی از محقققان رابینسون و روسو (1994) گرفته شده است و توسط محققان مختلف مورد استفاده قرار گرفته است و آلفای کرونباخ 0.95 و 0.87 بدست امده است . این ابزار دارای 8 گویه است که شامل دو پرسشنامه اعتماد به سازمان و اعتماد به مدیر می باشد. (کان ، 2004).

روایی و پایایی پرسشنامه
روایی: منظور از روایی227این است که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد(سرمد، بازرگان و حجازی، 1387،ص170). به عبارت دیگر ابزار پرسشنامه آن چه را که باید اندازه گیری کند، اندازه بگیرد یعنی کار خود را درست و دقیق انجام دهد (عباس زاده، 1380، ص337). بدین منظور روایی پرسشنامه های مزبور بر اساس نظر اساتید محترم راهنما و مشاور مورد بازبینی قرار گرفته است.
پایایی: منظور از پایایی228 این است که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،1387،ص166). برای محاسبه پایایی (ضریب قابلیت اعتماد) ابزار اندازه گیری شیوه های مختلفی به کار برده می شود. از آن جمله می توان به: الف) اجرای دوباره (روش بازآزمایی)، ب) روش موازی (همتا)، ج) روش تصنیف (دونیمه کردن)، د) روش کودر – ریچاردسون و سایر اشاره کرد (همان منبع،ص167). بنابراین برای اندازه گیری پایایی یک پرسشنامه شیوه های متعددی توسط صاحبنظران ارایه شده است که روش آلفای کرونباخ از مهمترین و رایجترین آنهاست. به منظور تعیین پایایی، پرسشنامه به صورت مقدماتی بین 40 نفر از کارکنان توزیع شد که ضریب پایایی پرسشنامه عدالت سازمانی « 82%» و برای اعتماد سازمانی«79% » به دست آمد
6.3. روش تجزیه و تحلیل داده ها
داده ها به طور کلی در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل واقع می شوند . در بخش توصیفی شاخصهایی مانند درصد، میانگین و فراوانی مورد مطالعه قرار می گیرند و در بخش استنباطی تجزیه و تحلیل نتایج از روشهای تجزیه و تحلیل واریانس یک راهه ، همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.

مقدمه
در این فصل برای بررسی فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق به تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسشنامه پرداخته ایم . همان طور که در فصل قبل ذکر شد برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده شده است.
اطلاعات بدست آمده در این فصل در دو بخش توصیفی واستنباطی ارائه گردیده ، ابتدا در بخش توصیفی اطلاعات جمعیت شناختی نمونه ی مورد نظر بررسی شده و سپس در قسمت استنباطی به تجزیه و تحلیل مبسوط اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه اصلی پرداخته شده است.
متغیر‌های جمعیت شناختی
در پژوهش هایی که در حوزه علوم انسانی انجام می گیرد، معمولاًً بخشی از اطلاعات مربوط به نمونه‌ی تحقیق، با عنوان اطلاعات جمعیت شناختی مورد بررسی قرار می گیرد. این اطلاعات می توانند پژوهشگر را در روشن شدن اهداف پژوهش یاری داده و اطلاعات جانبی مفیدی نیز در اختیار او قرار دهند. اطلاعات جمعیت شناختی در این تحقیق، مربوط به جنسیت ، سن ، سابقه کار و میزان تحصیلات می‌باشد.

جنسیت
جدول(4-1): توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت
توصیف آماری
جنسیت
فراوانی
درصد
زن
83
3/59
مرد
57
7/40
مجموع کل
140
100

نمودار(4-1): توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت
مطابق با جدول(4-1) و نمودار(4-1) 3/59درصد (83 نفر) از نمونه آماری را زنان و 7/40 درصد (57 نفر) را نیز مردان به خود اختصاص داده اند.

2-میزان تحصیلات
جدول(4-2): توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک میزان تحصیلات
توصیف آماری
میزان تحصیلات
فراوانی
درصد
فوق دیپلم
26
6/18
لیسانس
62
3/44
فوق لیسانس
44
4/31
دکترا
8
7/5
مجموع کل
140

نمودار(4-2): توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک میزان تحصیلات
مطابق با جدول(4-2) و نمودار (4-2)، 3/44 درصد (62 نفر) از افراد نمونه را افراد با مدرک لیسانس که بیشنرین فراوانی و 7/5 درصد (8 نفر )افراد با مدرک دکترا هستند که کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده‌اند.
3- سابقه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های عدالت رویه ای، عدالت سازمانی، قابلیت اعتماد Next Entries پایان نامه با کلید واژه های عدالت توزیعی، عدالت سازمانی، اعتماد به سازمان