پایان نامه با کلید واژه های عدالت توزیعی، عدالت سازمانی، اعتماد به سازمان

دانلود پایان نامه ارشد

خدمت
جدول(3-4): توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سابقه خدمت
توصیف آماری
سابقه خدمت
فراوانی
درصد
1 الی 5 سال
27
3/19
بین 5 الی 10 سال
31
1/22
بین 10الی 15 سال
46
9/32
بین 15 الی 20 سال
28
20
بین 20 الی 25 سال
8
7/5
مجموع کل
140
100

نمودار(4-3): توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سنوات خدمت
مطابق با جدول(4-3) و نمودار (4-3) بیشترین فراوانی برای افراد با سابقه بین 10 الی 15 سال با 9/32درصد(46 نفر ) است وکمترین فراوانی برای افراد بین 20 الی 25 سال با 7/5 درصد(8 نفر ) است.
4- سن
جدول(4-4): توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سن
توصیف آماری
سن
فراوانی
درصد
زیر 25 سال
14
10
بین 25 الی 30 سال
19
6/13
بین 30الی 35 سال
16
6/18
بین 35 الی 40 سال
35
25
بین 40 الی 45 سال
38
1/27
بالای 45 سال
8
7/5
مجموع کل
140
100

نمودار(4-4): توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سن
مطابق با جدول(4-4) و نمودار (4-4) بیشترین فراوانی برای افراد با سن بین 40 الی 45 سال با 1/27درصد(38 نفر ) است وکمترین فراوانی برای افراد بین 20 الی 25 سال با 7/5 درصد(8 نفر ) است.

تحلیل توصیفی از یافته‌های تحقیق
در این پژوهش، رابطه بین اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی و ادراکات کارکنان به عتوان هدف اصلی تحقیق مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . عدالت سارمانی در این تحقیق با توجه به ادبیات تحقیق، دارای چهار مولفه (عدالت رویه‌ای، عدالت بین فردی، عدالت توزیعی و عدالت اطلاعاتی) است که با اعتماد سازمانیو مولفه‌های آن اعتماد به مدیر و اعتماد به سازمان مورد سنجش واقع شده است. یافته‌های توصیفی مولفه های عدالت سازمانی همراه با متغیرهای اصلی تحقیق (عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی ) و متغیرهای اعتماد به مدیر و اعتماد به سازمان در جدول (4-5) آورده شده است.

تحلیل توصیفی و استنباطی از یافته‌های تحقیق
سوال اول:
ابعاد عدالت سازمانی ادراک شده بوسیله کارکنان صدای جمهوری اسلامی ایران (عدالت توزیعی، رویه‌ای، میان فردی و اطلاعاتی) چه هستند؟
عدالت رویه‌ای: به رویه‌ هایی (مانند فرایندهای استخدام، آشناسازی، آموزش، نقل و انتقال حین خدمت و ..) اشاره می‌کند که برای نایل شدن به وظایف و موقعیت شغلی به کار می‌رود.

جدول(4-5): یافته‌های توصیفی متغیرهای تحقیق
شاخص آماری
متغیر‌ها
میانگین
خطای استاندارد میانگین
انحراف استاندارد
عدالت سازمانی
2/56
258/0
05/3
عدالت رویه‌ای
20/19
180/0
13/2
عدالت توزیعی
65/10
124/0
47/1
عدالت بین فردی
13/12
136/0
61/1
عدالت اطلاعاتی
24/14
104/0
24/1
اعتماد سازمانی
20/47
427/0
05/5
اعتماد به مدیر
32/23
269/0
19/3
اعتماد به سازمان
89/23
207/0
45/2

