پایان نامه با کلید واژه های ضمن خدمت، آموزش ضمن خدمت، آموزش و پرورش، فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

آموزش کارکنان در این وزارتخانه تشکیل شد و از لحاظ ساختاری زیر نظر دفتر تشکیلات و روش ها قرار گرفت: البته قبل از این نیز آموزش های ضمن خدمت دراین وزارتخانه برای کارکنان ارائه شد. شواهد و اسناد نشان می دهند که دوره های ویژه ای برای کادر اداری و آموزشی از دهه 1310 برگزار شده که البته فاقد هماهنگی و انسجام و کمتر مبتنی بر نیازهای واقعی کارکنان بوده است. در سال 1374 آموزش ضمن خدمت در این وزارتخانه به موسسه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی واگذار شد. هدف اصلی این موسسه تحت پوشش قرار دادن کادر اداری وزارت آموزش و پرورش قرار دادن کادر اداری وزارت آموزش و پرورش بود و به این ترتیب آموزشهای مدیریت برای مدیران، رؤسای ادارات و مدیران کل در اولویت قرار داشت؛ به عبارت دیگر این مؤسسه آموزشهای مختلفی را در اختیار مدیران کل، معاونان مدیران کل، روسای ادارات و نمایندگان بخش ها و رؤساس مناطق قرار داد.
عامل اصلی شکل گیری مؤسسه مدیریت و برنام ریزی آموزشی، منطقه ای شدن آموزش و پرورش در دهه 1340 بود. با این حال قلمرو فعالیت این موسسه محدود بود و بیشتر کادر اداری را در بر می گرفت. در دهه 1350 آموزش ضمن خدمت کارکنان د ر وزارت آموزش و پرورش از جایگاه و ارج بیشتری برخوردار شد و در 1352 دفتر آموزش ضمن خدمت کارکنان را بر عهده گرفت و مؤسسه مبدل به یکی از واحد های تحت پوشش این دفتر گردید (فتحی واجارگاه،1387).
طی سال های بعد، دفتر آموزش ضمن خدمت مؤسسه های دیگری را در مراکز شهرستان ها برای توسعه فعالیت های آموزش ضمن خدمت تأسیس کرد. و از 1356 به منظور تمرکز زدایی در آموزش کارکنان، مراکز آموزش ضمن خدمت در شهرستان ها تقویت شد تا دوره های آموزشی در سطح محلی برگزار شود. این روند تا زمان انقلاب در 1357 ادامه داشت (حافظ نیا، 1369).
در بهمن ما 1366 قانون اهداف اساسی آموزش و پرورش مشتمل بر 12 ماده و 9 تبصره تصویب شد و به موجب آن آموزش مستمر معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح توانای شغلی آنان جزء وظایف اساسی آموزش و پرورش قرار گرفت. تعیین زمان دوره آموزشی، گرفتن مجوز برای اجرای آن دوره ها می تواند از وظایف این سازمان قرار گیرد (سعیدی، 1379).
2-6. اهداف آموزش ضمن خدمت کارکنان
آموزش ضمن خدمت کارکنان به منظور بهبود اطلاعات، مهارت ها و نگرش های کارکنان صورت می پذیرد. از لحاظ مفهومی این غایت اصلی بسیار وسیع و گسترده است، اما آنچه عملاٌ در سازمانهای مختلف دنبال می شود، ممکن است بسیار محدودتر و متمرکز بر دانش تخصصی کارکنان باشد. به همین دلیل بین آموزش ضمن خدمت ایده ئال و آنچه در صحنه عمل جریان دارد، تفاوت زیادی وجود دارد.