جدول شماره (4-6): عدالت رویه ای
ردیف
سوال
کم و خیلی کم
زیاد و خیلی زیاد
1
بیان دیدگاه‌ها و احساسات در خلال رویه‌ ها
50
90
2
تاثیر بر وظایف و موقعیت شغلی تحقق شده بوسیله رویه‌ها
75
65
3
ثبات رویه‌ها
59
81
4
عدم سوگیری رویه‌ها
87
53
5
دقت اطلاعات در مورد رویه‌ها
27
113
6
توانایی شکایت در صورت نارضایتی از وظایف و موقعیت شغلی
44
96
7
حمایت رویه‌ها از استانداردهای اخلاقی و معنوی
32
108

مجموع (عدالت رویه‌ای)
54 (5/38%)
86 (5/61%)
مطابق با جدول(4-6) 5/38 درصد از نمونه آماری معتقدند که عدالت رویه‌ای در سازمان وجود ندارد و 5/61 درصد معتقد به وجود عدالت رویه‌ای در زمینه فرایندهای استخدام، آشناسازی، آموزش، نقل و انتقال حین خدمت و … هستند.

جدول شماره (4-7): عدالت رویه ای (میانگین)
ردیف
سوال
میانگین
SD
1
بیان دیدگاه‌ها و احساسات در خلال رویه‌ ها
63/2
66/0
2
تاثیر بر وظایف و موقعیت شغلی تحقق شده بوسیله رویه‌ها
74/2
86/0
3
ثبات رویه‌ها
81/2
86/0
4
عدم سوگیری رویه‌ها
41/2
54/0
5
دقت اطلاعات در مورد رویه‌ها
99/2
84/0
6
توانایی شکایت در صورت نارضایتی از وظایف و موقعیت شغلی
79/2
69/0
7
حمایت رویه‌ها از استانداردهای اخلاقی و معنوی
84/2
52/0

مجموع (عدالت رویه‌ای)
74/2
71/0
مطابق با جدول(4-7) میانگین عدالت رویه‌ای (74/2) و انحراف استاندارد (71/0) می‌باشد. ادراکات نسبت به عدالت رویه‌ای در زمینه دقت اطلاعات در مورد رویه‌ها با میانگین (99/2) و نسبت به عدم سوگیری رویه‌ها با میانگین (41/2) به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین را در زمینه عدالت رویه‌ای دارا هستند.
عدالت توزیعی: به وظایف و موقعیت شغلی اشاره دارد.

جدول شماره (4-8): عدالت توزیعی
ردیف
سوال
کم و خیلی کم
زیاد و خیلی زیاد
1
میزان وظایف و موقعیت شغلی بازتاب کار انجام شده
51
89
2
تناسب کار با میزان وظایف و موقعیت شغلی‌تان
40
100
3
وظایف و موقعیت شغلی بازتاب کمک شما به سازمان است
60
80
4
تناسب عملکرد با وظایف و موقعیت شغلی
59
81

مجموع (عدالت توزیعی)
52 (1/37%)
88 (9/63%)
مطابق با جدول(4-8) 1/37 درصد از نمونه آماری معتقدند که عدالت توزیعی در سازمان وجود ندارد و 9/63 درصد معتقد به وجود عدالت توزیعی هستند.
جدول شماره (4-9): عدالت توزیعی (میانگین)
ردیف
سوال
میانگین
SD
1
میزان وظایف و موقعیت شغلی بازتاب کار انجام شده
64/2
48/0
2
تناسب کار با میزان وظایف و موقعیت شغلی‌تان
71/2
45/0
3
وظایف و موقعیت شغلی بازتاب کمک شما به سازمان است
66/2
63/0
4
تناسب عملکرد با وظایف و موقعیت شغلی
65/2
07/1

مجموع (عدالت توزیعی)
66/2
79/0

مطابق با جدول(4-9) میانگین عدالت توزیعی (66/2) و انحراف استاندارد (79/0) می‌باشد. ادراکات نسبت به عدالت توزیعی در زمینه تناسب کار با میزان وظایف و موقعیت شغلی با میانگین (71/2) و نسبت به میزان وظایف و موقعیت شغلی بازتاب کار انجام شده با میانگین (64/2) به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین را در زمینه عدالت توزیعی دارا هستند.

عدالت بین فردی: به مدیری اشاره دارد که رویه‌های مربوط به وظایف و موقعیت شغلی‌تان را اجرا می‌کند
جدول شماره (4-10): عدالت بین فردی
ردیف
سوال
کم و خیلی کم
زیاد و خیلی زیاد
1
آداب رفتار مدیر
18
122
2
ارزش و بزرگی رفتار مدیر
21
119
3
مدیر با شما همراه با احترام برخورد می‌کند
15
125
4
اشارات و اظهارات ناشایست
42
98

مجموع (عدالت بین فردی)
24 (1/17%)
116 (9/83%)
مطابق با جدول(4-10) 1/17 درصد از نمونه آماری معتقدند که عدالت بین فردی در سازمان وجود ندارد و 9/83 درصد معتقد به وجود عدالت بین‌فردی هستند.

جدول شماره (4-11): عدالت بین‌فردی (میانگین)
ردیف
سوال
میانگین
SD
1
آداب رفتار مدیر
99/2
49/0
2
ارزش و بزرگی رفتار مدیر
96/2
51/0
3
مدیر با شما همراه با احترام برخورد می‌کند
20/3
61/0
4
اشارات و اظهارات ناشایست
99/2
76/0

مجموع (عدالت بین فردی)
03/3
59/0

مطابق با جدول(4-11) میانگین عدالت بین فردی (03/3) و انحراف استاندارد (59/0) می‌باشد. ادراکات نسبت به عدالت بین فردی در زمینه برخورد احترام آمیز مدیر با میانگین (20/3) و ارزش و بزرگی رفتار مدیر با میانگین (96/2) به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین را در زمینه عدالت بین‌فردی دارا هستند.

عدالت اطلاعاتی:
جدول شماره (4-12): عدالت اطلاعاتی
ردیف
سوال
کم و خیلی کم
زیاد و خیلی زیاد
1
صداقت ارتباطات مدیر
18
122
2
رویه‌ها به طور کامل شرح داده شده است
45
95
3
منطقی بودن توضیحات در مورد رویه‌ها
40
100
4
به موقع منتقل کردن جزییات (اطلاعات مربوطه به تصمیمات)
67
73

متناسب بودن ارتباطات با نیازهای ویژه
55
85

مجموع (عدالت اطلاعاتی)
47 (5/33%)
93 (5/66%)
مطابق با جدول(4-12) 5/33 درصد از نمونه آماری معتقدند که عدالت اطلاعاتی در سازمان وجود ندارد و 5/66 درصد معتقد به وجود عدالت اطلاعاتی هستند.
جدول شماره (4-13): عدالت اطلاعاتی (میانگین)
ردیف
سوال
میانگین
SD
1
صداقت ارتباطات مدیر
99/2
73/0
2
رویه‌ها به طور کامل شرح داده شده است
93/2
84/0
3
منطقی بودن توضیحات در مورد رویه‌ها
75/2
51/0
4
به موقع منتقل کردن جزییات (اطلاعات مربوطه به تصمیمات)
70/2
75/0
5
متناسب بودن ارتباطات با نیازهای ویژه
87/2
87/0

مجموع (عدالت اطلاعاتی)
84/2
71/0

مطابق با جدول(4-13) میانگین عدالت اطلاعاتی (84/2) و انحراف استاندارد (71/0) می‌باشد. ادراکات نسبت به عدالت اطلاعاتی در زمینه صداقت ارتباطات مدیر با میانگین (99/2) و به موقع منتقل کردن جزییات (اطلاعات مربوطه به تصمیمات) با میانگین (70/2) به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین را در زمینه عدالت اطلاعاتی دارا هستند.
جدول شماره (4-14): عدالت سازمانی (میانگین)
ردیف
سوال
میانگین
SD
1
عدالت رویه‌ای
74/2
71/0
2
عدالت توزیعی
66/2
79/0
3
عدالت بین فردی
03/3
59/0
4
عدالت اطلاعاتی
84/2
71/0

جدول (4-14) نشان می‌دهد که عدالت بین فردی با میانگین (03/3) و عدالت توزیعی با میانگین (66/2) به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میانگین هستند .