اهداف آموزش ضمن خدمت عموماً بیانگر نقاط مطلوب است. از لحاظ نظری، نقاط مطلوب به ایده ئالها، ارزشها، باورها و ترجیحات اشاره می کند. بنابراین، اهداف آموزش ضمن خدمت نوعاً بیانگر مقاصد و اهدافی است که رسیدن به آنها مطلوب باشد. متأسفانه هر جا مسأله مطلوبیت مطرح شود، اختلاف نظر زیاد می شود. دلیل این امر آن است که داوری درباره ی مطلوب بودن یک پدیده غالباٌ بر اساس ارزش ها صورت می پذیرد (جنتری ، 1994). بدین ترتیب اهداف آموزش ضمن خدمت نیز تا حدود زیادی تحت تأثیر این داوری و در نتیجه اختلاف نظر قرار دارد. به این دلیل اهداف آموزش ضمن خدمت در کشورهای مختلف دنیا، همانند اهداف آموزش و پرورش، تحت تأثیر آموزش متنوعی از متغیر های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قرار دارد. در نتیجه نمی توان از مجموعه ای از اهداف آموزش ضمن خدمت سخن گفت که مورد قبول تمام نظام های اجتماعی وحتی سازمانی باشد. با این همه مهمترین مواردی که به منزله ی مقاصد نسباً مشترک سازمان ها و نظامهای مختلف در خصوص آموزش ضمن خدمت قابل ذکر است به شرح زیر می باشد.
هماهنگ و همسو نمودن کارکنان با سازمان
افزایش رضایت شغلی و بهبود روحیه کارکنان
کاهش حوادث و ضایعات کاری
بهنگام سازی دانش و توانش نیروی انسانی در سازمان
کمک به تغییر و تحولات سازمانی
انطباق با شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی (فتحی واجارگاه، 1387).
دولت ها اکنون به این امر واقفند که یک اقتصاد پویا فقط از طریق دستیابی به شانس برابر به بهسازی مهارت ها و افزایش پتانسیل های شغلی همه کارکنان میسر می باشد. دلایل توجه فزاینده به آموزش ضمن خدمت معلمان از نظر میکائل دکینگ10 عبارت اند از:
الف) معلمان، همانند سایر بزرگسالان به آموزش مداوم نیاز دارند تا بتوانند با تحولات جامع هو هماهنگ شوند.
ب) لازم است فعالیت های آموزش و پرورش ارتباط نزدیکی با نیازهای ملی یا نیازهای جوامع محلی داشته باشند.
ج) تجربه نشان داده است که مواجه شدن با دگرگونی های آموزش و پرورش چنانچه با آموزش ضمن خدمت توأم نشود با شکست مواجه می شود.
ت) معلمان جدید باید تحت آموزش های قرار گیرند که باعث افزایش کیفیت تدریس آنها، تقویت مهارت های آموزشی و شایستگی های شغلی آنان شود (ذبیحی،1381).
اهداف آموزش ضمن خدمت در کشورهای مختلف دنیا، همانند اهداف آموزش و پرورش، تحت تاثیر مجموعه متنوعی از متغییر های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی قرار دارد. بنابراین نمی توان از مجموعه ای از اهداف آموزش ضمن خدمت سخن گفت که مورد قبول تمام نظام های اجتماعی و حتی سازمانی باشد. با این همه مهمترین مواردی که به منزله مقاصد نسبتا مشترک سازمان ها و نظام های مختلف در خصوص آموزش ضمن خدمت قابل ذکر است به شرح زیر می باشد:
بهنگام سازی دانش و توانش نیروی انسانی در سازمان: به علت انفجار اطلاعات و تغییر و تحولات علمی همچنین ویژگی های فردی و تأثیر تحولات اجتماعی بر محیط کار و جو سازمانی مسئله آموزش های ضمن خدمت برای ممانعتت از نابهمگان شدن افراد در حرفه شان، مودر توجه جدی است.
تقویت روحیه همدلی و همکاری در بین کارکنان سازمان که از یک سو زمینه ارتباط متقابل با دیگر کارکنان را در محیط آموزش فراهم می سازد و از سوی دیگر، از طریق افزایش دانش و اطلاعات شغلی، برداشت ها و علائق حرفه ای تغریبا یکسانی را در آنان ایجاد می کند (فتحی واجارگاه، 1387).
2-7. اصول آموزش ضمن خدمت کارکنان:
در بحث آموزش ضمن خدمت مبانی نظری و اصول، نقش مهمی را ایفا می کنند. این اصول، چهارچوب نظری ویژه ای را بر این آموزش ها فراهم می کند تا بر مبنای آنها، فعالیت های آموزشی را دنبال کنند. این اصول بطور خلاصه عبارتند از:
آموزش ضمن خدمت کارکنان باید متناسب با ویژگی و نیازهای فراگیران باشد.
در آموزش ضمن خدمت فراگیران باید نقش فعالی در فرایند یاددهی – یادگیری داشته باشند (امام جمعه و سعیدی رضوانی،1381).
کمیسیون آموزش ضمن خدمت کنفرانس بین المللی آموزش انگلیسی، اصولی را در مورد آموزش ضمن خدمت معلمان به شرح زیر مطرح کرده است:
اصل مالکیت: همیشه در آموزش ها حق با معلمان است. آنها اختیار دارند تا با توجه به آموزش هایی که به آنها داده می شود، اعمالشان را تغییر بدهند یا ندهند.
اصل همکاری های جامعه و مدرسه: آموزش ضمن خدمت همکاری بین معلمان، اولیای مدرسه و اعضای جامعه، مورد قبول قرار گرفته است، ارتباط بین مدرسه، معلمان جامعه را تقویت می کنند.
اصل حمایت پنهان و آشکار: آموزش و پرورش باید از معلمانی که در آموزش های ضمن خدمت شرکت می کنند حمایت کرده و مورد تشویق قرار دهد.
اصل تداوم:پیشرفت های علمی و فناوری در حال تغییر، لزوم وجود نظام مستمری از آموزش ضمن خدمت را موجب می شود.
اصل یارگیری متقابل: برای برپا کردن دوره های آموزشی نیاز است تا محیط یادگیری متشکل از مدرس و معلمان شرکت کننده بوجود آید تا هر دو طرف از تجارب یکدیگر استفاده نمایند (فتحی واجارگاه، 1387).
2-8. آموزش و فناوری اطلاعات و ارتباطات:
معلمان و استادان دانشگاه در زمینه ی دانش علمی و فناوری مورد استفاده در آموزش، با تغییرات سریعی مواجه هستند. پیشرفت های که در زمینه ی فناوری نوین از قبیل رایانه، لیزرها، ربات ها صورت گرفته است، دریچه ای نوین به روی متخصصان آموزش گشوده است، تا بتوانند با استفاده از فناوری های یادشده، شیوه های آموزش تدریس را بهبود بخشند.
فناوری اطلاعات و ارتباطات واژه ای است که اوایل دهه ی 1990 در ادبیات فناوری و سپس در ادبیات برنامه ریزی توسعه، مطرح شد. این مفهوم از تعامل سه قلمرو به دست آمد؛ ابتدا قلمرو اطلاعات و رایانه با هم ادغام شد و از تعامل آن در فناوری اطلاعات به وجود آمد. فناوری اطلاعات حوزه ای است که هم اکنون در زمینه های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد.سپس با تعامل حوزه ی فناوری رایانه . فناوری ارتباطات از دهه ی 1980 به بعد، قلمرویی تحت عنوان ارتباطات و فناوری در دنیا پدید آمد و در نهایت از تعامل این سه حوزه، قلمرو فناوری اطلاعات و ارتباطات شکل گرفت (جهانگرد، 1383).
امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از فناوری های نوین بشری نه تنها خود دست خوش تغییرات ژرفی شده است، بلکه به سرعت در حال تأثیرگذاری بر الگوی زندگی، روش آموزش، مدیریت، حمل و نقل، مسائل امنیتی، کار و تجارت و زمینه های دیگر زندگی است (علی احمدی و قلی زاده، 1382).