سوال دوم:
ابعاد اعتماد سازمانی ادراک شده بوسیله کارکنان صدای جمهوری اسلامی ایران (اعتماد به مدیر و اعتماد به سازمان) چه هستند؟
اعتماد به مدیر:
جدول شماره (4-15): اعتماد به مدیر
ردیف
سوال
موافقم
مخالفم
1
مطمئن نیستم که به مدیرم اعتماد کامل دارم
59
81
2
مدیرم با من باز و گشوده برخورد می‌کند
118
22
3
صداقت مدیر
107
33
4
انگیزه بالا و حسن نیت مدیر
118
12
5
مدیرم همیشه صادق و امین نیست
60
80
6
فکر نمی کنم مدیرم بی‌طرفانه با من رفتار می‌کند
51
89
7
قابل پیش بینی و با ثبات بودن رفتار مدیر
117
23
8
مدیرم در وظایف محوله به عنوان فردی موفق شناخته شده است
136
4

مجموع( اعتماد به مدیر)
96 (6/68%)
44 (4/31%)

جدول(4-15) نشان می‌دهد که 6/68 درصد از نمونه آماری معتقدند که اعتماد به مدیردر سازمان وجود دارد و 4/31 درصد معتقد به وجود عدالت اعتماد به مدیر نیستند.

جدول شماره (4-16): اعتماد به مدیر (میانگین)
ردیف
سوال
میانگین
SD
1
مطمئن نیستم که به مدیرم اعتماد کامل دارم
59/2
75/0
2
مدیرم با من باز و گشوده برخورد می‌کند
07/3
61/0
3
صداقت مدیر
27/3
95/0
4
انگیزه بالا و حسن نیت مدیر
23/3
59/0
5
مدیرم همیشه صادق و امین نیست
40/2
99/0
6
فکر نمی کنم مدیرم بی‌طرفانه با من رفتار می‌کند
39/2
80/0
7
قابل پیش بینی و با ثبات بودن رفتار مدیر
06/3
62/0
8
مدیرم در وظایف محوله به عنوان فردی موفق شناخته شده است
31/3
52/0

مجموع( اعتماد به مدیر)
91/2
72/0

جدول(4-16) نشان می‌دهد که میانگین اعتماد به مدیر (91/2) و انحراف استاندارد (72/0) می‌باشد. ادراکات نسبت به اعتماد به مدیر در زمینه صداقت مدیر با میانگین (27/3) و فکر نمی کنم مدیرم بی‌طرفانه با من رفتار می‌کند با میانگین (39/2) به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین را در زمینه اعتماد به مدیر دارا هستند.

اعتماد به سازمان: هنگامی که سازمانی مورد اشاره قرار می‌گیرد، به سازمانی بنگرید که در مورد وظایف روزمره‌تان مسئول و پاسخگو است.
جدول شماره (4-17): اعتماد به سازمان
ردیف
سوال
موافقم
مخالفم
1
مطمئن نیستم که به سازمانم اعتماد کامل دارم
77
63
2
سازمانم با من باز و گشوده برخورد می‌کند
131
9
3
صداقت سازمان
130
10
4
انگیزه بالا و حسن نیت سازمان
128
12
5
سازمانم همیشه صادق و امین نیست
72
68
6
فکر نمی کنم سازمانم بی‌طرفانه با من رفتار می‌کند
46
94
7
قابل پیش بینی و با ثبات بودن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های عدالت سازمانی، عدالت توزیعی، اعتماد سازمانی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های تحلیل واریانس، اعتماد به سازمان، اعتماد سازمانی