2-9. روش های آموزشی مبتنی برفناوری اطلاعات و ارتباطات
فرنچ، هال و جانسون (1993) سه روش را برشمرده اند که از طریق آنها فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان برای پشتیبانی موثر محیط یادگیری دانش آموز محور مورد استفاده قرار داد:
تدریس غنی شده11: تدریس غنی شده یعنی این که معلمان بتوانندفعالت های تدریس خود را با بهره گیری از فعالیت های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات پربار کنند. در کلاس های غنی شده، ممکن است از هر نوع امکانات مانند ارتباط پست الکترنیکی برای، ایجاد بحث بین دانش آموزان و معلمان و نیز همایش گروهی استفاده شود.
یادگیری مجازی: یادگیری مجازی به فرایند یادگیری و تدریس از طریق شبکه جهانی اینترنت و بدون هر گونه تماس چهره به چهره بین افراد شرکت کننده گفته می شود. در این حالت، به جای سخن رانی فرصت های نوینی از طریق اینترنت برای یادگیری انعطاف پذیر و خودگردان فراهم می شود.
آموزش پیشرفته: آموزش پیشرفته به فرایند کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات گفته می شود که برای تدریس و یادگیری پیشرفته فناوری بر اساس تفکر یادگیری مداوم و همیشگی است که بیان گر فرایند دست رسی به آموزش در زمان مورد نیاز برای یادگیری است (رضوی،1386).
2-10. تاریخچه فاوا در آموزش پرورش ایران
مجموعه اقدامات انجام شده در خصوص ورود فاوا به آموزش و پرورش ایران شامل 4 مرحله می باشد:
اولین گام برای ورود فناوری های جدید به آموزش و پرورش طرح جامع انفورماتیک در سال 1367 بود، که هدف از آن مکانیزه کردن سیستم اداری آموزش و پرورش از قبیل نقل و انتقال معلمان بود، در این مرحله فاوا بصورت یک ابزار مدیریت در ساختار اداری و مدیریتی آموزش و پرورش بود.
در این مرحله فاوا به مثابه یک درس در آموزش و پرورش مطرح شد. پس ضرورت آشنایی با دانش آموزان مورد توجه قرار گرفت و درس آشنایی با رایانه وارد نظام درسی شد. در ابتدا بیشتر مفاهیم علوم رایانه ای ارائه می شد. در سال 1379 در بازنگری این درس، گرایش به فاوا ایجاد گردید. در نتیجه گرایش کار با رایانه در میان معلمان متوسطه تقویت شد. و باعث حضور فارغ التحصیلان رشته ی رایانه در آموزش و پرورش شد و همین کار توسعه ی فرهنگ فاوا در آموزش و پرورش شد.
به تدریج با درک تحولات عمیق جهانی و نقش فاوا در توسعه، توجه مضاعف مسئولان آموزش و پرورش به گسترش بیش از پیش فناوری ها در سیستم آموزشی شد. این امر باعث شد توسعه فاوا به صورت یک جهت گیری کلی مورد توجه مدیران آموزش و پرورش قرار گیرد.
این مرحله، توسعه فاوا در چارچوب طرح تکفا بود. با شکل گیری طرح تکفا در کشور، آموزش و پرورش که قبلا گام های مفیدی در زمینه فاوا برداشته بود، توانست بیش از سازمان ها و وزارتخانه های دیگر، از وضعیت جدید بهره گیرد. و بیشترین اعتبارات را به آن اختصاص دهد؛ با حمایت دولت در قالب این طرح، گام های موثری درزمینه ی توسعه ی فاوا برداشت.
در کل مهمترین

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های ضمن خدمت، آموزش ضمن خدمت، آموزش های ضمن خدمت، فناوری اطلاعات Next Entries پایان نامه با کلید واژه های آموزش و پرورش، فناوری اطلاعات، آموزش ضمن خدمت، ضمن خدمت